Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1502. Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, stran 4594.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 18/08) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in sestavine odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme izvedbeni del občinskega prostorskega načrta Šmartno pri Litiji, ki ga je izdelala družba Urbania d.o.o., Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana, pod št. 194-03-09.
(2) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Besedilo izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta obsega naslednja poglavja:
I. Uvodne določbe,
II. Splošne določbe,
III. Splošni prostorsko izvedbeni pogoji,
IV. Posebni prostorski izvedbeni pogoji,
V. Prehodne in končne določbe.
Priloga 1 – Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora.
Priloga 2 – Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in DPA.
(4) Kartografski del izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta vsebuje naslednje karte:
1. Pregledna karta občine, M = 1:50 000;
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe prostora in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, M = 1:50 000;
3. Prikaz območij enot urejanja prostora in osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, M = 1:5000;
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, M = 1:5000;
5. Prikaz območij enot urejanja prostora, občinskih podrobnih prostorskih načrtov in državnih prostorskih načrtov, M = 1:5000.
(5) Vsi varstveni in drugi pravni režimi so zajeti v Prikazu stanja prostora (obvezna priloga k OPN), ki se ga sproti obnavlja. Vse omejitve in prepovedi v zvezi z namensko rabo ter posegi v prostor izhajajo iz posameznih področnih predpisov, ki zagotavljajo celovito varstvo okolja in se jih obvezno upošteva tako pri načrtovanju kot pri konkretnih odločitvah v upravnem postopku.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja, graditve objektov in posameznih sektorskih predpisov.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
3. člen
(vsebina izvedbenega dela)
(1) Izvedbeni del po posameznih enotah urejanja prostora določa:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: podrobnejši načrt).
(2) Izvedbeni del je potrebno upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov in stavb, pri prostorskem umeščanju in gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih v prostor, ki jih določajo drugi predpisi.
(3) Poleg določb tega izvedbenega dela, je potrebno pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi, upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki določajo javno-pravne režime v prostoru, in na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.
4. člen
(označevanje enot urejanja prostora)
(1) Območje prostorskega načrta se deli na enote urejanja.
(2) Enota urejanja se označi z enolično oznako, ki vsebuje oznako funkcionalne enote in zaporedno številko znotraj funkcionalne enote. Pod njo je oznaka podrobnejše namenske rabe prostora. Primer zapisa oznake enote urejanja:
ŠM_1   ŠM – oznaka funkcionalne enote,
1 – zaporedna številka enote znotraj funkcionalne enote.
5. člen
(funkcionalne enote)
Enote urejanja prostora se za potrebe označevanja združujejo v funkcionalne enote.
Preglednica 1: Funkcionalne enote
+--------------------------+------------------------------------+
|OZNAKA ENOTE UREJANJA   |IME ENOTE UREJANJA PROSTORA     |
|PROSTORA         |                  |
+--------------------------+------------------------------------+
|            GD|Gradišče              |
+--------------------------+------------------------------------+
|            GR|Gozd – Reka             |
+--------------------------+------------------------------------+
|            JA|Jablanica              |
+--------------------------+------------------------------------+
|            JV|Ježni Vrh              |
+--------------------------+------------------------------------+
|            LB|Liberga               |
+--------------------------+------------------------------------+
|            PO|Poljane               |
+--------------------------+------------------------------------+
|            RA|Račica               |
+--------------------------+------------------------------------+
|            ŠM|Šmartno               |
+--------------------------+------------------------------------+
|            ŠT|Štanga               |
+--------------------------+------------------------------------+
|            VT|Vintarjevec             |
+--------------------------+------------------------------------+
|            ŠP|državne in lokalne ceste      |
|             |Odlok o občinskem podrobnem     |
|             |prostorskem načrtu za prostorsko  |
|             |ureditev skupnega pomena za     |
|             |obvoznico Šmartno pri Litiji na   |
|             |cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347  |
+--------------------------+------------------------------------+
|            ŠE|območje državnega lokacijskega   |
|             |načrta (Uredba o državnem      |
|             |lokacijskem načrtu za daljnovod   |
|             |2×400 kV Beričevo–Krško, Uradni list|
|             |RS, št. 5/06, 33/07 – ZPNačrt)   |
+--------------------------+------------------------------------+
6. člen
(prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za enote urejanja prostora)
(1) Za vsako enoto urejanja ta prostorski načrt določa prostorske izvedbene pogoje. Prostorski izvedbeni pogoji so razdeljeni na:
– splošne prostorske izvedbene pogoje, določene v III. poglavju,
– posebne prostorske izvedbene pogoje, določene v IV. poglavju in
– podrobne prostorske izvedbene pogoje za posamezno enoto urejanja, določene v Prilogi 1.
(2) Splošni prostorski izvedbeni pogoji se uporabljajo v vseh enotah urejanja, razen če je s podrobnimi ali posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji določeno drugače.
(3) Posebni prostorski izvedbeni pogoji dopolnjujejo ali spreminjajo splošne prostorske izvedbene pogoje po posameznih vrstah namenske rabe. V primeru, če so posebni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih, veljajo posebni pogoji.
(4) Za posamezno enoto urejanja so lahko poleg splošnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev tega prostorskega načrta določeni tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki dopolnjujejo ali spreminjajo splošne oziroma posebne prostorske izvedbene pogoje. V primeru, če so podrobni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih ali posebnih, veljajo podrobni pogoji.
(5) Za enote urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnejšega načrta, veljajo usmeritve za izdelavo teh načrtov, ki so določene v IV. poglavju in v Prilogi 2.
7. člen
(splošna določila o namenski rabi prostora)
(1) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na:
– območja stavbnih zemljišč,
– območja kmetijskih zemljišč,
– območja gozdnih zemljišč,
– območja vodnih zemljišč,
– območja drugih zemljišč – območja mineralnih surovin.
(2) Vsa območja osnovne namenske rabe se delijo na območja podrobnejše namenske rabe, razen namenska raba gozd. Za območja stanovanj, centralnih dejavnosti, območja razpršene poselitve in kmetijska zemljišča je še podrobneje opredeljena podrobnejša namenska raba prostora glede na tipologijo gradnje oziroma glede lego v vinogradniških območjih.
(3) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje prostora v vseh opredeljenih kategorijah namenske rabe, ki so predstavljene v spodnji Preglednici 2, so podrobno opredeljeni v preglednicah v poglavju IV. Posebni prostorski izvedbeni pogoji.
Preglednica 2: Prikaz kategorij namenske rabe prostora
+--------------+--------------------+---------------------------+
|OBMOČJA    |OBMOČJA PODROBNEJŠE |Podrobneje prikazana    |
|OSNOVNE    |NAMENSKE RABE    |podrobnejša namenska raba |
|NAMENSKE RABE |          |glede na tipologijo    |
|       |          |gradnje          |
+--------------+------------------------------------------------+
|OBMOČJA    |S – OBMOČJA STANOVANJ              |
|STAVBNIH   |                        |
|ZEMLJIŠČ   |                        |
+--------------+--------------------+---------------------------+
|       |SS – stanovanjske  |SSs – urbana prostostoječa |
|       |površine      |enostanovanjska pozidava  |
|       |          +---------------------------+
|       |          |SSv – urbana        |
|       |          |večstanovanjska pozidava  |
|       |          +---------------------------+
|       |          |SSn – urbana strnjena   |
|       |          |stanovanjska pozidava   |
|       +--------------------+---------------------------+
|       |SB – stanovanjske  |SB – stanovanjske površine |
|       |površine za posebne |za posebne namene     |
|       |namene       |              |
|       +--------------------+---------------------------+
|       |SK – površine    |SKs – površine       |
|       |podeželskega    |podeželskega naselja,   |
|       |naselja       |mešano kmetije in     |
|       |          |stanovanjske hiše     |
|       |          +---------------------------+
|       |          |SKg – kmetijsko-      |
|       |          |gospodarski objekti    |
|       +--------------------+---------------------------+
|       |SP – površine    |SP – površine počitniških |
|       |počitniških hiš   |hiš            |
|       +------------------------------------------------+
|       |C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI        |
|       +--------------------+---------------------------+
|       |CU – osrednja    |CU – osrednja območja   |
|       |območja centralnih |centralnih dejavnosti   |
|       |dejavnosti     |              |
|       +--------------------+---------------------------+
|       |CD – druga območja |CDi – dejavnosti      |
|       |centralnih     |izobraževanja, vzgoje in  |
|       |dejavnosti     |športa           |
|       |          +---------------------------+
|       |          |CDk – kulturna dejavnost, |
|       |          |javna uprava, gasilski dom |
|       |          +---------------------------+
|       |          |CDv – verski objekti s   |
|       |          |pripadajočimi ureditvami  |
|       +------------------------------------------------+
|       |I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI       |
|       +--------------------+---------------------------+
|       |          |IG – gospodarske cone   |
|       +--------------------+---------------------------+
|       |          |IK – površine z objekti za |
|       |          |kmetijsko proizvodnjo   |
|       +------------------------------------------------+
|       |B – POSEBNA OBMOČJA               |
|       +--------------------+---------------------------+
|       |          |BC – športni centri    |
|       +------------------------------------------------+
|       |Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN           |
|       +--------------------+---------------------------+
|       |          |ZS – površine za oddih,  |
|       |          |rekreacijo in šport    |
|       |          +---------------------------+
|       |          |ZP – parki         |
|       |          +---------------------------+
|       |          |ZD – druge urejene zelene |
|       |          |površine          |
|       |          +---------------------------+
|       |          |ZK – pokopališča      |
|       +------------------------------------------------+
|       |P – OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN          |
|       +--------------------+---------------------------+
|       |          |PC – površine cest     |
|       |          +---------------------------+
|       |          |PO – ostale prometne    |
|       |          |površine          |
|       +------------------------------------------------+
|       |E – OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE      |
|       +--------------------+---------------------------+
|       |          |E – območja energetske   |
|       |          |infrastrukture       |
|       +------------------------------------------------+
|       |O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE       |
|       +--------------------+---------------------------+
|       |          |O – območja okoljske    |
|       |          |infrastrukture       |
|       +------------------------------------------------+
|       |A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE        |
|       +--------------------+---------------------------+
|       |A – površine    |A – površine razpršene   |
|       |razpršene poselitve |poselitve         |
|       |          +---------------------------+
|       |          |Av – površine razpršene  |
|       |          |poselitve v vinogradniških |
|       |          |območjih          |
+--------------+------------------------------------------------+
|OBMOČJA    |K – OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ         |
|KMETIJSKIH  |                        |
|ZEMLJIŠČ   |                        |
+--------------+--------------------+---------------------------+
|       |          |K1 – najboljša kmetijska  |
|       |          |zemljišča         |
|       |          +---------------------------+
|       |          |K1v – najboljša kmetijska |
|       |          |zemljišča v vinogradniškem |
|       |          |območju          |
|       |          +---------------------------+
|       |          |K2 – druga kmetijska    |
|       |          |zemljišča         |
|       |          +---------------------------+
|       |          |K2v – druga kmetijska   |
|       |          |zemljišča v vinogradniškem |
|       |          |območju          |
+--------------+------------------------------------------------+
|OBMOČJA    |G – OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ          |
|GOZDNIH    |                        |
|ZEMLJIŠČ   |                        |
+--------------+--------------------+---------------------------+
|       |          |G – gozdna zemljišča    |
+--------------+------------------------------------------------+
|OBMOČJA VODA |V – OBMOČJA VODA                |
+--------------+--------------------+---------------------------+
|       |          |VC – celinske vode     |
+--------------+------------------------------------------------+
|OBMOČJA DRUGIH|L – OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN         |
|ZEMLJIŠČ   |                        |
+--------------+--------------------+---------------------------+
|       |          |LN – površine nadzemnega  |
|       |          |pridobivalnega prostora  |
+--------------+--------------------+---------------------------+
III. SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
III. 1. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
8. člen
(vrste dopustnih gradenj)
(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji v zvezi z dopustnimi objekti in ureditvami dopustne naslednje vrste gradenj:
– gradnja novega objekta
– dozidava ali nadzidava k obstoječemu objektu,
– rekonstrukcija,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.
(2) Gradnje novih stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov so dovoljene le na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, opredeljeno v drugem in tretjem odstavku 23. člena tega odloka. Rekonstrukcija objekta, dozidava, nadzidava in vzdrževanje objekta so dopustni samo za zakonito zgrajene objekte. Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo enote urejanja, so dopustna vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba namembnosti, ki mora biti skladna z namensko rabo enote urejanja prostora.
(3) Dozidave se dovolijo v bruto tlorisni površini do 50 % osnovnega objekta.
(4) Na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji je dovoljena gradnja omrežij naslednje gospodarske javne infrastrukture, in sicer:
– cevovodi za pitno in odpadno vodo,
– elektroenergetski vodi,
– komunikacijski vodi,
– plinovodi,
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– rekonstrukcije lokalnih cest.
(5) Dotrajani objekti, še zlasti objekti ob javnih površinah, ki ogrožajo varnost prometa oziroma varnosti ljudi in imetja, se lahko odstranijo na podlagi pridobljenega ustreznega dovoljenja. Kadar nezakonito zgrajeni objekt predstavlja nevarno gradnjo, so ne glede na določbe tega odloka dopustna nujna dela za zaščito objekta ali odstranitev objekta, ki naj preprečijo negativne posledice nevarne gradnje na okolico.
(6) Gradbeni odpadki se odvažajo na deponijo, urejeno za tovrstne odpadke, oziroma se ustrezno predelajo. V projektni dokumentaciji za predvideno gradnjo ali za poseg v prostor je treba opredeliti maksimalen obseg materiala, način odvoza in deponiranja ter ukrepe varovanja okolja in način sanacije deponiranega materiala.
9. člen
(vrste nezahtevnih in enostavnih objektov)
Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti grajeni v skladu s predpisom, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost.
10. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov)
(1) Spremembe namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov so dovoljene takrat, ko je nova namembnost skladna s pretežno namembnostjo območja urejanja oziroma skladna z dodatno dovoljeno namembnostjo ob pogoju, da nova namembnost ne poslabšuje pogojev bivanja sosednjih objektov in ne spreminja namembnosti celotnega območja.
(2) Kadar je za spremembo namembnosti objekta potrebna rekonstrukcija objekta, je glede na novo namembnost treba v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja preveriti tudi tehnične lastnosti objekta, ki vplivajo na njegovo požarno in potresno varnost.
III. 2. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov
11. člen
(odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov)
(1) Gradnja novih zahtevnih in manj zahtevnih stavb, nad in pod terenom, mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m, če ni z regulacijskimi linijami ali z gradbeno linijo obstoječih objektov določeno drugače. Izjemoma je dopustno graditi nad in pod terenom tudi bližje parcelni meji, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, na katere meji objekt in ob pogoju, da so zagotovljeni požarno-varnostni odmiki od meje parcel.
(2) Gradnja novih gradbeno-inženirskih objektov mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 0,5 m, ob soglasju mejaša pa izjemoma tudi manj.
(3) Če so odmiki stavb manjši od zgoraj določenih, je treba v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati utemeljitev posega, ki bo dokazala, da zmanjšani odmik ne poslabšuje prostorske zasnove obstoječih objektov ter predložiti pisno soglasje lastnikov sosednjih parcel. Stavbe vključno z balkoni morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljene najmanj 1,5 m, razen v primerih iz šestega odstavka tega člena.
(4) V primeru odstranitve obstoječe zakonito zgrajene stavbe in gradnjo nove stavbe na mestu poprej odstranjene stavbe, ki je po velikosti in namembnosti enaka odstranjeni stavbi, določila prvega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo.
(5) Če lastnika sosednjih zemljišč soglašata, se ograje postavljajo na mejo zemljiških parcel obeh lastnikov. Če se lastnika sosednjih zemljišč ne sporazumeta, mora biti ograja od sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 0,5 m. Če je sosednje zemljišče javna cesta, je najmanjši odmik ograje od cestišča 2 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom.
(6) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.
(7) V enotah urejanja z oznako IG in IK morajo biti nove stavbe od meje sosednjih parcel oddaljene najmanj 3 m, če je zagotovljena najmanj 5,0 m široka skupna požarna pot med dvema sosednjima parcelama, sicer je odmik od sosednje parcele 5 m oziroma skladen s predpisi iz varstva pred požarom.
(8) Gradnja objektov na stavbnih zemljiščih ob gozdnih površinah je dopustna v oddaljenosti 25 m od gozdnega roba. Izjemoma je odmik lahko manjši, če so izvedeni vsi požarno-varnostni ukrepi in je pridobljeno soglasje pristojne gozdarske službe.
III. 3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti objektov ali prostorskih ureditev
12. člen
(določanje velikosti objektov)
(1) Merila za določanje velikosti objektov opredeljujejo:
FZ – Faktor zazidanosti zemljišča namenjenega za gradnjo. Določen je za območja podrobnejših namenskih rab;
FI – Faktor izrabe zemljišča namenjenega za gradnjo Določen je za območja podrobnejših namenskih rab;
FP – Faktor gradbene prostornine na zemljišču namenjenem za gradnjo;
DBP – Delež odprtih bivalnih površin na zemljišču namenjenem za gradnjo (izražen v odstotkih).
(2) V skladu z okvirnimi urbanističnimi kriteriji glede dovoljenih gostot pozidave naj se glede zazidanosti upoštevajo normativi in standardi za posamezno dejavnost.
(3) Kadar za gradnjo višina objektov s tem odlokom ni natančno določena, je dopustna višina novega objekta toliko, kolikor znaša višina med koto pritličja in koto slemena najvišjega objekta na območju v oddaljenosti do 50 m od zemljišča namenjenega za gradnjo novogradnje, z izjemo cerkvenih zvonikov in drugih objektov (silosi, gasilski domovi).
(4) Velikost rekonstruiranega objekta in drugi pogoji gradnje se določijo na podlagi prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za novogradnje. V primeru, da gre za novogradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta na območju registrirane kulturne dediščine, je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(5) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) ali izraba zemljišča namenjenega za gradnjo (FI) večja od zazidanosti ali izrabe zemljišča namenjenega za gradnjo, določene s tem prostorskim načrtom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna je tudi gradnja garažnih objektov pod nivojem terena.
(6) Kadar je s tem odlokom določena obvezna višina objektov, se poleg določb o obvezni višini objektov uporabljajo še določbe o FZ in DBP. Kadar pa s tem odlokom višina objektov ni določena oziroma je določena kot dopustna višina, se FI, FZ, DBP in FP uporabljajo v skladu s podrobnimi določbami tega odloka za enoto urejanja.
13. člen
(dopustna izraba prostora)
Preglednica 3: Faktor izrabe, faktor zazidanosti in delež odprtih bivalnih površin
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|Podrobnejša namenska   |FI    |FZ (faktor  |DBP (delež |
|raba           |(faktor |zazidanosti) |odprtih   |
|             |izrabe) |       |bivalnih  |
|             |     |       |površin -  |
|             |     |       |%)     |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|SSs – prostostoječa   |/    |0,3      |20     |
|stanovanjska pozidava  |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|SSn – urbana strnjena  |/    |0,5      |20     |
|stanovanjska pozidava  |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|SSv – urbana       |/    |0,5      |20     |
|večstanovanjska pozidava |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|SKs – površine      |/    |0,3      |20     |
|podeželskega naselja   |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|SKg – kmetijsko -    |/    |0,4      |15     |
|gospodarski objekti   |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|SP – površine      |/    |0,3      |20     |
|počitniških hiš     |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|SB– stanovanjske     |1,1   |/       |20     |
|površine za posebne   |     |       |      |
|namene          |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|Av– razpršena poselitev |/    |0,3      |10     |
|v vinogradniškem območju |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|A-razpršena poselitev  |/    |0,4      |10     |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|IG – gospodarske cone  |/    |0,6      |15     |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|IK – površine z objekti |/    |0,7      |15     |
|za kmetijsko proizvodnjo |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|CU – osrednja območja  |1    |0,8      |10     |
|centralnih dejavnosti  |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|CDv – verski objekti s  |0,9   |/       |10     |
|pripadajočimi ureditvami |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|CDi – dejavnosti     |1    |/       |20     |
|izobraževanja, vzgoje in |     |       |      |
|športa          |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|CDk – kulturna      |1    |/       |20     |
|dejavnost, javna uprava, |     |       |      |
|gasilski dom       |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|BC – športni centri   |1    |/       |20     |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|E – območja energetske  |1    |0,8      |15     |
|infrastrukture      |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|O – območja okoljske   |0,9   |/       |15     |
|infrastrukture      |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
|PO – ostale prometne   |0,7   |0,3      |10     |
|površine         |     |       |      |
+-------------------------+---------+--------------+------------+
III. 4. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
14. člen
(tipologija objektov)
Preglednica 4: Tip zazidave AE
+------------+--------------------------------------------------+
|Oznaka tipa |AE                        |
|objekta   |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Tip objekta |nizki prostostoječi objekti            |
|oziroma   |                         |
|zazidave  |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Opis tipa  |– enostanovanjska prostostoječa stavba, ki se z  |
|objekta   |nobeno stranico v medsebojnem razmaku vsaj 4 m ne |
|oziroma   |stika s sosednjimi stavbami, višinski gabarit do |
|zazidave  |P+1+M;                      |
|      |– tloris mora biti podolgovat z razmerjem stranic |
|      |minimalno 1:1,4, oziroma naj sledi tipičnemu   |
|      |razmerju značilnemu za stavbno dediščino v enoti |
|      |urejanja prostora.                |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– elementi na fasadah morajo biti osno simetrično |
|fasade   |razporejeni; oblikovanje in horizontalna ter   |
|      |vertikalna členitev fasad, strukturiranje in   |
|      |postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih |
|      |fasadnih elementov naj bo usklajeno s       |
|      |tradicionalnimi objekti;             |
|      |– s prizidki je treba zagotoviti skladnost    |
|      |celotne podobe objekta;              |
|      |– fasade so lahko horizontalno in vertikalno   |
|      |členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne  |
|      |oblike;                      |
|      |– fasade so lahko tudi lesene in obložene s    |
|      |kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan |
|      |les;                       |
|      |– detajli na objektih naj bodo v območjih     |
|      |ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni; |
|      |– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih   |
|      |barv, ki so v prostoru izrazito moteče in     |
|      |neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična,  |
|      |živo oziroma travniško zelena, živo oziroma    |
|      |turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z |
|      |barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je  |
|      |uporaba svetlih barv v spektru sivih ter     |
|      |različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih.   |
|      |Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih |
|      |so dopustni do največ 25% fasadne površine.    |
|      |Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih  |
|      |umetniških poslikav slepih fasad.         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45°   |
|strehe   |stopinj;                     |
|      |– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo    |
|      |stranico;                     |
|      |– izjemoma se dovolijo ravne strehe, če se pri  |
|      |objektu uporabijo tradicionalni volumni, a le do |
|      |višine P+1 (tlorisni in višinski gabarit) in   |
|      |tradicionalni fasadni materiali (omet, les,    |
|      |opeka, avtohtoni kamen);             |
|      |– na strehah je dovoljena uporaba frčad, čopov,  |
|      |strešnih oken in zatrepov za potrebe osvetlitve  |
|      |mansarde v skupni velikosti največ 20% celotne  |
|      |strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od   |
|      |osnovne strehe in morajo imeti enak naklon kot  |
|      |osnovna streha;                  |
|      |– na strešinah je dovoljena postavitev sončnih  |
|      |elektrarn in kolektorjev, vendar te ne smejo   |
|      |segati nad slemena streh. Postavitev mora biti  |
|      |usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi   |
|      |sestavni del strehe. Fotovoltaične celice na   |
|      |kulturnih spomenikih niso dopustne, na enotah   |
|      |kulturne dediščine pa izjemoma, če se na podlagi |
|      |predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to |
|      |sprejemljivo.;                  |
|      |– dovoljena je strešna kritina v sivi, temno   |
|      |sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne |
|      |obdelave. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.  |
+------------+--------------------------------------------------+
Preglednica 5: Tip zazidave BE
+------------+--------------------------------------------------+
|Oznaka tipa |BE                        |
|objekta   |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Tip objekta |nizki strnjeni objekti              |
|oziroma   |                         |
|zazidave  |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Opis tipa  |– objekti v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z |
|objekta   |eno stranico ali z njenim delom, višina do 3   |
|oziroma   |etaže (P+1+M);                  |
|zazidave  |– vrstna hiša do 3 etaže (P+1+M);         |
|      |– dvojčki do 3 etaže (P+1+M).           |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna   |
|fasade   |členitev fasad ter strukturiranje fasadnih    |
|      |odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo   |
|      |enostavni;                    |
|      |– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih     |
|      |oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve    |
|      |fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih   |
|      |sodobnih materialov);               |
|      |– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih   |
|      |barv, ki so v prostoru izrazito moteče in     |
|      |neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična,  |
|      |živo oziroma travniško zelena, živo oziroma    |
|      |turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z |
|      |barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je  |
|      |uporaba svetlih barv v spektru sivih ter     |
|      |različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih.   |
|      |Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih |
|      |so dopustni do največ 25 % fasadne površine.   |
|      |Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih  |
|      |umetniških poslikav slepih fasad.         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– dovoljene so dvokapne in enokapne strehe;    |
|strehe   |– dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z   |
|      |ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih   |
|      |teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih    |
|      |dozidav;                     |
|      |– dovoljeni so strešna okna, lahko pa tudi    |
|      |dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna   |
|      |streha, ob pogoju, da osnovna streha ostaja enaka |
|      |drugim v nizu, vrsti in da so vse frčade v nizu  |
|      |poenoteno oblikovane;               |
|      |– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih  |
|      |kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo |
|      |segati nad sleme strehe; fotovoltaične celice na |
|      |kulturnih spomenikih niso dopustne, na enotah   |
|      |kulturne dediščine pa izjemoma, če se na podlagi |
|      |predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to |
|      |sprejemljivo;                   |
|      |– dovoljena je strešna kritina v sivi, temno   |
|      |sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne |
|      |obdelave. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.  |
+------------+--------------------------------------------------+
Preglednica 6: Tip zazidave BV
+------------+--------------------------------------------------+
|Oznaka tipa |BV                        |
|objekta   |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Tip objekta |visoki podolgovati objekti            |
|oziroma   |                         |
|zazidave  |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Opis tipa  |podolgovati objekt, višinski gabarit več kot 3  |
|objekta   |etaže (bloki, poslovne palače)          |
|oziroma   |                         |
|zazidave  |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– fasade so lahko horizontalno in vertikalno   |
|fasade   |členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne  |
|      |oblike;                      |
|      |– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih     |
|      |oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve    |
|      |fasad, uporaba lesa-uporabi se rezan les, kovine, |
|      |stekla in drugih sodobnih materialov);      |
|      |– detajli na objektih naj bodo v območjih     |
|      |ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni; |
|      |– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih   |
|      |barv, ki so v prostoru izrazito moteče in     |
|      |neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična,  |
|      |živo oziroma travniško zelena, živo oziroma    |
|      |turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z |
|      |barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je  |
|      |uporaba svetlih barv v spektru sivih ter     |
|      |različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih.   |
|      |Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih |
|      |so dopustni do največ 25 % fasadne površine.   |
|      |Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih  |
|      |umetniških poslikav slepih fasad.         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45°   |
|strehe   |stopinj;                     |
|      |– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo    |
|      |stranico;                     |
|      |– izjemoma se dovolijo ravne strehe;       |
|      |– pri izkoriščanju podstrešij teh objektov je za |
|      |osvetljevanje dovoljena uporaba frčad in strešnih |
|      |oken v skupni velikosti največ 20 % celotne    |
|      |strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od   |
|      |osnovne strehe in morajo imeti enak naklon kot  |
|      |osnovna streha;                  |
|      |– na strešinah je dovoljena postavitev sončnih  |
|      |elektrarn in kolektorjev, vendar te ne smejo   |
|      |segati nad slemena streh. Postavitev mora biti  |
|      |usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi   |
|      |sestavni del strehe. Posamezne objekte je     |
|      |potrebno reševati celovito in ne po delih;    |
|      |Fotovoltaične celice na kulturnih spomenikih niso |
|      |dopustne, na enotah kulturne dediščine pa     |
|      |izjemoma, če se na podlagi predhodne strokovne  |
|      |presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo;    |
|      |– dovoljena je strešna kritina v sivi, temno   |
|      |sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne |
|      |obdelave. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.  |
+------------+--------------------------------------------------+
Preglednica 7: Tip zazidave AV
+------------+--------------------------------------------------+
|Oznaka tipa |AV                        |
|objekta   |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Tip objekta |visoki prosto stoječi objekti           |
|oziroma   |                         |
|zazidave  |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Opis tipa  |Prosto stoječ objekt, ki se z nobeno stranico ne |
|objekta   |stika s sosednjimi objekti, višinski gabarit več |
|oziroma   |kot tri etaže (stolpiči, vila bloki, poslovni   |
|zazidave  |objekti).                     |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– fasade so lahko horizontalno in vertikalno   |
|fasade   |členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne  |
|      |oblike;                      |
|      |– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih     |
|      |oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve    |
|      |fasad, uporaba lesa-uporabi se rezan les, kovine, |
|      |stekla in drugih sodobnih materialov);      |
|      |– detajli na objektih naj bodo v območjih     |
|      |ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni; |
|      |– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih   |
|      |barv, ki so v prostoru izrazito moteče in     |
|      |neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična,  |
|      |živo oziroma travniško zelena, živo oziroma    |
|      |turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z |
|      |barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je  |
|      |uporaba svetlih barv v spektru sivih ter     |
|      |različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih.   |
|      |Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih |
|      |so dopustni do največ 25 % fasadne površine.   |
|      |Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih  |
|      |umetniških poslikav slepih fasad.         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45°   |
|strehe   |stopinj;                     |
|      |– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo    |
|      |stranico;                     |
|      |– izjemoma se dovolijo ravne strehe;       |
|      |– pri izkoriščanju podstrešij teh objektov je za |
|      |osvetljevanje dovoljena uporaba frčad in strešnih |
|      |oken v skupni velikosti največ 20 % celotne    |
|      |strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od   |
|      |osnovne strehe in morajo imeti enak naklon kot  |
|      |osnovna streha;                  |
|      |– na strešinah je dovoljena postavitev sončnih  |
|      |elektrarn in kolektorjev, vendar te ne smejo   |
|      |segati nad slemena streh. Postavitev mora biti  |
|      |usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi   |
|      |sestavni del strehe. Posamezne objekte je     |
|      |potrebno reševati celovito in ne po delih;    |
|      |Fotovoltaične celice na kulturnih spomenikih niso |
|      |dopustne, na enotah kulturne dediščine pa     |
|      |izjemoma, če se na podlagi predhodne strokovne  |
|      |presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo;    |
|      |– dovoljena je strešna kritina v sivi, temno   |
|      |sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne |
|      |obdelave. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.  |
+------------+--------------------------------------------------+
Preglednica 8: Tip zazidave C
+------------+--------------------------------------------------+
|Oznaka tipa |C                         |
|objekta   |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Tip objekta |kmetijsko-gospodarski objekti           |
|oziroma   |                         |
|zazidave  |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Opis tipa  |– objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije |
|objekta   |in kmetijskih pridelkov ter objekti za rejo    |
|oziroma   |živali (hlevi, svinjaki, seniki, skednji,     |
|zazidave  |kozolci, kašče, hrami in drugi podobni objekti); |
|      |– višinski gabarit: do 2 etaži (P+1);       |
|      |– tloris manj zahtevnih objektov mora biti    |
|      |podolgovat z razmerjem stranic min 1:1,5 oziroma |
|      |naj sledi tipičnemu razmerju značilnemu za    |
|      |stavbno dediščino v enoti urejanja prostora.   |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– fasade so lahko horizontalno in vertikalno   |
|fasade   |členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne  |
|      |oblike;                      |
|      |– detajli na objektih naj bodo v območjih     |
|      |ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni; |
|      |– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih   |
|      |barv, ki so v prostoru izrazito moteče in     |
|      |neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična,  |
|      |živo oziroma travniško zelena, živo oziroma    |
|      |turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z |
|      |barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je  |
|      |uporaba svetlih barv v spektru sivih ter     |
|      |različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih.   |
|      |Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih  |
|      |umetniških poslikav slepih fasad.         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45°   |
|strehe   |stopinj;                     |
|      |– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo    |
|      |stranico;                     |
|      |– dovoljena je strešna kritina v sivi, temno   |
|      |sivi, temno rjavi barvi ali opečnih barv poljubne |
|      |obdelave. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.  |
+------------+--------------------------------------------------+
Preglednica 9: Tip zazidave CV
+------------+--------------------------------------------------+
|Oznaka tipa |CV                        |
|objekta   |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Tip objekta |kmetijsko-gospodarski objekti v vinogradniških  |
|oziroma   |območij                      |
|zazidave  |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Opis tipa  |– objekti za shranjevanje kmetijskih pridelkov in |
|objekta   |manjše kmetijske mehanizacije (zidanice, kašče,  |
|oziroma   |hrami);                      |
|zazidave  |– največja dovoljena bruto etažna površina do 30 |
|      |m2;                        |
|      |– višinski gabarit: P ali v celoti ali delno   |
|      |vkopana klet (K+P), ki je lahko velika največ   |
|      |toliko kot bruto etažna površina etaže P; višina |
|      |najvišje točke največ 6 m merjeno od najnižje   |
|      |točke objekta, katerega streha je hkrati strop  |
|      |nad prostorom.                  |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |–fasade so lahko horizontalno in vertikalno    |
|fasade   |členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne  |
|      |oblike;                      |
|      |– detajli na objektih naj bodo v območjih     |
|      |ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni; |
|      |– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih   |
|      |barv, ki so v prostoru izrazito moteče in     |
|      |neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična,  |
|      |živo oziroma travniško zelena, živo oziroma    |
|      |turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z |
|      |barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je  |
|      |uporaba svetlih barv v spektru sivih ter     |
|      |različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih.   |
|      |Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih  |
|      |umetniških poslikav slepih fasad.         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45°   |
|strehe   |stopinj;                     |
|      |– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo    |
|      |stranico;                     |
|      |– strehe morajo biti krite s kritino opečnih barv |
|      |poljubne obdelave. Kritina ne sme biti trajno   |
|      |bleščeča.                     |
+------------+--------------------------------------------------+
Preglednica 10: Tip zazidave D
+------------+--------------------------------------------------+
|Oznaka tipa |D                         |
|objekta   |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Tip objekta |nizki podolgovati objekti z dvokapno streho    |
|oziroma   |                         |
|zazidave  |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Opis tipa  |– prostostoječa enostanovanjska stavba      |
|objekta   |podolgovatega tlorisa – z razmerjem stranic    |
|oziroma   |minimalno 1:1,7;                 |
|zazidave  |– višinski gabarit do 2 etaži (P+M).       |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– elementi na fasadah morajo biti osno simetrično |
|fasade   |razporejeni; oblikovanje in horizontalna ter   |
|      |vertikalna členitev fasad, strukturiranje in   |
|      |postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih |
|      |fasadnih elementov naj bo usklajeno s       |
|      |tradicionalnimi objekti;             |
|      |– s prizidki je treba zagotoviti skladnost    |
|      |celotne podobe objekta;              |
|      |– fasade so lahko horizontalno in vertikalno   |
|      |členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne  |
|      |oblike;                      |
|      |– fasade so lahko tudi lesene in obložene s    |
|      |kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan |
|      |les;                       |
|      |– detajli na objektih naj bodo v območjih     |
|      |ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni; |
|      |– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih   |
|      |barv, ki so v prostoru izrazito moteče in     |
|      |neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična,  |
|      |živo oziroma travniško zelena, živo oziroma    |
|      |turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z |
|      |barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je  |
|      |uporaba svetlih barv v spektru sivih ter     |
|      |različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih.   |
|      |Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih |
|      |so dopustni do največ 25 % fasadne površine.   |
|      |Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih  |
|      |umetniških poslikav slepih fasad.         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– simetrične dvokapnice z naklonom 30° do 45°   |
|strehe   |stopinj;                     |
|      |– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo    |
|      |stranico;                     |
|      |– možno je odpiranje strešin s frčadami za    |
|      |potrebe osvetlitve mansarde, vendar odprtine ne  |
|      |smejo presegati 20 % tlorisa posamezne strešine. |
|      |Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne   |
|      |strehe in morajo imeti enak naklon kot osnovne  |
|      |strehe;                      |
|      |– postavitev sončnih elektrarn in kolektorjev na |
|      |strehah objektov ni dovoljeno postavljati tako,  |
|      |da segajo nad slemena streh. Postavitev mora biti |
|      |usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi   |
|      |sestavni del strehe;               |
|      |– dovoljeni so čopi;               |
|      |– strehe morajo biti krite s kritino opečnih barv |
|      |poljubne obdelave. Kritina ne sme biti trajno   |
|      |bleščeča.                     |
+------------+--------------------------------------------------+
Preglednica 11: Tip zazidave E
+------------+--------------------------------------------------+
|Oznaka tipa |E                         |
|objekta   |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Tip objekta |objekti velikega merila              |
|oziroma   |                         |
|zazidave  |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Opis tipa  |Pritlični ali nadstropni objekti velikih     |
|objekta   |razponov, namenjene proizvodnim dejavnostim,   |
|oziroma   |športu in posebnim dejavnostim, kot so      |
|zazidave  |nakupovalna središča, sejmišča in zabaviščni   |
|      |parki.                      |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna   |
|fasade   |členitev fasad ter strukturiranje fasadnih    |
|      |odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo   |
|      |enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu    |
|      |oziroma območju;                 |
|      |– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad      |
|      |(enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa,    |
|      |kovine, stekla in drugih sodobnih materialov,   |
|      |uporaba izrazitejših fasadnih barv kot      |
|      |poudarkov);                    |
|      |– fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj  |
|      |bodo oblikovane kot glavne in mestotvorne fasade, |
|      |z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo    |
|      |kakovostni ambienti;               |
|      |– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih   |
|      |barv, ki so v prostoru izrazito moteče in     |
|      |neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična,  |
|      |živo oziroma travniško zelena, živo oziroma    |
|      |turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z |
|      |barvo strehe in stavbnega pohištva.        |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, |
|strehe   |se dovolijo strehe, usklajene s kakovostnimi   |
|      |obstoječimi objekti ob tem javnem mestnem     |
|      |prostoru. Dovolijo se odstopanja in novosti, če  |
|      |se s tem doseže novo urbanistično – arhitekturno |
|      |kakovost;                     |
|      |– za objekte znotraj industrijskega kompleksa se |
|      |dovolijo vse vrste streh, vendar naj bodo po enem |
|      |kompleksu poenotene;               |
|      |– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne |
|      |lahko pa tudi enokapne strehe majhnega naklona  |
|      |(do 17°);                     |
|      |– dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in |
|      |sončnih celic; postavitev mora biti usklajena z  |
|      |naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni del  |
|      |strehe;                      |
|      |– dovoljena je kritina v sivi, temno- sivi,    |
|      |opečni ali temno rjavi barvi. Kritina ne sme biti |
|      |trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh  |
|      |barv v primeru ravnih streh.           |
+------------+--------------------------------------------------+
Preglednica 12: Tip zazidave F
+------------+--------------------------------------------------+
|Oznaka tipa |F                         |
|objekta   |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Tip objekta |tehnološki objekti                |
|oziroma   |                         |
|zazidave  |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Opis tipa  |Proizvodni objekti, silosi, cisterne,       |
|objekta   |infrastrukturni objekti s svojstvenim       |
|oziroma   |oblikovanjem: elektrarna, bioplinarna, čistilna  |
|zazidave  |naprava, transformatorska postaja, vodna črpalka, |
|      |separacija, betonarna in drugi podobni objekti.  |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna   |
|fasade   |členitev fasad ter strukturiranje fasadnih    |
|      |odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo   |
|      |enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu    |
|      |oziroma območju;                 |
|      |– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad      |
|      |(enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa,    |
|      |kovine, stekla in drugih sodobnih materialov,   |
|      |uporaba izrazitejših fasadnih barv kot      |
|      |poudarkov);                    |
|      |– fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj  |
|      |bodo oblikovane kot glavne in mestotvorne fasade, |
|      |z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo    |
|      |kakovostni ambienti;               |
|      |– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih   |
|      |barv, ki so v prostoru izrazito moteče in     |
|      |neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična,  |
|      |živo oziroma travniško zelena, živo oziroma    |
|      |turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z |
|      |barvo strehe in stavbnega pohištva.        |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, |
|strehe   |se dovolijo strehe, usklajene s kakovostnimi   |
|      |obstoječimi objekti ob tem javnem mestnem     |
|      |prostoru;                     |
|      |– za objekte znotraj industrijskega kompleksa se |
|      |dovolijo vse vrste streh, vendar naj bodo po enem |
|      |kompleksu poenotene; dovolijo se odstopanja in  |
|      |novosti, če se s tem doseže novo urbanistično-  |
|      |arhitekturno kakovost;              |
|      |– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne |
|      |lahko pa tudi enokapne strehe majhnega naklona(do |
|      |17°);                       |
|      |– dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in |
|      |sončnih celic;                  |
|      |– dovoljena je kritina v sivi, temno sivi, opečni |
|      |ali temno rjavi barvi. Dovoljeno je odstopanje od |
|      |teh barv v primeru ravnih streh. Kritina ne sme  |
|      |biti trajno bleščeča.               |
+------------+--------------------------------------------------+
Preglednica 13: Tip zazidave G
+------------+--------------------------------------------------+
|Oznaka tipa |G                         |
|objekta   |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Tip objekta |svojstveni objekti                |
|oziroma   |                         |
|zazidave  |                         |
+------------+--------------------------------------------------+
|Opis tipa  |Posamezni objekt ali skupina objektov s      |
|objekta   |svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo    |
|oziroma   |(cerkve, šole, vrtci, poslovni objekti in     |
|zazidave  |objekti, ki jih ne moremo umestiti med druge   |
|      |objekte iz tega člena).              |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna   |
|fasade   |členitev fasad ter strukturiranje fasadnih    |
|      |odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo   |
|      |enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu    |
|      |oziroma območju;                 |
|      |– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad      |
|      |(enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa,    |
|      |kovine, stekla in drugih sodobnih materialov,   |
|      |uporaba izrazitejših fasadnih barv kot      |
|      |poudarkov);                    |
|      |– barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih   |
|      |barv, ki so v prostoru izrazito moteče in     |
|      |neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična,  |
|      |živo oziroma travniško zelena, živo oziroma    |
|      |turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z |
|      |barvo strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je  |
|      |uporaba svetlih barv v spektru sivih ter     |
|      |različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih.   |
|      |Fasadni barvni poudarki v močnejših barvnih tonih |
|      |so dopustni do največ 25?% % fasadne površine.  |
|      |Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih  |
|      |umetniških poslikav slepih fasad ter sakralnih  |
|      |objektov, gasilskih domov in objektov za kulturne |
|      |dejavnosti in drugih objektov s posebnim     |
|      |simbolnim pomenom.                |
+------------+--------------------------------------------------+
|Oblikovanje |– dovoljena je kritina v sivi, temno-sivi,    |
|strehe   |opečni, temno-rjavi ali temno-zeleni barvi.    |
|      |Kritina ne sme biti trajno bleščeča. Dovoljeno je |
|      |odstopanje od teh barv v primeru ravnih streh;  |
|      |– na posamičnih dominantnih objektih ali     |
|      |zaključenih celotah objektov (primer: cerkev,   |
|      |samostan, proštija, sodišče) je dovoljen drugačen |
|      |naklon strešine in kritine z bakreno ali drugo  |
|      |pločevino ustrezne barve.             |
+------------+--------------------------------------------------+
15. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov)
(1) Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih stavb je treba zagotoviti, da je dozidana stavba usklajena s stavbo, h kateri se dozida v gabaritih in v oblikovanju.
(2) Pri arhitekturnem oblikovanju v vseh enotah urejanja je treba upoštevati oblikovne značilnosti objektov v neposredni okolici. Posegi v prostor morajo ustvarjati oblikovno enovitost in se vključevati v naselje, in sicer po:
– zasnovi izrabe zemljišča,
– odmiku od sosednjih objektov,
– sestavi osnovnih stavbnih mas,
– višini in gradbeni črti,
– naklonu streh in barvi kritine,
– smeri slemen,
– razmerju fasad in orientaciji dostopov.
(3) Pri vzdrževalnih delih in drugih posegih na obstoječih objektih tipa BV in G je potrebno upoštevati naslednja pravila:
– dopustna je zamenjava oken in vrat v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za stavbo oziroma v enotni barvi za celoten objekt;
– na fasadi objekta niso dopustne nove odprtine (okna ali vrata);
– na podlagi enotnega projekta za celotno stavbo so dopustne tudi zasteklitve balkonov, postavitve senčil in klimatskih naprav.
(4) Na objektih, ki mejijo na javne površine, je na podlagi soglasja upravljavca javne površine dopustno graditi napušče, nadstrešnice in konzolno oblikovane stavbne dele (balkoni, lože), ki presegajo gradbeno linijo pritličja in lahko segajo tudi nad javno površino s konzolnim previsom. Previsni del je lahko širok do 1,5 m, najmanj 4 m nad koto pritličja.
(5) Tlorisni gabariti stavb so praviloma podolgovati. Razmerja so določena v pogojih za oblikovanje v enotah urejanja prostora.
(6) Tloris je lahko lomljen ali sestavljen. V primerih večjih gradbenih mas, razen v proizvodnih conah, je treba stavbo členiti na manjše gradbene mase. Pri določanju višine stavb je potrebno upoštevati vertikalen gabarit naselja, tako da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja. Oblika strehe sledi tlorisni zasnovi. Naklon, kritino in smeri slemen strehe je treba prilagoditi splošni podobi naselja.
(7) Cerkve, kapelice, znamenja, graščine in kvalitetni objekti značilne kmečke arhitekture naj ohranijo kvalitete lokalnega tradicionalnega oblikovanja.
(8) Postavitev sončnih elektrarn in kolektorjev na strehah objektov mora biti usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni del strehe.
(9) Fasade v območjih stanovanj in območjih centralnih dejavnosti so v beli barvi, v zemeljskih barvnih tonih ali v pastelnih tonih, dopustne so tudi neizrazite barve ter barve s primešano hladno belo. Dopustna je uporaba naravnih materialov – les, kamen, steklo. Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke ali opeke iz umetnih snovi ter zasteklitve s steklenimi opekami niso dovoljene.
16. člen
(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin)
(1) Zelene površine so nepozidana območja namenjena oddihu, rekreaciji in športu na prostem, v negrajenem okolju, ter ohranjanju naravnih vrednot. Zelene površine so oblikovane parkovne površine, zelene ločnice v prostoru, pokopališča in druge zelene površine, ki izboljšujejo kvaliteto bivanja v naselju. V območjih namenske rabe zelenih površin so dovoljeni minimalni posegi za urejanje dostopov, poti, odvodnjavanje in za postavitev parkovne opreme, spominskih in informativnih obeležij.
(2) Faktor odprtih zelenih površin določen za posamezno vrsto podrobnejše namenske rabe prostora stavbnih zemljišč vključuje najmanj 50 % zelenih površin na raščenem terenu in največ 50 % tlakovanih površin (npr. trg, ploščad, igrišče). Izjemoma je lahko tlakovanih površin tudi več, in sicer v primeru ureditve trga in večnamenske ploščadi, vendar ne več kot 80 %.
(3) V stanovanjskih objektih za posebne namene (SB) je treba zagotoviti na vsako posteljo najmanj 8 m² zelenih površin.
(4) Površine za igro mlajših otrok so lahko oddaljene od stanovanj do 100 m, površine za igro večjih otrok in mladostnikov pa do 300 m. Najmanjša priporočljiva velikost otroškega igrišča je 200 m², vendar ne manj kot 50 m². Najmanjša priporočljiva velikost igrišča za igro večjih otrok in mladostnikov je 1000 m². Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic.
(5) Na vseh območjih se ohranja čim več avtohtone vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev. Zasaditev površin je treba izvajati s funkcionalnimi drevesi ali soliterji. Izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve. V okolici objektov v javni rabi in na območjih stanovanj je prepovedano uporabljati visokoalergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.
(6) Če zaradi dopustne zazidanosti (FZ) na stavbni parceli ni možno posaditi s tem odlokom določenega števila dreves, je treba manjkajoče število dreves posaditi na javnih površinah, ki jih v ta namen določi pristojna občinska služba.
(7) Kadar je zaradi novogradnje objekta treba odstraniti obstoječa drevesa, je treba odstranjena drevesa nadomestiti praviloma na območju zemljišča namenjenega za gradnjo novega objekta, oziroma v skladu z določbo prejšnjega odstavka tega člena, v času gradnje. Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem območju dreves, ki se na zemljišču namenjenem gradnji ohranjajo, je treba izdelati načrt zavarovanja obstoječih dreves. Pogoji za gradnjo v vplivnem območju obstoječih in načrtovanih in ostale vegetacije dreves:
– v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Minimalna odprtina za prehajanje zraka in vode je ø 2,0 m,
– odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je praviloma 2,0 m.
(8) Ozelenitev parkirnih mest ne nadomešča zahtevane ozelenitve zemljišča namenjenega za gradnjo.
(9) Število dreves, ki je zahtevano za posamezno podrobnejšo namensko rabo se lahko zmanjša pri dejavnostih, ki imajo posebne pogoje zaradi varstva pred požarom.
(10) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jih je treba nadomestiti oziroma sanirati.
17. člen
(urejanje okolice objektov)
Višinske razlike na zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Izjemoma se višinske razlike lahko premostijo z opornimi zidovi do višine 1,2 m. Gradnja opornega zidu višjega od 1,2 m je dopustna, kadar obstaja nevarnost rušenja terena. Če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja od 2 m, mora biti oporni zid izveden v kaskadah. Oporni zid mora biti intenzivno ozelenjen in delno grajen iz kamna. Premostitve višinskih razlik ob objektih in stavbah z javnimi funkcijami morajo vključevati tudi neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam.
18. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo, dimenzioniranje in urejanje parkirnih mest in garaž)
(1) Na vseh zemljiščih namenjenih za gradnjo je potrebno poleg števila parkirnih mest, določenih po normativih v Preglednici 13, za objekte oziroma dejavnosti zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, vendar ne manj kot 2 parkirni mesti, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi. Enako velja za parkiranje na javnih površinah.
(2) Pri objektih z dejavnostmi, kjer se pojavlja veliko število avtomobilov, kot so gostilne, servisi, delavnice za popravilo avtomobilov, banke, pošte, kvartarne dejavnosti, je treba zagotoviti parkirne prostore na funkcionalnem zemljišču pri objektu ali na skupnem funkcionalnem zemljišču za več objektov skupaj.
(3) Parkirišča pri objektih iz prejšnjega odstavka morajo biti locirana ob objektu ali za njim in ne smejo biti oddaljena od objekta več kot 50 m.
(4) V enotah urejanja, v katerih prevladujejo objekti z različnimi namembnostmi, se pri izračunu parkirnih mest upoštevajo potrebe po istočasnem parkiranju v najbolj obremenjenem delu dneva.
(5) Parkirna mesta in garaže za 2 ali več tovornih vozil, ki presegajo 3,5 t, in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih območjih in območjih razpršene poselitve niso dovoljena.
(6) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.
(7) Parkirnih površin in garažnih stavb ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namembnostjo, dokler so potrebna za parkiranje obstoječih motornih vozil stalnih uporabnikov in obiskovalcev objektov.
Preglednica 13: Parkirni normativi
+--------------------------------+------------------------------+
|DEJAVNOST OZIROMA NAMENSKA RABA |ŠTEVILO PARKIRNIH MEST    |
+---------------------------------------------------------------+
|Stanovanja in bivanje                     |
+--------------------------------+------------------------------+
|Enostanovanjske stavbe in    |3 parkirna mesta na stanovanje|
|dvostanovanjske stavbe (AE, BE, |               |
|D)               |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Tri-in večstanovanjske stavbe  |2 parkirni mesti na stanovanje|
|                |od tega 10 % na terenu za   |
|                |obiskovalce          |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stanovanjske stavbe za posebne |1 parkirno mesto na 3 postelje|
|namene (domovi za ostarele,   |               |
|vzgojni zavodi)         |               |
+---------------------------------------------------------------+
|Poslovno-trgovske dejavnosti                  |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe javne uprave       |1 parkirno mesto na 30 m2   |
|                |uporabne površine       |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe bank, pošt, zavarovalnic |2 parkirni mesti na 30 m2   |
|(pisarniški in upravni prostori |uporabne površine       |
|ter druge storitve)       |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Druge upravne in pisarniške   |1 parkirno mesto na 30 m2   |
|stavbe (mešani poslovni     |uporabne površine       |
|programi)            |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Trgovske stavbe (trgovina    |1 parkirno mesto na 30 m2   |
|lokalna pod 500 m2)       |uporabne površine, vendar ne |
+--------------------------------+manj kot 5 parkirnih mest   |
|Trgovske stavbe (trgovina z   |               |
|neprehrambenimi izdelki)    |               |
+--------------------------------+               |
|Trgovske stavbe (nakupovalni  |               |
|center do 2500 m2)       |               |
+--------------------------------+               |
|Trgovske stavbe (nakupovalni  |               |
|center nad 2500 m2)       |               |
+--------------------------------+               |
|Trgovske stavbe (odprte in   |               |
|pokrite tržnice)        |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za druge storitvene   |2 parkirni mesti na 30 m2   |
|dejavnosti (obrtno-servisne   |uporabne površine, vendar ne |
|dejavnosti – frizer, urar,   |manj kot 3 parkirna mesta   |
|čistilnica, fizioterapija,   |               |
|avtopralnice, lekarne …)    |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Trgovske stavbe (večnamenski  |2 parkirni mesti na 30 m2   |
|trgovsko zabaviščni, poslovni  |uporabne površine       |
|centri)             |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Bencinski servisi        |1 parkirno mesto na 30 m2   |
|                |prodajnih površin, vendar ne |
|                |manj kot 4 parkirna mesta   |
+---------------------------------------------------------------+
|Družbene dejavnosti                      |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za kulturo in razvedrilo |1 parkirno mesto na 5 sedežev |
|(gledališča, koncertne hiše,  |               |
|večnamenske dvorane, kino,   |               |
|galerija)            |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Muzeji in knjižnice       |1 parkirno mesto na 80 m2   |
|                |uporabne površine       |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za opravljanje verskih  |2 parkirni mesti na 30 m2   |
|obredov             |uporabne površine       |
+--------------------------------+------------------------------+
|Športne dejavnosti       |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Športna igrišča (stadion ipd.) |1 parkirno mesto na 100 m2  |
|                |površine igrišč,       |
|                |poleg tega 20 % parkirnih mest|
|                |za avtobuse, a ne manj kot 2 |
|                |parkirni mesti za avtobuse  |
+--------------------------------+------------------------------+
|Športne dvorane s prostori za  |1 parkirno mesto na 30 m2   |
|gledalce            |uporabne površine       |
+--------------------------------+------------------------------+
|Športne dvorane (večnamenske  |1 parkirno mesto na 15 m2   |
|dvorane, pretežno namenjene   |uporabne površine       |
|razvedrilu) (wellness,     |               |
|fizioterapija, fitnes ipd.)   |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Športna igrišča (javna     |1 parkirno mesto na 150 m2  |
|kopališča)           |uporabne površine       |
+---------------------------------------------------------------+
|Posebne dejavnosti                       |
+--------------------------------+------------------------------+
|Hotelske in podobne stavbe za  |1 parkirno mesto na 1 sobo  |
|kratkotrajno nastanitev (hotel, |               |
|prenočišča, penzioni)      |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Gostilne, restavracije,     |1 parkirno mesto na 6 sedežev |
|točilnice, bari         |in 1 parkirno mesto na tekoči |
|                |meter točilnega pulta, a ne  |
|                |manj kot 4 parkirna mesta   |
+--------------------------------+------------------------------+
|Druge gostinske stavbe za    |1 parkirno mesto na 10 postelj|
|kratkotrajno nastanitev     |               |
|(mladinska prenočišča)     |               |
+---------------------------------------------------------------+
|Družbene dejavnosti                      |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za zdravstvo       |1 parkirno mesto na 5 postelj |
|(bolnišnice)          |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za zdravstvo       |1 parkirno mesto na 30 m2   |
|(zdravstveni dom, ambulante,  |uporabne površine, a ne manj |
|veterinarske ambulante)     |kot 4 parkirna mesta     |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za zdravstvo (zavetišče |1 parkirno mesto na 150 m2  |
|za živali)           |uporabne površine, a ne manj |
|                |kot 4 parkirna mesta     |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za izobraževanje     |2,5 parkirnih mest na učilnico|
|(osnovne šole)         |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za izobraževanje     |2,5 parkirnih mest na učilnico|
|(srednje šole)         |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za izobraževanje (vrtci) |2,5 parkirnih mest na oddelek,|
|                |od tega 20 % za kratkotrajno |
|                |parkiranje          |
+---------------------------------------------------------------+
|Proizvodne dejavnosti                     |
+--------------------------------+------------------------------+
|Obrt in servisi         |1 parkirno mesto na učilnico |
|                |na 20 m2 neto površine    |
+--------------------------------+------------------------------+
|Industrijske stavbe (do 200 m2) |1 parkirno mesto na 30 m2   |
|                |uporabne površine, a ne manj |
|                |kot 2 parkirni mesti     |
+--------------------------------+------------------------------+
|Industrijske stavbe (nad 200  |1 parkirno mesto na 50 m2   |
|m2)               |uporabne površine       |
+--------------------------------+------------------------------+
|Rezervoarji, silosi in     |1 parkirno mesto na 150 m2  |
|skladišča (skladišča s     |uporabne površine       |
|strankami)           |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Rezervoarji, silosi in     |ne manj kot 3 parkirna mesta |
|skladišča (skladišča brez    |               |
|strank)             |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Rezervoarji, silosi in     |1 parkirno mesto na 80 m2   |
|skladišča (razstavni in     |površine uporabne površine  |
|prodajni prostori)       |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Industrijske stavbe (delavnice |6 parkirnih mest na      |
|za servis motornih vozil)    |popravljalno mesto      |
+---------------------------------------------------------------+
|Drugo                             |
+--------------------------------+------------------------------+
|Pokopališča           |1 parkirno mesto na 600 m2  |
|                |uporabne površine, a ne manj |
|                |kot 10 parkirnih mest     |
+--------------------------------+------------------------------+
|Drugi gradbeni inženirski    |1 parkirno mesto na 600 m2  |
|objekti za šport, rekreacijo in |uporabne površine       |
|prosti čas (park)        |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Druge nestanovanjske stavbe, ki |1 parkirno mesto na 50 m2   |
|niso uvrščene drugje      |uporabne površine       |
|(prevzgojni domovi, zapori,   |               |
|vojašnice, stavbe za nastanitev |               |
|policistov, gasilcev)      |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Postaje, terminali, stavbe za  |1 parkirno mesto na 50 m2*  |
|izvajanje elektronskih     |* število parkirnih mest   |
|komunikacij ter z njimi     |upošteva tudi značaj objekta |
|povezane stavbe (stavbe in   |in dostop do javnega prometa |
|terminali na železniških in   |               |
|avtobusnih postajah ter z njimi |               |
|povezane stavbe)        |               |
+--------------------------------+------------------------------+
19. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih, enostavnih in drugih objektov)
(1) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov:
– pomožni objekti morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo kateri pripadajo,
– nad vhodi v lokale in pri izložbenih oknih objektov tipa BV in G morajo biti markize pri posameznem objektu medsebojno usklajene po velikosti, obliki, barvi in materialu,
– urbana oprema na območju prostorskega načrta mora biti oblikovana enotno.
(2) Drvarnice, ute in enoetažne pritlične lope morajo biti izdelane iz lesa. Ograje morajo biti žičnate, lesene ali kamnite in nižje od 2,2 m. Protihrupne ograje ob cestah so lahko tudi iz drugih materialov. Oporni zidovi do višine 1,2 m so dovoljeni le izjemoma, če ni možno drugače preprečiti polzenja terena.
(3) Kadar se v enoti urejanja prepletajo dejavnosti, je pri posameznem tipu objekta ali dejavnosti dopustno graditi le tisto vrsto nezahtevnih in enostavnih objektov, ki je določena v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih glede na namensko rabo in tip objekta.
(4) Gradnja kioskov za prodajo časopisov, do 20 m2, je dopustna na javnih površinah za pešce in na drugih zelenih površinah z oznako ZD, ki so dostopne neposredno z javnih površin, če se s tem ne ovira poteka prometa pešcev. Druge prodajne kioske je dopustno postaviti le za čas trajanja prireditev. Kioske za prodajo sadja in zelenjave je dopustno namestiti na javnih površinah, če se s tem ne ovira poteka prometa pešcev.
(5) Začasne objekte sezonskega turističnega značaja je dopustno postaviti na zemljiščih, ki so prometno dostopna. Ti objekti ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se priključijo na obstoječe priključke. Pogoji za postavitev začasnega objekta so analogni pogojem kot za trajne posege v prostor. Če se postavi začasni objekt na javnem ali skupnem prostoru, mora upravljavec (lastnik) zemljišča pri soglasju za postavitev začasnega objekta definirati, kdaj je treba objekt odstraniti, kdo ga je dolžan odstraniti, na čigave stroške in v kakšnem času. V območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine se lahko taki objekti načrtujejo le v okviru priprave celostnega urejanja določenega območja. Začasni objekti za prireditve se smejo za omejen čas postavljati tudi v območja kulturne dediščine.
(6) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov. Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroč zrak, odtok vode). Klimatskih naprav ni dovoljeno nameščati na fasade kulturnih spomenikov. Na objekte kulturne dediščine jih je dovoljeno nameščati le v primeru, da se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo. Po predhodni strokovni presoji se jih lahko namesti na podstrešje ali na primeren prostor v notranjosti.
(7) Elektro omarice, omarice plinskih ali telekomunikacijskih napeljav in drugih tehničnih napeljav je treba namestiti tako, da so javno dostopne in da praviloma niso nameščene na uličnih fasadah objektov. Sekundarno telekomunikacijsko omrežje in bazne postaje naj se izogibajo objektom in območjem kulturne dediščine; če ni druge rešitve, je možna postavitev na njihovem robu. Umeščanje baznih postaj v cerkvene stolpe je možno le, če pristojna služba za varovanje kulturne dediščine presodi, da to ne bi imelo destruktivnih učinkov na historično substanco objekta in njegovo pojavnost v prostoru. Postavljanje stolpov oziroma drogov za bazne postaje mobilne telefonije v bližini prostorskih dominant, kot so cerkve in gradovi, ni sprejemljivo.
(8) Zunanji rezervoar za utekočinjen naftni plin oziroma kurilno olje in nafto za lastne potrebe objekta mora biti tipski in atestiran. Postavitev mora izvesti za takšna dela pooblaščeni izvajalec. Rezervoar za utekočinjen naftni plin mora biti odmaknjen od meje sosednjih zemljišč in od obstoječih objektov v skladu s predpisi o utekočinjenem naftnem plinu, vendar ne manj kot 1,5 m. Za manjši odmik, ki je skladen s prej omenjenim predpisom, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča. Rezervoar naj se ne postavlja v bližino objektov kulturne dediščine.
(9) Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dopustno nameščati praviloma na javnih površinah, izjemoma pa, kjer to ni izvedljivo, na zasebnih površinah, v soglasju z lastnikom. Na območju kulturne dediščine (enote, vplivna območja in območja krajinske prepoznavnosti) postavljanje objektov za oglaševanje ni dovoljeno, po potrebi naj se za krajevna obvestila uporabljajo lesene table pritrjene na posamezen vaški objekt. Postavljanje transparentov v območjih kulturne dediščine ni dovoljeno, izjemoma le na posameznih v naprej dogovorjenih lokacijah v mestu oziroma naselju, ki pa ne smejo biti v smeri vedut na prostorske dominante.
(10) Gostinske vrtove na javnih površinah je dopustno postaviti na podlagi soglasja organa Občine Šmartno pri Litiji, pristojnega za urejanje javnih površin. Gostinski vrtovi na javnih površinah, ki niso povezani z obstoječim gostinskim obratom, morajo biti urejeni kot funkcionalna celota s točilno mizo in priključeni na potrebne komunalne vode.
(11) Gostinske vrtove na zasebnih površinah je dopustno postaviti na podlagi dovoljenja za osnovno dejavnost in pod pogojem, da so zagotovljena parkirna mesta za osnovno dejavnost in za kapacitete gostinskega vrta v skladu z določbami tega odloka.
(12) Vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se v primeru intervencije lahko odstranijo.
(13) Za zaščito pred soncem se uporabljajo senčniki in markize. Dopustni so tudi nadstreški, izvedeni v rahlem naklonu, do 10 stopinj. Pri posameznem objektu morajo biti oblikovno usklajeni z ostalimi dodatki, npr. markizami. Iz nadstreškov mora biti urejen odtok padavinske vode. Na območjih kulturne dediščine je nadstrešek možen le, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora.
20. člen
(objekti in naprave za oglaševanje)
(1) Za območje širšega naselja Šmartno pri Litiji in za 100m pasove ob pomembnejših prometnicah (načrtovana obvoznica, Litijska cesta, regionalni cesti skozi naselje – Jeze, Ustje, Staretov trg, Pungrt, Usnjarska cesta, Grumova cesta), ter lokacije drugih naselij, je treba v času dveh let po sprejetju prostorskega načrta izdelati odlok za določitev lokacij, vrste, velikosti in oblike objektov za oglaševanje.
(2) Objektov za oglaševanje ni dopustno postavljati:
– v območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč (oznake K1, K1v, K2, K2v, G),
– v območju površinskih voda (oznaka VC),
– v območjih površin razpršene poselitve (oznaka A, Av) ter
– na zunanji strani konstrukcij in ograj podvozov, nadvozov in mostov.
(3) Objektov za oglaševanje, razen plakatnih stebrov, ni dopustno postavljati:
– v območjih stanovanj (oznake SSs, SSn, SSv, SB, SKs, SKg),
– v osrednjih območjih centralnih dejavnosti (oznaka CU),
– v drugih območjih centralnih dejavnosti (oznake CDi, CDk, CDv),
– v območju prometnih površin (oznake PC, PO),
– v območjih zelenih površin (oznake ZD, ZK, ZP),
– na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave pa le s soglasjem organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave. V območjih kulturne dediščine je postavitev plakatnih stebrov možna v primeru, da se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo.
(4) Plakatne stebre iz tretjega odstavka tega člena je dopustno postavljati na javnih površinah.
(5) Objekti za oglaševanje so dopustni takrat, kadar se začasno namestijo:
– na gradbenih ograjah objektov, za katere je že izdano gradbeno dovoljenje,
– na površinah, ki niso varovane s posebnimi predpisi, če gre za začasno postavitev, namenjeno oglaševanju v času prireditev in volilne kampanje.
(6) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah v vseh enotah urejanja in na parcelah stavb, v katerih se opravlja dejavnost. Na teh objektih in površinah je dopustno oglaševati z:
– napisom podjetja,
– znakom podjetja,
– nalepkami,
– zastavami in
– simboli podjetja, izdelka, storitve in podobno.
(7) Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave, je treba za oglaševanje za lastne potrebe pridobiti soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.
(8) Objekte za oglaševanje, ki so postavljeni v nasprotju z določbami tega prostorskega načrta, je treba odstraniti v roku enega leta po njegovi uveljavitvi oziroma v skladu z rokom veljavnosti pogodbe, sklenjene z Občino Šmartno pri Litiji.
III. 5. Splošni prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
21. člen
(velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo)
(1) Velikost zemljišča namenjenega za gradnjo mora biti prilagojena namembnosti in velikosti objekta. V enoti urejanja mora biti usklajena z lego sosednjih objektov in s konfiguracijo terena in mora upoštevati posestno mejo.
(2) Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo morata glede na lastnosti predvidenega objekta izpolnjevati prostorske izvedbene pogoje po tem odloku in pogoje, določene z drugimi predpisi. Širina zemljišča namenjenega za gradnjo ob ulici mora biti prilagojena tipični širini zemljišča namenjenega za gradnjo v naselju.
(3) Zemljišče namenjeno za gradnjo mora biti v celoti vključeno v območje enote urejanja, v kateri se gradi objekt.
(4) Do vsake parcele stavbe mora biti zagotovljen dostop z javne ceste. Za nestanovanjske objekte se velikost zemljišča namenjenega za gradnjo določi ob upoštevanju zahtev, ki jih zahteva funkcija objekta.
(5) Pri določanju zemljišča namenjenega za gradnjo kmetije se upošteva tudi medsebojna razporeditev objektov kmetije, vrsta kmetijske proizvodnje in potrebni manipulativni prostor za kmetijsko mehanizacijo. Zemljišče namenjeno za gradnjo nove kmetije ali preselitev kmetije meri najmanj 2000 m2. V primeru, da je bila odločba o parcelaciji izvedena do uveljavitve tega odloka, se upošteva minimalna velikost zemljišča namenjenega za gradnjo v območjih namenske rabe SKs, ki je lahko manjša od 2000 m2 ob upoštevanju splošnih, posebnih in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev (FZ, FI) določenih za območja z namensko rabo SKs.
(6) Pred začetkom gradnje objektov v pobočjih, kjer je naklon pobočja večji od 25 %, je treba predhodno opraviti geomehansko preveritev nosilnosti tal za nekoherentna tla.
(7) Parcelacija zaradi gradnje gospodarske javne infrastrukture je dovoljena le v sklopu izvedbe programa opremljanja stavbnih zemljišč. Pri parcelaciji in gradnji je treba upoštevati obstoječe in predlagane poteke primarne in sekundarne infrastrukture ter njihove varovalne koridorje.
(8) Minimalna velikost zemljišča namenjenega za gradnjo enostanovanjskih stavb znaša 400 m² v območju stavbnih zemljišč naselja Šmartno pri Litiji (območje obravnavano v urbanističnem načrtu za naselje Šmartno pri Litiji). V ostalih naseljih znaša minimalna velikost zemljišča namenjenega za gradnjo stavb 600 m². Na površinah razpršene poselitve v vinogradniških območjih znaša minimalna velikost zemljišča namenjenega za gradnjo zidanic 200 m2.
(9) Minimalna velikost zemljišča namenjenega za gradnjo vrstnih hiš in dvojčkov znaša 300–350 m2.
(10) Izjemoma je gradnja novega objekta možna tudi na zemljišču, namenjenem za gradnjo velikosti od 300 m² do 600 m², če je velikost zemljišča določena na nezazidanem stavbnem zemljišču v jedru ali na robu naselja, ki je manjše od 600 m², z upoštevanjem zgodovinskih značilnosti parcelacije pod pogojem, da je zemljiška parcela v zemljiškem katastru nastala pred 31. 1. 2004.
