Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1483. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, stran 4565.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11; v nadaljevanju: ZJF) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 15. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz programov in projektov, njihove spremembe tekom leta ter realizacija v letu 2012.
3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov se objavi na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.
Št. 410-101/2013-40
Ljubljana, dne 15. aprila 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost