Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1473. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, stran 4547.

Na podlagi 9. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12 in 105/12) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07, 104/07, 85/10, 62/11 in 3/13) se v Prilogi I (Splošni standardi upravljanja s kreditnim tveganjem) v pododdelku 2.1.2.2. (Podrobnejša spremljava kreditov in obravnava problematičnih kreditov) tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(3) Če so merila za predajo izpostavljenosti iz prejšnjega odstavka izpolnjena, mora banka oceniti, ali je restrukturiranje izpostavljenosti iz 18. člena Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 102/08, 3/09, 29/12 in 12/13), vključno z restrukturiranjem izpostavljenosti v okviru potrjene prisilne poravnave, do zadevnega dolžnika smiselno. Ocena smiselnosti restrukturiranja mora biti pripravljena s strani organizacijske enote oziroma zaposlenih, ki predhodno niso bili vključeni v proces odobritve kredita.
Če je restrukturiranje izpostavljenosti do zadevnega dolžnika smiselno, mora banka oblikovati ustrezen načrt restrukturiranja izpostavljenosti ter spremljati njegovo izvajanje in učinke. Kadar je za uspešno restrukturiranje izpostavljenosti do podjetja potrebno celovito (poslovno, lastniško ali finančno) prestrukturiranje podjetja, mora banka pri oblikovanju načrta restrukturiranja izpostavljenosti upoštevati določila pododdelka 2.1.2.3.".
V tretjem a odstavku se v prvem stavku beseda "prestrukturiranje" nadomesti z besedo "restrukturiranje".
2. člen
Za pododdelkom 2.1.2.2. (Podrobnejša spremljava kreditov in obravnava problematičnih kreditov) se doda nov pododdelek 2.1.2.3, ki se glasi:
"2.1.2.3. Načrt restrukturiranja izpostavljenosti do podjetja
(1) Banka mora za namen oblikovanja načrta restrukturiranja izpostavljenosti do podjetja pridobiti najmanj naslednje informacije o podjetju:
(a) podrobno razčlenitev vzrokov za težave podjetja, ki so pripeljale do nastanka problematičnega kredita;
(b) načrt poslovnega, lastniškega ali finančnega prestrukturiranja podjetja;
(c) projekcijo denarnih tokov podjetja za obdobje najmanj treh let oziroma za obdobje, opredeljeno v načrtu prestrukturiranja (za tekoče leto na četrtletni ravni in za preostala leta na letni ravni) na obrazcu DEN TOK, ki je sestavni del te priloge, vključno s predpostavkami, na katerih temeljijo ocene prihodnjih denarnih tokov.
(2) Banka mora na podlagi informacij iz prvega odstavka tega člena pripraviti:
(a) oceno glede uresničljivosti načrta poslovnega, lastniškega ali finančnega prestrukturiranja podjetja;
(b) analizo možnih načinov restrukturiranja izpostavljenosti do podjetja in utemeljitev izbranega načina restrukturiranja izpostavljenosti;
(c) nov amortizacijski načrt za vračilo kredita, ki je podlaga za spremljanje izvajanja načrta restrukturiranja izpostavljenosti.
(3) Banka mora v okviru spremljanja izvajanja načrta restrukturiranja izpostavljenosti spremljati izvajanje celovitega načrta prestrukturiranja podjetja in nastale učinke pri izvajanju tega načrta. Za ta namen banka od podjetja najmanj četrtletno pridobi ažurne informacije o njegovem finančnem položaju, vključno s podatki o realiziranih denarnih tokovih v preteklem četrtletju in projekcijo denarnih tokov za naslednje obdobje na obrazcu DEN TOK, informacije o izpolnjevanju zavez podjetja iz načrta prestrukturiranja in informacije o drugih dejstvih, ki bi lahko vplivale na sposobnost podjetja za vračilo kredita. K obrazcu mora biti priloženo pojasnilo o odmikih realiziranih denarnih tokov od predhodno načrtovanih.
(4) Kadar je v postopku restrukturiranja izpostavljenosti do določenega podjetja udeleženih hkrati več bank upnic in je podjetje z bankami upnicami doseglo dogovor o prestrukturiranju, morajo banke za namen koordiniranja aktivnosti v zvezi z izvajanjem tega dogovora oziroma načrta prestrukturiranja imenovati vodilno banko.
(5) Če med bankami ni bilo dogovorjeno drugače, je v primeru iz četrtega odstavka tega člena za zbiranje informacij iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zadolžena vodilna banka, ki mora te informacije posredovati tudi drugim bankam upnicam, ki so sklenile dogovor o prestrukturiranju.
(6) Informacije iz prvega do petega odstavka tega člena morajo biti sestavni del kreditne mape banke o posameznem podjetju.".
3. člen
Vsebina in oblika obrazca DEN TOK sta razvidni iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. aprila 2013
Marko Kranjec l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost