Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Št. 014-1/2013 Ob-2519/13 , Stran 1491
Št. 014-1/2013 Ob-2519/13
Na podlagi Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 30/12) in Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) Občina Beltinci objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2013
1. Predmet razpisa Predmet sofinanciranja so: 1. programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva; 2. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami; 3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni programi za delo z mladimi; 4. programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih in starostni skupin zaradi revščine; 5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj; 6. programi vključevanja socialne izključenosti invalidnih oseb; 7. programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju; 8. programi za zmanjševanje nasilja nad ženskami in otroki; 9. programi svetovanja preko telefona otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebni stiski; 10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti; 11. programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starejših samih ter prostovoljnega dela za starejše; 12. programi društev in organizacij, ki delajo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva; 13. programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami; 14. programi za promocijo zdravja v Občini Beltinci; 15. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja; 16. programi za promocijo posameznih zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih gradiv za potrebe posameznih programov; 17. programi svetovanja, pomoči, rehabilitacije različnim kroničnim bolnikov in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev. 2. Višina razpoložljivih sredstev Višina razpisanih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci v letu 2013 znaša: 9.000,00 EUR (proračunska postavka; 9044120201/OU HUMANITARNA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE). Programi in projekti, ki jih prijavitelji prijavijo na več razpisov Občine Beltinci in se v bistvu vsebinsko ne razlikujejo, razen po nazivu, bodo lahko sofinancirani le iz enega vira. Sredstva iz razpisa niso namenjena za sofinanciranje: – programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska in pogodbena obveznost), – investicije v prostore izvajalcev programov. 3. Upravičeni predlagatelji in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati a) Upravičeni predlagatelji Izvajalci letnih programov in projektov, ki se sofinancirajo po tem pravilniku, so: – javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo programe v Občini Beltinci za občane Občine Beltinci, kadar gre za dopolnitev njihove registrirane dejavnosti, – prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije, – humanitarne organizacije ali dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so pomoči potrebni, – prostovoljne in neprofitne organizacije za samopomoč, ki jih ustanovijo neposredno prizadeti, in imajo v svojih programih elemente socialne pomoči, – društva s področja socialnega in zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, – druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo v javnem interesu in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi za zagotavljanje čim bolj enakopravnega vključevanja svojih članov in občanov Občine Beltinci v okolje. b) Pogoji za sofinanciranje Izvajalci programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Pomurski regiji in je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Beltinci, – da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov, – da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine Beltinci, – imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov, – prijavljajo program oziroma projekt, ki je predmet razpisa, – program oziroma projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu, – program oziroma projekt izvajajo v Občini Beltinci, za občane Občine Beltinci. 4. Merila in kriteriji za izbor programov in projektov in dodelitev sredstev: izbor in vrednotenje programov za sofinanciranje bo opravljeno po postopku in v skladu z merili iz Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 30/12). 5. Izločitveni dejavniki Komisija iz nadaljnje obravnave izloči programe in projekte prijavitelja: – ki se sofinancirajo že iz drugih proračunskih postavk, – če dokončnega poročila, za kateri koli program oziroma projekt posameznega prijavitelja za predhodno leto, ki so ga prijavitelji dolžni oddati do roka določenega v pogodbi, niso oddali. 6. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija bo v času razpisa na voljo v sprejemni pisarni Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, in na spletni strani Občine Beltinci (www.beltinci.si). Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja in ožigosani. K posameznim programom oziroma projektom morajo prijavitelji priložiti tudi ustrezne druge priloge, če je tako zahtevano v razpisni dokumentaciji. Prijave, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene. Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu se dobijo na sedežu občinske uprave Občine Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci, vsak dan, od 8. do 11. ure. Kontaktni osebi: Tatjana Trstenjak, tel. 02/541-35-41, e-mail: tatjana.trstenjak@beltinci.si, in Lidija Baligač, tel. 02/541-35-35, e-mail: lidija.baligac@beltinci.si. 7. Rok in način prijave Vloge morejo biti predložene na naslov: Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci. Rok za oddajo vlog: 31. 5. 2013, do 14. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 31. 5. 2013, do 14. ure, prispela po pošti oziroma bo osebno oddana v sprejemni pisarni Občine Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci. Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »Ne odpiraj – JR SOCIALA/ZDRAVSTVO 2013«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Vloga, ki bo prispela po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne vlagatelju. 8. Odpiranje, pregled in ocena vlog Odpiranje prejetih vlog, pregled, ocenite in izbor programov oziroma projektov izvede, s strani župana imenovana petčlanska komisija. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih vlog, bodo v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog je pet dni od datuma prejema poziva za dopolnitev. Vloge, ki ne bodo ustrezno dopolnjene bodo s sklepom zavržene. 9. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od roka za oddajo vlog. Prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če se posamezni prejemnik v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Občina Beltinci

AAA Zlata odličnost