Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1485. Odlok o spremembah Odloka o oglaševanju, stran 4574.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11 in 28/11 – odl. US), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) in 60. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga in 9/13) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 15. aprila 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o oglaševanju
1. člen
V Odloku o oglaševanju (Uradni list RS, št. 10/11) se v točki a) prvega odstavka 5. člena:
– deseta alineja spremeni, tako da se glasi:
»– objekti na gradbenih odrih«;
– črta enajsta alineja.
2. člen
V 10. členu se:
– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Na javnem mestu je prepovedano:«;
– šesta alineja spremeni, tako da se glasi:
»– nameščati male ali velike plakate na zunanje površine ograj, gradbiščnih ograj, na objekte gospodarske javne infrastrukture in opreme za izvajanje gospodarske javne službe,«.
3. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Oglaševalska sporočila je dovoljeno nameščati na vse vertikalne zunanje površine avtobusov, vključno s steklenimi površinami, razen na prvem levem bočnem steklu pri vozniku, vhodnih vratih avtobusa in celotnem desnem bočnem steklu za prvimi vstopnimi vrati. Ostati morajo vidne vse oznake »vhod« in »izhod« ter oznake izvajalca javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2013-2
Ljubljana, dne 15. aprila 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.