(11) Zemljišče namenjeno za gradnjo stavb, za katerega se pridobiva gradbeno dovoljenje je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot eno zemljiško parcelo. Ta določba ne velja za gradnjo kmetijskih stavb, ki jih gradijo zasebna kmetijska gospodarstva in za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture. Sestavni del projektne dokumentacije je tudi elaborat, ki prikazuje stanje novih parcel. Če velikost zemljišča namenjenega za gradnjo za predvideno novogradnjo oziroma dozidavo ne zagotavlja normalnega funkcioniranja objekta, predviden poseg v prostor ni dovoljen.
(12) Določila o minimalni velikosti zemljišča namenjenega za gradnjo ne veljajo za že obstoječa manjša zemljišča namenjena za gradnjo, v tistih primerih, ko vse okoliške zemljiške parcele že predstavljajo zemljišče namenjeno za gradnjo obstoječih objektov.
(13) Ne glede na zgoraj navedena določila, je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.
(14) V enotah urejanja prostora z namensko rabo SP zemljišče namenjeno za gradnjo ne sme biti manjše od 450 m2.
III. 6. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
22. člen
(gradnja na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)
(1) Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja se šteje za opremljeno:
– če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali
– če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.
(2) Gradnja stavb je dovoljena le na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je gradnja stavb dovoljena tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo stavb zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka zgrajene stavbe lahko pridobijo uporabno dovoljenje le, če je bila zgrajena in predana v uporabo vsa predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture.
(5) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi programa opremljanja. S programom opremljanja se za območja, na katerih se s prostorskim aktom predvideva gradnja nove komunalne opreme ali objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja ter določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.
23. člen
(predpisana obvezna gospodarska javna infrastruktura)
(1) Obvezna gospodarska javna infrastruktura so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Stavbna zemljišča za gradnjo stavb so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter dostop do javne ceste.
(3) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremo objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne določa, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje in z njim soglaša pristojna služba občine.
(4) Pri večjih območjih načrtovane gradnje se prednostno načrtuje skupne sisteme ogrevanja.
24. člen
(obveznost priključevanja na komunalno opremo)
(1) V posameznih enotah urejanja je obveznost priključevanja že zgrajenih objektov na komunalno opremo sledeča:
– obvezna priključitev na vodovodno omrežje, kjer je vodovodno omrežje že zgrajeno,
– obvezna priključitev na vodovodno omrežje, takoj ko bo vodovodno omrežje zgrajeno in bo taka priključitev omogočena,
– obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje, kjer je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno,
– obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje, takoj ko bo kanalizacijsko omrežje zgrajeno in bo taka priključitev omogočena,
– obvezna priključitev na individualne sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode (male čistilne naprave), kjer kanalizacijskega omrežja ne bo potrebno zgraditi, glede na merila in določila operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
(2) Pri priključevanju na komunalno opremo je potrebno upoštevati določila potrjenega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih za območje Občine Šmartno pri Litiji.
25. člen
(priključevanje objektov na kanalizacijsko omrežje)
a. Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati:
– v javno kanalizacijo v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo,
– neposredno v malo komunalno čistilno napravo, ki je pod nadzorom pristojnega javnega podjetja.
b. V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje.
c. Če je več stavb na geografsko zaokroženem območju, na katerem ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te odpadne vode manjša od 50 PE, se mora komunalna odpadna voda, ki nastaja v teh stavbah, odvajati v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije in čistiti v mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena skupnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov stavb. Razpršene individualne hiše pa morajo odvajati komunalno odpadno vodo v samostojne male čistilne naprave.
d. V primerih gradnje v ožjih (II) in širših (III) vodovarstvenih območjih, kjer ni obstoječega ali načrtovanega kanalizacijskega omrežja in kjer zaradi geoloških lastnosti tal in nivoja podtalne vode ni mogoče zagotavljati pogoja, da mora biti ponikovalnica male čistilne naprave 1 m nad nivojem podtalne vode, je dopustna gradnja nepretočne greznice, iz katere se odvaža komunalna odpadna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod.
26. člen
(priključevanje objektov na javni vodovod)
(1) Območje z gostoto prebivalstva s stalnim prebivališčem več kot 5 prebivalcev na hektar površine mora biti opremljeno z enim, funkcionalno zaokroženim javnim vodovodom, če je število prebivalcev, ki stalno prebivajo na tem območju, večje od 50, ali če je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo večja od 10 m³ pitne vode na dan.
(2) Območje z gostoto prebivalstva s stalnim prebivališčem manj kot 5 prebivalcev na hektar površine mora biti opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih upravljajo:
– izvajalci javne službe, če na oskrbovalnem območju posameznega vodovoda stalno prebiva več kot 50 prebivalcev ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 10 m³ pitne vode na dan,
– upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni oskrbi s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje alineje.
(3) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m³ pitne vode na dan, pod pogojem, da je tovrstna oskrba za vodo v skladu s predpisi s področja oskrbe s pitno vodo.
27. člen
(priključevanje objektov na javne ceste)
(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne ceste. Dovozi in priključki na javno cesto v pristojnosti občine morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo se na podlagi pogojev in soglasja občinskega organa, pristojnega za promet. Dovozi in priključki na državno cesto se izvedejo podlagi pogojev in soglasja državnega organa, pristojnega za promet. Upoštevati morajo predpise o priključevanju in projektiranju cest.
(2) Vsaka novogradnja mora imeti zagotovljen ustrezen dovoz do zemljišča namenjenega za gradnjo. Minimalna širina dovoza do individualnega objekta je 3,5 m, do skupine objektov pa 5 m. Širina cestišča, po kateri poteka javni promet, znaša najmanj 6 m, širina vozišča pa najmanj 5 m. Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem občinskega organa, pristojnega za promet.
(3) Urgentni in intervencijski dovozi morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko skupnih dovozov ali sosednjih dvorišč.
28. člen
(varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture)
(1) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določili tega odloka in drugih predpisov ter na podlagi pogojev in soglasja pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja.
(2) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ni dopustna gradnja objektov, v katerih je vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(3) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih predpisih, večji od navedenih v tem prostorskem načrtu, se upošteva določila drugih predpisov.
(4) Širina varovalnih pasov posameznih infrastrukturnih omrežij, merjeno levo in desno od osi posameznega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje, mora biti takšna, kot je navedeno v Preglednici 14: Varovalni pasovi infrastrukturnega omrežja.
Preglednica 14: Varovalni pasovi infrastrukturnega omrežja
+----------------------------------------+----------------------+
|INFRASTRUKTURNO OMREŽJE         |ŠIRINA VAROVALNEGA  |
|                    |PASU         |
+----------------------------------------+----------------------+
|Vodovod                 |3 m          |
+----------------------------------------+----------------------+
|Kanalizacija              |3 m          |
+----------------------------------------+----------------------+
|Telekomunikacijski vodi s kabelskim   |3 m          |
|razdelilnim sistemom          |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Drugi vodi, ki služijo namenu      |3 m          |
|gospodarske javne službe        |           |
+---------------------------------------------------------------+
|Elektroenergetski vodi nazivne napetosti:           |
+----+-----------------------------------+----------------------+
|  |400 kV, 220 kV – nadzemni potek  |40 m         |
|  +-----------------------------------+----------------------+
|  |400 kV – podzemni potek      |10 m         |
|  +-----------------------------------+----------------------+
|  |110 kV, 35 kV – nadzemni potek   |15 m         |
|  +-----------------------------------+----------------------+
|  |110 kV in 35 kV – podzemni potek  |3 m          |
+----+-----------------------------------+----------------------+
|  |10 ali 20 kV – nadzemni potek   |10 m         |
+----+-----------------------------------+----------------------+
|  |10 ali 20 kV – podzemni potek   |1 m          |
+---------------------------------------------------------------+
|Razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti:     |
+----+-----------------------------------+----------------------+
|  |400 kV in 220 kV          |40 m         |
+----+-----------------------------------+----------------------+
|  |0,4 kV               |2 m          |
+---------------------------------------------------------------+
|Plinovod z obratovalnim tlakom:                |
+----+-----------------------------------+----------------------+
|  |16 bar in več           |100 m         |
+----+-----------------------------------+----------------------+
|  |večji od 1 bar in manjši od 16 bar |30 m         |
+----+-----------------------------------+----------------------+
|  |manjši od 1 bar          |5 m          |
+----+-----------------------------------+----------------------+
29. člen
(varovalni koridorji in varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture)
(1) Na območju Občine Šmartno pri Litiji je potrebno upoštevati elektroenergetski varovalni pas celotne širine 50 m predvidenega prenosnega daljnovoda DV 2X400 kV Beričevo–Krško (D-418) in določila Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2×400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06, 33/07 – ZPNačrt). Za vsak poseg v elektroenergetski varovalni pas je potrebno v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, izdelati ustrezno projektno dokumentacijo (elaborat križanja), ki obdeluje približevanje in križanje z visokonapetostnimi prenosnimi elektroenergetskimi vodi. Investitor oziroma projektantska organizacija, ki projektira križanje, mora na projektne rešitve v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pridobiti soglasje upravljavca prenosnega elektroenergetskega omrežja. Prav tako je potrebno za vsako graditev objektov v varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov potrebno pridobiti pisno soglasje upravljavca prenosnega elektroenergetskega omrežja.
(2) Znotraj 80 m širokega pasu elektroenergetskega varovalnega pasu predvidenega daljnovoda DV 2X400 kV Beričevo–Krško (D-418) je v primeru spremembe namenske rabe prostora iz nestavbnih zemljišč v stavbna dovoljena le sprememba v stavbna zemljišča za nestanovanjsko rabo namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti v skladu s predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(3) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov ni dopustna gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:
– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji,
– stanovanjskih objektov,
– objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
– objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
– otroških igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
(4) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več je na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje objektov ter gradnja pomožnih objektov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope).
(5) V 2,5 m pasu na vsako stran od osi plinovoda z obratovalnim tlakom nad 16 barov je prepovedano:
– saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko;
– obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m oziroma ne globlje kot 0,5 m nad temenom cevi;
– postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
(6) V varovalnih koridorjih vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je dopustna gradnja objektov pod pogoji pristojnega organa oziroma upravljavca tega omrežja v skladu s predpisi. Križanja komunalnih vodov in naprav morajo biti izvedena tako, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in obnova vodovodnih in ostalih komunalnih vodov, objektov in naprav in higienska neoporečnost pitne vode v skladu z veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi in pogoji.
(7) Širina varovalnih koridorjev posameznih infrastrukturnih omrežij oziroma objektov merjeno levo in desno od osi posameznega voda mora biti takšna, kot je navedeno v Preglednici 15: Varovalni koridorji infrastrukturnega omrežja.
Preglednica 15: Varovalni koridorji infrastrukturnega omrežja
+----------------------------------------+----------------------+
|INFRASTRUKTURNO OMREŽJE         |ŠIRINA VAROVALNEGA  |
|                    |KORIDORJA       |
+----------------------------------------+----------------------+
|Vodovodno omrežje dimenzije 700 mm in  |5 m          |
|več                   |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Kanalizacijsko omrežje dimenzije 1400  |5 m          |
|mm in več                |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Plinovodno omrežje 10 barov in več   |5 m          |
+----------------------------------------+----------------------+
30. člen
(varovalni pasovi prometnih omrežij)
(1) V varovalnih pasovih prometnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določbami tega odloka, predpisov s področja projektiranja cest in drugih predpisov ter na podlagi pogojev in soglasja pristojnega upravljavca ceste. Posegi v varovalni pas prometnega omrežja ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja prometnega omrežja.
(2) Če so varovalni pasovi cest, opredeljeni v drugih predpisih, širši od tistih, ki so navedeni v tem odloku, se upošteva določila drugih predpisov.
(3) Širina varovalnih pasov cest, merjeno od zunanjega roba cestnega telesa, mora biti takšna, kot je navedeno v Preglednici 16: Varovalni pasovi prometne infrastrukture.
Preglednica 16: Varovalni pasovi prometne infrastrukture
+---------------------------------------+-----------------------+
|VRSTA PROMETNE INFRASTRUKTURE     |ŠIRINA VAROVALNEGA   |
|                    |PASU          |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Regionalna cesta            |15 m          |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Lokalna cesta             |6 m          |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Javna pot               |4 m          |
+---------------------------------------+-----------------------+
31. člen
(gradnja omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture)
(1) Dovoljene so gradnje, rekonstrukcije, prenove in odstranitve komunalnih naprav ter vzdrževalna dela na teh napravah. Trase omrežij komunalne opreme je treba medsebojno uskladiti in združevati v skupne koridorje. Potekati morajo tako, da omogočajo priključitev posameznih porabnikov.
(2) Gradnja omrežij komunalne opreme mora potekati sočasno in usklajeno. Možne so tudi posamične gradnje za zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljšanja ekonomske učinkovitosti izvajalcev javnih gospodarskih služb. Ob gradnji nove komunalne opreme je treba izvesti rekonstrukcijo obstoječe komunalne opreme, ki ni več ustrezna zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih zahtev.
(3) Pri gradnji je treba upoštevati obstoječe in predlagane poteke primarne in sekundarne infrastrukture ter njihove varovalne koridorje. Dopustni so manjši odmiki od predlaganih tras, če to narekujejo terenske razmere ali racionalnejši potek komunalne naprave oziroma racionalnejša rešitev.
(4) Novozgrajena javna infrastruktura v novo načrtovanih naseljih mora potekati po javnih zemljiščih. V območjih stanovanj ter v območjih kulturne dediščine in vplivnih območjih kulturne dediščine je treba omrežja komunikacijske in elektroenergetske opreme graditi v podzemni izvedbi, razen če gre za arheološko dediščino. V tem primeru naj vodi potekajo ob robovih naselij, gozda, cest. Omrežja in jaške komunalne opreme je treba na javnih cestah umeščati zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se jaški umestijo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil.
(5) Na celotnem poteku trase mora biti zagotovljena dostopnost do objektov komunalne opreme.
(6) Globina podzemnih komunalnih vodov in objektov na kmetijskih zemljiščih mora zagotavljati normalno kmetijsko obdelavo. Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je treba kmetijsko zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.
(7) Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka.
(8) Nadzemne komunalne in energetske naprave (trafopostaje, vodna črpališča ipd.) je treba postavljati nevpadljivo, predvsem pa ne na osrednjih prostorih naselja. Priporočljive so postavitve ob obstoječih objektih, pri čemer je potrebno predhodno soglasje lastnika zemljišča. Postavitve teh objektov v območjih varstva narave in kulturne dediščine so mogoče pod pogoji pristojnih organov za varstvo narave in varstvo kulturne dediščine.
32. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javnih površin)
(1) Javne površine so zemljišča in objekti, ki so po določbah tega odloka dostopni vsem pod enakimi pogoji.
(2) Javne površine so predvsem površine cest, igrišča, trgi, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice in površine za pešce.
(3) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih dreves (naravovarstveni ali kulturnovarstveni status) izjemoma dopustne. V naselju, kjer objekti tvorijo ožine oziroma značilne stavbne nize, je za te objekte določena gradbena linija, ki je obvezna pri vseh ureditvah in posegih. Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih dreves (naravovarstveni ali kulturnovarstveni status) izjemoma dopustne, po predhodno pridobljenem naravovarstvenem ali kuturnovarstvenem soglasju pristojne službe.
33. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih površin in garažnih stavb)
(1) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti razporejene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne škodi zdravju ter hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih in okolici.
(2) Kadar podzemne garaže niso zgrajene pod stavbami, morajo imeti dovolj debelo plast tal, ki omogoča zatravitev in zasaditev drevnine. Streho garaže je dopustno urediti tudi kot javno površino – odprto športno igrišče, otroško igrišče, nadzemno parkirišče, zelenica, trg ipd.
(3) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 parkirnih mest je treba ozeleniti. Drevesna gostota je eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču čimbolj enakomerno razporejena.
(4) Parkirne površine in garažne stavbe morajo zadostiti pogojem s področja požarne varnosti. Goriva in maziva, ki lahko odtekajo, je treba zadržati in odstraniti na okolju neškodljiv način. Garaže in njihovi pomožni objekti morajo imeti zagotovljeno možnost prezračevanja.
(5) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb je treba v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.
34. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cest ter gradnjo v varovalnih pasovih cest)
(1) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je treba nivo cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se dostopnost ne poslabša.
(2) Zagotoviti je treba služnostne poti in dostope na kmetijska in gozdna zemljišča za poti in vlake, ki bodo izgubljene ob zazidavi. Obstoječe prostore, ki so namenjeni začasnemu skladiščenju lesa in morebitna obračališča je potrebno ohraniti, ali nadomestiti z novimi. Ceste, na katere se priključujejo transportne poti, ki zagotavljajo kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov in drugih primarnih surovin, morajo biti utrjene tako, da vozišče prenese 10 t osne obremenitve.
(3) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na javno cesto. Uredijo se na podlagi pogojev in soglasja občinskega organa, pristojnega za promet, ali upravljavca ceste.
(4) Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko skupnih dovozov ali sosednjih dvorišč.
(5) Na koncu ulic, kolikor se te ne nadaljujejo, je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil, in sicer v takšni velikosti, da se zagotovi nemoteno izvajanje dela javne službe odvoza odpadkov in zimske službe.
(6) V primeru ulic brez pločnikov je potrebno določiti varovalni pas ceste za odlaganje snega, v katerem izvajalec javne službe ne nosi odgovornosti za morebitne poškodbe lastnikom parcel ob cesti.
(7) Za glavne prometnice v naselju in predvidene nove prometnice v območju urejanja je širina cestišča 5 m. V varovalnem pasu ni dovoljena gradnja ograj ali nameščanje drugih ovir (živih mej ipd.).
(8) Pločniki za pešce se uredijo ob vseh glavnih cestah in ob poteh, iz zgostitvenih območij proti šolam, zdravstvenim ustanovam, kulturnim ustanovam, cerkvam, pokopališčem ter drugim objektom javnega značaja. Pri izgradnji javnih prometnic za pešce je treba zagotoviti ustrezen dostop za invalide in kolesarje.
(9) Kolesarske steze se v primerni širini urejajo ob glavnih prometnih ulicah, kjer prosti koridor poleg izvedbe vsaj enostranskega pločnika omogoča izvedbo le-teh.
35. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)
(1) Vodovodno omrežje mora poleg oskrbe s pitno vodo, zagotavljati tudi požarno varnost objektov s sistemom podzemnih in nadzemnih hidrantov. Hidranti morajo biti praviloma nadtalni lomni, v primeru, ko pa to iz utemeljenih razlogov ni mogoče pa se vgradijo podzemni. Hidrante je treba praviloma umeščati na ustreznih medsebojnih razdaljah in zunaj javnih povoznih ali pohodnih površin.
(2) Vodohran mora imeti dostopno pot. Priporočljivo je, da so vodohrani zaradi manjše vizualne izpostavljenosti vsaj delno vkopani.
(3) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene vode.
(4) Pri načrtovanju gradenj je potrebno dotrajane cevovode iz neustreznega materiala nadomestiti z novimi iz ustreznega materiala.
36. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora odvajati v javno kanalizacijo, zaključeno z ustrezno čistilno napravo. Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in za padavinsko odpadno vodo mora biti zgrajeno v ločenem sistemu.
(2) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.
(3) Zadrževalni bazeni za zadrževanje viška padavinske vode morajo biti v naseljih izvedeni podzemno, pri čemer je treba zagotoviti vsaj 1,0 m nadkritja z zemljino, lahko pa tudi z nadvišanjem terena. Do zadrževalnega bazena mora biti zagotovljen dovoz z javne ceste. Nad zadrževalnim bazenom je dopustno urediti rekreacijske ali zelene površine, vključno z zasaditvijo vegetacije.
(4) Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj strnjenega naselja ali na njegovem robu. Do čistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana.
(5) Male čistilne naprave morajo biti izvedene podzemno v skladu s predpisi, razen če lokacija postavitve posega na območje registrirane arheološke dediščine. Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. Na območjih kulturne dediščine je območje postavitve potrebno ponovno zatraviti, spremljajoč objekt naj bo lesen, z dvokapno streho, umaknjen na neizpostavljeno mesto.
(6) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim večjega dela padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin. Možnost ponikanja padavinskih voda na zemljišču namenjenem za gradnjo je potrebno izkazati z hidrogeološkim poročilom. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega organa oziroma upravljavca kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji (posebne ureditve na zelenih površinah zemljišča namenjenega za gradnjo stavbe ali na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo).
(7) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ni dopustno usmeriti na javne površine, niti v naprave za odvodnjavanje javnih površin.
(8) Za objekte na območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, in so na geografsko zaokroženem območju, se komunalna odpadna voda, ki nastaja v njih, čisti v skupni ali individualni mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena skupnemu ali individualnemu čiščenju komunalne odpadne vode in je v lasti in v upravljanju lastnikov stavb na podlagi posebnega soglasja občine.
(9) V javno kanalizacijo se mora odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi ali skupini stavb zunaj naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE ter pri tem ni potrebno premagovati več kot 5 m negativne višinske razlike.
37. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje plinovodnega omrežja)
(1) Omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečenju cestne ureditve in vodotokov (mostovi in brvi) je dopustna tudi nadzemna izvedba. Omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi, razen v primeru, da gre za območje registrirane arheološke dediščine.
(2) Dopustne so gradnja novih omrežij lokalnega pomena, obnove omrežja, postavitev prevzemnih in merilno-regulacijskih postaj ter plinohramov za utekočinjen naftni plin, ki morajo biti grajeni in locirani v predpisanih odmikih od javnih površin in objektov.
(3) Za poseganja v nadzorovane oziroma varnostne pasove plinovodov se mora pridobiti pogoje in soglasja sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. V varstvenem pasu vseh plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom sistemskega operaterja. Lokacija postavitve naj se izogiba objektom in območjem kulturne dediščine, če to ni možno pa naj bo čim manj opazna, umaknjena na rob in umaknjena iz smeri vedut na prostorske dominante.
(4) Predvidena je gradnja distribucijskega plinovodnega omrežja za zemeljski plin na območju Občine Šmartno pri Litiji, povsod kjer bo gradnja ekonomsko upravičena in v skladu z akti, ki urejajo področje javne službe distribucije zemeljskega plina. Predvidena je navezava na prenosni plinovod iz Občine Litija.
38. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)
(1) Na območju Občine Šmartno pri Litiji je potrebno upoštevati objekte in omrežja elektroenergetske infrastrukture za prenos in distribucijo električne energije. Na območju Občine Šmartno pri Litiji je potrebno upoštevati elektroenergetski varovalni pas celotne širine 50 m predvidenega prenosnega daljnovoda DV 2X400 kV Beričevo – Krško (D-418) in določila Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2×400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06, 33/07 – ZPNačrt).
(2) Obstoječe transformatorske postaje ter 20 kV in 0,4 kV vode, ki bi jih bilo potrebno odstraniti, se pred tem nadomesti z objektom ustrezne zmogljivosti.
(3) Lokacije transformatorskih postaj in priključnih omaric morajo biti vedno dostopne. Izven urbanih naselij se 20 kV in 0,4 kV omrežja gradi predvsem v nadzemni izvedbi ter kablovodi, ki so prosto položeni v zemlji ali po potrebi v ceveh. Kablovodi, ki potekajo pod povoznimi površinami, naj bodo v obbetoniranih PVC ceveh. V urbanih naseljih se 20 kV in 0,4 kV omrežja gradi izključno v kabelski izvedbi, praviloma v obbetonirani kabelski kanalizaciji. Transformatorske postaje 21/0,42 kV se gradijo v kompaktni betonski (kovinski) izvedbi, izjemoma izven urbanih naselij, kjer so potrebne manjše moči, na betonskem ali lesenem drogu. Na območju Občine Šmartno pri Litiji je predvidena izgradnja petih TP 20/0,4 kV v okviru novogradenj na distribucijskem omrežju. Nove transformatorske postaje je dovoljeno locirati znotraj območja naselja na parcelah, za katere je pridobljeno soglasje lastnika in tistega, čigar interes je prizadet. Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte, v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.
(4) Dopustna je rekonstrukcija vseh elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več, pri čemer je dopustno rekonstruirati 35 kV daljnovode v napetostni nivo 110 kV ter 220 kV daljnovode v napetostni nivo 400 kV, če so upoštevani tehnični predpisi o elektromagnetnem sevanju.
(5) Prostozračni elektrovodi ne smejo potekati v smeri varovanih pogledov.
(6) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor poslati v pregled projekt za gradbeno dovoljenje križanja oziroma prestavitve visokonapetostne (VN) in nizkonapetostne (NN) mreže in pridobiti soglasje k projektnim rešitvam v projektu za gradbeno dovoljenje, za katerega mora biti pridobljeno gradbeno dovojenje. Za zemljišča, po katerih bodo potekali VN ali NN vodi, mora biti pridobljena »pravica graditi«.
(7) V fazi pridobivanja »dokazila o pravici graditi« ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske pravice, morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima upravljavec distribucijskega omrežja pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja prestavljene oziroma novozgrajene elektro infrastrukture zaradi podrobnega prostorskega načrta v zemljiško knjigo.
(8) Pred začetkom gradnje je potrebno s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja uskladiti faznost gradnje novih in prestavitev obstoječih elektroenergetskih objektov glede na potek del za izgradnjo ceste.
(9) Investitor je dolžan pred začetkom gradnje naročiti nadzor s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, kar mora biti zajeto v varnostnem načrtu.
(10) Za zagotavljanje novih potreb po električni energiji bo potrebna izgradnja dodatne elektroenergetske infrastrukture.
(11) Razvoj distribucijskega omrežja za električno energijo na območju Občine Šmartno pri Litiji bo poleg predvidenih sprememb v večji meri potekal v odvisnosti od nadaljnjega razvoja občine.
39. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja)
(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, in to praviloma v kabelski kanalizaciji. Zunaj strnjenih območij poselitve je dopustna le obnova obstoječih nadzemnih vodov. Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, in to praviloma v kabelski kanalizaciji, razen v primeru, da gre za poseg na območju registrirane arheološke dediščine.
(2) Mesto za postavitev antene bazne postaje mora biti izbrano tako, da je onemogočen dostop na območje, na katerem so mejne vrednosti glede na predpise o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju lahko čezmerne. Poleg tega je potrebno antene baznih postaj graditi na ustrezni oddaljenosti od objektov bivalnega okolja, šol, vrtcev, bolnišnic itd. Z odmikom je potrebno zagotoviti, da mejne vrednosti niso presežene.
(3) Pred izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor za vsako bazno postajo, ki je vir sevanja, pridobiti prve meritve s strani pooblaščene inštitucije, s katerimi se natančno ugotovijo sevalne obremenitve naravnega in življenjskega okolja.
(4) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja telefonije je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– v enotah urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo CDk, IG, K1, K2, G je dopustna gradnja objektov mobilne telefonije kakor tudi gradnja prostostoječih antenskih stolpov,
– objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se združujejo v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave.
(5) Objekte in naprave mobilne telefonije je treba na izpostavljenih legah umestiti v prostor tako, da bo vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši. V območjih kulturne dediščine morajo biti antene bazne postaje postavljene na čim manj izpostavljenih mestih, umaknjene iz smeri vedut na prostorske dominante.
(6) Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov in anten) mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora. Okolico teh objektov je potrebno ozeleniti.
(7) Namestitev objektov mobilne telefonije na kulturne spomenike ni dovoljena. Namestitev na objekte kulturne dediščine je možna le v primeru, da se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo.
40. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)
(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v namenskih posodah in jih ustrezno ločeno zbirati. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti pri individualnih novogradnjah praviloma v objektu ali na zemljišču namenjenemu za gradnjo, h kateremu pripada. Pri kolektivnih objektih mora biti odjemno mesto praviloma ob javni kategorizirani cesti.
(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti urejeno v skladu s predpisi in praviloma zaščiteno z nadstrešnico, na utrjeni površini z odtokom in opremljeno z vodo za občasno čiščenje, dobro prometno dostopno in zunaj prometnih površin.
(3) Zbiralnice odpadkov so praviloma nadzemne in umeščene na utrjene javne površine. Zbiralnice odpadkov so praviloma razporejene tako, da zajemajo gravitacijsko območje največ 300 prebivalcev. Znotraj naselbinskih jeder ekološki otoki niso zaželeni. V primeru, da ni alternativne rešitve, naj bodo čim bolj zakriti in nevpadljivi. Priporočamo uporabo naravnih materialov, prilagojenih funkciji, strukturi naselja in krajini.
(4) Posebni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče posebnih odpadkov skladiščijo v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so nastali ter v posebnih namensko zgrajenih skladiščih.
(5) Odjemna mesta za odpadke na pokopališčih morajo biti urejena v sklopu pokopališča, tako, da so za okolje čim bolj nevpadljiva. Zagotovljen mora biti reden in enoten način odvoza odpadkov.
III. 7. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
III. 7. 1 Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine
41. člen
(dovoljeni posegi)
Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravno ali kulturno dediščino, niso dovoljeni.
42. člen
(naravni spomeniki, naravne vrednote in varovana območja narave)
(1) Območja naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij in potencialnih posebnih varstvenih območij so prikazana v Prikazu stanja.
(2) Pri načrtovanju gradenj in ureditev se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij, potencialnih posebnih varstvenih območij in zavarovanih območij, navedenih v smernicah Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, »Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji«, št. 3-III-346/7-O-06/HTs, z dne 31. 7. 2006 in smernice za izvedbeni del prostorskega načrta, št. 3-III-121/2-O-08/AŠ, z dne 14. 3. 2008, ki se hranijo na sedežu Občine Šmartno pri Litiji.
(3) Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju, ki se ureja s tem odlokom, in je gradnja predvidena na naravni vrednoti, zavarovanem območju ali območju biotske raznovrstnosti, je treba pred začetkom izdelave projekta pridobiti naravovarstvene pogoje ter k projektnim rešitvam naravovarstveno soglasje, in sicer za tista območja oziroma za tiste vrste posegov, za katere je to določeno v smernicah iz drugega odstavka tega člena.
(4) Na območju naravnih vrednot, zavarovanih območjih narave, območjih biotske raznovrstnosti, posebnih varstvenih območjih ter potencialnih posebnih varstvenih območjih naj se čas izvajanja del z gradbeno mehanizacijo prilagodi biološkem ciklu kvalifikacijskih vrst. Večjih gradbenih del s hrupno mehanizacijo (izkopi gradbenih jam, nasutja) naj se ne izvaja med 15. aprilom in 30. julijem.
(5) Na območju naravnih vrednot, zavarovanih območjih narave, območjih biotske raznovrstnosti, posebnih varstvenih območjih ter potencialnih posebnih varstvenih območjih naj se kamnite ograje praviloma gradijo tako, da bodo med kamni prisotne globoke špranje. Kamni naj ne bodo povezani z betonom.
(6) Na območju naravnih vrednot, zavarovanih območjih narave, območjih biotske raznovrstnosti, posebnih varstvenih območjih ter potencialnih posebnih varstvenih območjih naj se cest izven območij naselij ne osvetljuje. Kolikor je osvetljevanje nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev v skladu s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
43. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območjih, varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine, veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine.
(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(3) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
(4) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali enoto kulturne dediščine z vplivnim območjem, ki je bila registrirana do uveljavitve odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege, ki jih izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.
(5) Za poseg v registrirano arheološko najdišče je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
(6) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote dediščine (gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine).
(7) Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta kulturne dediščine mora poleg določil tega odloka upoštevati tudi pogoje, določene v soglasju za odstranitev dediščine.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine veljajo še naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
(10.1) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).
(10.2) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).
(10.3) Pri posegih na memorialni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta ter vedute.
(10.4) Pri posegih v registrirano območje kulturne krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(10.5) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine se ohranjajo varovane vrednote, kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulture dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
(10.6) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline. Za posamezna registrirana arheološka najdišča ali njihove dele, za katere prostorski akt dopušča posege, je treba:
– v fazi priprave projektne dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, izvesti predhodne arheološke raziskave in rezultate upoštevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji); obseg arheoloških raziskav opredeli pristojna strokovna javna služba,
– v okviru postopka priprave OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi OPPN (če se območje ureja z OPPN).
(11) Območja varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine so razvidna iz prikaza stanja prostora v skladu z veljavno zakonodajo v skladu z veljavno zakonodajo, ki se ga stalno posodablja.
III. 7. 2 Varstvo okolja in naravnih dobrin
44. člen
(varovanje in izboljšanje okolja)
(1) Vire onesnaževanja in motenj v okolju je treba sanirati.
(2) Na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji so dopustne le tiste dejavnosti, ki skladno z veljavnimi predpisi ne povzročajo večjih obremenitev okolja in ne presegajo dovoljene ravni hrupa za posamezno območje.
(3) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dopustne, če nov poseg ne povzroča večjih motenj v okolju, kot so s predpisi dovoljene.
(4) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba v skladu z predpisom o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
(5) Za vsako proizvodno dejavnost mora poseben del projekta za gradbeno dovoljenje vsebovati presojo vplivov na okolje. V območjih za proizvodnjo (oznaka I) je treba upoštevati dovoljene ravni hrupa za proizvodna območja.
(6) V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, ki ne onesnažujejo zraka, površinskih voda in podtalnice ter ne vplivajo na stanovanjska območja s prekomernim hrupom.
(7) Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu (obrtne delavnice) uporabljajo nevarne snovi oziroma imajo lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno analizirati odpadne vode, ki jih spuščajo v naravni recipient.
(8) Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču opravljajo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi, goriva, olja, kemikalije, lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju nevarne snovi lahko v celoti prestrežejo.
(9) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme.
(10) Pri vseh novih gradnjah objektov morajo biti zagotovljeni elementi naravne osvetlitve bivalnih in delovnih prostorov v skladu z veljavnimi predpisi.
(11) Izvajalec javne služne ravnanja z odpadki v sodelovanju z občino izvede akcijo evidentiranja lokacij nezakonitih odlagališč in vzpostavi program za sanacijo le-teh.
(12) Pri gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise s področja učinkovite rabe energije v stavbah.
45. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je treba za objekte, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve emisij v zrak ter pripraviti program sanacije. Pri gradnji novih objektov in naprav je treba zagotoviti, da ne bodo prekoračene s predpisi dopustne emisije.
(3) Pri posameznih obstoječih virih prekomernega onesnaženja zraka mora lastnik oziroma upravljavec vira onesnaženja emisije uskladiti v skladu s predpisi. Monitoring onesnaženosti in izvedba ustrezne zaščite oziroma sanacije mora lastnik oziroma upravljavec vira onesnaženja izvajati v skladu s predpisi. Z rezultati merjenja mora seznaniti pristojni organ Občine Šmartno pri Litiji.
(4) Dejavnosti, ki pomembno vplivajo na kakovost zraka in ga onesnažujejo, se lahko umeščajo samo v območja z namensko rabo prostora – območja proizvodnih dejavnosti ali območja okoljske infrastrukture.
(5) Objekte je potrebno priključiti na plinovod ali na daljinsko ogrevanje, kjer je to mogoče.
(6) Usmeritve za uporabo obnovljivih virov energije so podane v lokalnem energetskem konceptu, ki se ga obnavlja glede na energetski predpis.
46. člen
(varstvo voda)
(1) Posegi na vodna in priobalna zemljišča so dovoljeni za posege, ki so opredeljeni v 37. členu Zakona o vodah.
(2) Vsi vodotoki in stoječe vode imajo 5 m pas priobalnega zemljišča. V območju priobalnega zemljišča je prepovedano graditi kakršne koli objekte, ograje in naprave, ki bi preprečevali dostop do vode. Prav tako so prepovedani posegi, ki bi spreminjali obstoječi vodni režim (zajezitve, brvi s podporo v strugi, zoževanje pretoka ipd.). Prepovedano je odstranjevanje obvodne vegetacije.
(3) Priobalno zemljišče se ugotavlja za vse vodotoke, tudi za potoke in vodne jarke, ki niso vrisani v kopije katastra ter za vodotoke v ceveh.
(4) Kadar vodotok ni vrisan v zemljiški kataster oziroma je njegov potek prikazan linijsko, se meja vodnega zemljišča določi na osnovi predpisa, ki določa način določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda in v sodelovanju s pristojnim organom za vodno gospodarstvo.
(5) Dopustne posege v priobalno in vodno zemljišče določa zakon. Na priobalnem zemljišču vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka z uporabo naravnih materialov. Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov.
(6) Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko trajno ali začasno vplivala na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja ali vodnega dovoljenja. Skladno z Zakonom o vodah je treba pridobiti vodno soglasje in vodno dovoljenje za vsako spremembo vodnega režima, ki lahko nastane:
– z rabo in izkoriščanjem vode,
– z izpuščanjem onesnažene vode oziroma snovi, ki onesnažujejo vodo,
– z gradnjo, rekonstrukcijo vodno-gospodarskih in drugih objektov ter naprav,
– z drugimi posegi v vodotok in vodna zemljišča, s katerimi se spreminja količina, kakovost, prostorska ali časovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere na vodnih in priobalnih zemljiščih.
(7) Uporaba gnojil, strupov in insekticidov mora biti nadzirana.
(8) Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti območij. Spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima je dopustno le izjemoma, skladno s področnimi predpisi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih ogroženih zaradi poplav ter ob predhodni izvedbi celovitih omilitvenih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda.
(9) Prepovedano je povzročanje ovir za pretok visokih voda.
(10) Premostitve voda in gradnje na vodnem in priobalnem zemljišču se načrtujejo tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje vodnega režima in stanja voda.
(11) Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnosti brežin vodotokov.
(12) Prečkanja vodov gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost struge vodotoka.
(13) Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta dovoljeni pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda.
(14) Pri načrtovanju aktivnosti – posegih v prostor je potrebno upoštevati meje priobalnih zemljišč 15 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 1. reda in 5 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 2. reda (ostali vodotoki), razen v primerih, ki jih določa Zakon o vodah.
(15) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Ohranja se biocenoza ribjih vrst. Struge, obrežja in dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju. Prav tako se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. Objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod. Ohranja se naravna osenčenost oziroma osončenost struge in brežin. Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih. Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to je v času drstenja posameznih vrst rib.
47. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju vodnih virov.
(2) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je upoštevati državne in občinske predpise, ki se nanašajo na ta območja.
(3) Za posege na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisom, je treba v primeru neskladja tega prostorskega načrta s pogoji ministrstva, pristojnega za vode, upoštevati pogoje slednjega.
(4) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.
(5) Za posege v prostor v bližini vodnih virov občinskega pomena, ki še nimajo opredeljenega vodovarstvenega območja, je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.
(6) Širjenje dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin na vodovarstvena območja ni dopustno.
48. člen
(varstvo tal in reliefa)
(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja varstva tal. V največji možni meri je treba ohranjati reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo.
(2) Pri gradnji objektov, kjer se skladišči tekoče gorivo, naftni derivati oziroma nevarne snovi morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.
(3) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.
49. člen
(varstvo gozdov)
(1) V gozdovih niso dopustni posegi, ki bi oslabili gozdni rob ali bi kakor koli povečali labilnost terena.
(2) Posegi v gozd oziroma gozdni prostor so dopustni pod pogojem, da so usklajeni z namembnostjo prostora in niso v nasprotju z gozdno gospodarskimi načrti. Posegi morajo biti načrtovani tako, da se lastnikom in drugim uporabnikom gozda ohranja neoviran javni dostop do gozda in da gospodarjenje z gozdovi zaradi izvedenih del ne bo ovirano oziroma onemogočeno. Potrebno je zagotoviti, da se obstoječe dostope in manipulacijske površine ohrani ali primerno nadomesti.
(3) V večjih sklenjenih gozdnih kompleksih posegi v gozd in gozdni prostor praviloma niso dopustni. Posege v gozd in gozdni prostor se usmerja v robna območja gozdnih kompleksov in v gozdove s slabšo zasnovo oziroma na območja zaraščajočih površin.
(4) Za vse posege v gozd oziroma gozdni prostor (25 m pas od gozdnega roba) je treba pridobiti soglasje pristojne javne gozdarske službe. Mnenje javne gozdarske službe se mora pridobiti tudi za graditev objektov zunaj gozda, če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozda.
III. 7. 3 Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
50. a člen
(obramba)
(1) Na območju občine se nahaja območje možne izključne rabe za potrebe obrambe – vzletno pristajalna steza Zavrstnik. Navedeno območje je primarno namenjeno za druge potrebe in se ga v primeru izrednega ali vojnega stanja lahko uporabi za obrambne potrebe ter v miru za usposabljanje vojske. Posegi na območjih možne izključne rabe ne smejo onemogočati uporabe območja posebnega pomena za obrambo v navedenih primerih oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče rabo izključno za obrambne potrebe takoj vzpostaviti. Za posege v navedenem območju je treba pridobiti soglasje organa pristojnega za obrambo.
(2) Za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18,00 m v ožjem okolišu (omejena in nadzorovana raba) območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi, je treba pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo. Za ožje območje šteje oddaljenost 1000 m od navedenih območij.
(3) Za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25,00 m v širšem okolišu (omejena in nadzorovana raba) območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi, je treba pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo. Za širše območje šteje oddaljenost 2000 m od navedenih območij.
(4) Določba prejšnje točke ne velja v širšem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, ki se nahajajo izven naselij na vzpetinah.
50.b člen
(varstvo v zračnem prometu)
(1) Po predpisih, ki urejajo zračni promet, se med ovire za zračni promet uvrščajo:
– objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje organa, pristojnega za zračni promet, k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
51. člen
(erozijska in plazovita območja)
(1) Erozijska in plazovita območja bodo ob pripravi državne evidence za tovrstna območja prikazana v Prikazu stanja.
(2) Na plazovitem območju se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin in ogrozila stabilnost zemljišča.
(3) Prepovedano je:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– vsi posegi, ki bi lahko povzročili dodatno zamakanje zemljišč in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(4) Za vse posege v plazovitih območjih je treba pridobiti mnenje pristojne organizacije s področja geomehanike.
(5) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in z gradnjo kmetijskih ter gozdnih prometnic se ne smejo sprožiti nevarni erozijski procesi, ne smejo se porušiti razmerja na labilnih tleh in prav tako se ne sme preprečiti odtoka visokih voda in hudournikov.
52. člen
(potresna varnost)
Način gradnje je treba prilagoditi projektnemu pospešku tal, ki za Občino Šmartno pri Litija znaša 0,2 g.
53. člen
(poplavna območja)
(1) Območja poplavne nevarnosti so prikazana v Prikazu stanja, in sicer v opozorilni karti poplavne nevarnosti.
(2) Vsakdo, ki živi na območjih, izpostavljenih nevarnostim poplav, mora tudi sam poskrbeti za preventivne ukrepe na podlagi informacij o ogroženosti. Ti prebivalci naj samoiniciativno ali na alarmni znak za nevarnost poplav pričnejo z izvajanjem osnovnih zaščitnih ukrepov za zaščito premičnega premoženja, kamor sodijo: evakuacija materialnih dobrin iz kletnih etaž, umik vozil ter večjega vrednejšega premičnega premoženja s poplavnega območja, obveščanje občinskega štaba civilne zaščite o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem okolju, pomoč bližnjim sosedom, ki so pomoči potrebni, umik ljudi (otrok, bolnih in starejših) na varno, spremljanje razvoja nesreče (osebno in preko medijev) in priprava na poplave (napotki občanom, kako ravnati pred, med in po poplavi).
(3) Vse ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(4) V poplavnem območju se prepove gradnja kleti oziroma je gradnja kleti dovoljena, če se s tehničnim načinom gradnje zagotovi varnost pred poplavitvijo kleti in objekta.
(5) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
54. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Za varstvo pred požarom je treba upoštevati požarnovarnostne predpise, zlasti pa je treba:
– zagotoviti potrebne odmike med objekti oziroma izvesti ustrezno požarno ločitev objektov, pri čemer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– zagotoviti dostop interventnih vozil vsaj s treh strani objekta ali naprave (minimalni radij 11,5 m, širina utrjenih poti 3,5 m, ob objektih 5,0 m),
– zagotoviti takojšnjo izvedbo cest, interventnih poti in dostopov, da bo omogočena vožnja interventnega vozila (vsaj 3,5 m širina ter osni pritisk do 10 t),
– zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječega oziroma predvidenega hidrantnega omrežja,
– zagotoviti ob objektih in napravah zadosten zunanji prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov,
– upoštevati razdalje, čas in oddaljenost najbližje gasilske enote.
(2) Na območjih brez hidratnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo požarno varnost.
55. člen
(zaščita in reševanje)
(1) Prva medicinska pomoč se nudi prioritetno preko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Splošne Bolnišnice Trbovlje in Zdravstvenega doma Litija.
(2) V primeru potresa bo občina urejala začasno nastanitev in oskrbo prizadetih prebivalcev.
(3) Občina bi uredila sprejemališča za evakuirane, začasna bivališča, nastanitev prebivalstva, oskrbo z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami ter zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči. Oskrba ogroženih prebivalcev zajema sprejem, nastanitev in oskrbo s hrano, pitno vodo, obleko in drugimi življenjskimi potrebščinami. Če se zaradi posledic nesreče prebivalci dalj časa ne morejo vrniti na svoje domove, se jih premesti v evakuacijske sprejemne centre oziroma poišče možnost za trajno nastanitev.
(4) Sile in sredstva za zaščito in reševanje zadostujejo za reševanje ob manjših nesrečah, v primeru večjih nesreč se za pomoč zaprosi sosednje občine in Štab za CZ ljubljanske regije.
(5) V primeru naravnih in drugih nesreč je za pokop večjega števila ljudi predvideno pokopališče Šmartno. Za pokop in sežig večjega števila živalskih trupel sta v primeru odreditve pristojnega organa predvideni lokaciji KGZ Litija – Grmače in JP KSP Litija – Breg pri Litiji (Občina Litija). Začasno odlagališče nevarnih odpadkov v primeru naravnih in drugih nesreč je predvideno v Zbiralnici Širjava (JP KSP Litija, Občina Litija), za deponijo ruševin pa se predvidi območje zahodno od naselja Šmartno pri Litiji in severno od zaselka Grmače.
III. 8. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
56. člen
(arhitektonske ovire)
Pri izvajanju gradenj se mora zagotoviti dostop, vstop in uporaba brez grajenih in komunikacijskih ovir vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, v skladu s predpisi. Te zahteve morajo biti upoštevane pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju vseh vrst objektov v javni rabi in pri večstanovanjskih stavbah.
57. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, določa stopnje varstva pred hrupom, ki so določene za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom za posamezne površine.
II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območju stanovanjskih površin: urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SSs, SSv), stanovanjske površine za posebne namene (SB);
III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje:
– na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK),
– na območju površin razpršene poselitve (A),
– na drugih območjih centralnih dejavnosti: dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa (CDi), kulturna dejavnost, javna uprava, gasilski dom (CDk), verski objekti s pripadajočimi ureditvami (CDv), trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti in manjša obrt (CDo),
– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU),
– na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parki (ZP) in druge zelene površine (ZD);
IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na posebnih območjih: športni centri (BC in BT),
– na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone (IG) in površine za industrijo (IP)
– na območjih prometnih površin (P): vse površine,
– na območjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse površine,
– na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine,
– na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine,
– na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine,
– na območjih mineralnih surovin (L): vse površine,
– na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot zemljišča.
(2) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom.
(3) Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, je lahko manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma na II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.
(4) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest je treba gradnje objektov načrtovati z aktivno zaščito pred hrupom, kolikor aktivne zaščite ni mogoče izvesti pa s pasivnimi protihrupnimi ukrepi (ustrezna zaščita oken in konstrukcija fasade z namenom zaščite bivalnih in varovanih prostorov).
(5) Stopnje varstva pred hrupom so lahko v času javne prireditve, javnega shoda ali drugega dogodka, na katerih se uporabljajo zvočne ali druge naprave, spremenjene, vendar morajo biti v skladu s predpisi, ki določajo mejne vrednosti hrupa za čas javne prireditve. Za ta namen je potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.
(6) Če je vir hrupa cesta, železniška proga ali druga prometna infrastruktura, mora upravljavec teh virov hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje in prilagoditi pretok vozil oziroma vlakov na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
(7) Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
58. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive učinke sevanja, določa stopnje varstva pred sevanjem, ki so določene glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za posamezne površine:
I. stopnja varstva pred sevanjem je določena za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora:
– na območju stanovanjskih površin: urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SSs, SSv), stanovanjske površine za posebne namene (SB);
– na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK),
– na območju površin razpršene poselitve (A),
– na drugih območjih centralnih dejavnosti: dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa (CDi), kulturna dejavnost, javna uprava, gasilski dom (CDk), verski objekti s pripadajočimi ureditvami (CDv), trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti in manjša obrt (CDo),
– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU),
– na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parki (ZP) in druge zelene površine (ZD),
– na posebnih območjih: športni centri (BC in BT);
II. stopnja varstva pred sevanjem je določena za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora:
– na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone (IG) in površine za industrijo (IP)
– na območjih prometnih površin (P): vse površine,
– na območjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse površine,
– na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine,
– na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine,
– na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine,
– na območjih mineralnih surovin (L): vse površine,
– na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot zemljišča.
(2) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.
(3) Novogradenj, nadzidav in dozidav z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v vplivno območje virov elektromagnetnega sevanja, ki obsega:
– za daljnovode 110 kV 15 m na vsako stran (merjeno od osi daljnovoda),
– za daljnovod 220 kV 30 m na vsako stran,
– za daljnovod 400 kV pa 45 m na vsako stran.
59. člen
(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem)
(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaženja okolja.
(2) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
(3) Pri ureditvi zunanjih površin novozgrajenih objektov v območjih Natura 2000 pPosVO SI 3000159 Vintarjevec in pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop.
(4) Potrebno je vsa svetila, ki se uporabljajo na prostem in porabo električne energije namenjeno razsvetljavi na prostem uskladiti z veljavnimi predpisi.
60. člen
(zagotavljanje ustreznega osončenja)
Pri gradnji stanovanjskih objektov je treba upoštevati merila za osvetlitev, osončenje, prevetrenost in druge zahteve v skladu z Raymondovom diagramom, ki določa, da morajo biti bivalni prostori v času zimskega solsticija osončeni minimalno eno uro, v času enakonočja minimalno tri ure in v času letnega solsticija minimalno pet ur.
61. člen
(spremljanje kazalcev okolja)
(1) Občina mora zagotoviti monitoring za tiste kazalce, pri katerih ni na voljo podatkov iz državnega monitoringa. Vse podatke, tako tiste iz državnega monitoringa kot tiste, za katere bo občina sama zagotovila spremljanje, mora občina zbrati in predstaviti javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.
(2) Preglednica prikazuje Kazalce stanja okolja za spremljanje:
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Kazalnik     |Spremljanje in  |Nosilec   |Vir podatkov |Obdobje   |
|         |način spremljanja|      |       |spremljanja |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Povprečni letni |Povprečni letni |Država   |Poročila o  |5 let po  |
|dnevni promet  |dnevni promet  |      |štetju    |izvedbi OPN |
|         |(PLDP) je javno |      |prometa    |      |
|         |dostopen odatek, |      |       |      |
|         |ki se ga najde na|      |       |      |
|         |spletni strani  |      |       |      |
|         |Ministrstva za  |      |       |      |
|         |promet.     |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Kemijsko stanje |Kemijsko stanje |Ministrstvo |Letna     |5 let po  |
|površinskih   |površinskih voda |za     |poročila MOP |izvedbi OPN |
|voda       |se spremlja na  |kmetijstvo |– ARSO    |      |
|         |podlagi poročila |in okolje – |       |      |
|         |Ocene ekološkega |Agencija RS |       |      |
|         |in kemijskega  |za okolje  |       |      |
|         |stanja rek v   |      |       |      |
|         |Sloveniji (za  |      |       |      |
|         |posamezna leta), |      |       |      |
|         |ki ga letno   |      |       |      |
|         |izdaja MOP-ARSO. |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Ekološko stanje |Ekološko stanje |Ministrstvo |Letna     |5 let po  |
|površinskih   |površinskih voda |za     |poročila MOP |izvedbi OPN |
|voda       |se spremlja na  |kmetijstvo |– ARSO    |      |
|         |podlagi poročila |in okolje – |       |      |
|         |Ocene ekološkega |Agencija RS |       |      |
|         |in kemijskega  |za okolje  |       |      |
|         |stanja rek v   |      |       |      |
|         |Sloveniji (za  |      |       |      |
|         |posamezna leta), |      |       |      |
|         |ki ga letno   |      |       |      |
|         |izdaja MOP-ARSO. |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Kemijsko stanje |Kemijsko stanje |Ministrstvo |Letna     |5 let po  |
|podzemnih voda  |podzemnih voda se|za     |poročila MOP |izvedbi OPN |
|         |spremlja na   |kmetijstvo |– ARSO    |      |
|         |podlagi poročila |in okolje – |       |      |
|         |Kemijsko stanje |Agencija RS |       |      |
|         |vodnih teles   |za okolje  |       |      |
|         |podzemne vode (za|      |       |      |
|         |posamezna leta), |      |       |      |
|         |ki ga letno   |      |       |      |
|         |izdaja MOP-ARSO. |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina     |Površina se bo  |Občina   |Opozorilna  |5 let po  |
|pozidanih    |spremljala preko |Šmartno pri |karta poplav |izvedbi OPN |
|zemljišč v    |primerjave    |Litiji   |oziroma    |      |
|poplavnem    |dejanske rabe tal|      |Poplavna   |      |
|območju glede  |in opozorilne  |      |študija in  |      |
|na dejansko   |karte poplav   |      |dejanska   |      |
|rabo tal     |oziroma poplavne |      |raba tal   |      |
|         |študije.     |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Delež      |Delež se spremlja|Izvajalec  |Poročila   |5 let po  |
|prebivalcev, ki |preko letnih   |javne    |izvajalcev  |izvedbi OPN |
|komunalno    |poročil, ki jih |komunalne  |javne     |      |
|odpadno vodo   |pripravi     |službe   |komunalne   |      |
|odvaja na    |izvajalec javne |odvajanja  |službe    |      |
|ustrezen način  |komunalne službe |in čiščenja |odvajanja in |      |
|         |odvajanja in   |komunalne  |čiščenja   |      |
|         |čiščenja     |in     |komunalne in |      |
|         |komunalne in   |padavinske |padavinske  |      |
|         |padavinske    |odpadne   |odpadne vode |      |
|         |odpadne vode.  |vode    |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina     |Spremlja se   |Upravna   |Dokazilo o  |Ves čas   |
|najboljših    |izvajanje novih |enota    |vzpostavitvi |izvajanja  |
|kmetijskih    |posegov na    |Litija   |ustreznega  |OPN     |
|zemljišč     |najboljša    |      |nadomestnega |      |
|         |kmetijska    |      |kmetijskega  |      |
|         |zemljišča in ali |      |zemljišča,  |      |
|         |je ob tem    |      |ki ga mora  |      |
|         |zagotovljena   |      |predložiti  |      |
|         |vzpostavitev   |      |investitor  |      |
|         |ustreznih    |      |       |      |
|         |nadomestnih   |      |       |      |
|         |zemljišč, kot bo |      |       |      |
|         |to predpisano v |      |       |      |
|         |usklajenem OPN. |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina     |Površina     |Občina   |Primerjava  |5 let po  |
|nepozidanih   |nepozidanih   |Šmartno pri |dejanske   |izvedbi OPN |
|stavbnih     |stavbnih zemljišč|Litiji   |rabe tal in  |      |
|zemljišč     |se spremlja s  |      |namenske   |      |
|         |primerjavo    |      |rabe     |      |
|         |podatkov dejanske|      |prostora   |      |
|         |rabe tal in   |      |       |      |
|         |stavbnih zemljišč|      |       |      |
|         |opredeljenih v  |      |       |      |
|         |namenski rabi  |      |       |      |
|         |prostora.    |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Količina     |Količina     |Izvajalec  |Letna     |5 let po  |
|porabljene    |porabljene pitne |javne    |poročila o  |izvedbi OPN |
|pitne vode    |vode se spremlja |komunalne  |kakovosti   |      |
|         |s pomočjo    |službe   |pitne vode  |      |
|         |notranjega    |oskrbe s  |       |      |
|         |nadzora, ki ga  |pitno vodo |       |      |
|         |izvaja      |      |       |      |
|         |upravljavec   |      |       |      |
|         |oskrbe s pitno  |      |       |      |
|         |vodo. Podatki so |      |       |      |
|         |v obliki letnih |      |       |      |
|         |poročil dostopni |      |       |      |
|         |na internetni  |      |       |      |
|         |stani internetni |      |       |      |
|         |strani      |      |       |      |
|         |upravljavca   |      |       |      |
|         |oskrbe s pitno  |      |       |      |
|         |vodo.      |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Prisotnost,   |Nadzor nad    |Država   |Poročila   |V skladu z |
|velikost     |upoštevanjem   |      |izvedenih   |državnim  |
|populacij in   |omilitvenih   |      |popisov in  |Programom  |
|ugodno stanje  |ukrepov izvajajo |      |monitoringa  |monitoringa.|
|zavarovanih   |naravovarstveni |      |       |Ugodno   |
|vrst       |inšpektorji,   |      |       |stanje   |
|         |pristojni za   |      |       |vrst/HT bi |
|         |varstvo narave in|      |       |bilo    |
|         |naravovarstveni |      |       |smiselno  |
|         |nadzorniki (155. |      |       |spremljati |
|         |člen ZON-UPB 2  |      |       |vsaj na   |
|         |(Uradni list RS, |      |       |obdobja 5  |
|         |št. 96/04)). V  |      |       |let.    |
|         |okviru      |      |       |      |
|         |spremljanja   |      |       |      |
|         |izvedbe     |      |       |      |
|         |omilitvenih   |      |       |      |
|         |ukrepov je treba |      |       |      |
|         |spremljati tudi, |      |       |      |
|         |ali je njihova  |      |       |      |
|         |izvedba dosegla |      |       |      |
|         |željen učinek,  |      |       |      |
|         |torej zmanjšanje |      |       |      |
|         |neugodnih vplivov|      |       |      |
|         |izvedbe OPN   |      |       |      |
|         |Šmartno pri   |      |       |      |
|         |Litiji na ugodno |      |       |      |
|         |stanje prisotnih |      |       |      |
|         |habitatnih tipov.|      |       |      |
|         |Na takšen način |      |       |      |
|         |bodo podani   |      |       |      |
|         |omilitveni ukrepi|      |       |      |
|         |prispevali k   |      |       |      |
|         |doseganju    |      |       |      |
|         |varstvenih ciljev|      |       |      |
|         |na obravnavanem |      |       |      |
|         |območju. Redni  |      |       |      |
|         |monitoring stanja|      |       |      |
|         |populacij vrst in|      |       |      |
|         |habitatnih tipov |      |       |      |
|         |v območjih Natura|      |       |      |
|         |2000 opravlja  |      |       |      |
|         |ZRSVN po ZON in |      |       |      |
|         |EU direktivah. Na|      |       |      |
|         |Natura območjih |      |       |      |
|         |se izvaja    |      |       |      |
|         |monitoring    |      |       |      |
|         |kazalcev, ki   |      |       |      |
|         |omogoča     |      |       |      |
|         |spremljanje   |      |       |      |
|         |stanja      |      |       |      |
|         |rastlinskih in  |      |       |      |
|         |živalskih vrst  |      |       |      |
|         |ter habitatnih  |      |       |      |
|         |tipov,      |      |       |      |
|         |ugotavljanje   |      |       |      |
|         |učinkovitosti  |      |       |      |
|         |ukrepov varstva |      |       |      |
|         |glede doseganja |      |       |      |
|         |ugodnega stanja |      |       |      |
|         |rastlinskih in  |      |       |      |
|         |živalskih vrst  |      |       |      |
|         |ter habitatnih  |      |       |      |
|         |tipov. Monitoring|      |       |      |
|         |se prednostno  |      |       |      |
|         |izvaja za    |      |       |      |
|         |rastlinske in  |      |       |      |
+-----------------+živalske vrste  |      |       |      |
|Prisotnost in  |ter habitatne  |      |       |      |
|obseg in ugodno |tipe, zaradi   |      |       |      |
|stanje      |katerih je bilo |      |       |      |
|prednostnih   |Natura območje  |      |       |      |
|habitatnih    |opredeljeno, pri |      |       |      |
|tipov      |čemer se posebna |      |       |      |
|         |pozornost nameni |      |       |      |
|         |prednostnim   |      |       |      |
|         |vrstam in    |      |       |      |
|         |prednostnim   |      |       |      |
|         |habitatnim tipom |      |       |      |
|         |ter vrstam, s  |      |       |      |
|         |stanjem katerih |      |       |      |
|         |se najbolj očitno|      |       |      |
|         |odražajo     |      |       |      |
|         |spremembe v   |      |       |      |
|         |habitatih drugih |      |       |      |
|         |vrst oziroma v  |      |       |      |
|         |habitatnih tipih.|      |       |      |
|         |Uspešnost podanih|      |       |      |
|         |omilitvenih   |      |       |      |
|         |ukrepov bo mogoče|      |       |      |
|         |spremljati na  |      |       |      |
|         |podlagi podatkov |      |       |      |
|         |pridobljenih za |      |       |      |
|         |potrebe rednih  |      |       |      |
|         |poročil o    |      |       |      |
|         |izvajanju    |      |       |      |
|         |programa     |      |       |      |
|         |upravljanja na  |      |       |      |
|         |varovanih    |      |       |      |
|         |območjih, ki jih |      |       |      |
|         |je skladno z   |      |       |      |
|         |Uredbe o posebnih|      |       |      |
|         |varstvenih    |      |       |      |
|         |območjih     |      |       |      |
|         |(območjih Natura |      |       |      |
|         |2000) (Uradni  |      |       |      |
|         |list RS, št.   |      |       |      |
|         |49/04, 10/04,  |      |       |      |
|         |59/07, 43/08)  |      |       |      |
|         |ministrstvo   |      |       |      |
|         |dolžno letno   |      |       |      |
|         |predložiti vladi.|      |       |      |
|         |Za spremljanje  |      |       |      |
|         |učinkov izvedbe |      |       |      |
|         |OPN Šmartno pri |      |       |      |
|         |Litiji zadostuje |      |       |      |
|         |spremljanje   |      |       |      |
|         |načina izvedbe  |      |       |      |
|         |omilitvenih   |      |       |      |
|         |ukrepov. Na   |      |       |      |
|         |območjih Natura |      |       |      |
|         |2000 je predviden|      |       |      |
|         |redni monitoring |      |       |      |
|         |stanja      |      |       |      |
|         |kvalifikacijskih |      |       |      |
|         |vrst (Uredba o  |      |       |      |
|         |posebnih     |      |       |      |
|         |varstvenih    |      |       |      |
|         |območjih     |      |       |      |
|         |(območjih Natura |      |       |      |
|         |2000) (Uradni  |      |       |      |
|         |list RS, št.   |      |       |      |
|         |49/04, 10/04,  |      |       |      |
|         |59/07, 43/08)). |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Število in    |Število enot   |Ministrstvo |Register   |5 let po  |
|ogroženost enot |kulturne     |za kulturo, |nepremične  |izvedbi OPN |
|kulturne     |dediščine se   |Zavod za  |kulturne   |      |
|dediščine    |redno posodablja |varstvo   |dediščine,  |      |
|         |v Registru    |kulturne  |Zavod za   |      |
|         |kulturne     |dediščine  |varstvo    |      |
|         |dediščine in je |      |kulturne   |      |
|         |javno dostopen  |      |dediščine   |      |
|         |podatek. Ocena  |      |       |      |
|         |ogroženosti enot |      |       |      |
|         |kulturne     |      |       |      |
|         |dediščine je   |      |       |      |
|         |izpeljana iz   |      |       |      |
|         |ocene stanja   |      |       |      |
|         |dediščine in   |      |       |      |
|         |predstavlja   |      |       |      |
|         |kazalnik nujnosti|      |       |      |
|         |ukrepanja v   |      |       |      |
|         |smislu celostnega|      |       |      |
|         |ohranjanja    |      |       |      |
|         |dediščine v   |      |       |      |
|         |skladu z veljavno|      |       |      |
|         |zakonodajo in  |      |       |      |
|         |konvencijami.  |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina     |Površina se bo  |Občina   |Karta hrupa  |5 let po  |
|stanovanjskih  |spremljala preko |Šmartno pri |in dejanska  |izvedbi OPN |
|območij     |karte hrupa, ki |Litiji   |raba     |      |
|izpostavljenih  |jo mora     |      |prostora   |      |
|prekomernemu   |pripraviti občina|      |       |      |
|hrupu zaradi   |v skladu z    |      |       |      |
|prometa     |veljavno     |      |       |      |
|         |zakonodajo in  |      |       |      |
|         |dejanske rabe  |      |       |      |
|         |prostora.    |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Vrednosti    |V skladu z    |Občina in  |Poročila   |V skladu z |
|kazalcev hrupa  |določili Uredbe o|investitorji|izvedenih   |zahtevami  |
|pri       |ocenjevanju in  |      |meritev in  |poročila iz |
|stanovanjskih  |urejanju hrupa v |      |monitoringa  |prvih    |
|objektih v    |okolju in Uredbe |      |       |meritev.  |
|neposredni    |o mejnih     |      |       |      |
|bližini     |vrednostih    |      |       |      |
|industrijskih  |kazalcev hrupa v |      |       |      |
|con       |okolju po    |      |       |      |
|         |Pravilniku o   |      |       |      |
|         |prvem ocenjevanju|      |       |      |
|         |in obratovalnem |      |       |      |
|         |monitoringu za  |      |       |      |
|         |vire hrupa ter o |      |       |      |
|         |pogojih za    |      |       |      |
|         |njegovo     |      |       |      |
|         |izvajanje.    |      |       |      |
|         |Področje prvih  |      |       |      |
|         |meritev oziroma |      |       |      |
|         |prvega      |      |       |      |
|         |ocenjevanja ureja|      |       |      |
|         |Pravilnik o prvem|      |       |      |
|         |ocenjevanju in  |      |       |      |
|         |obratovalnem   |      |       |      |
|         |monitoringu za  |      |       |      |
|         |vire hrupa ter o |      |       |      |
|         |pogojih za    |      |       |      |
|         |njegovo izvajanje|      |       |      |
|         |(Uradni list RS, |      |       |      |
|         |št. 105/08).   |      |       |      |
|         |Zavezanec za   |      |       |      |
|         |zagotovitev   |      |       |      |
|         |prvega      |      |       |      |
|         |ocenjevanja hrupa|      |       |      |
|         |in obratovalnega |      |       |      |
|         |monitoringa je  |      |       |      |
|         |upravljavec vira |      |       |      |
|         |hrupa.      |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina     |Površina se bo  |Občina   |Karta     |5 let po  |
|pozidanih    |spremljala preko |Šmartno pri |vodovarstvenih|izvedbi OPN |
|zemljišč v    |primerjave    |Litiji   |območij in  |      |
|vodovarstvenih  |dejanske rabe tal|      |dejanska   |      |
|območjih glede  |in karte     |      |raba tal   |      |
|na dejansko   |vodovarstvenih  |      |       |      |
|rabo tal     |območij.     |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Delež      |Delež se spremlja|Izvajalec  |Letna     |5 let po  |
|prebivalcev, ki |preko letnih   |javne    |poročila o  |izvedbi OPN |
|se s pitno vodo |poročil, ki jih |komunalne  |kakovosti   |      |
|oskrbuje preko  |pripravi     |službe   |pitne vode  |      |
|javnega     |izvajalec javne |oskrbe s  |       |      |
|vodovoda     |komunalne službe |pitno vodo |       |      |
|         |oskrbe s pitno  |      |       |      |
|         |vodo.      |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Kakovost pitne  |Kakovost pitne  |Izvajalec  |Letna     |5 let po  |
|vode       |vode se bo    |javne    |poročila o  |izvedbi OPN |
|         |spremljala preko |komunalne  |kakovosti   |      |
|         |letnih poročil o |službe   |pitne vode  |      |
|         |kakovosti pitne |oskrbe s  |       |      |
|         |vode, ki jih   |pitno vodo |       |      |
|         |pripravi     |      |       |      |
|         |izvajalec javne |      |       |      |
|         |komunalne službe |      |       |      |
|         |oskrbe s pitno  |      |       |      |
|         |vodo.      |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Število     |Na območjih, kjer|ELES –   |Sistemski   |v roku 5  |
|stanovanjskih  |se nahajajo   |Elektro –  |operater   |let po   |
|objektov in   |stanovanjski in |Slovenija  |prenosnega  |sprejemu  |
|površina     |pripadajoči   |d.o.o. –  |omrežja    |OPN oziroma |
|stavbnih     |stanovanjski   |sistemski  |električne  |v prvih 5  |
|zemljišč v    |objekti v    |operater  |energije   |letih    |
|vplivnem pasu  |vplivnem pasu  |prenosnega |       |izvajanja  |
|virov      |daljnovoda    |omrežja   |       |OPN     |
|elektromagnetnega|Beričevo–Krško  |električne |       |      |
|sevanja     |napetosti 2x400 |energije  |       |      |
|         |kV, je potrebno |      |       |      |
|         |izvesti meritve, |      |       |      |
|         |ki bodo pokazale |      |       |      |
|         |dejansko stanje |      |       |      |
|         |obremenjenosti  |      |       |      |
|         |ljudi z virom  |      |       |      |
|         |elektromagnetnega|      |       |      |
|         |sevanja oziroma |      |       |      |
|         |je potrebno   |      |       |      |
|         |ugotoviti, ali so|      |       |      |
|         |na teh območjih |      |       |      |
|         |presežene mejne |      |       |      |
|         |vrednosti    |      |       |      |
|         |določene z Uredbo|      |       |      |
|         |o        |      |       |      |
|         |elektromagnetnem |      |       |      |
|         |sevanju v    |      |       |      |
|         |naravnem in   |      |       |      |
|         |življenjskem   |      |       |      |
|         |okolju (Uradni  |      |       |      |
|         |list RS, št.   |      |       |      |
|         |70/96, 41/04 –  |      |       |      |
|         |ZVO-1).     |      |       |      |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
III. 9. Splošni prostorski izvedbeni pogoji na območjih razpršene gradnje
62. člen
(stavbišča objektov razpršene gradnje)
Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje so dopustni:
– rekonstrukcija objektov,
– dozidave do 50 % BTP osnovnega objekta v okviru oblikovne in komunalne sanacije kot enkratni poseg,
– odstranitev objektov,
– komunalna in oblikovna sanacija objektov.
IV. POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
63. člen
(klasifikacija objektov in rab glede na namen)
V tem poglavju so za posamezne vrste območij podrobnejše namenske rabe iz 7. člena tega odloka, določeni:
– prevladujoča namembnost oziroma dejavnost, ki ji je namenjeno območje podrobnejše namenske rabe,
– dopustni objekti ter objekti ali dejavnosti, ki so dopustni ob izpolnjevanju predpisanih pogojev (pogojno dopustni objekti in dejavnosti),
– dopustne gradnje in druga dela,
– dopustni nezahtevni in enostavni objekti,
– prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, njihove velikosti in zmogljivosti ter drugi prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za gradnjo objektov in rabo prostora na posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe.
64. člen
(dopustne dejavnosti)
(1) Terminologija in hierarhična struktura dopustnih in pogojno dopustnih dejavnosti je usklajena s predpisi o klasifikaciji dejavnosti.
(2) Dopustne dejavnosti so opredeljene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti.
– Dejavnosti »A – KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO« se lahko izvajajo na območjih podrobnejše namenske rabe A, SK in IK ter na območjih nestavbnih zemljišč K, G,V in OO, skladno z izvajano dejavnostjo.
– Dejavnosti »B – RUDARSTVO« se lahko izvajajo na v območjih namenske rabe z oznako L.
– Dejavnosti »C – PREDELOVALNE DEJAVNOSTI« se lahko izvajajo na območjih podrobnejše namenske rabe IP. Dopustne so tudi na območjih podrobnejše namenske rabe IG, kolikor ne gre za objekte, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Na območjih IK je dovoljena samo pridelava in neposredna predelava, ki služi pridelavi.
– Dejavnosti »D – OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO« se lahko izvajajo na območjih namenske rabe E.
– Dejavnosti »E – OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA« se lahko izvajajo v območjih namenske rabe O.
– Dejavnosti »F – GRADBENIŠTVO« se lahko izvajajo v območjih vseh namenskih rab za potrebe gradnje objektov v skladu z določili tega odloka.
– Dejavnosti »H – PROMET IN SKLADIŠČENJE« se lahko izvajajo v območjih namenskih rab I in P.
– Dejavnosti »R93 – ŠPORTNE IN DRUGE DEJAVNOSTI ZA PROSTI ČAS« se lahko izvajajo tudi v območjih podrobnejših namenskih rab Z.
65. člen
(dopustni objekti)
Terminologija in hierarhična struktura dopustnih in pogojno dopustnih objektov je usklajena s predpisi o klasifikaciji objektov, pri čemer:
– so vrste objektov označene s šifro v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena, skupaj z metodološkimi pojasnili in navodili za razvrščanje objektov,
– če so po navedbi vrste objektov za dvopičjem našteti določeni objekti, to pomeni, da so od vseh objektov te vrste dopustni le konkretno našteti objekti,
– če je po navedbi vrste objektov ali posameznega naštetega objekta v oklepaju določen poseben pogoj (npr. namen ali velikost objekta), to pomeni, da so dopustni le ti predhodno našteti objekti, ki ustrezajo pogoju iz oklepaja.
66. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na stanovanjskih površinah)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SSs – urbana prostostoječa enostanovanjska pozidava« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost |So namenjena bivanju s spremljajočimi   |
|          |dejavnostmi, ki služijo tem območjem.   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Spremljajoče    |Centralne dejavnosti (trgovina,      |
|dejavnosti     |gostinstvo, poslovno-storitvene      |
|          |dejavnosti, šolstvo, zdravstvo, znanost,  |
|          |šport, kultura, uprava, sodstvo).     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Izključujoče    |Proizvodne dejavnosti, promet in      |
|dejavnosti     |skladiščenje, trgovina na debelo.     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in|Dopustne so novogradnje, spremembe     |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi   |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Vrsta objektov,  |Zahtevni, manj zahtevni:          |
|zahtevnih in manj |– 11100 enostanovanjska stavba       |
|zahtevnih     |– 11210 dvostanovanjska stavba       |
|          |– 12420 garažne stavbe           |
|          |– 24110 športna igrišča          |
|          |– 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo |
|          |in prosti čas.               |
|          |Nezahtevni:                |
|          |vsi objekti za lastne potrebe;       |
|          |ograje, nižje od 2,2 metra;        |
|          |škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|          |višina ne presega 1,5 m;          |
|          |pomožni infrastrukturni objekti z izjemo  |
|          |baznih postaj;               |
|          |spominska obeležja;            |
|          |objekt za telekomunikacijsko opremo.    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |Enostavni objekti:             |
|          |objekti za lastne potrebe;         |
|          |pomožni infrastrukturni objekti:      |
|          |pomožni cestni objekti           |
|          |pomožni energetski objekti         |
|          |pomožni komunalni objekti         |
|          |pomožni objekti za spremljanje stanja   |
|          |okolja.                  |
|          |vadbeni objekti: le igrišče za šport in  |
|          |rekreacijo na prostem, kolesarska steza,  |
|          |sprehajalna pot,              |
|          |spominska obeležja,            |
|          |urbana oprema z izjemo objektov za     |
|          |oglaševanje.                |
|          |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo  |
|          |imeti samostojnih priključkov na objekte  |
|          |gospodarske javne infrastrukture, pač pa  |
|          |so lahko priključeni le na obstoječe    |
|          |priključke. Na zemljišču je dovoljeno   |
|          |postaviti največ tri enostavne ali     |
|          |nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo  |
|          |lesene, žičnate ali kamnite.        |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Velikost in  |Višina objektov:              |
|zmogljivost    |– Če so v območju tipa AE, D        |
|objektov      |dvostanovanjski in večstanovanjski objekti |
|          |tipa BV in AV, ali drugi ne stanovanjski  |
|          |objekti, so na teh objektih dopustne samo |
|          |rekonstrukcije, vzdrževalna dela in    |
|          |odstranitev objektov.           |
|          |– Tip AE: največ P+1+M ali v celoti    |
|          |vkopana klet (K+P+1+M) ali P+1+T), kota  |
|          |pritličja pri vhodu ne sme biti višja od  |
|          |30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme   |
|          |biti višji od 150 cm.           |
|          |– Tip D: do P kota slemena je do 8,50 m.  |
|          |Višina slemena za vse tipe ne sme     |
|          |presegati višine med koto pritličja in   |
|          |koto slemena sosednjih objektov enake   |
|          |namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba  |
|          |objekta v enoti urejanja prostora.     |
|          |– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah |
|          |je dovoljena povsod kjer in v kakršnem   |
|          |obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,  |
|          |potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice |
|          |in stabilnost objektov.          |
+-------------------+----------+----------+-----------+---------+
|2.2 Stopnja    |tip    |FZ    |DBP    |FI    |
|izkoriščenosti   +----------+----------+-----------+---------+
|zemljišča     |AE, D   |največ 0,3|najmanj 20 |/    |
|namenjenega za   |     |     |%     |     |
|gradnjo      |     |     |      |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |tip AE, D                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje  |Gabariti:                 |
|objektov      |– Podolgovat tloris min 1:1.4.       |
|          |Strehe:                  |
|          |– Tip AE, D: naklon strehe je 30–45°;   |
|          |dvokapnice, 30 % strehe je lahko      |
|          |drugačnega naklona in oblike. Na strehah  |
|          |je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken |
|          |in zatrepov v skupni v velikosti največ 20 |
|          |% celotne strehe. Več kapne (štirikapne)  |
|          |strehe so dovoljene v primeru, kadar je  |
|          |smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe |
|          |in kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna |
|          |stavba ipd.);               |
|          |– dovoljeni so čopi in frčade:       |
|          |– kritina ne sme biti trajno bleščeča;   |
|          |– za objekte, ki niso namenjeni bivanju so |
|          |na celotnem območju občine dovoljene tudi |
|          |ravne strehe.               |
|          |Fasade:                  |
|          |– elementi na fasadah so osno simetrično  |
|          |razporejeni; oblikovanje in horizontalna  |
|          |ter vertikalna členitev;          |
|          |fasad, strukturiranje in postavitev    |
|          |fasadnih odprtin in oblikovanje drugih   |
|          |fasadnih elementov naj bo usklajeno s   |
|          |tradicionalnimi objekti;          |
|          |– s prizidki je treba zagotoviti skladnost |
|          |celotne podobe objekta;          |
|          |– fasade so lahko horizontalno in     |
|          |vertikalno členjene, odprtine naj bodo   |
|          |praviloma pokončne oblike;         |
|          |– fasade so lahko tudi lesene in obložene |
|          |s kamnom; pri lesenih fasadah naj se    |
|          |uporabi rezan les;             |
|          |– detajli na objektih naj bodo v območjih |
|          |ohranjenih tradicionalnih objektov     |
|          |tradicionalni.               |
|          |Enostavni in nezahtevni objekti morajo   |
|          |biti oblikovani skladno z oblikovanjem   |
|          |osnovnega objekta. Površina pomožnega   |
|          |objekta ali skupine pripadajočih pomožnih |
|          |objektov ne sme presegati 30 % površine  |
|          |osnovnega objekta.             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.3 Velikost in  |Zasaditev dreves:             |
|urejanje zelenih  |– na zemljišču namenjenemu za gradnjo   |
|površin      |stavbe tipa AE, D je treba zasaditi vsaj 2 |
|          |drevesi.                  |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri  |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega |
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih  |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija  |
|          |in energija vetra, ali predviden      |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov   |
|          |energije zunaj stavbe.           |
+---------------------------------------------------------------+
|5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|5.1 Velikost    |Tip AE, D:                 |
|zemljišča     |V naselju Šmartno pri Litiji min. 400 m2, |
|namenjenega za   |v drugih naseljih min. 600 m2.       |
|gradnjo      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SSv – urbana večstanovanjska pozidava« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+--------------------+------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost  |So namenjena bivanju s spremljajočimi   |
|          |dejavnostmi, ki služijo tem območjem.   |
+--------------------+------------------------------------------+
|Spremljajoče    |Centralne dejavnosti (trgovina,      |
|dejavnosti     |gostinstvo, poslovno-storitvene      |
|          |dejavnosti, šolstvo, zdravstvo, znanost, |
|          |šport, kultura, uprava, sodstvo).     |
+--------------------+------------------------------------------+
|Izključujoče    |Proizvodne dejavnosti, promet in     |
|dejavnosti     |skladiščenje, trgovina na debelo.     |
+--------------------+------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in |Dopustne so novogradnje, spremembe    |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi  |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
|          |a) Druge dopustne gradnje in posegi:   |
|          |– izravnava višin zakonito zgrajenih   |
|          |objektov v nizih (BV) kadar razlika v   |
|          |višinah objektov ni bila določena z enotno|
|          |rešitvijo gradnje,            |
|          |– dozidave objektov,           |
|          |– dozidave za skupne potrebe stanovalcev |
|          |(vetrolovi, prostor za smeti, kolesarnice |
|          |ipd.),                  |
|          |– preureditev podstrešij v stanovanja,  |
|          |– postavitev ograj atrijskih stanovanj,  |
|          |pod pogojem da so enotno oblikovane za  |
|          |celoten niz atrijskih stanovanj v     |
|          |posamezni stavbi kot je bilo določeno v  |
|          |gradbenem dovoljenju za stavbo, če v   |
|          |osnovnem dokumentu h gradbenem dovoljenju |
|          |ni bilo ustreznih določb, so ograje lahko |
|          |lesene ali žičnate in ozelenjene, višina |
|          |do 180 cm,                |
|          |– ob vzdrževalnih delih na        |
|          |večstanovanjskih objektih, ki zajemajo  |
|          |fasade objektov morajo biti ta izvedena  |
|          |enotno za posamezen objekt; pri      |
|          |preurejanju balkonov, zamenjavi oken   |
|          |morajo biti uporabljeni enaki materiali v |
|          |enakih barvah; posamezne objekte je    |
|          |potrebno reševati celovito in ne po delih.|
|          |b) Gradbeni posegi določeni v točkah a) so|
|          |dopustni, če intenzivnost izrabe zemljišča|
|          |namenjenega za gradnjo ne presega     |
|          |vrednosti iz točke 2.2. tega člena, in če |
|          |so zagotovljena dodatna parkirna mesta in |
|          |zelene površine v skladu z določbami tega |
|          |odloka.                  |
|          |c) V stanovanjskih stavbah ob lokalnih  |
|          |zbirnih cestah in drugih javnih površinah |
|          |je treba praviloma zagotoviti javna    |
|          |pritličja.                |
|          |d) Če so v območju, ki je namenjeno    |
|          |večstanovanjskim objektom, obstoječi eno |
|          |in dvostanovanjski objekti tipa AE, BE in |
|          |D, ali drugi nestanovanjski objekti, ki  |
|          |niso skladni z namembnostjo območja, so na|
|          |teh objektih dopustne rekonstrukcije (brez|
|          |povečanja bruto etažne površine objekta), |
|          |vzdrževalna dela in odstranitev objektov. |
+--------------------+------------------------------------------+
|Vrsta objektov,   |Zahtevni, manj zahtevni:         |
|zahtevnih in manj  |– 11220 tri- in več stanovanjske stavbe  |
|zahtevnih      |– 12420 garažne stavbe          |
|          |– 24110 športna igrišča          |
|          |– 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo|
|          |in prosti čas.              |
|          |Nezahtevni:                |
|          |ograje, nižje od 2,2 metra;        |
|          |škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|          |višina ne presega 1,5 m;         |
|          |pomožni infrastrukturni objekti z izjemo |
|          |baznih postaj;              |
|          |spominska obeležja;            |
|          |6. objekt za telekomunikacijsko opremo.  |
|          |Enostavni objekti:            |
|          |pomožni infrastrukturni objekti:     |
|          |pomožni cestni objekti          |
|          |pomožni energetski objekti        |
|          |pomožni komunalni objekti         |
|          |pomožni objekti za spremljanje stanja   |
|          |okolja.                  |
|          |vadbeni objekti: le igrišče za šport in  |
|          |rekreacijo na prostem, kolesarska steza, |
|          |sprehajalna pot,             |
|          |urbana oprema z izjemo objektov za    |
|          |oglaševanje.               |
|          |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo |
|          |imeti samostojnih priključkov na objekte |
|          |gospodarske javne infrastrukture, pač pa |
|          |so lahko priključeni le na obstoječe   |
|          |priključke. Na zemljišču je dovoljeno   |
|          |postaviti največ tri enostavne ali    |
|          |nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo |
|          |lesene, žičnate ali kamnite.       |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+--------------------+------------------------------------------+
|2.1 Velikost in   |Višina objektov:             |
|zmogljivost     |Maksimalno 14 m.             |
|objektov      |Višina slemena za vse tipe ne sme     |
|          |presegati višine med koto pritličja in  |
|          |koto slemena sosednjih objektov enake   |
|          |namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba  |
|          |objekta v enoti urejanja prostora.    |
|          |– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah|
|          |je dovoljena povsod kjer in v kakršnem  |
|          |obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, |
|          |potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice|
|          |in stabilnost objektov.          |
+--------------------+---------+----------+-----------+---------+
|2.2 Stopnja     |tip   |FZ    |DBP    |FI    |
|izkoriščenosti   +---------+----------+-----------+---------+
|zemljišča      |BV, AV  |največ 0,5|najmanj 20 |/    |
|namenjenega za   |     |     |%     |     |
|gradnjo       |     |     |      |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |tip AV, BV                |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje   |Gabariti:                 |
|objektov      |– za BV: Podolgovat tloris min 1:1.2.   |
|          |Strehe:                  |
|          |– Tip AV, BV: naklon strehe je 30–    |
|          |45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko   |
|          |drugačnega naklona in oblike. Izjemoma je |
|          |dovoljena tudi ravna streha. Na strehah je|
|          |dovoljena uporaba frčad, strešnih oken in |
|          |zatrepov v skupni v velikosti največ 20 % |
|          |celotne strehe. Več kapne (štirikapne)  |
|          |strehe so dovoljene v primeru, kadar je  |
|          |smiselno optično zmanjšanje volumna    |
|          |stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr.  |
|          |vogalna stavba ipd.);           |
|          |– dovoljeni so čopi in frčade;      |
|          |– kritina ne sme biti trajno bleščeča;  |
|          |– za objekte, ki niso namenjeni bivanju, |
|          |so na celotnem območju občine dovoljene  |
|          |ravne strehe.               |
|          |Fasade:                  |
|          |– fasade so lahko horizontalno in     |
|          |vertikalno členjene, odprtine naj bodo  |
|          |praviloma pokončne oblike;        |
|          |– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih |
|          |oblikovnih pristopov (enostavnejše    |
|          |členitve fasad, uporaba lesa-uporabi se  |
|          |rezan les, kovine, stekla in drugih    |
|          |sodobnih materialov);           |
|          |– detajli na objektih naj bodo v območjih |
|          |ohranjenih tradicionalnih objektov    |
|          |tradicionalni;              |
|          |– barve fasad: ni dopustna uporaba    |
|          |signalnih barv, ki so v prostoru izrazito |
|          |moteče in neavtohtone (npr. citronsko   |
|          |rumena, vijolična, živo oziroma travniško |
|          |zelena, živo oziroma turkizno modra).   |
|          |Barva fasade mora biti skladna z barvo  |
|          |strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je |
|          |uporaba svetlih barv v spektru sivih ter |
|          |različnih zemeljskih barv v pastelnih   |
|          |tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših|
|          |barvnih tonih so dopustni do največ 25 % |
|          |fasadne površine. Poslikave fasad niso  |
|          |dopustne razen v primerih umetniških   |
|          |poslikav slepih fasad.          |
|          |Enostavni in nezahtevni objekti morajo  |
|          |biti oblikovani skladno z oblikovanjem  |
|          |osnovnega objekta. Površina pomožnega   |
|          |objekta ali skupine pripadajočih pomožnih |
|          |objektov ne sme presegati 30 % površine  |
|          |osnovnega objekta.            |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.3 Velikost in   |– Pri večstanovanjskih objektih AV in BV |
|urejanje zelenih  |se predpisane zelene površine (DBP in 15 |
|površin       |m2 zelenih površin na stanovanje) ne   |
|          |seštevajo. Upošteva se tisti od obeh   |
|          |normativov, ki zagotavlja večjo kvadraturo|
|          |zelenih površin.             |
|          |– Zasaditev dreves: na zemljiški parceli |
|          |stanovanjske stavbe je treba zasaditi vsaj|
|          |25 dreves na hektar.           |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+--------------------+------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega|
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija |
|          |in energija vetra, ali predviden     |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov  |
|          |energije zunaj stavbe.          |
+---------------------------------------------------------------+
|5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo     |
+--------------------+------------------------------------------+
|5.1 Velikost    |Za stanovanjska območja SSv se zemljišče |
|zemljišča      |namenjeno za gradnjo določi glede na   |
|namenjenega za   |dopustno izrabo zemljišča in glede na   |
|gradnjo       |ostale pogoje tega odloka.        |
+--------------------+------------------------------------------+
(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SSn – urbana strnjena stanovanjska pozidava« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost |So namenjena bivanju s spremljajočimi   |
|          |dejavnostmi, ki služijo tem območjem.   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Spremljajoče    |Centralne dejavnosti (trgovina,      |
|dejavnosti     |gostinstvo, poslovno-storitvene      |
|          |dejavnosti, šolstvo, zdravstvo, znanost,  |
|          |šport, kultura, uprava, sodstvo).     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Izključujoče    |Proizvodne dejavnosti, promet in      |
|dejavnosti     |skladiščenje, trgovina na debelo.     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in|Dopustne so novogradnje, spremembe     |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi   |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Vrsta objektov,  |Zahtevni, manj zahtevni:          |
|zahtevnih in manj |– 11100 enostanovanjska stavba       |
|zahtevnih     |– 11210 dvostanovanjska stavba       |
|          |– 11220 tri- in večstanovanjske stavbe   |
|          |– 12420 garažne stavbe           |
|          |– 24110 športna igrišča          |
|          |– 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo |
|          |in prosti čas.               |
|          |Nezahtevni:                |
|          |vsi objekti za lastne potrebe;       |
|          |ograje, nižje od 2,2 metra;        |
|          |škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|          |višina ne presega 1,5 m;          |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |pomožni infrastrukturni objekti z izjemo  |
|          |baznih postaj;               |
|          |spominska obeležja;            |
|          |objekt za telekomunikacijsko opremo.    |
|          |Enostavni objekti:             |
|          |objekti za lastne potrebe;         |
|          |pomožni infrastrukturni objekti:      |
|          |pomožni cestni objekti           |
|          |pomožni energetski objekti         |
|          |pomožni komunalni objekti         |
|          |pomožni objekti za spremljanje stanja   |
|          |okolja.                  |
|          |vadbeni objekti: le igrišče za šport in  |
|          |rekreacijo na prostem, kolesarska steza,  |
|          |sprehajalna pot,              |
|          |spominska obeležja,            |
|          |urbana oprema z izjemo objektov za     |
|          |oglaševanje.                |
|          |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo  |
|          |imeti samostojnih priključkov na objekte  |
|          |gospodarske javne infrastrukture, pač pa  |
|          |so lahko priključeni le na obstoječe    |
|          |priključke. Na zemljišču je dovoljeno   |
|          |postaviti največ tri enostavne ali     |
|          |nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo  |
|          |lesene, žičnate ali kamnite.        |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Velikost in  |Višina objektov:              |
|zmogljivost    |– objekti v nizu, ki se med seboj stikajo |
|objektov      |vsaj z eno stranico ali z njenim delom,  |
|          |višina do 3 etaže (P+1+M);         |
|          |– vrstna hiša do 3 etaže (P+1+M);     |
|          |– dvojčki do 3 etaže (P+1+M);       |
|          |– kota pritličja pri vhodu ne sme biti   |
|          |višja od 30 cm nad terenom, kolenčni zid  |
|          |ne sme biti višji od 150 cm;        |
|          |– višina objekta ne sme presegati 14 m.  |
|          |– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah |
|          |je dovoljena povsod kjer in v kakršnem   |
|          |obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,  |
|          |potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice |
|          |in stabilnost objektov.          |
+-------------------+----------+----------+-----------+---------+
|2.2 Stopnja    |tip    |FZ    |DBP    |FI    |
|izkoriščenosti   +----------+----------+-----------+---------+
|zemljišča     |BE    |največ 0,5|najmanj 20 |/    |
|namenjenega za   |     |     |%     |     |
|gradnjo      |     |     |      |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |BE                     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje  |Gabariti:                 |
|objektov      |– Podolgovat tloris.            |
|          |Strehe:                  |
|          |– dovoljene so dvokapne (naklon strehe je |
|          |30–45°) in enokapne strehe (naklon 5–17°). |
|          |30 % strehe je lahko drugačnega naklona in |
|          |oblike;                  |
|          |– dovoljeno je kombiniranje dvokapnih   |
|          |streh z ravnimi strehami, predvsem v    |
|          |primeru pokritih teras, vetrolovov,    |
|          |zimskih vrtov in drugih dozidav;      |
|          |– dovoljeni so strešna okna, lahko pa tudi |
|          |dvokapne frčade z enakim naklonom kot   |
|          |osnovna streha, ob pogoju, da osnovna   |
|          |streha ostaja enaka drugim v nizu, vrsti  |
|          |in da so vse frčade v nizu poenoteno    |
|          |oblikovane; Na strehah je dovoljena    |
|          |uporaba frčad, strešnih oken in zatrepov v |
|          |skupni v velikosti največ 20 % celotne   |
|          |strehe;                  |
|          |– na strešinah je dovoljena namestitev   |
|          |sončnih kolektorjev in sončnih celic,   |
|          |vendar te ne smejo segati nad sleme    |
|          |strehe; fotovoltaične celice na kulturnih |
|          |spomenikih niso dopustne, na enotah    |
|          |kulturne dediščine pa izjemoma, če se na  |
|          |podlagi predhodne strokovne presoje    |
|          |izkaže, da bi bilo to sprejemljivo;    |
|          |– dovoljena je strešna kritina v sivi,   |
|          |temno sivi, temno rjavi barvi ali opečnih |
|          |barv poljubne obdelave. Kritina ne sme   |
|          |biti trajno bleščeča.           |
|          |Fasade:                  |
|          |– oblikovanje in horizontalna ter     |
|          |vertikalna členitev fasad ter       |
|          |strukturiranje fasadnih odprtin in drugih |
|          |fasadnih elementov naj bodo enostavni;   |
|          |– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih |
|          |oblikovnih pristopov (enostavnejše     |
|          |členitve fasad, uporaba lesa, kovine,   |
|          |stekla in drugih sodobnih materialov);   |
|          |– barve fasad: ni dopustna uporaba     |
|          |signalnih barv, ki so v prostoru izrazito |
|          |moteče in neavtohtone (npr. citronsko   |
|          |rumena, vijolična, živo oziroma travniško |
|          |zelena, živo oziroma turkizno modra).   |
|          |Barva fasade mora biti skladna z barvo   |
|          |strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je |
|          |uporaba svetlih barv v spektru sivih ter  |
|          |različnih zemeljskih barv v pastelnih   |
|          |tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših |
|          |barvnih tonih so dopustni do največ 25 %  |
|          |fasadne površine. Poslikave fasad niso   |
|          |dopustne razen v primerih umetniških    |
|          |poslikav slepih fasad.           |
|          |– Enostavni in nezahtevni objekti morajo  |
|          |biti oblikovani skladno z oblikovanjem   |
|          |osnovnega objekta. Površina pomožnega   |
|          |objekta ali skupine pripadajočih pomožnih |
|          |objektov ne sme presegati 30 % površine  |
|          |osnovnega objekta.             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.3 Velikost in  |Zasaditev dreves:             |
|urejanje zelenih  |– na zemljišču namenjenemu za gradnjo   |
|površin      |stavbe tipa BE je treba zasaditi vsaj 20  |
|          |dreves/ha.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri  |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega |
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih  |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija  |
|          |in energija vetra, ali predviden      |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov   |
|          |energije zunaj stavbe.           |
+---------------------------------------------------------------+
|5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|5.1 Velikost    |Minimalno 300 m2 za vrstno hišo in     |
|zemljišča     |dvojček.                  |
|namenjenega za   |                      |
|gradnjo      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
67. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na stanovanjskih površinah za posebne namene)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SB – stanovanjske površine za posebne namene« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost |So namenjena bivanju za posebne namene, in |
|          |sicer za bivanje v domu starostnikov,   |
|          |oskrbovanih stanovanjih.          |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Spremljajoče    |Centralne dejavnosti (trgovina,      |
|dejavnosti     |gostinstvo, poslovno – storitvene     |
|          |dejavnosti, šolstvo, zdravstvo, znanost,  |
|          |šport, kultura, uprava, sodstvo).     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Izključujoče    |Proizvodne dejavnosti, promet in      |
|dejavnosti     |skladiščenje, trgovina na debelo.     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in|Dopustne so novogradnje, spremembe     |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi   |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
|          |Delež stanovanjskih bruto tlorisnih    |
|          |površin in bruto tlorisnih površin ostalih |
|          |dejavnosti je v objektih za posebne namene |
|          |je najmanj 70 % za stanovanja za posebne  |
|          |namene in največ 30 % za ostale      |
|          |dejavnosti.                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Vrsta objektov,  |Zahtevni, manj zahtevni:          |
|zahtevnih in manj |– 1130 Stanovanjske stavbe za posebne   |
|zahtevnih     |družbene skupine, razen 11302: domovi za  |
|          |odvajanje od odvisnosti in begunski    |
|          |centri.                  |
|          |– 12420 garažne stavbe           |
|          |– 24110 športna igrišča          |
|          |– 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo |
|          |in prosti čas               |
|          |– 126 stavbe splošnega družbenega pomena  |
|          |od tega 12640, pri čemer niso dovoljene  |
|          |bolnišnice v vzgojnih domovih, zaporih in |
|          |vojaške bolnišnice.            |
|          |Nezahtevni:                |
|          |ograje, nižje od 2,2 metra;        |
|          |škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|          |višina ne presega 1,5 m;          |
|          |pomožni infrastrukturni objekti z izjemo  |
|          |baznih postaj;               |
|          |spominska obeležja;            |
|          |6. objekt za telekomunikacijsko opremo.  |
|          |Enostavni objekti:             |
|          |pomožni infrastrukturni objekti:      |
|          |pomožni cestni objekti           |
|          |pomožni energetski objekti         |
|          |pomožni komunalni objekti         |
|          |pomožni objekti za spremljanje stanja   |
|          |okolja.                  |
|          |vadbeni objekti: le igrišče za šport in  |
|          |rekreacijo na prostem, kolesarska steza,  |
|          |sprehajalna pot,              |
|          |urbana oprema z izjemo objektov za     |
|          |oglaševanje.                |
|          |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo  |
|          |imeti samostojnih priključkov na objekte  |
|          |gospodarske javne infrastrukture, pač pa  |
|          |so lahko priključeni le na obstoječe    |
|          |priključke. Na zemljišču je dovoljeno   |
|          |postaviti največ tri enostavne ali     |
|          |nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo  |
|          |lesene, žičnate ali kamnite.        |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Velikost in  |Višina objektov:              |
|zmogljivost    |Maksimalno 14 m.              |
|objektov      |Višina slemena za vse tipe ne sme     |
|          |presegati višine med koto pritličja in   |
|          |koto slemena sosednjih objektov enake   |
|          |namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba  |
|          |objekta v enoti urejanja prostora.     |
|          |– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah |
|          |je dovoljena povsod kjer in v kakršnem   |
|          |obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,  |
|          |potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice |
|          |in stabilnost objektov.          |
+-------------------+----------+---------+-----------+----------+
|2.2 Stopnja    |tip    |FZ    |DBP    |FI    |
|izkoriščenosti   +----------+---------+-----------+----------+
|zemljišča     |BV, AV, G |/    |najmanj 20 |največ 1,1|
|namenjenega za   |     |     |%     |     |
|gradnjo      |     |     |      |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |AV, BV,G;                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje  |Gabariti:                 |
|objektov      |– Tip BV, G: Podolgovat tloris min 1:1.2. |
|          |Strehe:                  |
|          |naklon strehe je 30–45°;dvokapnice, 30 %  |
|          |strehe je lahko drugačnega naklona in   |
|          |oblike. Izjemoma je dovoljena tudi ravna  |
|          |streha. Na strehah je dovoljena uporaba  |
|          |frčad, strešnih oken in zatrepov v skupni |
|          |v velikosti največ 20 % celotne strehe.  |
|          |Več kapne (štirikapne) strehe so dovoljene |
|          |v primeru, kadar je smiselno optično    |
|          |zmanjšanje volumna stavbe, kadar to    |
|          |zahteva lokacija (npr. vogalna stavba   |
|          |ipd.);                   |
|          |– dovoljeni so čopi in frčade;       |
|          |– kritina ne sme biti trajno bleščeča;   |
|          |– za objekte, ki niso namenjeni bivanju,  |
|          |so na celotnem območju občine dovoljene  |
|          |ravne strehe.               |
|          |Fasade:                  |
|          |– fasade so lahko horizontalno in     |
|          |vertikalno členjene, odprtine naj bodo   |
|          |praviloma pokončne oblike;         |
|          |– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih |
|          |oblikovnih pristopov (enostavnejše     |
|          |členitve fasad, uporaba lesa – uporabi se |
|          |rezan les, kovine, stekla in drugih    |
|          |sodobnih materialov) detajli na objektih  |
|          |naj bodo v območjih ohranjenih       |
|          |tradicionalnih objektov tradicionalni.   |
|          |Barve fasad:                |
|          |ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so |
|          |v prostoru izrazito moteče in neavtohtone |
|          |(npr. citronsko rumena, vijolična, živo  |
|          |oziroma travniško zelena, živo oziroma   |
|          |turkizno modra). Barva fasade mora biti  |
|          |skladna z barvo strehe in stavbnega    |
|          |pohištva. Dopustna je uporaba svetlih barv |
|          |v spektru sivih ter različnih zemeljskih  |
|          |barv v pastelnih tonih. Fasadni barvni   |
|          |poudarki v močnejših barvnih tonih so   |
|          |dopustni do največ 25 % fasadne površine. |
|          |Poslikave fasad niso dopustne razen v   |
|          |primerih umetniških poslikav slepih fasad. |
|          |Enostavni in nezahtevni objekti morajo   |
|          |biti oblikovani skladno z oblikovanjem   |
|          |osnovnega objekta. Površina pomožnega   |
|          |objekta ali skupine pripadajočih pomožnih |
|          |objektov ne sme presegati 30 % površine  |
|          |osnovnega objekta.             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.3 Velikost in  |– Pri večstanovanjskih objektih AV in BV  |
|urejanje zelenih  |se predpisane zelene površine (DBP in 15  |
|površin      |m2 zelenih površin na stanovanje) ne    |
|          |seštevajo. Upošteva se tisti od obeh    |
|          |normativov, ki zagotavlja večjo kvadraturo |
|          |zelenih površin.              |
|          |– Zasaditev dreves: na zemljiški parceli  |
|          |stanovanjske stavbe je treba zasaditi vsaj |
|          |25 dreves na hektar.            |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri  |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega |
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih  |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija  |
|          |in energija vetra, ali predviden      |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov   |
|          |energije zunaj stavbe.           |
+---------------------------------------------------------------+
|5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|5.1 Velikost    |/                     |
|zemljišča     |                      |
|namenjenega za   |                      |
|gradnjo      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
68. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na površinah podeželskega naselja)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SKs – površine podeželskega naselja« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost |So namenjena bivanju s spremljajočimi   |
|          |dejavnostmi, ki služijo tem območjem.   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Spremljajoče    |Centralne dejavnosti, kot so gostinstvo in |
|dejavnosti     |turizem, trgovske dejavnosti na drobno,  |
|          |kmetijstvo in gozdarstvo ter do 200 m2   |
|          |bruto tlorisne površine za poslovno    |
|          |oziroma obrtno dejavnosti, ali druge    |
|          |dejavnosti, ki služijo tem območjem.    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Izključujoče    |Proizvodne dejavnosti, promet in      |
|dejavnosti     |skladiščenje, trgovina na debelo.     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in|Dopustne so novogradnje, spremembe     |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi   |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Vrsta objektov   |Zahtevni, manj zahtevni:          |
|          |– 11100 Enostanovanjske stavbe       |
|          |– 11210 Dvostanovanjske stavbe       |
|          |– 12740 Druge nestanovanjske kmetijske   |
|          |stavbe                   |
|          |– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo   |
|          |– 12713 Stavbe za spravilo pridelka    |
|          |– 12712 Stavbe za rejo živali       |
|          |– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske   |
|          |stavbe                   |
|          |– 12510 Industrijske stavbe (obrtne    |
|          |delavnice – do 200 m2 bruto tlorisne    |
|          |površine)                 |
|          |– 12420 Garažne stavbe           |
|          |– 12740 le gasilski domovi         |
|          |– 24110 športna igrišča          |
|          |– 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo |
|          |in prosti čas.               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |Nezahtevni:                |
|          |vsi objekti za lastne potrebe;       |
|          |pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;    |
|          |začasni objekti, namenjeni sezonski    |
|          |turistični ponudbi ali prireditvam;    |
|          |ograje, nižje od 2,2 metra;        |
|          |škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|          |višina ne presega 1,5 m;          |
|          |pomožni infrastrukturni objekti z izjemo  |
|          |baznih postaj;               |
|          |spominska obeležja;            |
|          |objekt za telekomunikacijsko opremo.    |
|          |Enostavni objekti:             |
|          |objekti za lastne potrebe;         |
|          |pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;    |
|          |pomožni infrastrukturni objekti:      |
|          |pomožni cestni objekti           |
|          |pomožni energetski objekti         |
|          |pomožni komunalni objekti         |
|          |pomožni objekti za spremljanje stanja   |
|          |okolja.                  |
|          |vadbeni objekti: le igrišče za šport in  |
|          |rekreacijo na prostem, kolesarska steza,  |
|          |sprehajalna pot;              |
|          |spominska obeležja;            |
|          |urbana oprema z izjemo objektov za     |
|          |oglaševanje.                |
|          |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo  |
|          |imeti samostojnih priključkov na objekte  |
|          |gospodarske javne infrastrukture, pač pa  |
|          |so lahko priključeni le na obstoječe    |
|          |priključke. Na zemljišču je dovoljeno   |
|          |postaviti največ tri enostavne ali     |
|          |nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo  |
|          |lesene, žičnate ali kamnite.        |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Velikost in  |Višina objektov:              |
|zmogljivost    |Stanovanjske stavbe višina slemena do   |
|objektov      |10,00 m od kote pritličja. Za       |
|          |nestanovanjske stavbe znaša višina 13,00 m |
|          |od kote pritličja.             |
|          |– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah |
|          |je dovoljena povsod kjer in v kakršnem   |
|          |obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,  |
|          |potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice |
|          |in stabilnost objektov.          |
+-------------------+----------+----------+-----------+---------+
|2.2 Stopnja    |tip    |FZ    |DBP    |FI    |
|izkoriščenosti   +----------+----------+-----------+---------+
|zemljišča     |AE, D, C |največ 0,3|najmanj 20 |/    |
|namenjenega za   |     |     |%     |     |
|gradnjo      |     |     |      |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |AE, D, C                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje  |Gabariti:                 |
|objektov      |– Podolgovat tloris min 1:1.4.       |
|          |Strehe:                  |
|          |– Tip AE, D, C: naklon strehe je 30–    |
|          |45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko    |
|          |drugačnega naklona in oblike. Na strehah  |
|          |je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken |
|          |in zatrepov v skupni v velikosti največ 20 |
|          |% celotne strehe. Več kapne (štirikapne)  |
|          |strehe so dovoljene v primeru, kadar je  |
|          |smiselno optično zmanjšanje volumna    |
|          |stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr.  |
|          |vogalna stavba ipd.);           |
|          |– dovoljeni so čopi in frčade;       |
|          |– kritina ne sme biti trajno bleščeča;   |
|          |– za objekte, ki niso namenjeni bivanju so |
|          |na celotnem območju občine dovoljene ravne |
|          |strehe.                  |
|          |Fasade:                  |
|          |– elementi na fasadah so osno simetrično  |
|          |razporejeni; oblikovanje in horizontalna  |
|          |ter vertikalna členitev;          |
|          |fasad, strukturiranje in postavitev    |
|          |fasadnih odprtin in oblikovanje drugih   |
|          |fasadnih elementov naj bo usklajeno s   |
|          |tradicionalnimi objekti;          |
|          |– s prizidki je treba zagotoviti skladnost |
|          |celotne podobe objekta;          |
|          |– fasade so lahko horizontalno in     |
|          |vertikalno členjene, odprtine naj bodo   |
|          |praviloma pokončne oblike;         |
|          |– fasade so lahko tudi lesene in obložene |
|          |s kamnom; pri lesenih fasadah naj se    |
|          |uporabi rezan les;             |
|          |– detajli na objektih naj bodo v območjih |
|          |ohranjenih tradicionalnih objektov     |
|          |tradicionalni.               |
|          |Enostavni in nezahtevni objekti morajo   |
|          |biti oblikovani skladno z oblikovanjem   |
|          |osnovnega objekta. Površina pomožnega   |
|          |objekta ali skupine pripadajočih pomožnih |
|          |objektov ne sme presegati 30 % površine  |
|          |osnovnega objekta.             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.3 Velikost in  |/                     |
|urejanje zelenih  |                      |
|površin      |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri  |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega |
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih  |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija  |
|          |in energija vetra, ali predviden      |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov   |
|          |energije zunaj stavbe.           |
+---------------------------------------------------------------+
|5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|5.1 Velikost    |Tip AE, D:                 |
|zemljišča     |V naselju Šmartno je minimalna velikost  |
|namenjenega za   |parcele 400 m2, v ostalih naseljih pa   |
|gradnjo      |minimalno 600 m2.             |
+-------------------+-------------------------------------------+
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SKg – gospodarski objekti« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+--------------------+------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost  |So namenjena kmetijskim gospodarskim   |
|          |objektom.                 |
+--------------------+------------------------------------------+
|Spremljajoče    |/                     |
|dejavnosti     |                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|Izključujoče    |Proizvodne dejavnosti, trgovina na debelo.|
|dejavnosti     |                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in |Dopustne so novogradnje, spremembe    |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi  |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+--------------------+------------------------------------------+
|Vrsta objektov   |Zahtevni, manj zahtevni:         |
|          |– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo  |
|          |– 12713 Stavbe za spravilo pridelka    |
|          |– 12712 Stavbe za rejo živali       |
|          |– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske  |
|          |stavbe.                  |
|          |Nezahtevni:                |
|          |pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;   |
|          |začasni objekti, namenjeni sezonski    |
|          |turistični ponudbi ali prireditvam    |
|          |ograje, nižje od 1,2 metra;        |
|          |škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|          |višina ne presega 1,5 m;         |
|          |pomožni infrastrukturni objekti.     |
|          |Enostavni objekti:            |
|          |pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,   |
|          |pomožni infrastrukturni objekti:     |
|          |pomožni cestni objekti          |
|          |pomožni energetski objekti        |
|          |pomožni komunalni objekti         |
|          |pomožni objekti za spremljanje stanja   |
|          |okolja.                  |
|          |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo |
|          |imeti samostojnih priključkov na objekte |
|          |gospodarske javne infrastrukture, pač pa |
|          |so lahko priključeni le na obstoječe   |
|          |priključke. Na zemljišču je dovoljeno   |
|          |postaviti največ tri enostavne ali    |
|          |nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo |
|          |lesene, žičnate ali kamnite.       |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+--------------------+------------------------------------------+
|2.1 Velikost in   |Višina objektov:             |
|zmogljivost     |Stavbe: višina slemena do 13,00 m od kote |
|objektov      |pritličja.                |
|          |– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah|
|          |je dovoljena povsod kjer in v kakršnem  |
|          |obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, |
|          |potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice|
|          |in stabilnost objektov.          |
+--------------------+-------+-----------+------------+---------+
|2.2 Stopnja     |tip  |FZ     |DBP     |FI    |
|izkoriščenosti   +-------+-----------+------------+---------+
|zemljišča      |C   |največ 0,4 |najmanj 15 |/    |
|namenjenega za   |    |      |%      |     |
|gradnjo       |    |      |      |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+--------------------+-------+-----------+------------+---------+
|3.1 Tip zazidave  |C   |      |      |     |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje   |Gabariti:                 |
|objektov      |– Podolgovat tloris min 1:1.4.      |
|          |Strehe:                  |
|          |– Tip C: naklon strehe je 30–       |
|          |45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko   |
|          |drugačnega naklona in oblike.       |
|          |– kritina ne sme biti trajno bleščeča;  |
|          |– za objekte, ki niso namenjeni bivanju, |
|          |so na celotnem območju občine dovoljene  |
|          |ravne strehe.               |
|          |Fasade:                  |
|          |– elementi na fasadah so osno simetrično |
|          |razporejeni; oblikovanje in horizontalna |
|          |ter vertikalna členitev;         |
|          |fasad, strukturiranje in postavitev    |
|          |fasadnih odprtin in oblikovanje drugih  |
|          |fasadnih elementov naj bo usklajeno s   |
|          |tradicionalnimi objekti;         |
|          |– s prizidki je treba zagotoviti skladnost|
|          |celotne podobe objekta;          |
|          |– fasade so lahko horizontalno in     |
|          |vertikalno členjene, odprtine naj bodo  |
|          |praviloma pokončne oblike;        |
|          |– fasade so lahko tudi lesene in obložene |
|          |s kamnom; pri lesenih fasadah naj se   |
|          |uporabi rezan les;            |
|          |– detajli na objektih naj bodo v območjih |
|          |ohranjenih tradicionalnih objektov    |
|          |tradicionalni.              |
|          |Enostavni in nezahtevni objekti morajo  |
|          |biti oblikovani skladno z oblikovanjem  |
|          |osnovnega objekta. Površina pomožnega   |
|          |objekta ali skupine pripadajočih pomožnih |
|          |objektov ne sme presegati 30 % površine  |
|          |osnovnega objekta.            |
+--------------------+------------------------------------------+
69. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na površinah počitniških hiš)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SP – površine počitniških hiš« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost |Občasno bivanje za počitek.        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Spremljajoče    |Niso dovoljene.              |
|dejavnosti     |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Izključujoče    |Proizvodne dejavnosti, promet in      |
|dejavnosti     |skladiščenje, trgovina na debelo.     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in|Dopustne so novogradnje, odstranitev    |
|druga dela     |objekta, rekonstrukcija objektov.     |
|          |Dovoljena je tudi gradnja gospodarske   |
|          |javne infrastrukture.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Vrsta objektov,  |Zahtevni, manj zahtevni:          |
|zahtevnih in manj |– 11100 enostanovanjska stavba (počitniške |
|zahtevnih     |hiše)                   |
|          |– 24110 športna igrišča (na prostem).   |
|          |Nezahtevni:                |
|          |lopa;                   |
|          |ograje, nižje od 1,2 metra;        |
|          |škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|          |višina ne presega 1,5 m;          |
|          |pomožni infrastrukturni objekti z izjemo  |
|          |baznih postaj.               |
|          |Enostavni objekti:             |
|          |objekti za lastne potrebe – nadstrešnica; |
|          |pomožni infrastrukturni objekti:      |
|          |pomožni cestni objekti           |
|          |pomožni energetski objekti         |
|          |pomožni komunalni objekti         |
|          |pomožni objekti za spremljanje stanja   |
|          |okolja.                  |
|          |vadbeni objekti: le igrišče za šport in  |
|          |rekreacijo na prostem, kolesarska steza,  |
|          |sprehajalna pot;              |
|          |spominska obeležja.            |
|          |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo  |
|          |imeti samostojnih priključkov na objekte  |
|          |gospodarske javne infrastrukture, pač pa  |
|          |so lahko priključeni le na obstoječe    |
|          |priključke. Na zemljišču je dovoljeno   |
|          |postaviti največ en enostavni ali     |
|          |nezahtevni objekt. Ograje so lahko samo  |
|          |lesene, žičnate ali kamnite.        |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Velikost in  |Višina objektov:              |
|zmogljivost    |– Tip AE: največ P+M ali v celoti vkopana |
|objektov      |klet K+P+M, kota pritličja pri vhodu ne  |
|          |sme biti višja od 30 cm nad terenom,    |
|          |kolenčni zid ne sme biti višji od 150 cm, |
|          |Višina slemena za vse tipe ne sme     |
|          |presegati višine med kot pritličja in koto |
|          |slemena sosednjih objektov enake      |
|          |namembnosti v oddaljenosti 50m od roba   |
|          |objekta v enoti urejanja prostora.     |
+-------------------+----------+----------+-----------+---------+
|2.2 Stopnja    |tip    |FZ    |DBP    |FI    |
|izkoriščenosti   +----------+----------+-----------+---------+
|zemljišča     |AE, D   |največ 0,3|najmanj 20 |/    |
|namenjenega za   |     |     |%     |     |
|gradnjo      |     |     |      |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |tip AE, D                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje  |Gabariti:                 |
|objektov      |– Tip AE: Podolgovat tloris min 1:1.4;   |
|          |– Tip D: Podolgovat tloris min 1:1.7.   |
|          |Strehe:                  |
|          |– Tip AE, D: naklon strehe je 30–     |
|          |45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko    |
|          |drugačnega naklona in oblike. Na strehah  |
|          |je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken |
|          |in zatrepov v skupni v velikosti največ 20 |
|          |% celotne strehe. Več kapne (štirikapne)  |
|          |strehe so dovoljene v primeru, kadar je  |
|          |smiselno optično zmanjšanje volumna    |
|          |stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr.  |
|          |vogalna stavba ipd.);           |
|          |– dovoljeni so čopi in frčade;       |
|          |– kritina ne sme biti trajno bleščeča;   |
|          |– za objekte, ki niso namenjeni bivanju,  |
|          |so na celotnem območju občine dovoljene  |
|          |tudi ravne strehe.             |
|          |Fasade:                  |
|          |– elementi na fasadah so osno simetrično  |
|          |razporejeni; oblikovanje in horizontalna  |
|          |ter vertikalna členitev;          |
|          |fasad, strukturiranje in postavitev    |
|          |fasadnih odprtin in oblikovanje drugih   |
|          |fasadnih elementov naj bo usklajeno s   |
|          |tradicionalnimi objekti;          |
|          |– fasade so lahko horizontalno in     |
|          |vertikalno členjene, odprtine naj bodo   |
|          |praviloma pokončne oblike;         |
|          |– fasade so lahko tudi lesene in obložene |
|          |s kamnom; pri lesenih fasadah naj se    |
|          |uporabi rezan les;             |
|          |– detajli na objektih naj bodo v območjih |
|          |ohranjenih tradicionalnih objektov     |
|          |tradicionalni.               |
|          |Enostavni in nezahtevni objekti morajo   |
|          |biti oblikovani skladno z oblikovanjem   |
|          |osnovnega objekta. Površina pomožnega   |
|          |objekta ali skupine pripadajočih pomožnih |
|          |objektov ne sme presegati 30 % površine  |
|          |osnovnega objekta.             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.3 Velikost in  |/                     |
|urejanje zelenih  |                      |
|površin      |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri  |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega |
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih  |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija  |
|          |in energija vetra, ali predviden      |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov   |
|          |energije zunaj stavbe.           |
+---------------------------------------------------------------+
|5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|5.1 Velikost    |Tip AE, D:                 |
|zemljišča     |Minimalno 450 m2.             |
|namenjenega za   |                      |
|gradnjo      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
70. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na osrednjih območjih centralnih dejavnosti)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CU – osrednja območja centralnih dejavnosti« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost |So namenjena različni dejavnosti, in sicer |
|          |trgovski, oskrbni, storitveni, upravni,  |
|          |socialni, zdravstveni, vzgojni       |
|          |izobraževalni, kulturni, verski in     |
|          |podobnim ter bivanju.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Izključujoče    |Proizvodne dejavnosti, promet in      |
|dejavnosti     |skladiščenje, trgovina na debelo.     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in|Dopustne so novogradnje, spremembe     |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi   |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Vrsta objektov,  |Zahtevni, manj zahtevni:          |
|zahtevnih in manj |– 11100 Enostanovanjske stavbe       |
|zahtevnih     |– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe   |
|          |– 1130 Stanovanjske stavbe za posebne   |
|          |družbene skupine              |
|          |– 12112 Gostilne, restavracije in     |
|          |točilnice                 |
|          |– 12111 Hotelske in podobne stavbe za   |
|          |kratkotrajno nastanitev          |
|          |– 12120 Druge gostinske stavbe za     |
|          |kratkotrajno nastanitev          |
|          |– 12201 Stavbe javne uprave        |
|          |– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic  |
|          |– 12301 Trgovske stavbe          |
|          |– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti  |
|          |– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo  |
|          |– 12620 Muzeji in knjižnice        |
|          |– 12630 Stavbe za izobraževanje in     |
|          |znanstvenoraziskovalno delo        |
|          |– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo    |
|          |– 12650 Športne dvorane (kot sestavni del |
|          |vzgojno izobraževalnih dejavnosti)     |
|          |– 12740 Druge stavbe ki niso uvrščene   |
|          |drugje (stavbe za nastanitev policistov,  |
|          |gasilcev)                 |
|          |– 12721 Stavbe za opravljanje verskih   |
|          |obredov                  |
|          |– 24110 Športna igrišča: igrišča za športe |
|          |na prostem – večnamenska igrišča v     |
|          |normativno predpisani velikosti za     |
|          |določeno igro z žogo, garderobe      |
|          |– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti |
|          |za šport, rekreacijo in prosti čas: le   |
|          |otroška in druga javna igrišča ter parki, |
|          |zelenice in druge urejene zelene površine |
|          |– 12420 Garažne stavbe.          |
|          |Vrtec, otroška igrišča, druga odprta    |
|          |igrišča.                  |
|          |Dovoljena je gradnja infrastrukturnih   |
|          |objektov in naprav, ki so v javnem     |
|          |lokalnem interesu.             |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Velikost in  |Višina objektov:              |
|zmogljivost    |– Tip G, BV, AV: maksimalno 14 m      |
|objektov      |Višina slemena za vse tipe ne sme     |
|          |presegati višine med koto pritličja in   |
|          |koto slemena sosednjih objektov enake   |
|          |namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba  |
|          |objekta v enoti urejanja prostora;     |
|          |– Tip AE: največ P+1+M ali v celoti    |
|          |vkopana klet (K+P+1+M) ali P+1+T), kota  |
|          |pritličja pri vhodu ne sme biti višja od  |
|          |30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme   |
|          |biti višji od 150 cm;           |
|          |– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah |
|          |je dovoljena povsod kjer in v kakršnem   |
|          |obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,  |
|          |potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice |
|          |in stabilnost objektov.          |
+-------------------+----------+----------+---------+-----------+
|2.2 Stopnja    |tip    |FZ    |DBP   |FI     |
|izkoriščenosti   +----------+----------+---------+-----------+
|zemljišča     |G, BV,  |največ 0,8|10 %   |največ 1  |
|namenjenega za   |AV, AE  |     |     |      |
|gradnjo      |     |     |     |      |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |tip G, BV, AV, AE             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje  |Gabariti:                 |
|objektov      |– Tip BV: Podolgovat tloris min 1:1.2;   |
|          |– Tip AE: Podolgovat tloris min 1:1.4.   |
|          |Strehe:                  |
|          |– Tip G, BV, AV, AE: naklon strehe je 30– |
|          |45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko    |
|          |drugačnega naklona in oblike. Pri tipu BV |
|          |in AV je izjemoma dovoljena ravna streha. |
|          |Na strehah je dovoljena uporaba frčad,   |
|          |strešnih oken in zatrepov v skupni v    |
|          |velikosti največ 20 % celotne strehe. Več |
|          |kapne (štirikapne) strehe so dovoljene v  |
|          |primeru, kadar je smiselno optično     |
|          |zmanjšanje volumna stavbe, kadar to    |
|          |zahteva lokacija (npr. vogalna stavba   |
|          |ipd.);                   |
|          |– dovoljeni so čopi in frčade;       |
|          |– kritina ne sme biti trajno bleščeča;   |
|          |– za objekte, ki niso namenjeni bivanju so |
|          |na celotnem območju občine dovoljene tudi |
|          |ravne strehe.               |
|          |Fasade:                  |
|          |– Tip AE                  |
|          |– elementi na fasadah morajo biti osno   |
|          |simetrično razporejeni; oblikovanje in   |
|          |horizontalna ter vertikalna členitev    |
|          |fasad, strukturiranje in postavitev    |
|          |fasadnih odprtin in oblikovanje drugih   |
|          |fasadnih elementov naj bo usklajeno s   |
|          |tradicionalnimi objekti;          |
|          |– s prizidki je treba zagotoviti skladnost |
|          |celotne podobe objekta;          |
|          |– fasade so lahko horizontalno in     |
|          |vertikalno členjene, odprtine naj bodo   |
|          |praviloma pokončne oblike;         |
|          |– fasade so lahko tudi lesene in obložene |
|          |s kamnom; pri lesenih fasadah naj se    |
|          |uporabi rezan les;             |
|          |– detajli na objektih naj bodo v območjih |
|          |ohranjenih tradicionalnih objektov     |
|          |tradicionalni;               |
|          |– barve fasad: ni dopustna uporaba     |
|          |signalnih barv, ki so v prostoru izrazito |
|          |moteče in neavtohtone (npr. citronsko   |
|          |rumena, vijolična, živo oziroma travniško |
|          |zelena, živo oziroma turkizno modra).   |
|          |Barva fasade mora biti skladna z barvo   |
|          |strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je |
|          |uporaba svetlih barv v spektru sivih ter  |
|          |različnih zemeljskih barv v pastelnih   |
|          |tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših |
|          |barvnih tonih so dopustni do največ 25 %  |
|          |fasadne površine. Poslikave fasad niso   |
|          |dopustne razen v primerih umetniških    |
|          |poslikav slepih fasad.           |
|          |– Tip AV, BV:               |
|          |– fasade so lahko horizontalno in     |
|          |vertikalno členjene, odprtine naj bodo   |
|          |praviloma pokončne oblike;         |
|          |– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih |
|          |oblikovnih pristopov (enostavnejše     |
|          |členitve fasad, uporaba lesa – uporabi se |
|          |rezan les, kovine, stekla in drugih    |
|          |sodobnih materialov);           |
|          |– detajli na objektih naj bodo v območjih |
|          |ohranjenih tradicionalnih objektov     |
|          |tradicionalni;               |
|          |– barve fasad: ni dopustna uporaba     |
|          |signalnih barv, ki so v prostoru izrazito |
|          |moteče in neavtohtone (npr. citronsko   |
|          |rumena, vijolična, živo oziroma travniško |
|          |zelena, živo oziroma turkizno modra).   |
|          |Barva fasade mora biti skladna z barvo   |
|          |strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je |
|          |uporaba svetlih barv v spektru sivih ter  |
|          |različnih zemeljskih barv v pastelnih   |
|          |tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših |
|          |barvnih tonih so dopustni do največ 25 %  |
|          |fasadne površine. Poslikave fasad niso   |
|          |dopustne razen v primerih umetniških    |
|          |poslikav slepih fasad.           |
|          |Tip G:                   |
|          |– oblikovanje in horizontalna ter     |
|          |vertikalna členitev fasad ter       |
|          |strukturiranje fasadnih odprtin in drugih |
|          |fasadnih elementov naj bodo enostavni in  |
|          |poenoteni po celi fasadi, nizu oziroma   |
|          |območju;                  |
|          |– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad  |
|          |(enostavnejše členitve fasad, uporaba   |
|          |lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih  |
|          |materialov, uporaba izrazitejših fasadnih |
|          |barv kot poudarkov);            |
|          |– barve fasad: ni dopustna uporaba     |
|          |signalnih barv, ki so v prostoru izrazito |
|          |moteče in neavtohtone (npr. citronsko   |
|          |rumena, vijolična, živo oziroma travniško |
|          |zelena, živo oziroma turkizno modra).   |
|          |Barva fasade mora biti skladna z barvo   |
|          |strehe in stavbnega pohištva. Dopustna je |
|          |uporaba svetlih barv v spektru sivih ter  |
|          |različnih zemeljskih barv v pastelnih   |
|          |tonih. Fasadni barvni poudarki v močnejših |
|          |barvnih tonih so dopustni do največ 25 %  |
|          |fasadne površine. Poslikave fasad niso   |
|          |dopustne razen v primerih umetniških    |
|          |poslikav slepih fasad ter sakralnih    |
|          |objektov, gasilskih domov in objektov za  |
|          |kulturne dejavnosti in drugih objektov s  |
|          |posebnim simbolnim pomenom.        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.3 Posebnost   |– za gradnjo novih objektov BEP večjih od |
|          |800 m2 je potrebna izdelava variantnih   |
|          |rešitev oziroma izvedba javnega,      |
|          |urbanistično-arhitekturnega natečaja v   |
|          |skladu z določili tega odloka.       |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri  |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega |
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih  |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija  |
|          |in energija vetra, ali predviden      |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov   |
|          |energije zunaj stavbe.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
71. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na drugih območjih centralnih dejavnosti)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CDi – območja centralnih dejavnosti za izobraževanje« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+--------------------+------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost  |Dejavnosti izobraževanja, vzgoje in    |
|          |športa.                  |
+--------------------+------------------------------------------+
|Spremljajoča    |Ostale centralne dejavnosti.       |
|dejavnost      |                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|Izključujoče    |Proizvodne dejavnosti, promet in     |
|dejavnosti     |skladiščenje, trgovina na debelo.     |
+--------------------+------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in |Dopustne so novogradnje, spremembe    |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi  |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+--------------------+------------------------------------------+
|Vrsta objektov,   |Zahtevni, manj zahtevni:         |
|zahtevnih in manj  |– 1263 stavbe za izobraževanje      |
|zahtevnih      |– 1262 muzeji in knjižnice        |
|          |– 12420 garažne stavbe          |
|          |– 241 objekti za šport, rekreacijo in   |
|          |prosti čas.                |
|          |Dovoljena je gradnja infrastrukturnih   |
|          |objektov in naprav, ki so v javnem    |
|          |lokalnem interesu.            |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+--------------------+------------------------------------------+
|2.1 Velikost in   |Višina objektov:             |
|zmogljivost     |– Višina stavbe max. 10 m.        |
|objektov      |Višina slemena za vse tipe ne sme     |
|          |presegati višine med koto pritličja in  |
|          |koto slemena sosednjih objektov enake   |
|          |namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba  |
|          |objekta v enoti urejanja prostora.    |
|          |– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah|
|          |je dovoljena povsod kjer in v kakršnem  |
|          |obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, |
|          |potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice|
|          |in stabilnost objektov.          |
+--------------------+----------+----------+----------+---------+
|2.2 Stopnja     |tip    |FZ    |DBP    |FI    |
|izkoriščenosti   |     |     |     |     |
|zemljišča      +----------+----------+----------+---------+
|namenjenega za   |Vsi tipi |/     |20 %   |1    |
|gradnjo       |     |     |     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |Vsi tipi                 |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje   |Gabariti:                 |
|objektov      |Tlorisni gabariti niso predpisani.    |
|          |Strehe:                  |
|          |– Naklon strehe je 30–45°; dvokapnice, 30 |
|          |% strehe je lahko drugačnega naklona in  |
|          |oblike. Na strehah je dovoljena uporaba  |
|          |frčad, strešnih oken in zatrepov v skupni |
|          |v velikosti največ 20 % celotne strehe.  |
|          |Več kapne (štirikapne) strehe so dovoljene|
|          |v primeru, kadar je smiselno optično   |
|          |zmanjšanje volumna stavbe, kadar to    |
|          |zahteva lokacija (npr. vogalna stavba   |
|          |ipd.);                  |
|          |– dovoljeni so čopi in frčade;      |
|          |– kritina ne sme biti trajno bleščeča;  |
|          |– za objekte, ki niso namenjeni bivanju so|
|          |na celotnem območju občine dovoljene tudi |
|          |ravne strehe.               |
|          |Fasade:                  |
|          |Niso predpisane.             |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.3 Posebnost    |– za gradnjo novih objektov BEP večjih od |
|          |800 m2 je potrebna izdelava variantnih  |
|          |rešitev oziroma izvedba javnega,     |
|          |urbanistično-arhitekturnega natečaja v  |
|          |skladu z določili tega odloka.      |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+--------------------+------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega|
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija |
|          |in energija vetra, ali predviden     |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov  |
|          |energije zunaj stavbe.          |
+--------------------+------------------------------------------+
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CDk – območja centralnih dejavnosti za kulturo« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+--------------------+------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost  |Kulturna dejavnost.            |
+--------------------+------------------------------------------+
|Spremljajoča    |Ostale centralne dejavnosti.       |
|dejavnost      |                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|Izključujoče    |Proizvodne dejavnosti, promet in     |
|dejavnosti     |skladiščenje, trgovina na debelo.     |
+--------------------+------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in |Dopustne so novogradnje, spremembe    |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi  |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+--------------------+------------------------------------------+
|Vrsta objektov,   |Zahtevni, manj zahtevni:         |
|zahtevnih in manj  |– 1261 stavbe za kulturo in razvedrilo  |
|zahtevnih      |– 1262 muzeji in knjižnice        |
|          |– 12740 druge stavbe, ki niso uvrščene  |
|          |drugje: le gasilski domovi.        |
|          |Dovoljena je gradnja infrastrukturnih   |
|          |objektov in naprav, ki so v javnem    |
|          |lokalnem interesu.            |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+--------------------+------------------------------------------+
|2.1 Velikost in   |Višina objektov:             |
|zmogljivost     |Višina ni predpisana.           |
|objektov      |                     |
+--------------------+----------+---------+----------+----------+
|2.2 Stopnja     |tip    |FZ    |DBP    |FI    |
|izkoriščenosti   |     |     |     |     |
|zemljišča      +----------+---------+----------+----------+
|namenjenega za   |G     |/    |20 %   |1     |
|gradnjo       |     |     |     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |G                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje   |Gabariti:                 |
|objektov      |Tlorisni gabariti niso predpisani.    |
|          |Strehe:                  |
|          |– Naklon strehe je 30–45°;dvokapnice, 30 %|
|          |strehe je lahko drugačnega naklona in   |
|          |oblike. Na strehah je dovoljena uporaba  |
|          |frčad, strešnih oken in zatrepov v skupni |
|          |v velikosti največ 20 % celotne strehe.  |
|          |Več kapne (štirikapne) strehe so dovoljene|
|          |v primeru, kadar je smiselno optično   |
|          |zmanjšanje volumna stavbe, kadar to    |
|          |zahteva lokacija (npr. vogalna stavba   |
|          |ipd.);                  |
|          |– dovoljeni so čopi in frčade;      |
|          |– kritina ne sme biti trajno bleščeča;  |
|          |– za objekte, ki niso namenjeni bivanju, |
|          |so na celotnem območju občine dovoljene  |
|          |tudi ravne strehe.            |
|          |Fasade:                  |
|          |Niso predpisane.             |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.3 Posebnost    |– za gradnjo novih objektov BEP večjih od |
|          |800 m2 je potrebna izdelava variantnih  |
|          |rešitev oziroma izvedba javnega,     |
|          |urbanistično-arhitekturnega natečaja v  |
|          |skladu z določili tega odloka.      |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+--------------------+------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega|
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija |
|          |in energija vetra, ali predviden     |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov  |
|          |energije zunaj stavbe.          |
+--------------------+------------------------------------------+
(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CDv – območja centralnih dejavnosti za opravljanje verskih obredov« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+--------------------+------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost  |Verska dejavnost.             |
+--------------------+------------------------------------------+
|Spremljajoča    |Ostale centralne dejavnosti.       |
|dejavnost      |                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|Izključujoče    |Proizvodne dejavnosti, promet in     |
|dejavnosti     |skladiščenje, trgovina na debelo.     |
+--------------------+------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in |Dopustne so novogradnje, spremembe    |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi  |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+--------------------+------------------------------------------+
|Vrsta objektov,   |Zahtevni, manj zahtevni:         |
|zahtevnih in manj  |– 1272 Obredne stavbe.          |
|zahtevnih      |Dovoljena je gradnja infrastrukturnih   |
|          |objektov in naprav, ki so v javnem    |
|          |lokalnem interesu.            |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+--------------------+------------------------------------------+
|2.1 Velikost in   |Višina objektov:             |
|zmogljivost     |Višina ni predpisana.           |
|objektov      |                     |
+--------------------+----------+---------+----------+----------+
|2.2 Stopnja     |tip    |FZ    |DBP    |FI    |
|izkoriščenosti   |     |     |     |     |
|zemljišča      +----------+---------+----------+----------+
|namenjenega za   |G     |/    |10 %   |0,9    |
|gradnjo       |     |     |     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |G                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje   |Gabariti:                 |
|objektov      |Tlorisni gabariti niso predpisani.    |
|          |Strehe:                  |
|          |– Naklon strehe je 30–45°;dvokapnice, 30 %|
|          |strehe je lahko drugačnega naklona in   |
|          |oblike. Na strehah je dovoljena uporaba  |
|          |frčad, strešnih oken in zatrepov v skupni |
|          |v velikosti največ 20 % celotne strehe.  |
|          |Več kapne (štirikapne) strehe so dovoljene|
|          |v primeru, kadar je smiselno optično   |
|          |zmanjšanje volumna stavbe, kadar to    |
|          |zahteva lokacija (npr. vogalna stavba   |
|          |ipd.);                  |
|          |– dovoljeni so čopi in frčade;      |
|          |– kritina ne sme biti trajno bleščeča;  |
|          |– za objekte, ki niso namenjeni bivanju, |
|          |so na celotnem območju občine dovoljene  |
|          |tudi ravne strehe.            |
|          |Fasade:                  |
|          |Niso predpisane.             |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.3 Posebnost    |– za gradnjo novih objektov BEP večjih od |
|          |800 m2 je potrebna izdelava variantnih  |
|          |rešitev oziroma izvedba javnega,     |
|          |urbanistično-arhitekturnega natečaja v  |
|          |skladu z določili tega odloka.      |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+--------------------+------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega|
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija |
|          |in energija vetra, ali predviden     |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov  |
|          |energije zunaj stavbe.          |
+--------------------+------------------------------------------+
72. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih proizvodnih dejavnosti)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IG – gospodarske cone« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost |Trgovske in storitvene, poslovne, obrtne, |
|          |proizvodne, promet in skladiščenje.    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Spremljajoče    |Gostinstvo in turizem, javna uprava,    |
|dejavnosti     |kulturne, razvedrilne, rekreacijske in   |
|          |športne dejavnosti.            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Izključujoče    |Bivanje, proizvodne dejavnosti izhajajoče |
|dejavnosti     |iz kmetijstva in gozdarstva.        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in|Dopustne so novogradnje, spremembe     |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi   |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Vrsta objektov,  |Zahtevni, manj zahtevni:          |
|zahtevnih in manj |– 123 trgovske stavbe in stavbe za     |
|zahtevnih     |storitvene dejavnosti           |
|          |– 124 Stavbe za promet in stavbe za    |
|          |izvajanje komunikacij           |
|          |– 125 industrijske stavbe in skladišča   |
|          |– 12420 garažne stavbe (za potrebe cone). |
|          |Nezahtevni:                |
|          |ograje, nižje od 2,2 metra;        |
|          |škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|          |višina ne presega 1,5 m;          |
|          |pomožni infrastrukturni objekti;      |
|          |spominska obeležja;            |
|          |objekt za telekomunikacijsko opremo.    |
|          |Enostavni objekti:             |
|          |pomožni infrastrukturni objekti:      |
|          |pomožni cestni objekti           |
|          |pomožni energetski objekti         |
|          |pomožni komunalni objekti         |
|          |pomožni objekti za spremljanje stanja   |
|          |okolja.                  |
|          |urbana oprema.               |
|          |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo  |
|          |imeti samostojnih priključkov na objekte  |
|          |gospodarske javne infrastrukture, pač pa  |
|          |so lahko priključeni le na obstoječe    |
|          |priključke. Ograje so lahko samo lesene,  |
|          |žičnate ali kamnite.            |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Velikost in  |Višina objektov:              |
|zmogljivost    |do 13 m.                  |
|objektov      |Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah  |
|          |je dovoljena povsod kjer in v kakršnem   |
|          |obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,  |
|          |potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice |
|          |in stabilnost objektov.          |
+-------------------+----------+----------+-----------+---------+
|2.2 Stopnja    |tip    |FZ    |DBP    |FI    |
|izkoriščenosti   +----------+----------+-----------+---------+
|zemljišča     |E, F   |največ 0,6|najmanj 15 |/    |
|namenjenega za   |     |     |%     |     |
|gradnjo      |     |     |      |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |tip E, F                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje  |Gabariti:                 |
|objektov      |– Objekti za poslovno upravne,       |
|          |administrativne, prodajne ipd. dejavnosti |
|          |se praviloma gradijo predvsem ob javnem  |
|          |mestnem prostoru, druge proizvodne stavbe |
|          |pa v notranjosti kompleksov;        |
|          |– dovoli se združevanje objektov v nize,  |
|          |kareje;                  |
|          |– višinski gabariti: pri umeščanju teh   |
|          |stavb v prostor je treba upoštevati    |
|          |vertikalni gabarit prevladujočega tipa   |
|          |obstoječih objektov iste namembnosti, da  |
|          |nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete |
|          |območja v katerem se gradi (da ne bodo   |
|          |višje ali bistveno nižje). To ne velja za |
|          |stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev |
|          |izrazito višje (tovarniški dimniki, silosi |
|          |ipd.);                   |
|          |– dovoljena je izgradnja kletnih etaž;   |
|          |– objekti v ozadju kompleksa morajo biti  |
|          |nižji od glavnih stavb (ob javnem mestnem |
|          |prostoru).                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |Strehe:                  |
|          |– na celotnem območju občine so za območja |
|          |I – območja proizvodnih dejavnosti     |
|          |dovoljene ravne strehe;          |
|          |– za objekte, ki mejijo na mestni javni  |
|          |prostor, se dovolijo strehe, usklajene s  |
|          |obstoječimi objekti ob tem javnem mestnem |
|          |prostoru. Dovolijo se odstopanja in    |
|          |novosti, če se s tem doseže novo      |
|          |urbanistično-arhitekturno kakovost;    |
|          |– za objekte znotraj industrijskega    |
|          |kompleksa se dovolijo vse vrste streh,   |
|          |vendar naj bodo po enem kompleksu     |
|          |poenotene;                 |
|          |– za objekte večjih dimenzij se      |
|          |priporočajo ravne lahko pa tudi enokapne  |
|          |strehe majhnega naklona;          |
|          |– priporočljiva je namestitev sončnih   |
|          |kolektorjev in sončnih celic;       |
|          |– dovoljena je kritina v črni, sivi, temni |
|          |sivi, opečni ali temno rjavi barvi.    |
|          |Kritina ne sme biti trajno bleščeča.    |
|          |Dovoljeno je odstopanje od teh barv v   |
|          |primeru ravnih streh.           |
|          |Fasade:                  |
|          |– oblikovanje in horizontalna ter     |
|          |vertikalna členitev fasad ter       |
|          |strukturiranje fasadnih odprtin in drugih |
|          |fasadnih elementov naj bodo enostavni in  |
|          |poenoteni po celi fasadi, nizu, kareju   |
|          |oziroma območju;              |
|          |– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad  |
|          |(enostavnejše členitve fasad, uporaba   |
|          |lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih  |
|          |materialov, uporaba izrazitejših fasadnih |
|          |barv kot poudarkov);            |
|          |– fasade stavb, ki mejijo na javni     |
|          |prostor, naj bodo oblikovane kot glavne  |
|          |fasade objektov, z njihovim oblikovanjem  |
|          |naj se zagotavljajo kakovostni in     |
|          |prepoznavni ambienti.           |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri  |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega |
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih  |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija  |
|          |in energija vetra, ali predviden      |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov   |
|          |energije zunaj stavbe.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.1 Dopustni    |Dopustni objekti:             |
|objekti in     |– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča  |
|dejavnosti     |– 22232 Čistilne naprave za potrebe    |
|          |območja                  |
|          |– 23020 Elektrarne in drugi energetski   |
|          |objekti za potrebe območja         |
|          |– 1220 Poslovne in upravne stavbe     |
|          |izključno vezane na dejavnost območja   |
|          |– 12420 Garažne stavbe za potrebe območja |
|          |– Parkirne površine in garaže za tovorna  |
|          |vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse |
|          |ter za priklopnike teh motornih vozil   |
|          |– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja  |
|          |– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe.  |
|          |Dopustne dejavnosti:            |
|          |– skupina 01.4 Živinoreja,         |
|          |– oddelek 10 Proizvodnja živil,      |
|          |– oddelek 96 Druge storitvene dejavnosti. |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.2 Pogojno    |/                     |
|dopustni objekti in|                      |
|dejavnosti     |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.3 Dopustne    |Če se v območju IK nahajajo stanovanjski  |
|gradnje in druga  |objekti tipa AE, BE, D ali drugi objekti, |
|dela        |ki niso navedeni v točki 1.1. tega     |
|          |odstavka, so na teh objektih dopustne samo |
|          |rekonstrukcije, vzdrževalna dela in    |
|          |odstranitev objektov.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.4 Dopustni    |I. NEZAHTEVNI:               |
|nezahtevni in   |1. objekti za lastne potrebe: enoetažna  |
|enostavni objekti |pritlična lopa, utrjene dovozne poti;   |
|iz seznama     |2. ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za |
|predpisa, ki    |pašo živine, nižjih od 1,5 m;       |
|opredeljuje vrste |3. škarpe in podporni zidovi, če njihova  |
|objektov glede na |višina ne presega 1,5 m;          |
|zahtevnost;    |4. pomožni infrastrukturni objekti;    |
|          |5. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;  |
|          |6. začasni objekti, namenjeni sezonski   |
|          |turistični ponudbi ali prireditvam;    |
|          |7. spominska obeležja;           |
|          |8. objekt za telekomunikacijsko opremo.  |
|          |II. ENOSTAVNI OBJEKTI:           |
|          |1. objekti za lastne potrebe: nadstrešek, |
|          |rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali |
|          |nafto, mala komunalna čistilna naprava,  |
|          |zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča.  |
|          |2. pomožni infrastrukturni objekti:    |
|          |– pomožni cestni objekti          |
|          |– pomožni železniški objekti        |
|          |– pomožni letališki objekt         |
|          |– pomožni energetski objekti        |
|          |– telekomunikacijske antene in oddajniki  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |– pomožni komunalni objekti        |
|          |– pomožni objekti za spremljanje stanja  |
|          |okolja.                  |
|          |3. začasni objekti.            |
|          |4. urbana oprema.             |
|          |Skupna površina vseh nezahtevnih in    |
|          |enostavnih objektov, vključno s površino  |
|          |zahtevnih in manjzahtevnih objektov    |
|          |(stavb) na zemljišču namenjenem za     |
|          |gradnjo, ne sme presegati faktorja     |
|          |zazidanosti določenega s podrobnejšo    |
|          |namensko rabo prostora oziroma faktorja  |
|          |zazidanosti, ki je določen s podrobnimi  |
|          |izvedbenimi pogoji za posamezno enoto   |
|          |urejanja prostora.             |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Velikost in  |– maksimalna višina novogradenj obsega   |
|zmogljivost    |visoko P+1 ali na padajočem terenu K+P+1, |
|objektov      |oziroma do skupne višine od kote pritličja |
|          |največ 10.00 m. Del zgradbe, ki je     |
|          |namenjen poslovnemu delu, je lahko visok – |
|          |vkopana K+P+3 do skupne višine – od kote  |
|          |pritličja največ 12.00 m. Na območjih   |
|          |urejanja, kjer je prevladujoča namenska  |
|          |raba IK – površine z objekti za kmetijsko |
|          |proizvodnjo, je maksimalna skupna višina  |
|          |največ 18.00 m,              |
|          |– višina novih objektov se prilagaja    |
|          |višini že zgrajenih objektov v enoti    |
|          |urejanja prostora, če tehnološki proces ne |
|          |zahteva drugače,              |
|          |– tlorisni gabariti so prilagojeni     |
|          |tehnološkim zahtevam in razpoložljivemu  |
|          |zemljišču,                 |
|          |– novogradnje ali dopolnilne gradnje ne  |
|          |smejo biti vidno izpostavljene in ne smejo |
|          |tvoriti novih višinskih dominant v     |
|          |prostoru.                 |
+-------------------+----------+----------+-----------+---------+
|2.2 Stopnja    |tip    |FZ    |DBP    |FI    |
|izkoriščenosti   |     |     |      |     |
|zemljišča     |     |     |      |     |
|namenjenega za   |     |     |      |     |
|gradnjo      |     |     |      |     |
+-------------------+----------+----------+-----------+---------+
|          |E, F   |največ 0,7|najmanj 15 |/    |
|          |     |     |%     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |Tip E, F                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje  |– poslovni deli objektov oziroma deli   |
|objektov      |objektov, ki niso namenjeni proizvodnji,  |
|          |naj bodo arhitekturno oblikovani in    |
|          |locirani ob glavni dovozni cesti oziroma  |
|          |ob javnem prostoru.            |
|          |– objekte poudarjenih horizontalnih    |
|          |gabaritov je treba členiti. Če tehnološki |
|          |procesi v posameznih objektih zahtevajo  |
|          |višinsko poudarjene elemente (dimnike,   |
|          |stolpe ipd.), jih je treba arhitekturno  |
|          |oblikovati.                |
|          |Fasade:                  |
|          |– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad  |
|          |(enostavnejše členitve fasad, uporaba   |
|          |lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih  |
|          |materialov – predvsem za upravne in    |
|          |pisarniške stavbe).            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.3 Velikost in  |Na zemljišču namenjenemu za gradnjo je   |
|urejanje zelenih  |treba zasaditi vsaj 10 dreves na hektar.  |
|površin      |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri  |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega |
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih  |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija  |
|          |in energija vetra, ali predviden      |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov   |
|          |energije zunaj stavbe.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
73. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na posebnih območjih)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »BC – športni centri« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+--------------------+------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost  |Športne aktivnosti in športne prireditve. |
+--------------------+------------------------------------------+
|Spremljajoče    |Kulturne, razvedrilne dejavnosti,     |
|dejavnosti     |gostinstvo in turizem, druge dejavnosti, |
|          |ki služijo tem območjem.         |
+--------------------+------------------------------------------+
|Izključujoče    |trgovina na debelo            |
|dejavnosti     |bivanje                  |
|          |poslovne dejavnosti            |
|          |proizvodne dejavnosti           |
|          |promet in skladiščenje          |
+--------------------+------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in |Dopustne so novogradnje, spremembe    |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi  |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+--------------------+------------------------------------------+
|Vrsta objektov,   |Zahtevni, manj zahtevni:         |
|zahtevnih in manj  |– 24110 Športna igrišča: razen površin za |
|zahtevnih      |avtomobilske, motoristične, kolesarske ali|
|          |konjske dirke               |
|          |– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti |
|          |za šport, rekreacijo in prosti čas:    |
|          |otroška in druga javna igrišča, jahališča,|
|          |smučarska skakalnica, balinišče, površine |
|          |za piknik                 |
|          |– 12650 Stavbe za šport          |
|          |– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki  |
|          |niso uvrščene drugje: sanitarni prostori, |
|          |– 12112 Gostilne (do 250 m2 bruto tlorisne|
|          |površine); bifeji, točilnice, bari (do 50 |
|          |m2 bruto tlorisne površine).       |
+--------------------+------------------------------------------+
|          |Nezahtevni:                |
|          |ograje, nižje od 2,2 metra;        |
|          |škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|          |višina ne presega 1,5 m;         |
|          |pomožni infrastrukturni objekti;     |
|          |spominska obeležja;            |
|          |objekt za telekomunikacijsko opremo.   |
|          |Enostavni objekti:            |
|          |pomožni infrastrukturni objekti:     |
|          |pomožni cestni objekti          |
|          |pomožni energetski objekti        |
|          |pomožni komunalni objekti         |
|          |pomožni objekti za spremljanje stanja   |
|          |okolja                  |
|          |vadbeni objekti              |
|          |urbana oprema.              |
|          |Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali |
|          |kamnite.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+--------------------+------------------------------------------+
|2.1 Velikost in   |Višina objektov:             |
|zmogljivost     |do 13 m.                 |
|objektov      |                     |
+--------------------+---------+----------+-----------+---------+
|2.2 Stopnja     |tip   |FZ    |DBP    |FI    |
|izkoriščenosti   +---------+----------+-----------+---------+
|zemljišča      |E    |/     |najmanj 20 |1    |
|namenjenega za   |     |     |%     |     |
|gradnjo       |     |     |      |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |tip E                   |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje   |Gabariti:                 |
|objektov      |/                     |
|          |Strehe:                  |
|          |– za objekte, ki mejijo na mestni javni  |
|          |prostor, se dovolijo strehe, usklajene s |
|          |obstoječimi objekti ob tem javnem mestnem |
|          |prostoru. Dovolijo se odstopanja in    |
|          |novosti, če se s tem doseže novo     |
|          |urbanistično-arhitekturno kakovost;    |
|          |– za objekte večjih dimenzij se      |
|          |priporočajo ravne lahko pa tudi enokapne |
|          |strehe majhnega naklona (do 17°);     |
|          |– priporočljiva je namestitev sončnih   |
|          |kolektorjev in sončnih celic;       |
|          |– dovoljena je kritina v črni, sivi, temni|
|          |sivi, opečni ali temno rjavi barvi.    |
|          |Kritina ne sme biti trajno bleščeča.   |
|          |Dovoljeno je odstopanje od teh barv v   |
|          |primeru ravnih streh.           |
|          |Fasade:                  |
|          |– oblikovanje in horizontalna ter     |
|          |vertikalna členitev fasad ter       |
|          |strukturiranje fasadnih odprtin in drugih |
|          |fasadnih elementov naj bodo enostavni in |
|          |poenoteni po celi fasadi, nizu, kareju  |
|          |oziroma območju;             |
|          |– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad  |
|          |(enostavnejše členitve fasad, uporaba   |
|          |lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih  |
|          |materialov, uporaba izrazitejših fasadnih |
|          |barv kot poudarkov);           |
|          |– fasade stavb, ki mejijo na javni    |
|          |prostor, naj bodo oblikovane kot glavne  |
|          |fasade objektov, z njihovim oblikovanjem |
|          |naj se zagotavljajo kakovostni in     |
|          |prepoznavni ambienti.           |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+--------------------+------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega|
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija |
|          |in energija vetra, ali predviden     |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov  |
|          |energije zunaj stavbe.          |
+--------------------+------------------------------------------+
74. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih zelenih površin)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZS – površine za rekreacijo in šport« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost |rekreacija, šport na prostem, oddih    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Spremljajoče    |kulturne, razvedrilne dejavnosti,     |
|dejavnosti     |gostinstvo in turizem,           |
|          |druge dejavnosti, ki služijo tem območjem |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Izključujoče    |trgovina na debelo             |
|dejavnosti     |bivanje                  |
|          |poslovne dejavnosti            |
|          |proizvodne dejavnosti           |
|          |promet in skladiščenje           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in|Dopustne so novogradnje, spremembe     |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi   |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Vrsta objektov,  |Zahtevni, manj zahtevni:          |
|zahtevnih in manj |– 24110 športna igrišča          |
|zahtevnih     |– 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo |
|          |in prosti čas.               |
|          |Nezahtevni:                |
|          |ograje, nižje od 2,2 metra;        |
|          |škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|          |višina ne presega 1,5 m;          |
|          |spominska obeležja;            |
|          |Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali  |
|          |kamnite.                  |
|          |Začasni objekti:              |
|          |Namenjeni sezonski turistični ponudbi ali |
|          |prireditvam.                |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Velikost in  |/                     |
|zmogljivost    |                      |
|objektov      |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+-------------------+--------+-----------+-----------+----------+
|3.1 Tip zazidave  |/    |      |      |     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje  |/                     |
|objektov      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZP – parki« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost |rekreacija, šport na prostem, oddih    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Spremljajoče    |kulturne, razvedrilne dejavnosti,     |
|dejavnosti     |gostinstvo in turizem,           |
|          |druge dejavnosti, ki služijo tem območjem |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Izključujoče    |trgovina na debelo             |
|dejavnosti     |bivanje                  |
|          |poslovne dejavnosti            |
|          |proizvodne dejavnosti           |
|          |promet in skladiščenje           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in|Dopustne so novogradnje, spremembe     |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi   |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Vrsta objektov,  |Zahtevni, manj zahtevni:          |
|zahtevnih in manj |– 24110 športna igrišča          |
|zahtevnih     |– 24122 drugi gradbeno inženirski objekti |
|          |za šport, rekreacijo in prosti čas – le  |
|          |javni vrtovi, parki, trgi, ki niso     |
|          |sestavni deli javne ceste, zelenice in   |
|          |druge urejene zelene površine.       |
|          |Nezahtevni:                |
|          |ograje, nižje od 2,2 metra;        |
|          |škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|          |višina ne presega 1,5 m;          |
|          |spominska obeležja.            |
|          |Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali  |
|          |kamnite.                  |
|          |Začasni objekti namenjeni sezonski     |
|          |turistični ponudbi ali prireditvam.    |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Velikost in  |/                     |
|zmogljivost    |                      |
|objektov      |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+-------------------+--------+-----------+-----------+----------+
|3.1 Tip zazidave  |/    |      |      |     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje  |/                     |
|objektov      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZD – druge urejene zelene površine« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+--------------------+------------------------------------------+
|1.1 Dopustni    |/                     |
|objekti in     |                     |
|dejavnosti     |                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|1.2 Pogojno     |/                     |
|dopustni objekti in |                     |
|dejavnosti     |                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|1.3 Dopustne    |– Gradnja podzemnih garaž ni dopustna.  |
|gradnje in druga  |– Objekte za obrambo, zaščito in reševanje|
|dela        |v naravnih in drugih nesrečah je dopustno |
|          |graditi le v primeru vojne ali naravne  |
|          |ogroženosti.               |
+--------------------+------------------------------------------+
(4) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZK – pokopališča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+--------------------+------------------------------------------+
|1.1 Dopustni    |Dopustni objekti:             |
|objekti in     |– 24204 Pokopališča            |
|dejavnosti     |– 12721 Stavbe za opravljanje verskih   |
|          |obredov                  |
|          |– 12722 Pokopališke stavbe.        |
+--------------------+------------------------------------------+
|1.2 Oblikovanje   |Oblikovanje objektov skladno z določili  |
|objektov      |tretjega odstavka 71. člena za območja  |
|          |centralnih dejavnosti za opravljanje   |
|          |verskih obredov CDv.           |
+--------------------+------------------------------------------+
75. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih prometnih površin)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »PC – površine cest« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+--------------------+------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost  |So namenjena za izvajanje dejavnosti   |
|          |gospodarskih služb s področja prometa.  |
+--------------------+------------------------------------------+
|Spremljajoče    |gostinstvo                |
|dejavnosti     |trgovina                 |
|          |skladiščenje               |
|          |druge dejavnosti, ki služijo tem območjem |
+--------------------+------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in |Dopustne so novogradnje, spremembe    |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi  |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+--------------------+------------------------------------------+
|Vrsta objektov,   |Zahtevni, manj zahtevni:         |
|zahtevnih in manj  |– 211 ceste                |
|zahtevnih      |– 214 mostovi, viadukti, predori in    |
|          |podhodi                  |
|          |– 12410 postajna poslopja, terminali,   |
|          |stavbe za izvajanje komunikacij ter z   |
|          |njimi povezane stavbe.          |
|          |Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1. |
+--------------------+------------------------------------------+
|Oblikovni pogoji  |Dovoljeni objekti naj bodo zasnovani ob  |
|          |upoštevanju usmeritev in pogojev     |
|          |pristojnega upravljavca infrastrukture.  |
+--------------------+------------------------------------------+
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »PO – površine za mirujoči promet« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+--------------------+------------------------------------------+
|1.1 Dopustni    |Dopustni objekti:             |
|objekti in     |– 12420 Garažne stavbe          |
|dejavnosti     |– 21110, 21120 Parkirišča         |
|          |– gradbeno-inženirski objekti, če so   |
|          |namenjene/-i dejavnostim v območju.    |
|          |Drugi prometni infrastrukturni objekti:  |
|          |– parkirne površine za gospodarska in   |
|          |tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton in za|
|          |priklopnike teh motornih vozil.      |
+--------------------+------------------------------------------+
|1.2 Pogojno     |Dopustne dejavnosti:           |
|dopustni objekti in |– oddelek 49 Kopenski promet: le podrazred|
|dejavnosti     |49.410 Cestni tovorni promet.       |
+--------------------+------------------------------------------+
|1.3 Dopustne    |/                     |
|gradnje in druga  |                     |
|dela        |                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|1.4 Dopustni    |I. NEZAHTEVNI:              |
|nezahtevni in    |1. ograje, nižje od 2,2 m,        |
|enostavni objekti  |2. škarpe in podporni zidovi, če njihova |
|iz seznama     |višina ne presega 1,5 m.         |
|predpisa, ki    |II. ENOSTAVNI OBJEKTI:          |
|opredeljuje vrste  |d) pomožni infrastrukturni objekti:    |
|objektov glede na  |1. pomožni cestni objekti         |
|zahtevnost     |2. pomožni energetski objekti       |
|          |3. pomožni komunalni objekti       |
|          |4. pomožni objekti za spremljanje stanja |
|          |okolja                  |
|          |e) urbana oprema: le montažna sanitarna  |
|          |enota.                  |
|          |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo |
|          |imeti samostojnih priključkov na objekte |
|          |gospodarske javne infrastrukture, pač pa |
|          |so lahko priključeni le na obstoječe   |
|          |priključke.                |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+--------------------+------------------------------------------+
|2.1 Velikost in   |                     |
|zmogljivost     |                     |
|objektov      |                     |
+--------------------+---------+----------+-----------+---------+
|2.2 Stopnja     |/    |     |      |     |
|izkoriščenosti   +---------+----------+-----------+---------+
|zemljišča      |tip   |FZ    |DBP    |FI    |
|namenjenega za   +---------+----------+-----------+---------+
|gradnjo       |     |0,3    |Najmanj 10 |0,7   |
|          |     |     |%     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |/                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje   |Garažne stavbe morajo biti umeščene v   |
|objektov      |prostor na način, da ne poslabšujejo   |
|          |pogojev v sosednjih stavbah. Višinski   |
|          |gabarit ne sme presegati slemenske lege  |
|          |najvišje stavbe v radiu 50 m. Tlorisni  |
|          |gabariti naj upoštevajo morfologijo    |
|          |pozidave, t.j. velikost stavbišč v    |
|          |neposredni okolici predvidene gradnje. V |
|          |primeru več etažne garažne hiše, naj bodo |
|          |fasade objekta zasnovane sodobno, deloma |
|          |transparentno tako, da so posamezne etaže |
|          |garažne hiše lahko tudi naravno      |
|          |osvetljene. Strehe so lahko simetrične  |
|          |dvokapnice (naklon 30–45°), enokapnice  |
|          |(naklon 5–17°), dovoljene pa so tudi   |
|          |ravne.                  |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.3 Velikost in   |/                     |
|urejanje zelenih  |                     |
|površin       |                     |
+--------------------+------------------------------------------+
76. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih energetske infrastrukture)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »E – območja energetske infrastrukture« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+--------------------+------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost  |So namenjena za izvajanje dejavnosti   |
|          |gospodarskih služb s področja energetske |
|          |infrastrukture.              |
+--------------------+------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in |Dopustne so novogradnje, spremembe    |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi  |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+--------------------+------------------------------------------+
|Vrsta objektov,   |2302 elektrarne in drugi energetski    |
|zahtevnih in manj  |objekti.                 |
|zahtevnih      |                     |
+--------------------+---------+----------+-----------+---------+
|2.2 Stopnja     |/    |     |      |     |
|izkoriščenosti   +---------+----------+-----------+---------+
|zemljišča      |tip   |FZ    |DBP    |FI    |
|namenjenega za   +---------+----------+-----------+---------+
|gradnjo       |     |0,8    |Najmanj 15 |1    |
|          |     |     |%     |     |
+--------------------+---------+----------+-----------+---------+
77. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih okoljske infrastrukture)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »O – območja okoljske infrastrukture« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost |So namenjeni izvajanju gospodarskih služb s|
|          |področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih |
|          |voda ter ravnanja z odpadki.        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Dopustne gradnje  |Dopustne so novogradnje, spremembe     |
|in druga dela   |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi   |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Vrsta objektov,  |– 2212 daljinski vodovodi         |
|zahtevnih in manj |– 2222 lokalni vodovodi          |
|zahtevnih     |– 2223 cevovodi za odpadno vodo      |
|          |– 24203 objekti za ravnanje z odpadki.   |
+-------------------+-------------------------------------------+
78. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na površinah razpršene poselitve)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »A – površine razpršene poselitve« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost |So namenjena bivanju s spremljajočimi   |
|          |dejavnostmi, ki služijo tem območjem.   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Spremljajoče    |Kmetijske dejavnosti in nekatere poslovno |
|dejavnosti     |storitvene dejavnosti.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Izključujoče    |Proizvodne dejavnosti, promet in      |
|dejavnosti     |skladiščenje, trgovina na debelo.     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in|Dopustne so novogradnje, spremembe     |
|druga dela     |namembnosti, odstranitev objekta,     |
|          |rekonstrukcija, dozidave in nadzidave   |
|          |obstoječih objektov. Dovoljena je tudi   |
|          |gradnja gospodarske javne infrastrukture. |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Vrsta objektov   |Zahtevni, manj zahtevni:          |
|          |– 11100 Enostanovanjske stavbe       |
|          |– 11210 Dvostanovanjske stavbe       |
|          |– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo   |
|          |– 12713 Stavbe za spravilo pridelka    |
|          |– 12712 Stavbe za rejo živali       |
|          |– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske   |
|          |stavbe                   |
|          |– 24110 Športna igrišča.          |
|          |Nezahtevni:                |
|          |vsi objekti za lastne potrebe       |
|          |pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;    |
|          |začasni objekti, namenjeni sezonski    |
|          |turistični ponudbi ali prireditvam     |
|          |ograje, nižje od 2,2 metra;        |
|          |škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|          |višina ne presega 1,5 m;          |
|          |pomožni infrastrukturni objekti z izjemo  |
|          |baznih postaj;               |
|          |spominska obeležja;            |
|          |objekt za telekomunikacijsko opremo.    |
|          |Enostavni objekti:             |
|          |objekti za lastne potrebe;         |
|          |pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,    |
|          |pomožni infrastrukturni objekti:      |
|          |pomožni cestni objekti           |
|          |pomožni energetski objekti         |
|          |pomožni komunalni objekti         |
|          |pomožni objekti za spremljanje stanja   |
|          |okolja.                  |
|          |vadbeni objekti: le igrišče za šport in  |
|          |rekreacijo na prostem, kolesarska steza,  |
|          |sprehajalna pot,              |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |spominska obeležja,            |
|          |urbana oprema z izjemo objektov za     |
|          |oglaševanje.                |
|          |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo  |
|          |imeti samostojnih priključkov na objekte  |
|          |gospodarske javne infrastrukture, pač pa  |
|          |so lahko priključeni le na obstoječe    |
|          |priključke. Na zemljišču je dovoljeno   |
|          |postaviti največ tri enostavne ali     |
|          |nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo  |
|          |lesene, žičnate ali kamnite.        |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Velikost in  |Višina objektov:              |
|zmogljivost    |Stanovanjske stavbe višina slemena do   |
|objektov      |10,00 m od kote pritličja. Za       |
|          |nestanovanjske stavbe znaša višina 13,00 m |
|          |od kote pritličja.             |
|          |– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah |
|          |je dovoljena povsod kjer in v kakršnem   |
|          |obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,  |
|          |potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice |
|          |in stabilnost objektov.          |
+-------------------+----------+----------+-----------+---------+
|2.2 Stopnja    |tip    |FZ    |DBP    |FI    |
|izkoriščenosti   +----------+----------+-----------+---------+
|zemljišča     |AE, D, C |največ 0,4|najmanj 10 |/    |
|namenjenega za   |     |     |%     |     |
|gradnjo      |     |     |      |     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |AE, D, C                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje  |Gabariti:                 |
|objektov      |– Podolgovat tloris min 1:1,4.       |
|          |Strehe:                  |
|          |– Tip AE, D, C: naklon strehe je 30–    |
|          |45°;dvokapnice, 30 % strehe je lahko    |
|          |drugačnega naklona in oblike. Na strehah  |
|          |je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken |
|          |in zatrepov v skupni v velikosti največ 20 |
|          |% celotne strehe. Več kapne (štirikapne)  |
|          |strehe so dovoljene v primeru, kadar je  |
|          |smiselno optično zmanjšanje volumna    |
|          |stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr.  |
|          |vogalna stavba ipd.);           |
|          |– dovoljeni so čopi in frčade;       |
|          |– kritina ne sme biti trajno bleščeča;   |
|          |– za objekte, ki niso namenjeni bivanju,  |
|          |so na celotnem območju občine dovoljene  |
|          |ravne strehe.               |
|          |Fasade:                  |
|          |– elementi na fasadah so osno simetrično  |
|          |razporejeni; oblikovanje in horizontalna  |
|          |ter vertikalna členitev;          |
|          |fasad, strukturiranje in postavitev    |
|          |fasadnih odprtin in oblikovanje drugih   |
|          |fasadnih elementov naj bo usklajeno s   |
|          |tradicionalnimi objekti;          |
|          |– s prizidki je treba zagotoviti skladnost |
|          |celotne podobe objekta;          |
|          |– fasade so lahko horizontalno in     |
|          |vertikalno členjene, odprtine naj bodo   |
|          |praviloma pokončne oblike;         |
|          |– fasade so lahko tudi lesene in obložene |
|          |s kamnom; pri lesenih fasadah naj se    |
|          |uporabi rezan les;             |
|          |– detajli na objektih naj bodo v območjih |
|          |ohranjenih tradicionalnih objektov     |
|          |tradicionalni.               |
|          |Enostavni in nezahtevni objekti morajo   |
|          |biti oblikovani skladno z oblikovanjem   |
|          |osnovnega objekta. Površina pomožnega   |
|          |objekta ali skupine pripadajočih pomožnih |
|          |objektov ne sme presegati 30 % površine  |
|          |osnovnega objekta.             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.3 Velikost in  |/                     |
|urejanje zelenih  |                      |
|površin      |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Raba energije                        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Energetska   |V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 |
|učinkovitost    |% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje |
|          |in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri  |
|          |energije, in sicer z aktivno uporabo enega |
|          |ali več virov v lastnih napravah, ki jih  |
|          |predstavljajo: toplota okolja, sončno   |
|          |obsevanje, biomasa, geotermalna energija  |
|          |in energija vetra, ali predviden      |
|          |priključek na naprave za pridobivanje   |
|          |toplote ali hlada iz obnovljivih virov   |
|          |energije zunaj stavbe.           |
+---------------------------------------------------------------+
|5 Velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|5.1 Velikost    |Tip AE, D:                 |
|zemljišča     |Minimalno 600 m2.             |
|namenjenega za   |                      |
|gradnjo      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »Av – površine razpršene poselitve v vinogradniških območjih« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+--------------------+------------------------------------------+
|1.1 Dopustni    |Dopustni objekti:             |
|objekti in     |– 12713 Stavbe za spravilo pridelka- od  |
|dejavnosti     |teh le kašče, kleti, vinske kleti,    |
|          |zidanice in sušilnice sadja.       |
|          |Gradnja zidanic in gospodarskih objektov |
|          |za spravilo sadja je dovoljena ob pogoju, |
|          |da je investitor lastnik najmanj 20 a   |
|          |vinograda oziroma sadovnjaka v območju  |
|          |najboljših kmetijskih zemljišč ter najmanj|
|          |10 a v območju drugih kmetijskih, ki so  |
|          |vključena v vinogradniško območje.    |
+--------------------+------------------------------------------+
|1.2 Pogojno     |/                     |
|dopustni objekti in |                     |
|dejavnosti     |                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|1.3 Dopustne    |– Novogradnje tipa CV           |
|gradnje in druga  |Na obstoječih objektih, ki niso tipa CV, |
|dela        |so dopustni rekonstrukcija, vzdrževalna  |
|          |dela ter odstranitev objektov. Nadzidave |
|          |in dozidave so dovoljene na zakonito   |
|          |zgrajenih stavbah.            |
|          |– Velikost vinograda je lahko manjša od  |
|          |velikosti določene v točki 1.1. tega   |
|          |odstavka, v primeru da gre za vzdrževalna |
|          |dela in rekonstrukcije zakonito zgrajenih |
|          |objektov. Za vsakršno gradnjo na     |
|          |zemljiščih Av je potrebno predhodno    |
|          |pridobiti mnenje Kmetijske svetovalne   |
|          |službe o proizvodni sposobnosti zemljišča.|
+--------------------+------------------------------------------+
|1.4 Dopustni    |I. NEZAHTEVNI:              |
|nezahtevni in    |1. ograje, nižje od 2,2 m;        |
|enostavni objekti  |2. škarpe in podporni zidovi, če njihova |
|iz seznama     |višina ne presega 1,5 m;         |
|predpisa, ki    |3. pomožni infrastrukturni objekti.    |
|opredeljuje vrste  |II. ENOSTAVNI OBJEKTI:          |
|objektov glede na  |a) objekti za lastne potrebe: od teh le  |
|zahtevnost     |– nadstrešek in              |
|          |– zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno  |
|          |oskrbo s pitno vodo, če je njegova globina|
|          |do 30 m;                 |
|          |b) pomožni infrastrukturni objekti:    |
|          |1. pomožni cestni objekti         |
|          |2. pomožni energetski objekti       |
|          |3. pomožni komunalni objekti       |
|          |4. pomožni objekti za spremljanje stanja |
|          |okolja.                  |
|          |Skupna površina vseh nezahtevnih in    |
|          |enostavnih objektov, vključno s površino |
|          |zahtevnih in manjzahtevnih objektov    |
|          |(stavb) na zemljišču namenjenem za    |
|          |gradnjo, ne sme presegati faktorja    |
|          |zazidanosti določenega s podrobnejšo   |
|          |namensko rabo prostora oziroma faktorja  |
|          |zazidanosti, ki je določen s podrobnimi  |
|          |izvedbenimi pogoji za posamezno enoto   |
|          |urejanja prostora.            |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Velikost in zmogljivost objektov               |
+--------------------+------------------------------------------+
|2.1 Velikost in   |– največja dovoljena bruto etažna površina|
|zmogljivost     |do 30 m2,                 |
|objektov      |– višinski gabarit: P ali v celoti ali  |
|          |delno vkopana klet (K+P), ki je lahko   |
|          |velika največ toliko kot bruto etažna   |
|          |površina etaže P; višina najvišje točke  |
|          |največ 6 m merjeno od najnižje točke   |
|          |objekta, katerega streha je hkrati strop |
|          |nad prostorom.              |
+--------------------+-------------+-------------+--------------+
|2.2 Stopnja     |tip     |FZ      |DBP      |
|izkoriščenosti   |       |       |       |
|zemljišča      +-------------+-------------+--------------+
|namenjenega za   |CV      |0,3     |najmanj 10 % |
|gradnjo       |       |       |       |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.1 Tip zazidave  |/                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.2 Oblikovanje   |Objekti tipa CV se morajo v prostor    |
|objektov      |umeščati v skladu z obstoječo morfologijo |
|          |pozidave območja enote urejanja prostora |
|          |(položaj glede na relief, smer slemena) in|
|          |ob upoštevanju zakonitosti tradicionalne |
|          |gradnje v gravitacijskem območju.     |
|          |Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih   |
|          |objektov:                 |
|          |Enostavni in nezahtevni objekti morajo  |
|          |biti oblikovani skladno z oblikovanjem  |
|          |osnovnega objekta.            |
+--------------------+------------------------------------------+
|3.3 Velikost in   |Zasaditev dreves:             |
|urejanje zelenih  |– na zemljišču namenjenemu za gradnjo je |
|površin       |treba zasaditi vsaj 1 drevo (dovoljene so |
|          |avtohtone drevesne vrste).        |
+--------------------+------------------------------------------+
79. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 – najboljša kmetijska zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+--------------------+------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost  |Kmetijstvo.                |
+--------------------+------------------------------------------+
|Spremljajoče    |Druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.|
|dejavnosti     |                     |
+--------------------+------------------------------------------+
|Izključujoče    |Proizvodne dejavnosti, promet in     |
|dejavnosti     |skladiščenje, trgovina na debelo.     |
+--------------------+------------------------------------------+
|Dopustne dela in  |Brez spremembe namenske rabe se območju  |
|druga dejavnost   |kmetijskih zemljišč lahko načrtuje samo  |
|          |agrarne operacije in vodni zadrževalniki |
|          |za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, |
|          |omrežja naslednje gospodarske javne    |
|          |infrastrukture, in sicer:         |
|          |– cevovodi za pitno in odpadno vodo s   |
|          |pripadajočimi objekti,          |
|          |– elektroenergetski vodi s pripadajočimi |
|          |objekti,                 |
|          |– komunikacijski vodi,          |
|          |– naftovodi,               |
|          |– plinovodi,               |
|          |– vročevodi in priključki nanje,     |
|          |– posegi za začasne ureditve za potrebe  |
|          |obrambe in varstva pred naravnimi in   |
|          |drugimi nesrečami,            |
|          |– začasni objekti,            |
|          |– rekonstrukcije lokalnih cest,      |
|          |– enostavne pomožne kmetijsko-gozdarske  |
|          |objekte in nezahtevne pomožne kmetijsko- |
|          |gozdarske objekte, navedene v predpisu o |
|          |vrstah objektov glede na zahtevnost    |
+--------------------+------------------------------------------+
|          |ter naslednje pomožne kmetijske objekte: |
|          |– ograje in opore za trajne nasade,    |
|          |– opore za mreže proti toči.       |
+--------------------+------------------------------------------+
|Drugi pogoji    |– Posegi so dopustni pod pogojem, da ne  |
|          |ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti  |
|          |oziroma niso v nasprotju z interesi    |
|          |kmetijstva.                |
|          |– Gradnje morajo biti načrtovane tako, da |
|          |omogočajo lastnikom kmetijskih zemljišč  |
|          |dostop do kmetijskih zemljišč. Kolikor  |
|          |poseg prekine obstoječi dostop do     |
|          |kmetijskih zemljišč, ga je potrebno    |
|          |nadomestiti.               |
|          |– Dopustni objekti, gradnje in druga dela |
|          |ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja  |
|          |kmetijskih zemljišč. Poškodbe je potrebno |
|          |sanirati in zemljišča rekultivirati.   |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Oblika objektov                       |
+--------------------+------------------------------------------+
|Oblikovanje     |– Ureditve, objekti, naprave, ograje   |
|objektov      |morajo biti po celotnem kompleksu     |
|          |kmetijskih zemljišč oblikovno poenoteni  |
|          |ter smiselno usklajeni z zunanjimi    |
|          |ureditvami                |
|          |stičnih območij.             |
+--------------------+------------------------------------------+
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1v – najboljša kmetijska zemljišča v vinogradniških območjih« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.1 Dopustni    |Načrtovanje kmetijskih nezahtevnih in   |
|objekti in     |enostavnih objektov, ter gradbeno     |
|dejavnosti     |inženirskih objektov občinske gospodarske |
|          |javne infrastrukture.           |
|          |Nezahtevni in enostavni objekti se lahko  |
|          |načrtujejo samo za potrebe kmetijskih   |
|          |gospodarstev, ki so vpisana v register   |
|          |kmetijskih gospodarstev in ob predhodni  |
|          |pridobitvi soglasja s strani pristojne   |
|          |kmetijske gospodarske (svetovalne) službe. |
|          |Dopustne dejavnosti:            |
|          |– oddelek 01 Kmetijska proizvodnja in lov |
|          |ter z njima povezane storitve.       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.2 Pogojno    |/                     |
|dopustni objekti in|                      |
|dejavnosti     |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.3 Dopustne    |/                     |
|gradnje in druga  |                      |
|dela        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.4 Dopustni    |NEZAHTEVNI:                |
|nezahtevni in   |1. ograje za pašo živine, nižje od 1,5   |
|enostavni objekti |m;                     |
|iz seznama     |2. pomožni infrastrukturni objekti;    |
|predpisa, ki    |3. pomožni kmetijsko-gozdarski       |
|opredeljuje vrste |objekti:                  |
|objektov glede na |– silos,                  |
|zahtevnost     |– poljska pot,               |
|          |– gnojišče,                |
|          |– vodni zbiralnik;             |
|          |4. spominska obeležja.           |
|          |ENOSTAVNI OBJEKTI:             |
|          |a) pomožni infrastrukturni objekti:    |
|          |– pomožni cestni objekti          |
|          |– pomožni energetski objekti        |
|          |– telekomunikacijske antene in oddajniki  |
|          |– pomožni komunalni objekti        |
|          |– pomožni objekti za spremljanje stanja  |
|          |okolja                   |
|          |b) pomožni kmetijsko-gozdarski objekti le: |
|          |– poljska pot               |
|          |– vrtina ali vodnjak za namakanje     |
|          |kmetijskih zemljišč            |
|          |c) vadbeni objekti             |
|          |d) spominska obeležja.           |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Lega objektov                        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1. Lega objektov |Kmetijski nezahtevni in enostavni objekti |
|          |se lahko načrtujejo v oddaljenosti največ |
|          |150 m od meje s stavbnim zemljiščem.    |
+-------------------+-------------------------------------------+
(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K2 – druga kmetijska zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.1 Dopustni    |Brez spremembe namenske rabe se območju  |
|objekti in     |kmetijskih zemljišč lahko načrtuje samo  |
|dejavnosti     |agrarne operacije in vodni zadrževalniki za|
|          |potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,   |
|          |omrežja naslednje gospodarske javne    |
|          |infrastrukture, in sicer:         |
|          |– cevovodi za pitno in odpadno vodo s   |
|          |pripadajočimi objekti,           |
|          |– elektroenergetski vodi s pripadajočimi  |
|          |objekti,                  |
|          |– komunikacijski vodi,           |
|          |– naftovodi,                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |– plinovodi,                |
|          |– vročevodi in priključki nanje,      |
|          |– posegi za začasne ureditve za potrebe  |
|          |obrambe in varstva pred naravnimi in    |
|          |drugimi nesrečami,             |
|          |– začasni objekti,             |
|          |– rekonstrukcije lokalnih cest.      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.2 Pogojno    |/                     |
|dopustni objekti  |                      |
|in dejavnosti   |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.3 Dopustne    |/                     |
|gradnje in druga  |                      |
|dela        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.4 Dopustni    |I. NEZAHTEVNI:               |
|nezahtevni in   |Enostavni pomožni kmetijsko-gozdarske   |
|enostavni objekti |objekti in nezahtevni pomožni kmetijsko-  |
|          |gozdarske objekti, navedeni v predpisu o  |
|          |vrstah objektov glede na zahtevnost    |
|          |ter naslednje pomožne kmetijske objekte:  |
|          |– ograje in opore za trajne nasade     |
|          |– opore za mreže proti toči        |
|          |– gozdne ceste               |
|          |– grajene gozdne vlake           |
|          |– spominska obeležja.           |
|          |II. ENOSTAVNI OBJEKTI:           |
|          |1. pomožni infrastrukturni objekti:    |
|          |– pomožni cestni objekti,         |
|          |– pomožni energetski objekti,       |
|          |– telekomunikacijske antene in oddajniki, |
|          |– pomožni komunalni objekti,        |
|          |– pomožni objekti za spremljanje stanja  |
|          |okolja;                  |
|          |2. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti le: |
|          |– čebelnjak,                |
|          |– poljska pot,               |
|          |– ribnik kot vodno zajetje,        |
|          |– vrtina ali vodnjak za namakanje     |
|          |kmetijskih zemljišč,            |
|          |– krmišče,                 |
|          |– molzišče,                |
|          |– hlevski izpust,             |
|          |– ograje za pašo živine nižje od 1,5 m,  |
|          |– rastlinjak,               |
|          |– kašča,                  |
|          |– kozolec,                 |
|          |– senik,                  |
|          |– gozdne ceste,              |
|          |– grajene gozdne vlake.          |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Lega objektov                        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1. Lega objektov |Rastlinjak je lahko oddaljen od meje    |
|          |zazidljivosti največ 30 m, ostali kmetijski|
|          |nezahtevni in enostavni objekti se lahko  |
|          |postavijo v oddaljenosti največ 150 m od  |
|          |meje zazidljivosti.            |
+-------------------+-------------------------------------------+
(4) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K2v – druga kmetijska zemljišča v vinogradniških območjih« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.1 Dopustni    |Načrtovanje kmetijskih nezahtevnih in   |
|objekti in     |enostavnih objektov, ter gradbeno     |
|dejavnosti     |inženirskih objektov občinske gospodarske |
|          |javne infrastrukture.           |
|          |Nezahtevni in enostavni objekti se lahko  |
|          |načrtujejo samo za potrebe kmetijskih   |
|          |gospodarstev, ki so vpisana v register   |
|          |kmetijskih gospodarstev in ob predhodni  |
|          |pridobitvi soglasja s strani pristojne   |
|          |kmetijske gospodarske (svetovalne) službe. |
|          |Dopustne dejavnosti:            |
|          |– oddelek 01 Kmetijska proizvodnja in lov |
|          |ter z njima povezane storitve.       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.2 Pogojno    |/                     |
|dopustni objekti in|                      |
|dejavnosti     |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.3 Dopustne    |/                     |
|gradnje in druga  |                      |
|dela        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.4 Dopustni    |NEZAHTEVNI:                |
|nezahtevni in   |1. ograje za pašo živine, nižje od 1,5 m; |
|enostavni objekti |2. pomožni infrastrukturni objekti;    |
|iz seznama     |3. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:  |
|predpisa, ki    |– silos,                  |
|opredeljuje vrste |– poljska pot,               |
|objektov glede na |– gnojišče,                |
|zahtevnost;    |– vodni zbiralnik.             |
|          |4. spominska obeležja.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |ENOSTAVNI OBJEKTI:             |
|          |e) pomožni infrastrukturni objekti:    |
|          |– pomožni cestni objekti          |
|          |– pomožni energetski objekti        |
|          |– telekomunikacijske antene in oddajniki  |
|          |– pomožni komunalni objekti        |
|          |– pomožni objekti za spremljanje stanja  |
|          |okolja                   |
|          |f) pomožni kmetijsko-gozdarski objekti le: |
|          |– poljska pot               |
|          |– vrtina ali vodnjak za namakanje     |
|          |kmetijskih zemljišč            |
|          |g) vadbeni objekti             |
|          |h) spominska obeležja.           |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Lega objektov                        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1. Lega objektov |Kmetijski nezahtevni in enostavni objekti |
|          |se lahko načrtujejo v oddaljenosti največ |
|          |150 m od meje s stavbnim zemljiščem.    |
+-------------------+-------------------------------------------+
80. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih gozdnih zemljišč)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »G – gozdna zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.1 Dopustni    |a) Gradnja objektov gospodarske javne   |
|objekti in     |infrastrukture:              |
|dejavnosti     |– 12410 – postaje, terminali, stavbe za  |
|          |izvajanje elektronskih           |
|          |komunikacij ter z njimi povezane stavbe  |
|          |– 211 – ceste               |
|          |– 214 – mostovi              |
|          |– 22122 – objekti za črpanje, filtriranje |
|          |in zajem vode               |
|          |– 2213 – prenosna komunikacijska omrežja  |
|          |– 2221 – distribucijski plinovodi     |
|          |– 2222 – distribucijski cevovodi za vodo  |
|          |in pripadajoči objekti;          |
|          |– 22231 – cevovodi za odpadno vodo in   |
|          |– 2224 – distribucijski elektroenergetski |
|          |vodi in distribucijska komunikacijska   |
|          |omrežja.                  |
|          |b) Objekte za obrambo, zaščito in     |
|          |reševanje v naravnih in drugih nesrečah je |
|          |dopustno graditi le v primeru vojne ali  |
|          |naravne ogroženosti.            |
|          |c) Dopustne so tudi:            |
|          |– gozdarske prostorsko ureditvene     |
|          |operacije, skladno z Zakonom o gozdovih,  |
|          |– sanacije peskokopov, kamnolomov in    |
|          |gramoznic, brez možnosti nadaljnjega    |
|          |izkoriščanja in nadaljnje širitve na    |
|          |območja, ki so namenjena gozdnim      |
|          |zemljiščem,                |
|          |– gradnja objektov in naprav mobilne    |
|          |telefonije na podlagi soglasja pristojne  |
|          |javne gozdarske službe in pristojne službe |
|          |za varovanje narave,            |
|          |– vzdrževanje objektov,          |
|          |– odstranitev objektov.          |
|          |d) Za vse posege v gozd in gozdni prostor |
|          |je treba pridobiti soglasje pristojnega  |
|          |organa oziroma javne gozdarske službe.   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.2 Pogojno    |/                     |
|dopustni objekti in|                      |
|dejavnosti     |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.3 Dopustne    |/                     |
|gradnje in druga  |                      |
|dela        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.4 Dopustni    |I. NEZAHTEVNI:              |
|nezahtevni in   |1. ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za |
|enostavni objekti |pašo živine, nižjih od 1,5 m; dopustna je |
|iz seznama     |le postavitev ograj za zaščito mladovja  |
|predpisa, ki    |ali varstva gozdov pred divjadjo ter za  |
|opredeljuje vrste |zaščito vodnih zajetij, varstva naravnih  |
|objektov glede na |vrednot in območij, zavarovanih na podlagi |
|zahtevnost;    |predpisov o ohranjanju narave, kulturnih  |
|          |spomenikov ali znanstveno raziskovalnih  |
|          |preučevanj. Za postavitev ograje je    |
|          |potrebno pridobiti dovoljenje javne    |
|          |gozdarske službe. Postavitev zidanih ograj |
|          |ni dovoljena.               |
|          |2. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti le: |
|          |– poljska pot               |
|          |– gozdna cesta               |
|          |– grajena gozdna vlaka           |
|          |– obora za rejo divjadi (v skladu s    |
|          |predpisi za področje gozdov);       |
|          |3. spominska obeležja.           |
|          |II. ENOSTAVNI OBJEKTI:           |
|          |a) pomožni infrastrukturni objekti:    |
|          |1. pomožni cestni objekti         |
|          |2. telekomunikacijske antene in oddajniki |
|          |3. pomožni objekti za spremljanje stanja  |
|          |okolja                   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |b) pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:  |
|          |– čebelnjak (gradnja oziroma postavitev je |
|          |dopustna pod pogojem, da je pridobljena  |
|          |registrska številka stojišča čebelnjaka)  |
|          |– gozdna učna pot             |
|          |– grajena gozdna vlaka           |
|          |– krmišče                 |
|          |– ograje za pašo živine nižje od 1,5 m   |
|          |(postavitev je dopustna le v primeru, da  |
|          |je paša opredeljena v gozdnogojitvenem   |
|          |načrtu)                  |
|          |– gozdna cesta               |
|          |c) vadbeni objekti: le vadbeni objekti,  |
|          |namenjeni športu in rekreaciji na prostem, |
|          |kadar ni pričakovati bistveno negativnih  |
|          |vplivov na funkcije gozdov         |
|          |a) spominska obeležja           |
|          |b) urbana oprema: le nadkrita čakalnica na |
|          |avtobusnem postajališču.          |
+-------------------+-------------------------------------------+
(2) V skladu s predpisi na področju gozdov je potrebno za krčitev gozda v kmetijske namene pridobiti dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: Zavod). Zavod izda dovoljenje z odločbo, če ugotovi, da je krčitev v skladu s prostorskim aktom (zemljišče se mora nahajati v območju kmetijskih zemljišč).
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko izda Zavod dovoljenje tudi za krčitev gozda oziroma gozdnega zemljišča, ki je v prostorskem aktu uvrščeno v območje gozdnih zemljišč, vendar samo, če površina gozda oziroma gozdnega zemljišča, na katerem naj bi se izvedla krčitev, ne presega 0,5 ha in če taka krčitev ni v gozdu, ki je opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom oziroma bi taka krčitev gozda bistveno ogrozila funkcije gozda.
81. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih voda)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »VC – celinske vode« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.1 Dopustni    |– Gradnja objektov, potrebnih za rabo voda |
|objekti in     |in zagotovitev varstva pred utopitvami,  |
|dejavnosti     |– Gradnja objektov, namenjenih varstvu voda|
|          |pred onesnaženjem,             |
|          |– Gradnja objektov, namenjenih obrambi   |
|          |države, zaščiti in reševanju ljudi, živali |
|          |in premoženja ter izvajanju nalog policije,|
|          |– Gradnja objektov grajenega javnega dobra |
|          |po predpisu o vodah ali drugih predpisih, |
|          |– Gradnja objektov javne infrastrukture,  |
|          |komunalne in druge infrastrukture ter   |
|          |komunalnih priključkov na javno      |
|          |infrastrukturo,              |
|          |– Gradnja objektov potrebnih za rabo voda, |
|          |ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno |
|          |zgraditi na vodnem ali priobalnem     |
|          |zemljišču, zagotoviti varnost plovbe in  |
|          |zagotovitev varstva pred utopitvami v   |
|          |naravnih kopališčih,            |
|          |– Gradnja brvi in mostov,         |
|          |– Ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje  |
|          |hidromorfoloških in bioloških lastnosti  |
|          |površinskih voda,             |
|          |– Ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje   |
|          |narave,                  |
|          |– Vstopno izstopna mesta, dostopi do vode |
|          |in pristani.                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.2 Pogojno    |– 23020 Energetski objekti (v sklopu    |
|dopustni objekti in|objektov iz točke 1.1. tega člena je    |
|dejavnosti     |dopustna tudi gradnja malih hidroelektrarn |
|          |do 10 MW).                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.3 Dopustne    |– Gradnja podzemnih garaž ni dopustna.   |
|gradnje in druga  |– Objekte za obrambo, zaščito in reševanje |
|dela        |v naravnih in drugih nesrečah je dopustno |
|          |graditi le v primeru vojne ali naravne   |
|          |ogroženosti.                |
|          |– Premostitve voda in gradnja na vodnem  |
|          |zemljišču mora biti načrtovana tako, da je |
|          |zagotovljena poplavna varnost in da se ne |
|          |poslabšujeta stanje voda in vodni režim.  |
|          |– Za vse posege v vodotoke in v priobalno |
|          |zemljišče vodotokov je treba pridobiti   |
|          |pogoje pristojnega organa oziroma službe za|
|          |vodno gospodarstvo in za varovanje narave. |
|          |– Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso |
|          |skladni z namembnostjo enote urejanja   |
|          |prostora so dopustna samo vzdrževalna dela |
|          |in odstranitev objekta.          |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.4 Druga določila |a) V območju podrobne namenske rabe z   |
|          |oznako VC, veljajo naslednja določila:   |
|          |– za izvedbo brvi in mostov je treba    |
|          |pridobiti najmanj tri tehnično in oblikovno|
|          |ustrezne variantne rešitve,        |
|          |– dostopi do vode se lahko urejajo le z  |
|          |javnih površin,              |
|          |– dopustna je postavitev začasne urbane  |
|          |opreme, urejanje brežin,          |
|          |– spreminjanje širine struge (zamuljenje, |
|          |zasipavanje bregov) ni dopustno,      |
|          |– neutrjene brežine se ohranja tako, da so |
|          |vzpostavljeni pogoji za obstoj avtohtonih |
|          |vrst favne in flore.            |
|          |b) Za posege v območje podrobne namenske  |
|          |rabe z oznako VC, je treba pridobiti pogoje|
|          |in soglasja pristojne službe za urejanje  |
|          |voda in za varstvo naravne in kulturne   |
|          |dediščine.                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
82. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih mineralnih surovin)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Osnovna dejavnost |So namenjena za izvajanje dejavnosti s   |
|          |področja izkoriščanja in raziskovanja   |
|          |mineralnih surovin, in sicer za površine  |
|          |nadzemnega pridobivalnega prostora.    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Drugi pogoji    |– Vsa območja mineralnih surovin se    |
|          |urejajo z OPPN.              |
|          |– Na robovih območij površinskih kopov   |
|          |mineralnih surovin naj se ohranja ali   |
|          |vzpostavi pas vegetacije, zelena bariera, |
|          |ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh   |
|          |območij. V primeru pogozdovanja naj se   |
|          |izberejo sadike avtohtonih vrst za     |
|          |območje, ki so hkrati tudi primerne za   |
|          |posamezen tip zemljišča in reliefa.    |
|          |– Zagotoviti je potrebno protiprašne    |
|          |ukrepe, kot so vlaženje površin ob suhem  |
|          |in vetrovnem vremenu, škropljenje v sušnih |
|          |obdobjih in zajemanje prahu na mestu    |
|          |nastajanja pri strojnih napravah      |
|          |separacije. Vplive na okolje je treba   |
|          |spremljati in jih glede na rezultate    |
|          |spremljanja zmanjševati ali odpravljati.  |
|          |– Za vse površinske kope je upravljavec  |
|          |ali lastnik dolžan zagotoviti sprotno in  |
|          |končno sanacijo.              |
|          |– Obstoječe nezakonite kope, ki niso    |
|          |predvideni za nadaljnje izkoriščanje, se  |
|          |sanira (brez izkoriščanja mineralnih    |
|          |surovin) in s tem izboljša krajinsko    |
|          |sliko. Pri sanaciji je potrebno zagotoviti |
|          |stabilnost brežin, z ustreznim naklonom in |
|          |urejenim odvodnjavanjem ter rekultivacijo |
|          |območja z izbranimi avtohtonimi drevesnimi |
|          |in grmovnimi vrstami. Sanirane kamnolome  |
|          |je možno v celoti vrniti prejšnji rabi   |
|          |gozda ali travnika, dno kamnoloma pa je  |
|          |možno nameniti tudi drugi rabi.      |
|          |– Na območjih sanacij opuščenih      |
|          |nezakonitih kopov je dovoljena sanacija  |
|          |(brez izkoriščanja mineralnih surovin) in |
|          |prepuščanje naravni sukcesiji ali pa    |
|          |vzpostavitev prvotnega stanja, pri čemer  |
|          |se ne smejo poslabšati prostorske razmere |
|          |in kakovost okolja.            |
|          |– Vplive na okolje je treba spremljati in |
|          |jih glede na rezultate spremljanja     |
|          |zmanjševati ali odpravljati.        |
|          |– Z namestitvijo ograj je treba zagotoviti |
|          |varnost pred padcem v globino in pred   |
|          |porušitvami terena.            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Vrsta objektov,  |2301 rudarski objekti           |
|zahtevnih in manj |– Dopustne so gradnje in ureditve, skladne |
|zahtevnih     |s predpisi s področja pridobivanja     |
|          |mineralnih surovin.            |
|          |– Sanacije peskokopov, kamnolomov in    |
|          |gramoznic.                 |
|          |– Raziskave mineralnih surovin in     |
|          |geotermičnega energetskega vira.      |
|          |– Vzdrževanje objektov in odstranitev   |
|          |objektov.                 |
|          |– Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso |
|          |skladni z namembnostjo so dopustna samo  |
|          |vzdrževalna dela in odstranitev objekta.  |
|          |– Dopustne so gradnje v skladu s prilogo  |
|          |1.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.1 Dopustni    |Dopustni objekti:             |
|objekti in     |– 23010 Rudarski objekti, za pridobivanje |
|dejavnosti     |in predelavo mineralnih surovin: odprti  |
|          |kop rudarski objekti in inštalacije ter  |
|          |tehnične naprave za pridobivanje      |
|          |mineralnih surovin, opeke, strešnikov in  |
|          |podobno                  |
|          |– gradnja oziroma postavitev zabojnikov  |
|          |(kontejnerjev) zbirnega centra in     |
|          |sortirnice.                |
|          |Dopustne dejavnosti:            |
|          |– oddelek 05 Pridobivanje premoga,     |
|          |– oddelek 06 Pridobivanje surove nafte in |
|          |zemeljskega plina,             |
|          |– oddelek 07 Pridobivanje rud,       |
|          |– oddelek 08 Pridobivanje rudnin in    |
|          |kamnin,                  |
|          |– oddelek 09 Storitve za rudarstvo.    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.2 Pogojno    |Pogojno dopustne dejavnosti:        |
|dopustni objekti in|– 35 Oskrba z električno energijo, plinom |
|dejavnosti     |in paro,                  |
|          |– 39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z |
|          |odpadki.                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.3 Dopustne    |– Na objektih, ki niso skladni z      |
|gradnje in druga  |namembnostjo območja mineralnih surovin so |
|dela        |dopustna samo vzdrževalna dela in     |
|          |odstranitev objekta.            |
|          |– Podzemne garaže niso dopustne.      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1.4 Dopustni    |I. NEZAHTEVNI:               |
|nezahtevni in   |1.pomožni infrastrukturni objekti.     |
|enostavni objekti |II. ENOSTAVNI OBJEKTI:           |
|iz seznama     |a) pomožni infrastrukturni objekti:    |
|predpisa, ki    |1. pomožni cestni objekti         |
|opredeljuje vrste |2. pomožni komunalni objekti        |
|objektov glede na |3. pomožni objekti za spremljanje stanja  |
|zahtevnost     |okolja.                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
83. člen
(dopustno oblikovanje objektov)
Oblikovanje stavbne mase stanovanjskih objektov je lahko drugačno, če je to povezano z gradnjo energetsko učinkovitih objektov, ki so prilagojeni drugačnim okoljem, gradbenim tehnologijam in so iz drugačnih gradiv, vendar ne smejo bistveno odstopati od okolice.
IV.1. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora
84. člen
(enote urejanja prostora s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji)
(1) Za posamezne enote urejanja poleg splošnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev veljajo tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji.
(2) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora so določeni v Prilogi 1.
IV.2. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih podrobnejših načrtov
85. člen
(območja, za katere je predvidena izdelava podrobnih načrtov)
(1) Podrobnejši načrti se izdelajo za območja enot urejanja, ko gre za:
– celovito oziroma delno prenovo naselja,
– pomembnejšo gospodarsko javno infrastrukturo,
– razvoja naselja kot širitev na nove površine,
– prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih nesreč,
– izkoriščanje mineralnih surovin ter sanacijo pridobivalnih prostorov,
– območja, kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop, kakor tudi na večjih območjih v naselju, ki so namenjena novim gradnjam in zgoščanju pozidave.
(2) Meja podrobnejšega načrta je določena s tem prostorskim načrtom.
86. člen
(prostorski izvedbeni pogoji do sprejema podrobnejšega načrta)
Na območjih, kjer je s tem prostorskim načrtom predvidena izdelava podrobnejšega načrta, so do njegove uveljavitve dopustni naslednji posegi:
– vzdrževanje objektov,
– gradnja pomožnih (nezahtevnih in enostavnih) objektov za lastne potrebe in postavitev ograj na zemljiščih namenjenih za gradnjo,
– odstranitev obstoječih objektov.
V primeru, da gre za objekte varovane s predpisi s področja kulturne dediščine, je za odstranitev treba pridobiti soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine.
– rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev komunalne in prometne infrastrukture. Dovoljena je gradnja in vzdrževanje, prizidave in nadzidave obstoječih objektov, ter gradnja nadomestnih objektov, kolikor ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja posegov v prostor. V primeru, da gre za objekte varovane s predpisi s področja kulturne dediščine, je za kakršnekoli posege pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine.
87. člen
(prostorski izvedbeni pogoji na območjih podrobnejših načrtov)
(1) Za enoto urejanja, za katero je predvidena izdelava podrobnejšega načrta, veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
– splošni prostorski izvedbeni pogoji, določeni v poglavju III. 3 tega prostorskega načrta,
– posebni prostorski izvedbeni pogoji, določeni v poglavju III. 4 tega prostorskega načrta,
– skupne usmeritve za izdelavo podrobnejših načrtov iz tega poglavja,
– morebitne dodatne podrobne usmeritve za izdelavo posameznih podrobnejših načrtov.
(2) Splošni in posebni prostorski izvedbeni pogoji ter skupne usmeritve za izdelavo podrobnejših načrtov se uporabljajo v vseh enotah urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnejšega načrta, če ni s podrobnimi usmeritvami določeno drugače.
(3) Če podrobnejši načrt vključuje več enot urejanja, je treba izdelati strokovne podlage in rešitve prostorskih ureditev za celotno območje podrobnejšega načrta.
(4) Če se izdela podrobnejši načrt samo za del predvidenega območja, je treba pripraviti strokovne podlage za celotno območje podrobnejšega načrta, določiti in rezervirati površine za javne programe kot so šola, vrtec, dom za ostarele ipd., in skupne zelene površine, omrežje dostopnih cest in osnovne komunalne infrastrukture ter etapnost izvajanja podrobnejšega načrta.
(5) Faktor izrabe zemljišča, faktor zazidanosti zemljišča, faktor gradbene prostornine in faktor odprtih zelenih površin se v podrobnejšem načrtu računajo na območja posameznih enot urejanj, glede na namensko rabo. V izračunu se ne upoštevajo obodne ceste, ki mejijo na enoto urejanja in ceste, ki so določene z regulacijskimi linijami.
(6) Faktor izrabe zemljišča, faktor zazidanosti zemljišča, faktor gradbene prostornine in faktor odprtih zelenih površin se za območja stanovanj v podrobnejšem načrtu računajo na območja posameznih enot urejanja. V izračunu se ne upoštevajo obodne ceste, ki mejijo na enoto urejanja in ceste, ki so določene z regulacijskimi linijami ter površine šol, vrtcev in domov za starejše.
(7) V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje, ki se nahaja v območju kulturne dediščine pristojna služba pripravi smernice in mnenja s področja varstva kulturne dediščine.
88. člen
(variantne rešitve)
(1) Strokovne rešitve prostorske ureditve za podrobnejši načrt se lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev. Variantne rešitve lahko izdela en ali več različnih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da je možna njihova medsebojna primerjava. O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za pripravo prostorskega akta, odloči pristojni organ Občine Šmartno pri Litiji.
(2) Zahteva za izvedbo variantnih rešitev je določena v podrobnih usmeritvah za izdelavo posameznih podrobnejših načrtov.
89. člen
(posebni pogoji za območja stanovanj, ki se načrtujejo s podrobnejšimi načrti)
(1) Za območja novih stanovanj oziroma stanovanjske soseske je treba zagotoviti normativno določene kapacitete za vrtce, osnovne šole, domove za starejše občane, osnovno zdravstvo in osnovno oskrbo prebivalcev.
(2) V strokovnih podlagah za podrobnejši načrt se izdela preveritev razpoložljivih kapacitet obstoječih vrtcev, šol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev. Če organ Občine Šmartno pri Litiji, pristojen za primarno izobraževanje ali zdravstvo ugotovi, da so obstoječe kapacitete vrtcev, šol in osnovnega zdravstva, na katere gravitira nova stanovanjska gradnja, neustrezne, je treba na območju podrobnejšega načrta sočasno z gradnjo stanovanj zgraditi nove ali dodatne tovrstne objekte oziroma kapacitete. Če za širitev kapacitet vrtcev, šol in osnovnega zdravstva obstaja rezervacija prostora na primarnih lokacijah teh dejavnosti, se dejavnosti primarno širi na teh lokacijah sočasno z gradnjo stanovanj na območju podrobnejšega načrta.
(3) V novem stanovanjskem naselju s kapaciteto več kot 300 stanovanj je treba v primeru, da v oddaljenosti več kot 500 m ni tovrstnih dejavnosti, zagotoviti površine za dejavnosti osnovne oskrbe prebivalcev v obsegu 3 % bruto etažnih površin novogradnje.
(4) V območju namenske rabe SSs je delež stanovanjskih bruto etažnih površin in bruto etažnih površin ostalih dejavnosti najmanj 60 % za stanovanja in največ 40 % za ostale dejavnosti.
(5) Če ni s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za pripravo podrobnejšega načrta določeno drugače, znaša dopustna izraba prostora v območjih namenske rabe »S – območja stanovanj«:
+--------------+---------------+----------------+---------------+
|       |    FZ   |    DBP   |   FI    |
+--------------+---------------+----------------+---------------+
|   BV, G  |  največ 0,3 | najmanj 35 % | največ 0,8  |
+--------------+---------------+----------------+---------------+
|   AE   |  največ 0,3 | najmanj 30 % | največ 0,5  |
+--------------+---------------+----------------+---------------+
(6) Domovi za starejše občane: v novem stanovanjskem naselju z bruto površino območja stanovanjske soseske več kot 10 ha je treba zagotoviti tudi lokacijo doma za starejše občane (najmanj 1 ha). Dopustna izraba prostora znaša:
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    FZ   |   DBP   |    FI   |   etaže   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|  največ 0,5 | najmanj 20 % |  največ 1,1 | največ P+2+M |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
90. člen
(posebni pogoji za območja centralnih dejavnosti, ki se načrtujejo s podrobnejšimi načrti)
Delež stanovanjskih bruto etažnih površin v območjih »CU – območja centralnih dejavnosti« lahko znaša do 40 % vseh bruto etažnih površin v območju.
91. člen
(prekoračitve FZ, DBP in FI)
(1) V podrobnejših načrtih se vrednosti faktorja izrabe zemljišča, faktorja zazidanosti zemljišča in faktorja gradbene prostornine izjemoma lahko prekoračijo za največ 10 % navedenih vrednosti, če prekoračitev pomeni izboljšanje kakovosti prostora. Prekoračitev je treba v podrobnejšem načrtu utemeljiti in dokazati, da so zagotovljene zelene in parkirne površine v skladu z določili tega prostorskega načrta.
(2) V podrobnejšem načrtu ni dopustno spreminjati namenske rabe, ki je določena s tem prostorskim načrtom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
92. člen
(veljavnost prostorskih izvedbenih načrtov in prostorskih ureditvenih pogojev)
(1) V enotah urejanja za katere ta odlok podaljšuje veljavnost prostorskih izvedbenih aktov, so dopustne gradnje in posegi, ki jih določa veljavni prostorski izvedbeni akt, v skladu z določili tega prostorskega načrta pa še vzdrževanje objektov ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z vrsto objekta.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vse določbe Odloka o dolgoročnem planu Občine Litija za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 4/89, Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94, 63/995/04, 51/04, 126/04) in Odloka o družbenem planu Občine Litija za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/87, Uradni list RS, št. 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04, 126/04), ki so ostale v veljavi po sprejemu Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 18/08).
(3) Z dnem uveljavitve tega prostorskega načrta prenehajo veljati naslednji prostorski ureditveni pogoji, prostorski izvedbeni načrti in lokacijski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01 – ZPPreb, v nadaljnjem besedilu: ZUNDPP):
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika (Uradni list RS, št. 18/05),
– Odlok o ureditvenem območju osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del) (Uradni list RS, št. 20/94, 83/08, 13/10),
– Odlok o ureditvenem načrtu Javorje (Uradni list RS, št. 30/94),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – VK 2 (Uradni list RS, št. 59/07),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica –del (Uradni list RS, št. 44/06).
(4) V veljavi ostanejo naslednji občinski prostorski izvedbeni akti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B):
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del (Uradni list RS, št. 23/07, 89/08 – tehnični popravek),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del (Uradni list RS, št. 55/11),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno sever – 3. del (Uradni list RS, št. 16/13),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze (Uradni list RS, št. 23/07),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« (Uradni list RS, št. 41/09),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS2 (Uradni list RS, št. 116/08, 80/10),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 67/08),
– Odlok o lokacijskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik (Uradni list RS, št. 51/04),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347 (Uradni list RS, št. 78/08, 10/11 – tehnični popravek),
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 18/08).
93. člen
(prostorski izvedbeni akti v izdelavi)
Postopki za sprejem občinskih izvedbenih načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega prostorskega načrta, se nadaljujejo in končajo po določbah tega prostorskega načrta kot občinski podrobni prostorski načrt.
94. člen
(dokončanje postopkov)
(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti začeti pred uveljavitvijo tega odloka se nadaljujejo in končajo po določbah prejšnjih prostorskih aktov.
(2) Postopki izdaje smernic in projektnih pogojev nosilcev urejanj prostora in soglasodajalcev začeti pred uveljavitvijo tega odloka se nadaljujejo in končajo po določbah tega odloka.
95. člen
(dostopnost prostorskega akta)
(1) Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji.
(2) Ta odlok je dostopen tudi na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji.
96. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vršijo pristojne inšpekcijske službe.
97. člen
(veljavnost prostorskega načrta)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 352-3/2007-329
Litija, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost