Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1469. Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje, stran 4544.

Na podlagi 1., 2., 3., 9. in 10. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje
1. člen
V Pravilniku o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 44/11) se v drugem odstavku 3. člena črta besedilo »in delo opravljajo v skladu z delovnopravno zakonodajo«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se 2., 3. in 4. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»2. za kategorijo A1:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, z močjo največ 11 kW ter razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 90 km/h. Če motorno kolo poganja motor z notranjim izgorevanjem, mora biti delovna prostornina motorja najmanj 115 cm³, če ga poganja električni motor, mora biti razmerje moč motorja/masa vozila najmanj 0,08 kW/kg;
3. za kategorijo A2:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice z močjo najmanj 20 kW in največ 35 kW ter razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,2 kW/kg. Če motorno kolo poganja motor z notranjim izgorevanjem, mora biti delovna prostornina motorja najmanj 395 cm³, če ga poganja električni motor, mora biti razmerje moč motorja/masa vozila najmanj 0,15 kW/kg;
4. za kategorijo A:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, katerega masa brez tovora ali potnikov presega 175 kg, z močjo motorja najmanj 50 kW. Če motorno kolo poganja motor z notranjim izgorevanjem, mora biti delovna prostornina motorja najmanj 595 cm³, če ga poganja električni motor, mora biti razmerje moč motorja/masa vozila najmanj 0,25 kW/kg;«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. za kategorijo C:
– tovorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo dovoljeno maso najmanj 12000 kg, z dolžino najmanj 8 m in širino najmanj 2,4 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles, z menjalnikom, pri katerem mora voznik ročno menjati prestave, ter tahografom, kakor je opredeljen v Uredbi Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L št. 370 z dne 31. 12. 1985, str. 34), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1266/2009 z dne 16. decembra 2009 o deseti prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku (UL L št. 339 z dne 22. 12. 2009, str. 3); v nadaljnjem besedilu: Uredba 3821/85/EGS. Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina. Skupna masa vozila mora biti najmanj 10000 kg, vozilo pa mora doseči hitrost najmanj 80 km/h.«.
14. točka se spremeni tako, da se glasi:
»14. za kategorijo CE:
– skupina vozil, sestavljena iz tovornega vozila kategorije C, ki mu je dodano priklopno vozilo dolžine najmanj 7,5 m, ali s kombinacijo skupine vozil iz sedlastega vlačilca in ustreznega polpriklopnika. Ta skupina mora imeti najmanj 20000 kg največje dovoljene mase, dolžino najmanj 14 m in širino najmanj 2,4 m. Doseči mora hitrost najmanj 80 km/h. Skupina vozil mora biti opremljena s sistemom proti blokiranju koles, vlečno vozilo pa še z menjalnikom pri katerem mora voznik ročno menjati prestave, ter tahografom, kakor je opredeljen v Uredbi 3821/85/EGS. Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina, skupna masa skupine vozil pa mora biti najmanj 15000 kg.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(uporaba vozil)
Šole vožnje za usposabljanje kandidatov kategorije A lahko do 31. decembra 2013 uporabljajo motorna kolesa, ki spadajo v to kategorijo, brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja najmanj 595 ccm in močjo motorja najmanj 40 kW.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.
Št. 007-495/2012/11
Ljubljana, dne 12. aprila 2013
EVA 2012-2430-0233
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost