Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Št. 13-020-000148 Ob-2449/13 , Stran 1538
Št. 13-020-000148 Ob-2449/13
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) in 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFJCA, 87/11 – ZAvMS in 47/12) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev treh pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju med Ilirsko Bistrico in Sežano
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa so tri pravice razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju med Ilirsko Bistrico in Sežano. 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik 2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, ki ga je izdala Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS na podlagi 105. člena veljavnega Zakona o medijih pred uvedbo javnega razpisa. 2.2 Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agencije. 2.3 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: – Program je namenjen prebivalcem območja med Ilirsko Bistrico in Sežano. – Program se predvaja vsaj 5 dni v tednu. – Program je namenjen za sprejem brez pogojnega dostopa, t.j. mora biti prostodostopen. 2.4 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski program, s katerim kandidira, na območju Republike Slovenije ali na geografskem območju zahod Republike Slovenije ali na območju med Ilirsko Bistrico in Sežano. 2.5 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. 3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe Postopek ocenjevanja Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi vseh ponudnikov podal obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne ponudbe pri vseh merilih. Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 »Obseg lastne produkcije« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem programu večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Če po uporabi dodatnega merila 1 »Obseg lastne produkcije« nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo z uporabo dodatnega merila 2 »Raznovrstnost programske ponudbe« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik v programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin. Agencija bo izbranim ponudnikom dodelila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju med Ilirsko Bistrico in Sežano. 3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk (0–18 točk). 3.2 Obseg lastne produkcije Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudnikom, ki imajo v svojem programu večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, se dodeli več točk (0–12 točk). 3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več točk (0–4 točke). 3.4 Trajanje (obseg) programa Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni tedenski obseg programskih vsebin lastne in kupljene produkcije, brez oglasov, TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji minimalni tedenski obseg programa, se dodeli 15 točk (0–15 točk). 3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk (0–4 točke). 3.6 Ekonomsko stanje Pri tem merilu se ponudniku dodelijo točke glede na višino njegovih poslovnih prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu (0–15 točk). 3.7 Reference ponudnika na področju izvajanja televizijske dejavnosti Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke sorazmerno glede na navedene reference. Reference ponudnika na področju izvajanja televizijske dejavnosti se ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov, ki jih ponudnik že oddaja, trajanja delovanja posameznega televizijskega programa in dostopnosti posameznega televizijskega programa (0–24 točk). 3.8 Dodatno merilo 1 – Obseg lastne produkcije Dodatno merilo 1 se uporabi v primeru, da dve ali več ponudb dosežeta enako skupno število točk. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem programu večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. 3.9 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske ponudbe Dodatno merilo 2 se uporabi v primeru, če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik v programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin. 4. Roki in način predložitve ponudb Rok za predložitev ponudb je 3. 6. 2013 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. 5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 6. 6. 2013 ob 11.30. 6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin, tel. 01/583-63-84, elektronski naslov: marko.stefelin@apek.si. 8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost