Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Ob-2501/13 , Stran 1498
Ob-2501/13
Na podlagi: – Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – Odl. US, 51/04, 118/06, 9/07 – popr., 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12, 94/12); – Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 57/11), – Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13); – Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12) ter – v primeru sofinanciranja po pravilih o državnih pomočeh: sheme državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč«, št. priglasitve SA.34281 (2012/X) (UL 2012, C 51, str. 41); – v primeru sofinanciranja po pravilih o pomočeh »de minimis«: sheme »de minimis« Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – svetovalne storitve, št. priglasitve: M001-5186773-2007; – Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjenega z odločbo Eko sklada j.s. št. 3600-6/2012-6 z dne 18. 12. 2012 (v nadaljevanju: »Program velikih zavezancev«); Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
PETROLURE/2013/R1
Nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskih pregledov 1. Namen in predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo energetskih pregledov. Za projekt se šteje ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost. 2. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu in pravila podeljevanja spodbud Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe (v nadaljevanju vlagatelji): – občine; – drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE); – podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11). V skladu s Pravilnikom URE in OVE se drugi subjekti štejejo za podjetja, če izpolnjujejo pogoje za podjetja (opravljanje tržne dejavnosti). V primeru pogodbenega financiranja investicije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: – med partnerjema (uporabnikom storitve oziroma naročnikom in izvajalcem) mora biti sklenjena ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let), – ekonomski izračun cene za opravljeno storitev po pogodbi navedeni v prejšnji alineji tega odstavka, mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve. Partnerja v pogodbenem razmerju sta pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen v primeru koncesijskega razmerja po BTO modelu tudi najemnik, in obratovalec naprave, in uporabnik storitev. Kot pogodbeno financiranje se lahko štejejo tudi koncesijska razmerja. V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa izvaja: – po pravilih za dodeljevanje subvencij, kadar se finančne spodbude za občine in druge subjekte, – po pravilih za podeljevanje državnih pomoči, kadar se finančne spodbude podeljujejo osebam, ki predstavljajo mikro/mala in srednja podjetja, – po pravilih »de minimis« za velika podjetja. 3. Pogoji za kandidiranje 3.1. Splošni pogoji Projekt za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo. Državne pomoči oziroma pomoči po pravilih »de minimis« se ne dodeljujejo za dejavnosti navedene v 5. oziroma 16. členu Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati (gradbena, obrtniška in druga dela, ki so predmet finančne spodbude), prav tako pa do tega trenutka ni bilo podano zavezujoče naročilo opreme oziroma izvajanja storitev. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec ter rok za izvedbo projekta. Vlagatelj mora v vlogi prikazati zaključeno finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora zagotoviti sredstva za vse neupravičene stroške ter upravičene stroške v delu, ki jih ne krije sofinancer. Kolikor se v postopku obravnave vloge ugotovi, da so neupravičeni stroški višji kot tisti, ki jih je predvidel vlagatelj ali da se višina finančne spodbude dodeli v nižjem deležu, kot ga je predvidel vlagatelj, mora vlagatelj zagotoviti sredstva tudi za povečane neupravičene stroške oziroma za povečan delež upravičenih stroškov. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, – o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, – da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati ter da ni naročil opreme oziroma izvajanja storitev. Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo: – o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 126/07 s spremembami in dopolnitvami); – o poravnanih obveznostih do Republike Slovenije; – da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije; – da ni naveden v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom o preprečevanju korupcije; – da ob oddaji vloge za dodelitev spodbude ni v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje, mora predložiti tudi izjavo da investicije, pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008), ni začel izvajati. Sofinancer lahko od vlagatelja kadarkoli zahteva tudi druge izjave, s katerimi vlagatelj zagotavlja resničnost dejstev, ki so pomembna za kandidiranje na razpisu oziroma izplačilo finančnih spodbud. Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedb, odstopi od pogodbe o sofinanciranju in/ali zahteva vrnitev že izplačanih finančne spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dne vračila. Ta razpis ne velja za naprave, katerih upravljavec mora pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu s predpisi, ki urejajo trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec. Javni naročniki morajo pri izbiri izvajalca upoštevati določbe zakona, ki ureja javno naročanje. Vlagatelji, ki niso javni naročniki, morajo za naročila blaga in storitev pridobiti najmanj 3 ponudbe, različnih ponudnikov, prav tako pa mora vlagatelj izbor ponudnika ustrezno utemeljiti. Predmet projekta mora biti nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi bil zahtevek poslan naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo. Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj dolžan sofinancerju povrniti nastalo škodo, ki vključuje predvsem zamudne obresti, če jih mora sofinancer plačati Eko skladu j.s., zaradi nepodelitve odobrenih sredstev. Kolikor se ugotovi, da sofinanciranje presega najvišjo višino financiranja iz javnih sredstev, ki je določena z zakonodajo, vlagatelj do sredstev ne bo upravičen oziroma jih bo moral vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dne vračila, skladno z devetim odstavkom 4. točke. Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe projekta z določili javnega razpisa, pogodbe o sofinanciranju in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov ali določil pogodbe o sofinanciranju, je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dne vračila. Kadar je dejanski prejemnik finančne spodbude od vlagatelja različna oseba (npr. naročnik pri pogodbenem financiranju projekta), je dolžan vlagatelj posredovati sofinancerju na njegovo zahtevo o tej osebi vse podatke, ki so pomembni za podelitev nepovratnih finančnih sredstev. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis, pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju ter ob izplačilu sredstev. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. Kolikor vlagatelj postane upravičenec do sofinancerjevih nepovratnih sredstev mora pri izvajanju projekta zagotoviti ustrezno označitev sofinanciranih projektov v skladu z Navodili za prejemnike sredstev Petrolovega Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki so objavljena na: http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije/objavljeni-razpisi. 3.2. Posebni pogoji Izvajanje energetskega pregleda in končno poročilo o izvedenem energetskem pregledu morata biti v skladu z zadnjo objavljeno (april 2007) Metodologijo izdelave energetskega pregleda Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: Metodologija) in z Navodili o izdelavi poročila o izvedenem energetskem pregledu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Energetski pregled mora ustrezati kriterijem razširjenega energetskega pregleda. Končno poročilo o izvedenem energetskem pregledu predstavljata poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva Metodologija, in predstavitev energetskega pregleda v obliki, kot je predpisana v Navodilu za izdelavo končnega poročila. Za svetovalno storitev izvedbe energetskega pregleda objekta na isti lokaciji se odobri finančna spodbuda po preteku najmanj pet let od zaključka prejšnjega energetskega pregleda, ne glede na to, ali je ta energetski pregled predstavljal razširjen pregled. 4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 30.000,00 EUR. Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude zahtevanih sredstev, prijavljenih upravičenih stroškov glede na velikost podjetja/status subjekta, z upoštevanjem uporabne površine objekta in omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru, da se projekt izvaja v okviru pogodbenega financiranja; – presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja; – presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte; – presegati 4.000,00 EUR za javni in storitveni sektor; – presegati 5.500,00 EUR za industrijo; – presegati 15,00 EUR/MWh letnega prihranka izvedenega ukrepa. Letni prihranek se določi skladno z v tem razpisu določeno metodo. Na tem javnem razpisu se ne sofinancirajo projekti, katerih višina sofinanciranja po pravilih, ki so določena v prejšnjem odstavku, ne bi dosegla vsaj 3.000,00 EUR. Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. Osnovna merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. V primeru podjetij, ki v skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008, predstavljajo partnerska ali povezana podjetja, se upoštevajo skupni podatki za izračun velikosti podjetja v skladu s 6. členom navedene priloge. Upravičeni stroški so: – izvedba energetskega pregleda, – končno poročilo, – davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: »DDV«) za vlagatelje, ki si DDV ne morejo odbiti kot vstopni DDV. Neupravičeni stroški so: – dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, – ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški, – DDV za osebe, ki si DDV lahko odbijejo kot vstopni DDV ter drugi davki. Če je projekt že financiran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v nadaljevanju: javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo sredstva v višini, ki ne sme presegati razlike med že podeljenimi sredstvi in najvišjo možno stopnjo sofinanciranja po zakonodaji. Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev. Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati državnih pomoči, pomoči »de minimis« ali subvencij. Sredstva, ki predstavljajo nepovratne finančne spodbude, predstavljajo sredstva, ki jih zbirajo dobavitelji energije ter toplote in sistemski operaterji distribucijskih omrežij na podlagi 67. člena Energetskega zakona (v nadaljevanju: sredstva za izplačilo spodbud). Če sofinancer ne bo prejel sredstev za izplačilo spodbud v višini, kot so določena s Programom velikih zavezancev, lahko upravičencem do sredstev izplača sorazmerno nižjo vrednost finančne spodbude oziroma zahteva povrnitev sorazmernega deleža že plačane spodbude. 5. Priprava in popolnost vlog Vsaka vloga mora vsebovati: – obrazec »Vloga«; – fotokopijo pooblastila ali drugega dokumenta iz katerega izhaja pooblastilo za vložitev vloge na javni razpis (če podpisnik ni zakoniti/statutarni zastopnik); – akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti); – izpisek iz Ajpesa (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti); – sklenjeno pogodbo med partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva); – tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci, z navedbo izbora ustreznega ponudnika; – besedilo javnega razpisa za vsako izvedeno storitev ter akt o izbiri izvajalca (velja zgolj za javne naročnike in v primeru, če je to v skladu z zakonom potrebno); – obrazec »Vzorec pogodbe o sofinanciranju PETROLURE/2013/R1«; – zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile (scan podpisanega izvoda) podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v pdf formatu. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo. Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: petrolure@petrol.si. Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. Vsi dokumenti, ki jih obsega vloga za sofinanciranje, morajo biti v celoti izdelani v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa podpisani ali parafirani. V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge. V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za več projektov, mora za vsak projekt vložiti samostojno vlogo. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja, s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, javni razpis PETROLURE/2013/R1«. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30. 7. 2013, oziroma do obvestila o porabi sredstev. Šteje se, da je priporočeno pošiljko sofinancer prejel oziroma da je vloga dostavljena v trenutku oddaje priporočene pošiljke na pošto. 6. Postopek obravnave vlog Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 14. 5. 2013, ob 9. uri, nato pa vsako delovno sredo in petek, do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja. Vsako sredo bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja prispele od srede do nedelje v preteklem tednu. Vsak petek bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja prispele v ponedeljek in torek v istem tednu. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Osebna dostava vlog na sedež sofinancerja je mogoča od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog (način odpiranja, označba ovojnic ipd.), se smiselno uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog. 7. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na podlagi odločitve komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do finančne spodbude. Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od prejema popolne vloge. Sofinancer in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od dokončnosti sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude in do sredstev ne bodo upravičeni. 8. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi zahtevka za sofinanciranje, ki mora vključevati: – obrazec »Zahtevek za sofinanciranje PETROLURE/2013/R1«, objavljen na spletni strani: www.petrol.si; – seznam preverjenih računov; – izstavljeni originalni račun izvajalca, s popisom del in materiala za celoten obseg projekta; – od banke ali državnega organa izdano potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje; – končno poročilo izvedenega projekta s predvidenimi prihranki energije; – predstavitev izvedenega projekta; – fotografije izvedene aktivnosti, vzorec publikacije ipd. ter fotografije, ki označujejo pravilno označevanje projekta; – drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer utemeljeno zahteva. Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo sredstev se bo izvršilo glede na dejansko izkazane upravičene stroške. Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun upravičenca. V primeru nezadostne višine zbranih sredstev za izplačilo spodbud v posameznem mesecu, se te izplačajo naknadno, ob prvem naslednjem prilivu sredstev na račun, ki je namenjen zbiranju teh sredstev, po vrstnem redu prejetja zahtevkov za izplačilo spodbude. 9. Drugo Kot del razpisnih pogojev se štejejo tudi tipska pogodba, vloga ter drugi obrazci, na katere se sklicuje ta razpis. Vlagatelj prevzema vsa jamstva in obveznosti, ki so navedene v teh dokumentih. Sofinancer lahko kadarkoli pozove vlagatelja, da poda pojasnitve vloge ali predloži druge izjave. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: petrolure@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana

AAA Zlata odličnost