Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1508. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2012, stran 4658.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2012
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2012.
2. člen
Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini 14.866.694,85 EUR.
Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem računu za leto 2012 izkazuje naslednje stanje:
+------+--------------------------+--------------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV     |         EUR|
|   |IN ODHODKOV        |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |    14.709.522,73|
|   |(70+71+72+73+74+78)    |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |    11.398.531,58|
+------+--------------------------+--------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |    8.857.736,90|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |700 Davki na dohodek in  |    6.967.888,00|
|   |dobiček          |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |703 Davki na premoženje  |    1.447.934,64|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |704 Domači davki na blago |     451.773,26|
|   |in storitve        |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |706 Drugi davki      |      –9.859,00|
+------+--------------------------+--------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |    2.540.794,68|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in|    2.186.749,03|
|   |dohodki          |          |
|   |od premoženja       |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |711 Takse in pristojbine |      5.541,42|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |712 Globe in druge denarne|      23.089,55|
|   |kazni           |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |      15.822,97|
|   |blaga in storitev     |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |714 Drugi nedavčni    |     309.591,71|
|   |prihodki         |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |     139.705,25|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |     139.705,25|
|   |zemljišč         |          |
|   |in neopredmetenih sredstev|          |
+------+--------------------------+--------------------+
|73  | PREJETE DONACIJE     |      1.200,00|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |730 Prejete donacije iz  |      1.200,00|
|   |domačih virov       |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |    2.983.739,36|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz|     880.022,30|
|   |drugih javnofinančnih   |          |
|   |institucij        |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  |    2.103.717,06|
|   |državnega proračuna iz  |          |
|   |sredstev proračuna    |          |
|   |Evropske unije      |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ    |     186.346,54|
|   |EVROPSKE UNIJE      |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |787 Prejeta sredstva od  |     186.346,54|
|   |drugih evropskih     |          |
|   |institucij        |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI      |    14.480.203,54|
|   |(40+41+42+43+45)     |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |    3.829.807,85|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki|     993.006,28|
|   |zaposlenim        |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev|     162.089,79|
|   |za socialno varnost    |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |402 Izdatki za blago in  |    2.579.990,29|
|   |storitve         |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |403 Plačila domačih    |      93.721,49|
|   |obresti          |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |409 Rezerve        |      1.000,00|
+------+--------------------------+--------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |    5.548.371,50|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |410 Subvencije      |      71.627,80|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |411 Transferi posameznikom|    2.607.180,73|
|   |in gospodinjstvom     |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |412 Transferi       |     295.362,81|
|   |nepridobitnim       |          |
|   |organizacijam in ustanovam|          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |    2.574.200,16|
|   |transferi         |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |    4.834.823,87|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |420 Nakup in gradnja   |    4.834.823,87|
|   |osnovnih sredstev     |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |     267.200,32|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |431 Investicijski     |      37.835,08|
|   |transferi pravnim     |          |
|   |in fizičnim osebam, ki  |          |
|   |niso proračunski     |          |
|   |uporabniki        |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |432 Investicijski     |     229.365,24|
|   |transferi proračunskim  |          |
|   |uporabnikom        |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |     229.319,19|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ |          |
|   |(I.-II.)         |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |          |
|   |IN NALOŽB         |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH   |      12.406,09|
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |          |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |          |
|   |(750+751+752)       |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |      12.406,09|
|   |POSOJIL          |          |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH  |          |
|   |DELEŽEV          |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |750 Prejeta vračila danih |      12.406,09|
|   |posojil          |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|      35.000,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |          |
|   |(440+441+442+443)     |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|      35.000,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|   |440 Dana posojila     |      35.000,00|
+------+--------------------------+--------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA    |     –22.593,91|
|   |POSOJILA         |          |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |          |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)     |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA    |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA  |        0,00|
|   |(500)           |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       |        0,00|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |500 Domače zadolževanje  |        0,00|
+------+--------------------------+--------------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550+551) |     351.491,31|
+------+--------------------------+--------------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA      |     351.491,31|
+------+--------------------------+--------------------+
|   |550 Odplačila domačega  |     351.491,31|
|   |dolga           |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |     –144.766,03|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |          |
|   |II.-V.-VIII.)       |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- |     –351.491,31|
|   |VIII.)          |          |
+------+--------------------------+--------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-|     –229.319,19|
|   |IX.)           |          |
+------+--------------------------+--------------------+
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2012 znaša 225.312,79 EUR.
Realizacijo posebnega dela proračuna se objavi na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si.
3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po zaključnem računu za leto 2012 izkazujejo naslednje stanje:
+-------------------------------+---------------------+
|PRENOS IZ LETA 2011      |      97.701,71|
+-------------------------------+---------------------+
|PRIHODKI LETA 2012       |       1.000,00|
+-------------------------------+---------------------+
|ODHODKI LETA 2012       |      19.418,21|
+-------------------------------+---------------------+
|STANJE DENARNIH SREDSTEV 31.  |      79.283,50|
|12. 2012            |           |
+-------------------------------+---------------------+
Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2013.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2013-6
Sežana, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost