Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Ob-2451/13 , Stran 1517
Ob-2451/13
Poslovna cona Komenda, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod jelšami 1, 1218 Komenda, matična številka: 2182254000 (v nadaljnjem besedilu: zastavni upnik) zaradi poplačila terjatev zastavnega upnika do družbe Candor komunikacije d.o.o., Ljubljanska cesta 3D, 1241 Kamnik, matična številka: 2129795000 (v nadaljnjem besedilu: zastavni dolžnik) z uveljavitvijo zastavne pravice na poslovnem deležu zastavnega dolžnika (zastavitelja) v družbi Poslovna cona Komenda, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod jelšami 1, 1218 Komenda (v nadaljnjem besedilu: PC Komenda d.o.o.), ki znaša nominalno 2.393.844,43 EUR, kar predstavlja 11,76% poslovni delež v družbi PC Komenda d.o.o., na podlagi določil pogodbe o posojilu št. 001/2010 z dne 1. 1. 2010, aneksa št. 3, k Pogodbi o posojilu št. 001/2010, z dne 17. 1. 2011 in določil pogodbe št. 002/2011, sklenjene v notarskem zapisu opr. št. SV 84/2011 z dne 14. 2. 2011, ter določil 167. člena in 191. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in nasl. – SPZ) razpisuje
javno dražbo
za prodajo poslovnega deleža v družbi Poslovna cona Komenda, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod jelšami 1, 1218 Komenda, ki znaša nominalno 2.393.844,43 EUR, kar predstavlja 11,76% poslovni delež v družbi PC Komenda d.o.o.
I. Dejstva in okoliščine prodaje poslovnega deleža Zastavni upnik ima v zavarovanje svojih terjatev do zastavnega dolžnika v skupni višini 3.362.543,59 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 31. 12. 2012 dalje do plačila, na podlagi: – pogodbe o posojilu št. 001/2010 z dne 1. 1. 2010 in aneksa št. 3, k navedeni pogodbi z dne 17. 1. 2011 ter – pogodbe št. 002/2011, z dne 14. 2. 2011, sklenjene v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 84/2011, zastavno pravico na poslovnem deležu zastavnega dolžnika v družbi PC Komenda d.o.o. v nominalni višini 2.393.844,43 EUR, kar predstavlja 11,76% poslovni delež v osnovnem kapitalu te družbe. Zastavna pravica zastavnega upnika na podlagi pogodbe št. 002/2011, z dne 14. 2. 2011, sklenjene v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 84/2011, je vpisana v sodnem registru. Zaradi neplačila zavarovanih terjatev zastavnega upnika ob njihovi zapadlosti je Okrajno sodišče v Ljubljani na predlog zastavnega upnika dne 25. 1. 2013, izdalo sklep o izvršbi opr. št. VL 10271/2013, s katerim je dolžniku naložilo plačilo terjatev v višini 3.362.543,59 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 31. 12. 2012 dalje do plačila. Navedeni sklep o izvršbi je postal pravnomočen dne 22. 2. 2013. Zastavni dolžnik terjatev iz zgoraj navedenih pogodb, ki so zapadle v plačilo z dnem 31. 12. 2012, ni poravnal. Zastavni upnik je zastavnega dolžnika z dopisom z dne 24. 4. 2013 obvestil, da bo po preteku 8-dnevnega roka iz 167. člena SPZ zaradi neporavnanih zapadlih terjatev pričel s postopkom izvensodne prodaje poslovnega deleža na javni dražbi. Prav tako je zastavni upnik o javni dražbi z dopisom z dne 24. 4. 2013 obvestil preostale družbenike (imetnike poslovnih deležev) v družbi PC Komenda d.o.o., ki imajo na podlagi določila četrtega odstavka 481. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in nasl. – ZGD-1) predkupno pravico na poslovnem deležu, ki je predmet prodaje. II. Predmet prodaje Predmet prodaje je poslovni delež v družbi Poslovna cona Komenda, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod jelšami 1, 1218 Komenda, matična številka: 2182254000 v nominalni višini 2.393.844,43 EUR, kar predstavlja 11,76% osnovnega kapitala družbe, katerega imetnik je zastavni dolžnik. Na javni dražbi se prodaja celoten bremen prost poslovni delež. III. Izklicna cena: izklicna cena za poslovni delež, ki je predmet prodaje na javni dražbi je 833.000,00 EUR. IV. Pravila javne dražbe in pogoji prodaje 1. Dražbo vodi zastavni upnik oziroma njegov pooblaščenec v slovenskem jeziku. Dražba se začne z izklicem začetne izklicne cene. Dražitelji sprejmejo izklicano ceno z besedo: «sprejmem« in navedbo imena oziroma firme dražitelja. V primeru, da eden ali več dražiteljev sprejme/jo začetno izklicno ceno, se dražba nadaljuje na način, da vodja dražbe v naslednjem koraku izkliče novo ceno, ki je za 10.000 EUR višja od prejšnje izklicne cene, kar se nadaljuje dokler v zadnjem koraku noben dražitelj tudi po tretjem izklicu cene ne sprejme izklicne cene. Na dražbi je uspel dražitelj, ki je sprejel izklicno ceno v predzadnjem koraku. V primeru, da je v predzadnjem koraku izklicno ceno sprejelo več dražiteljev, je uspel tisti, ki je izklicno ceno sprejel prvi. Če sta dva dražitelja sprejela izklicno ceno istočasno se med njima opravi žreb, na način, ki ga določi vodja dražbe. 2. V primeru, da noben dražitelj na dražbi ne sprejme začetne izklicne cene za celoten poslovni delež, se dražba nadaljuje na način, da lahko dražitelji ponudijo nižjo ali višjo ceno od začetne izklicne cene, pri čemer lahko podajo svoje ponudbe le za celoten poslovni delež. Dražitelji s svojimi ponudbami razen cene ne morejo spreminjati nobenih drugih pogojev dražbe. Ponudbe se podajajo ustno z navedbo cene za predmetni poslovni delež. Dražba se za ponujeni poslovni delež, za katerega je bila s strani dražitelja podana ponudba po najvišji ceni, zaključi, ko ni podana ugodnejša ponudba niti po tem, ko voditelj dražbe poda tri pozive za podajo ugodnejših ponudb in ko vodja dražbe poda izjavo, da sprejema ponudbo najugodnejšega dražitelja. Vodja dražbe ni dolžan sprejeti nobene ponudbe in lahko dražbo zaključi brez sprejema ponudb. Kot najugodnejši ponudnik se bo štel dražitelj, ki bo za poslovni delež, ki je predmet ponudbe, ponudil najvišjo ceno. V primeru, da so ponudbe enake, je najugodnejši dražitelj tisti, ki je prvi podal tako ponudbo. 3. Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki najkasneje do 21. 5. 2013 na fiduciarni račun pri odvetniku Danilu Grilj, Železna cesta 8a, Ljubljana št.: IBAN SI56 6100 0000 1505 981, odprt pri Delavski hranilnici d.d., Ljubljana, vplačajo varščino v višini 30.000,00 EUR in ki najkasneje do 16. ure dne 21. 5. 2013 predložijo zastavnemu upniku v zaprti pisemski ovojnici na naslovu Pod jelšami 1, 1218 Komenda, Slovenija, s pripisom Javna dražba – zaupno, Ne odpiraj, potrdilo o vplačilu varščine in kontaktne podatke kontaktne osebe (naslov, telefon, faks, email) ter podatke o računu za vračilo varščine. Zastavni upnik lahko sodeluje na javni dražbi brez plačila varščine. 4. Če ponudnik, ki je na javni dražbi uspel, ne sklene pogodbe v skladu s temi pravili, varščina zapade v korist zastavnega upnika (varščina se ponudniku ne vrne). 5. Ponudnikom, ki na dražbi niso uspeli, se vplačana varščina brezobrestno vrne tretji delovni dan po končani javni dražbi pod pogojem, da so zastavnemu upniku predložili pisno izjavo z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. V primeru, da se pisna izjava predloži kasneje, se neobrestovana varščina vrne tretji delavni dan po predložitvi izjave z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. 6. Pogodba o prodaji poslovnega deleža se sklene takoj po končani javni dražbi s sledečimi bistvenimi sestavinami pogodbe: i) predmet: poslovni delež v družbi Poslovna cona Komenda, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod jelšami 1, 1218 Komenda, matična številka: 2182254000 v nominalni višini 2.393.844,43 EUR, kar predstavlja 11,76 odstotkov osnovnega kapitala družbe, katerega imetnik je zastavni dolžnik; ii) cena: najvišja cena dražitelja, sprejeta s strani vodje dražbe v skladu s točko IV/2 pravil javne dražbe; iii) poravnava kupnine, iv) varščina: varščina iz točke IV/3 pravil javne dražbe se šteje kot ara in se všteje v kupnino; v) stroški in davki: vse stroške in davke, povezane s sklenitvijo pogodbe o prodaji deleža plača kupec; vi) poslovni delež se kupuje po načelu »videno-kupljeno«, vii) izbris zastavne pravice zastavnega upnika: po izpolnitvi odložnih pogojev iz točke 7. in 8. teh pravil. 7. Pogodba o prodaji poslovnega deleža se sklepa pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če predkupni upravičenci na poslovnem deležu ne uveljavljajo predkupne pravice v zakonsko določenem roku oziroma se uveljavljanju predkupne pravice odpovejo pred iztekom tega roka. 8. Če je transakcijo treba priglasiti Uradu RS za varstvo konkurence, se pogodba o prodaji poslovnega deleža sklepa pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če Agencija RS za varstvo konkurence izda odločbo, s katero ugotovi, da prodaja poslovnega deleža kot koncentracija ni podrejena določbam Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 in nasl. – ZPOmK-1) (drugi odstavek 46. člena ZPOmK-1) ali da je prodaja poslovnega deleža kot koncentracija skladna s pravili konkurence (tretji odstavek 46. člena ZPOmK-1 oziroma prva alineja prvega odstavka 50. člena ZPOmK-1). 9. Kupnino za poslovni delež v družbi Poslovna cona Komenda, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod jelšami 1, 1218 Komenda, matična številka: 2182254000 v nominalni višini 2.393.844,43 EUR, kar predstavlja 11,76 odstotkov osnovnega kapitala družbe, katerega imetnik je zastavni dolžnik, je mogoče poravnati tako s plačilom denarnih sredstev na transakcijski račun prodajalca kot tudi na vse druge dopustne načine poravnave obveznosti (pobot, asignacija, verižna kompenzacija …). 10. Pravočasna poravnava kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec zamudi s poravnavo kupnine, se šteje pogodba za razvezano in zastavni upnik obdrži aro. 11. Obvestitev poslovodje družbe o prenosu poslovnega deleža: takoj po sklenitvi pogodbe in izpolnitvi odložnih pogojev iz točke 7. in 8. teh pravil pogodbeni stranki obvestita poslovodjo družbe o prenosu poslovnega deleža in s čimer zastavni upnik izkaže pridobitev. 12. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe izkazati identiteto na sledeči način: pravne osebe s sedežem v RS z izpiskom iz sodnega/poslovnega registra; tuje pravne osebe z overjenim in apostiliranim prevodom izpiska iz sodnega/poslovnega registra svojega sedeža, ki ni starejši od 8 dni; fizične osebe z veljavnim osebnim dokumentom; v primeru, da dražitelja na javni dražbi zastopa pooblaščenec ali oseba, ki ni zakoniti zastopnik oziroma oseba, ki je kot pooblaščena vpisana v sodni/poslovni register, mora zastopnik oziroma pooblaščenec predložiti pooblastilo za zastopanje dražitelja, ki mora vsebovati tudi pooblastilo za sklenitev pogodbe o prodaji poslovnega deleža, ki je predmet dražbe. Pooblastilo mora biti podano v obliki notarskega zapisa. 13. Dražitelji in njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci sami nosijo stroške udeležbe javne dražbe in vse morebitne s tem povezane stroške, ne glede na uspeh na javni dražbi. V. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba za prodajo predmetnega poslovnega deleža bo dne 27. 5. 2013, ob 10. uri, v prostorih družbe Poslovna cona Komenda, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., na naslovu Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod jelšami 1, 1218 Komenda. VI. Pravica do preklica: zastavni upnik si pridržuje pravico javno dražbo kadarkoli in iz kateregakoli razloga preklicati, kar lahko stori do začetka javne dražbe ali pa že potekajočo dražbo kadarkoli prekiniti in dražitelji iz tega naslova ne morejo uveljavljati nikakršnih zahtevkov zoper zastavnega upnika, odškodninska odgovornost zastavnega upnika pa je izključena. Zastavni upnik prekliče javno dražbo z objavo preklica javne dražbe, ki je objavljen na enak način kot objava javne dražbe. Če zastavni upnik prekliče dražbo po 23. 5. 2013, preklica ni dolžan objaviti ampak o preklicu javne dražbe obvesti neposredno dražitelje, ki so na račun zastavnega upnika vplačali varščino. V primeru preklica javne dražbe zastavni upnik morebitno vplačano varščino brezobrestno vrne vsakemu posameznemu dražitelju tretji delovni dan po preklicu javne dražbe pod pogojem, da je dražitelj zastavnemu upniku predložil pisno izjavo z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. V primeru, da se pisna izjava predloži kasneje, se neobrestovana varščina vrne tretji delavni dan po predložitvi izjave z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. VII. Pravo in pristojnost: za ta razpis, postopke vezane na ta razpis, javno dražbo in pogodbo o prodaji poslovnega deleža se uporablja slovensko pravo. V primeru kakršnihkoli sporov je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.
PC Komenda d.o.o.

AAA Zlata odličnost