Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Št. 671-4/2013 Ob-2520/13 , Stran 1492
Št. 671-4/2013 Ob-2520/13
Občina Beltinci objavlja na podlagi Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 30/12) in Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Beltinci sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2013
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa: Občina Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci. II. Predmet razpisa in vrednost razpisa po posameznih področjih Sofinancirajo so naslednji programi: a) športna vzgoja predšolskih otrok b) športna vzgoja šoloobveznih otrok c) športna vzgoja mladine d) športna dejavnost študentov e) kakovostni šport f) vrhunski šport g) športna rekreacija h) šport invalidov i) športne prireditve j) razvojne in strokovne naloge v športu. III. Vrednost razpisa Okvirne vrednosti razpisa v skladu s sprejetim Letnim programom športa Občine Beltinci za leto 2013 po posameznih področjih znašajo: – športna vzgoja otrok, mladine in študentov: 24.270,00 EUR, – kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija in šport invalidov: 19.130,00 EUR, – športne prireditve: 9.100,00 EUR, – razvojne in strokovne naloge v športu: 7.500,00 EUR, – sofinanciranje najema telovadnice in drugih športnih površin: 6.000,00 EUR. Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša 66.000,00 EUR (proračunska postavka; 9044120182/ OU – ŠPORTNA DRUŠTVA. IV. Upravičenci Na javni razpis se lahko prijavijo: a. športna društva, b. zveze športnih društev, c. zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, d. javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Občina Beltinci, e. ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne. Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju športnih programov. V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci Upravičenci za sofinanciranje morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: – društva, da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem oziroma sedežem sekcije v Občini Beltinci, – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih in so registrirana ter delujejo vsaj eno leto, – da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu, – da občinski upravi Občine Beltinci vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto. Upravičenci morajo k vlogi obvezno priložiti dokazila o izpolnjevanju zgornjih pogojev. Vrste dokazil, ki jih morajo predlagatelji predložiti, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji. VI. Merila za izbor programov: izbira programov in sofinanciranje bo potekalo po postopku, določenem v Pravilniku za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 30/12), v skladu z merili, pogoji in normativi za izvajanje letnega programa športa v Občini Beltinci. VII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija bo v času razpisa na voljo v sprejemni pisarni Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, in na spletni strani Občine Beltinci (www.beltinci.si). Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja in ožigosani. K posameznim programom oziroma projektom morajo prijavitelji priložiti tudi ustrezne druge priloge, če je tako zahtevano v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene. Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu se dobijo na sedežu občinske uprave Občine Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci, in sicer vsak dan, od 8. do 11. ure. Kontaktna oseba: Jože Pivar, tel. 02/541-35 51. VIII. Rok in način prijave Vloge morejo biti predložene na naslov: Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »Ne odpiraj – JR ŠPORT 2013«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Rok za oddajo vlog: 31. 5. 2013, do 14. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 31. 5. 2013, do 14. ure, prispela po pošti oziroma bo osebno oddana v sprejemni pisarni Občine Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci. Vloga, ki bo prispela po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne vlagatelju. IX. Odpiranje, pregled in ocena prijav Odpiranje prejetih vlog, pregled, ocenite in izbor programov oziroma projektov izvede s strani župana imenovana petčlanska komisija. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih vlog, bodo v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je pet dni od prejema poziva. Vloge, ki ne bodo ustrezno dopolnjene bodo s sklepom zavržene. X. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od roka za oddajo vlog. Prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če se posamezni prejemnik v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Občina Beltinci

AAA Zlata odličnost