Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Št. 3502-0107/2013-1 Ob-2455/13 , Stran 1509
Št. 3502-0107/2013-1 Ob-2455/13
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2013,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota
I. Opis predmeta prodaje: 1. Stavbna zemljišča, parc. št. 3937/15, 3938/15 in 3938/16, k.o. 105 – Murska Sobota, skupne površine 5.999 m2, ki se prodajajo kot celota, za izklicno ceno 419.930,00 EUR, brez 20% DDV, 2. Stavbno zemljišče, parc. št. 1030/2, k.o. 105 – Murska Sobota, površine 1.323 m2, za izklicno ceno 132.300,00 EUR, brez 20% DDV, 3. Stavbno zemljišče, parc. št. 107/1, k.o. 105 – Murska Sobota, površine 610 m2, za izklicno ceno 23.180,00 EUR, brez 20% DDV, 4. Stavbno zemljišče, parc. št. 1782, k.o. 105 – Murska Sobota, površine 523 m2, za izklicno ceno 23.535,00, brez 20% DDV, 5. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/2, k.o. 127- Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno 17.900,00 EUR, brez 20% DDV, 6. Stavbno zemljišče, parc. št. 1051, k.o. 111 – Černelavci, površine 991 m2, za izklicno ceno 18.220,00 EUR, brez 2% davka na promet nepremičnin. II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente: – fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota štev. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin «, – pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. 2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno je 100,00 EUR. 3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. 4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal varščino ne bo pristopil k javni dražbi, ali uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine Murska Sobota. 6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«. 7. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec. 8. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. 9. Javna dražba bo v ponedeljek, 3. 6. 2013, ob 13. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12). 10. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23, ali po tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota

AAA Zlata odličnost