Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Ob-2502/13 , Stran 1502
Ob-2502/13
Na podlagi: – Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – Odl. US, 51/04, 118/06, 9/07 – popr., 70/08, 22/10, 37/11 - Odl. US, 10/12, 94/12); – Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 114/09, 57/11), – Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13); – Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 89/08, 25/09, 58/12) ter – v primeru sofinanciranja po pravilih o državnih pomočeh: sheme državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč«, št. priglasitve SA.34281 (2012/X) (UL 2012, C 51, str. 41); – v primeru sofinanciranja po pravilih o pomočeh »de minimis«: sheme »de minimis« Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – svetovalne storitve, št. priglasitve: M001-5186773-2007; – Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjenega z odločbo Eko sklada j.s. št. 3600-6/2012-6 z dne 18. 12. 2012 (v nadaljevanju: »Program velikih zavezancev«); Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
PETROLURE/2013/R2
Nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja 1. Namen in predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja. Za projekt se šteje ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost. 2. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu in pravila podeljevanja spodbud Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe (v nadaljevanju vlagatelji): – občine; – drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE); – podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11). V skladu s Pravilnikom URE in OVE se drugi subjekti štejejo za podjetja, če izpolnjujejo pogoje za podjetja (opravljanje tržne dejavnosti). Nepovratne finančne spodbude za izvajanje programov informiranja in ozaveščanja se podeljujejo v skladu s pravili o državnih pomočeh, pomočeh »de minimis« ter subvencijah, kot to določa Pravilnik o spodbujanju URE in OVE. Pri tem je potrebno upoštevati predvsem naslednje: – majhnim in srednjim podjetjem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih o državnih pomočeh razen v primerih iz naslednje alineje; – majhnim in srednjim podjetjem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih »de minimis«, če gre za sofinanciranje njihovega lastnega dela; – velikim podjetjem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih »de minimis«; – občinam se finančne spodbude podeljujejo po pravilih o subvencijah, razen v primerih iz naslednje alineje; – kadar je program informiranja in ozaveščanja, ki ga prijavlja občina, namenjen enemu ali več določenim podjetjem (tudi kadar so ta podjetja izbrana na javnih razpisih), se nepovratne finančne spodbude podeljujejo po pravilih »de minimis«, kadar gre za velika podjetja oziroma po pravilih o državnih pomočeh, kadar gre za majhna in srednja podjetja; – drugim subjektom (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti) se finančne spodbude podeljujejo po pravilih »de minimis«, razen izjemoma v primerih iz naslednje alineje, – drugim subjektom se finančne spodbude podeljujejo po pravilih o subvencijah, če gre za dejavnost, ki si ne izvaja kot tržna dejavnost (t. j. kadar drugi subjekti ne izvajajo te dejavnosti na trgu); – kadar je določen drugi subjekt izbran kot izvajalec (javno naročilo) programa informiranja in ozaveščanja za občino in se ta izvajalec prijavi na razpis, je potrebno upoštevati, ali je a) publika točno določeno podjetje oziroma več podjetij ali pa b) publika ni točno določena- v primeru a) se uporabljajo pravila o državnih pomočeh (mala in srednja podjetja) oziroma »de minimis« (velika podjetja), v primeru b) pa pravila o subvencijah; izvajalec informiranja in ozaveščanja torej za občino izvaja projekt informiranja in ozaveščanja in za opravljeno storitev prejme plačilo. 3. Pogoji za kandidiranje 3.1. Splošni pogoji Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo. Državne pomoči oziroma pomoči po pravilih »de minimis« se ne dodeljujejo za dejavnosti navedene v 5. oziroma 16. členu Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati, prav tako pa do tega trenutka ni bilo podano zavezujoče naročilo storitev zunanjih izvajalcev. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec ter rok za izvedbo projekta. Vlagatelj mora v vlogi prikazati zaključeno finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora zagotoviti sredstva za vse neupravičene stroške ter upravičene stroške v delu, ki jih ne krije sofinancer. Kolikor se v postopku obravnave vloge ugotovi, da so neupravičeni stroški višji kot tisti, ki jih je predvidel vlagatelj ali da se višina finančne spodbude dodeli v nižjem deležu, kot ga je predvidel vlagatelj, mora vlagatelj zagotoviti sredstva tudi za povečane neupravičene stroške oziroma za povečan delež upravičenih stroškov. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, – o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, – da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati ter da ni naročil storitev zunanjih izvajalcev. Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo: – o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Ur. l. RS 126/07 s spremembami in dopolnitvami); – da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije; – da ni naveden v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom o preprečevanju korupcije, – da ob oddaji vloge za dodelitev spodbude ni v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje, mora predložiti tudi izjavo da investicije, pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe - Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008), ni začel izvajati. Sofinancer lahko od vlagatelja kadarkoli zahteva tudi druge izjave, s katerimi vlagatelj zagotavlja resničnost dejstev, ki so pomembna za kandidiranje na razpisu oziroma izplačilo finančnih spodbud. Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedb, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačanih finančne spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dne vračila. Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec (s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije ter iz drugih področij delovanja – npr. udeležba na seminarjih, izobraževanjih, izvedba izobraževanj na zadevnem področju). Javni naročniki morajo pri izbiri izvajalca upoštevati določbe zakona, ki ureja javno naročanje. Vlagatelji, ki niso javni naročniki, morajo za naročila blaga in storitev pridobiti najmanj 3 ponudbe različnih izvajalcev, prav tako pa mora vlagatelj izbor ponudnika ustrezno utemeljiti. Predmet projekta mora biti nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 5. 2014. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, niso več mogoča, razen kadar bi bil zahtevek poslan naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo. Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj dolžan sofinancerju povrniti nastalo škodo, ki vključuje predvsem zamudne obresti, ki jih mora sofinancer plačati Eko skladu j.s., zaradi nepodelitve odobrenih sredstev. Kolikor se ugotovi, da sofinanciranje presega najvišjo višino financiranja iz javnih sredstev, ki je določena z zakonodajo, vlagatelj do sredstev ne bo upravičen oziroma jih bo moral vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dne vračila, skladno z devetim odstavkom 4. točke. Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe projekta z določili javnega razpisa, pogodbe o sofinanciranju in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov ali določil pogodbe o sofinanciranju, je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dne vračila. Kadar je dejanski prejemnik finančne spodbude od vlagatelja različna oseba (npr. naročnik pri pogodbenem financiranju projekta), je dolžan vlagatelj posredovati sofinancerju na njegovo zahtevo o tej osebi vse podatke, ki so pomembni za podelitev nepovratnih finančnih sredstev. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis, pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju ter ob izplačilu sredstev. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. Kolikor vlagatelj postane upravičenec do sofinancerjevih nepovratnih sredstev mora pri izvajanju projekta zagotoviti ustrezno označitev sofinanciranih projektov v skladu z Navodili za prejemnike sredstev Petrolovega Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki so objavljena na: http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije/objavljeni-razpisi. 3.2. Posebni pogoji Projekt informiranja in ozaveščanja mora biti skladen s strateškimi dokumenti dolgoročnega razvoja, ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer z instrumenti Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2008–2016 (AN URE) oziroma s programi in ukrepi, navedenimi v Nacionalnem akcijskem načrtu za obnovljive vire energije 2010–2020 (AN OVE). Skladnost projekta z instrumenti/programi/ukrepi mora biti kvalitetno in jasno in logično predstavljena. Prav tako mora projekt podpirati prenos ali izvajanje direktiv EU. Končno poročilo o izvedenem projektu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva Navodilo za izdelavo končnega poročila (objavljeno na spletni strani sofinancerja). Iz projekta morajo biti razvidni njegovi motivacijski vidiki in pa (naslednji) cilji, s katerimi bo projekt pripomogel k energetski učinkovitosti: – informiranje in motiviranje gospodarske družbe za uvajanje energetskega menedžmenta in uporabo sodobnih energetskih tehnologij za učinkovitejšo rabo energije; – informiranje in motiviranje lokalne skupnosti za učinkovito rabo energije v stavbah; – informiranje potencialnih investitorjev o naprednih energetskih tehnologijah za učinkovito rabo energije, kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije in drugih obnovljivih virov energije; – promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih vire energije v izobraževalnih programih za podjetja; – informiranje in motiviranje gospodinjstev in upravnikov več stanovanjskih stavb za učinkovito rabo energije v stanovanjskih stavbah. Za uresničitev navedenih ciljev projekta pa ima vlagatelj možnost izvesti naslednje aktivnosti: – delavnice oziroma dogodki, kjer je aktivnost organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji ipd.) in organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre prakse; – izvedba individualnega svetovanja; – izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgibank, brošur, priročnikov, poučnih knjig, tematski sklopi znotraj publikacije, priloge časopisom); – izdelava in objava spletne strani ali spletne aplikacije. Pri navedenih aktivnostih veljajo naslednji pogoji: – za delavnice oziroma dogodke je minimalna udeležba na skupinskem dogodku najmanj 10 slušateljev na dogodek; – obseg publikacije/spletne strani mora biti vsaj 5.000 znakov izobraževalne vsebine brez presledkov. Publikacija mora doseči bralca pred vložitvijo končnega poročila; – delavnice in dogodki morajo biti ustrezno organizirani, s programom, ki mora trajati minimalno 4 ure. O poteku aktivnosti je potrebno voditi evidenco, iz katere je razvidna vsebina, ki je bila posredovana slušateljem. Za delavnice, dogodke in individualna svetovanja je potrebno sofinancerju posredovati seznam slušateljev, vključno z oceno njihove porabe energije, ki se jo da pokazati/dokazati. V ta namen je potrebno izpolniti obrazec, ki je objavljen na spletni strani sofinancerja. Do sredstev bodo upravičeni le tisti projekti, ki bodo imeli ob izpolnjevanju drugih pogojev razpisa, kakovosten načrt za izvedbo predlaganih aktivnosti projekta, jasen in razčlenjen finančni načrt ter realne in potrebne stroške za izvedbo projekta. Letni prihranek končne energije zaradi izobraževalnih in informativnih dejavnosti se izračuna na podlagi naslednje formule: Pri tem pomeni: PKEizobraževanje - prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi izvajanja izobraževanja, informiranja in ozaveščanja na področju učinkovite rabe energije. E – poraba električne energije [kWh/leto] v podjetju ali gospodinjstvu oziroma v primeru udeležbe upravnika stavb poraba gospodinjstev, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, v zadnjem letu pred udeležbo na izobraževanju. G – poraba goriv [kWh/leto] v podjetju oziroma gospodinjstvu v zadnjem letu pred udeležbo na izobraževanju oziroma v primeru udeležbe upravnika stavb, poraba gospodinjstev, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, ki jih upravlja upravnik. f – faktor prihranka energije zaradi izobraževanja. Za izvedbo delavnic in dogodkov ter individualnih svetovanj je normirana vrednost 0,1. Za publikacije, spletne strani ter spletne aplikacije je višina tega faktorja 0,01. V primeru, da za posameznega udeleženca ni mogoče ugotoviti vseh potrebnih podatkov za izračun prihranka, se domneva, da znaša letni prihranek končne energije za tega udeleženca 18.000 kWh/leto. Domneva se tudi, da vsak dostop do spletne strani oziroma spletne aplikacije iz različnega IP naslova ter vsaka distribuirana publikacija pomeni udeležbo enega gospodinjstva v aktivnosti informiranja ter ozaveščanja. Letno zmanjšanje emisij CO2 zaradi izobraževalnih in informativnih dejavnosti se izračuna na podlagi naslednje formule: Pri tem pomeni: efEL – emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah (glej razpredelnico Emisijski faktorji), efG – emisijski faktor (povprečen) [kgCO2/kWh] za goriva v industriji, storitvenem sektorju oziroma v gospodinjstvih; glede na sektor iz katerega je udeleženec izobraževanja (glej razpredelnico Emisijski faktorji). V primeru, da za posameznega udeleženca ni mogoče ugotovita vseh potrebnih podatkov za izračun zmanjšanja izpusta CO2, se domneva, da za tega udeleženca efEL ter efG znašata 0,25 [kgCO2/kWh]. Domneva se tudi, da vsak dostop do spletne strani oziroma spletne aplikacije iz različnega IP naslova ter vsaka distribuirana publikacija predstavlja udeležbo enega gospodinjstva v aktivnosti informiranja ter ozaveščanja. Emisijski faktorji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 50.000,00 EUR. Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude zahtevanih sredstev, prijavljenih upravičenih stroškov glede na velikost podjetja/status subjekta, z upoštevanjem doseženega prihranka energije in omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja, – presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja, – presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte, – presegati 10.000,00 EUR, – presegati 10 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije, Pri delavnicah in dogodkih sofinanciranje ne sme preseči 1.000,00 evrov na posamezno delavnico ali dogodek. Pri izvedbah individualnega svetovanja sofinanciranje ne sme preseči 35 evrov na individualno svetovanje. Pri izdaji strokovnih in poljudnih publikacij sofinanciranje ne sme preseči 0,00001 evra na znak (upošteva se skupno število znakov brez presledkov vseh distribuiranih izvodov). Pri internetnih straneh ter spletnih aplikacijah višina sofinanciranja ne sme presegati 0,02 evrov na vsak dostop do spletne strani iz različnega IP naslova. Na tem javnem razpisu se ne sofinancirajo projekti, katerih višina sofinanciranja po pravilih, ki so določena tej točki, ne bi dosegla višine sofinanciranja vsaj 5.000,00 EUR. Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9.8.2008. Osnovna merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. V primeru podjetij, ki v skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008, predstavljajo partnerska ali povezana podjetja, se upoštevajo skupni podatki za izračun velikosti podjetja v skladu s 6. členom navedene priloge. Upravičeni stroški so: – organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji, individualna svetovanja ipd.); – izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgibanke, brošure, priročniki, poučne knjige, tematski sklopi znotraj publikacije, priloge časopisom, spletne strani ali aplikacija); – organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre prakse. Neupravičeni stroški so: – dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, – ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški, – DDV za osebe, ki si DDV lahko odbijejo kot vstopni DDV ter drugi davki. Če je projekt že financiran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v nadaljevanju: javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo sredstva v višini, ki ne sme presegati razlike med že podeljenimi sredstvi in najvišjo možno stopnjo sofinanciranja po zakonodaji. Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev. Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati državnih pomoči, pomoči »de minimis« ali subvencij. Sredstva, ki predstavljajo nepovratne finančne spodbude, predstavljajo sredstva, ki jih zbirajo dobavitelji energije ter toplote in sistemski operaterji distribucijskih omrežij na podlagi 67. člena Energetskega zakona (v nadaljevanju: sredstva za izplačilo spodbud). Če sofinancer ne bo prejel sredstev za izplačilo spodbud v višini, kot so določena s Programom velikih zavezancev, lahko upravičencem do sredstev izplača sorazmerno nižjo vrednost finančne spodbude oziroma zahteva povrnitev sorazmernega deleža že plačane spodbude. 5. Priprava in popolnost vlog Vsaka vloga mora vsebovati: – obrazec »Vloga«; – fotokopijo pooblastila ali drugega dokumenta iz katerega izhaja pooblastilo za vložitev vloge na javni razpis (če podpisnik ni zakoniti/statutarni zastopnik; – akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti); – izpisek iz Ajpesa (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti); – tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci, z navedbo izbora ustreznega ponudnika; – besedilo javnega razpisa za vsako izvedeno storitev ter akt o izbiri izvajalca (velja zgolj za javne naročnike in v primeru, če je to v skladu z zakonom potrebno); – obrazec »Vzorec pogodbe o sofinanciranju PETROLURE/2013/R2«; – uradno potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih do Republike Slovenije, ki ni starejše kot 1. 1. 2013; – zgoščenko, na kateri se nahaja faksimile (scan podpisanega izvoda) podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v pdf formatu. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo. Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: petrolure@petrol.si. Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. Vsi dokumenti, ki jih obsega vloga za sofinanciranje, morajo biti izdelani v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa podpisani ali parafirani. V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge. V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za več projektov, mora za vsak projekt vložiti samostojno vlogo. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja, s pripisom: »Vloga – Ne odpiraj, javni razpis PETROLURE/2013/R2«. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30. 7. 2013, oziroma do obvestila o porabi sredstev. Šteje se, da je priporočeno pošiljko sofinancer prejel oziroma da je vloga dostavljena v trenutku oddaje priporočene pošiljke na pošto. 6. Postopek obravnave vlog Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 14. 5. 2013, ob 9. uri, nato pa vsako delovno sredo in petek, do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja. Vsako sredo bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja prispele od srede do nedelje v preteklem tednu. Vsak petek bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja prispele v ponedeljek in torek v istem tednu. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Osebna dostava vlog na sedež sofinancerja je mogoča od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog (način odpiranja, označba ovojnic ipd.), se smiselno uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog. 7. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na podlagi odločitve komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do finančne spodbude. Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od prejema popolne vloge. Sofinancer in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od dokončnosti sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude in do sredstev ne bodo upravičeni. 8. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi zahtevka za sofinanciranje, ki mora vključevati: – obrazec »Zahtevek za sofinanciranje PETROLURE/2013/R2«, objavljen na spletni strani: www.petrol.si; – seznam preverjenih računov; – izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg projekta; – od banke ali državnega organa izdano potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje; – končno poročilo izvedenega projekta s predvidenimi prihranki energije; – fotografije izvedene aktivnosti, vzorec publikacije ipd. ter fotografije, ki omogočajo pravilno označevanje projekta; – drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer utemeljeno zahteva. Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo sredstev se bo izvršilo glede na dejansko izkazane upravičene stroške. Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun upravičenca. V primeru nezadostne višine zbranih sredstev za izplačilo spodbud v posameznem mesecu, se te izplačajo naknadno, ob prvem naslednjem prilivu sredstev na račun, ki je namenjen zbiranju teh sredstev, po vrstnem redu prejetja zahtevkov za izplačilo spodbude. 9. Drugo Kot del razpisnih pogojev se štejejo tudi tipska pogodba, vloga ter drugi obrazci, na katere se sklicuje ta razpis. Vlagatelj prevzema vsa jamstva in obveznosti, ki so navedene v teh dokumentih. Sofinancer lahko kadarkoli pozove vlagatelja, da poda pojasnitve vloge ali predloži druge izjave. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: petrolure@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana

AAA Zlata odličnost