Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1499. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža, stran 4592.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) ter 15. in 101. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 24/08) in je Občinski svet Občine Straža na 20. redni seji dne 18. 4. 2013 sprejel
S P R E M E M B E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Straža
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07 in 24/08, v nadaljevanju: Poslovnik).
2. člen
V drugem odstavku 9. člena se besedilo »dosedanji župan« spremeni z »najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega svetnika določi občinski svet«.
3. člen
V tretjem odstavku 21. člena se v drugi povedi črta besedilo »po sklepu občinskega sveta ali«.
4. člen
V prvem odstavku 22. člena se rok za pošiljanje vabila za sklic redne seje spremeni iz 7 na 10 dni.
Spremeni se tretji odstavek 22. člena Poslovnika tako, da se po novem glasi:
»Gradivo za sklic seje se članom občinskega sveta posreduje v elektronski obliki, ki omogoča možnost vnosa komentarjev, na upravičeno zahtevo pa tudi v fizični obliki.«
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 25. člena Poslovnika tako, da se po novem glasi:
»Sklic in gradivo za korespondenčno sejo se svetnikom posreduje v obliki, kot jo določa tretji odstavek 22. člena.«
6. člen
Spremeni se 65. člen Poslovnika tako, da se po novem glasi:
»Varnostni sosvet ima predsednika in štiri člane in obravnava:
– preventivne programe na področju prepovedanih drog,
– preventivne programe o varnosti v cestnem prometu, javnega reda in preprečevanju kriminala,
– daje predloge o varnosti v občini,
– sodeluje s policijo in varnostnimi službami ter društvi, ki se ukvarjajo s preventivo na teh področjih.«
7. člen
Tretji odstavek 70. člena Poslovnika se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Gradivo za sejo delovnega telesa se članom delovnega telesa posreduje v obliki kot jo določa tretji odstavek 22. člena najmanj 5 dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih. Mnenja in stališča delovnega telesa se posredujejo na način kot je opredeljen za pošiljanje gradiva za sejo delovnega telesa.«
8. člen
Spremeni se 99. člen Poslovnika tako, da se po novem glasi:
»Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.
Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa občinskega sveta, vendar o njem ni javne razprave.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.«
9. člen
Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-4/2008-7
Straža, dne 8. aprila 2013
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost