Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1492. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2012, stran 4586.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Radeče je občinski svet na 20. redni seji dne 15. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Radeče za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2012.
2. člen
VIŠINA PRORAČUNA
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2012 obsega:
+-------+-------------------------+----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV    |      v EUR|
|    |IN ODHODKOV       |        |
+---------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina        |      2012|
|kontov/konto/podkonto      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI     |  4.320.186,89|
|    |(70+71+72+73+74+78)   |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |  3.352.169,43|
+-------+-------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI     |  2.870.847,19|
|    |(700+703+704+706)    |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in |  2.565.288,00|
|    |dobiček         |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje |   169.033,67|
+-------+-------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na   |   136.527,15|
|    |blago in storitve    |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |705 Davki na mednarodno |        |
|    |trgovino         |        |
|    |in transakcije      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |706 Drugi davki     |      –1,63|
+-------+-------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI    |   481.322,24|
|    |(710+711+712+713+714)  |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku |   424.922,39|
|    |in dohodki        |        |
|    |od premoženja      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine |    1.803,60|
+-------+-------------------------+----------------+
|    |712 Denarne kazni    |    1.040,28|
+-------+-------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje |    5.128,91|
|    |blaga          |        |
|    |in storitev       |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni    |    48.427,06|
|    |prihodki         |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI   |    34.735,83|
|    |(720+721+722)      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje |    33.200,00|
|    |osnovnih sredstev    |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |721 Prihodki od prodaje |    1.535,83|
|    |zalog          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje |        –|
|    |zemljišč         |        |
|    |in nematerialnega    |        |
|    |premoženja        |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE     |        –|
|    |(730+731+732)      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |730 Prejete donacije iz |        –|
|    |domačih virov      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |731 Prejete donacije iz |        –|
|    |tujine          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |732 Donacije za odpravo |        –|
|    |posledic naravnih nesreč |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI   |   933.281,63|
|    |(740+741)        |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki |   175.752,05|
|    |iz drugih javno     |        |
|    |finančnih institucij   |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz |   757.529,58|
|    |državn. proračuna iz   |        |
|    |sred. proračuna Evropske |        |
|    |unije          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ   |        –|
|    |EVROPSKE UNIJE (740+741) |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |787 Prejeta sredstva od |        –|
|    |drugih evropskih     |        |
|    |institucij        |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI      |  5.739.799,87|
|    |(40+41+42+43+45)     |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI      |   623.602,65|
|    |(400+401+402+403+409)  |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi    |   244.204,13|
|    |izdatki zaposlenim    |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki      |    36.292,26|
|    |delodajalcev       |        |
|    |za socialno varnost   |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in |   302.473,76|
|    |storitev         |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih   |    27.934,80|
|    |obresti         |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve       |    12.697,70|
+-------+-------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI     |  1.978.439,51|
|    |(410+411+412+413+414)  |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije      |    41.006,35|
+-------+-------------------------+----------------+
|    |411 Transferi      |   338.560,47|
|    |posameznikom       |        |
|    |in gospodinjstvom    |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |412 Transferi      |   161.791,89|
|    |neprofitnim       |        |
|    |organizacijam in     |        |
|    |ustanovam        |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači |  1.437.080,80|
|    |transferi        |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |414 Tekoči transferi v  |        |
|    |tujino          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI  |  3.012.702,02|
|    |(420)          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja   |  3.012.702,02|
|    |osnovnih sredstev    |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI |   125.055,69|
|    |(431+432)        |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski    |    25.079,99|
|    |transferi pravnim    |        |
|    |in fizičnim osebam, ki  |        |
|    |niso proračunski     |        |
|    |uporabniki        |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski    |    99.975,70|
|    |transferi proračunskim  |        |
|    |uporabnikom       |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |450 Plačila sredstev v  |        |
|    |proračun Evropske unije |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|III./2 |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS  |  –1.419.612,98|
|    |SKUPAJ ODHODKI) (I. –  |        |
|    |II.)           |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |        |
|    |IN NALOŽB        |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH  |        –|
|    |POSOJIL IN PRODAJA    |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|    |(750+751+752+753)    |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH  |        –|
|    |POSOJIL         |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila   |        –|
|    |danih posojil      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih |        –|
|    |deležev         |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova  |        –|
|    |privatizacije      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |753 Prejeta vračila   |        –|
|    |danih posojil subjektom, |        |
|    |vključenim v enotno   |        |
|    |upravljanje sredstev   |        |
|    |sistema EZR       |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN     |        –|
|    |POVEČANJE KAPITALSKIH  |        |
|    |DELEŽEV         |        |
|    |(440+441+442+443)    |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN     |        –|
|    |POVEČANJE KAPITALSKIH  |        |
|    |DELEŽEV         |        |
|    |(440+441+442+443)    |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila    |        –|
+-------+-------------------------+----------------+
|    |441 Povečanje      |        –|
|    |kapitalskih deležev   |        |
|    |in naložb        |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |442 Poraba sredstev   |        –|
|    |kupnin iz naslova    |        |
|    |privatizacije      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |443 Povečanje namen.   |        –|
|    |premož. v jav. skladih  |        |
|    |in drugih prav. osebah  |        |
|    |jav. prava, ki imajo   |        |
|    |premoženje v svoji lasti |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |444 Dana posojila    |        –|
|    |subjektom, vključenim v |        |
|    |enotno upravljanje    |        |
|    |sredstev sistema EZR   |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|VI.  |DANA MINUS PREJETA    |      0,00|
|    |POSOJILA         |        |
|    |IN SPREMEMBA KAPITALSKIH |        |
|    |DELEŽE (IV.-V.)     |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA    |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)  |  1.365.000,00|
+-------+-------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE       |  1.365.000,00|
+-------+-------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje |  1.365.000,00|
+-------+-------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)  |   151.162,75|
+-------+-------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA     |   151.162,75|
+-------+-------------------------+----------------+
|    |550 Odplačila domačega  |   151.162,75|
|    |dolga          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA     |   –205.775,73|
|    |SREDSTEV         |        |
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- |        |
|    |II.-V.-VIII.)      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- |  1.213.837,25|
|    |VIII)          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE    |  1.419.612,98|
|    |(VI.+X.-IX.)       |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA    |   226.118,00|
|    |RAČUNIH DNE 31.12    |        |
|    |PRETEKLEGA LETA     |        |
+-------+-------------------------+----------------+
3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2012 znaša 4.834,92 EUR. Sredstva rezerv za naravne nesreče znašajo 14.193,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 33.790,43 EUR.
4. člen
Namenska sredstva leta 2012 v višini 121.436,83 EUR se v celoti razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namenska sredstva leta 2012 v višini 4.540,78 EUR pa se razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radeče za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2013
Radeče, dne 15. aprila 2013
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost