Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1512. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, stran 4660.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 24. seji dne 23. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (Uradno glasilo, št. 6/97, 8/97, 7/99, Primorske novice Uradne objave, št. 54/01, 25/08, Uradni list RS, št. 58/10) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:
»1. člen
S tem odlokom Občina Tolmin s sedežem v Tolminu, Ulica padlih borcev 2 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (v nadaljevanju: zavod).«.
2. člen
Spremeni se četrti odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»(4) V sestavo zavoda spadajo tudi:
– enota vrtca v Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin,
– enota vrtca v Podružnični šoli Antona Majnika Volče,
– enota vrtca Volarje.«.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»(2) Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0002/2008
Tolmin, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.