Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1507. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2012, stran 4657.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 18. seji dne 25. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Pivka za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2012.
2. člen
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov za leto 2012 realiziran v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------+----------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV     |         v EUR|
|   |IN ODHODKOV        |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |     8.835.931,37|
|   |(70+71+72+73+74+78)    |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |     5.852.603,49|
+-----+--------------------------+----------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |     4.419.373,65|
|   |(700+703+704+706)     |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK   |     3.817.826,00|
|   |IN DOBIČEK        |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE  |      425.975,03|
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO |      175.572,62|
|   |IN STORITVE        |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |706 DRUGI DAVKI      |         0,00|
+-----+--------------------------+----------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |     1.433.229,84|
|   |(710+711+712+713+714)   |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  |      976.472,93|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE |       2.622,77|
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE    |       69.009,87|
|   |DENARNE KAZNI       |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE  |      135.330,51|
|   |BLAGA IN STORITEV     |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI    |      249.793,76|
|   |PRIHODKI         |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |      281.458,83|
|   |(720+721+722)       |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE  |      230.311,97|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV     |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE  |         0,00|
|   |ZALOG           |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE  |       51.146,86|
|   |ZEMLJIŠČ IN        |           |
|   |NEOPREDMETENIH      |           |
|   |DOLGOROČNIH SREDSTEV   |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE     |         0,00|
|   |(730+731+732)       |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE   |         0,00|
|   |IZ DOMAČIH VIROV     |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ  |         0,00|
|   |TUJINE          |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |732 DONACIJE ZA ODPRAVO  |         0,00|
|   |POSLEDIC NARAVNIH NESREČ |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |     2.701.869,05|
|   |(740+741)         |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI  |     1.037.824,02|
|   |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH |           |
|   |INSTITUCIJ        |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA   |     1.664.045,03|
|   |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  |           |
|   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA   |           |
|   |EVROPSKE UNIJE      |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ    |         0,00|
|   |EVROPSKE UNIJE (787)   |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |787 PREJETA SREDSTVA   |         0,00|
|   |OD DRUGIH EVROPSKIH    |           |
|   |INSTITUCIJ        |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      |     9.325.557,39|
|   |(40+41+42+43)       |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |     2.095.588,55|
|   |(400+401+402+403+409)   |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI    |      426.368,58|
|   |IZDATKI ZAPOSLENIM    |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |401 PRISPEVKI       |       70.271,67|
|   |DELODAJALCEV       |           |
|   |ZA SOCIALNO VARNOST    |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN  |     1.551.682,14|
|   |STORITVE         |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH    |       47.266,16|
|   |OBRESTI          |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |409 REZERVE        |         0,00|
+-----+--------------------------+----------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |     2.648.474,77|
|   |(410+411+412+413+414)   |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |410 SUBVENCIJE      |      220.401,68|
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |411 TRANSFERI       |     1.004.779,32|
|   |POSAMEZNIKOM       |           |
|   |IN GOSPODINJSTVOM     |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM |      648.443,71|
|   |ORGANIZACIJAM IN     |           |
|   |USTANOVAM         |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI  |      774.850,06|
|   |TRANSFERI         |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |414 TEKOČI TRANSFERI V  |         0,00|
|   |TUJINO          |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |     4.474.989,24|
|   |(420)           |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA   |     4.474.989,24|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV     |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |      106.504,83|
|   |(431+432)         |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |431 INVESTI. TRANSF.   |       66.450,00|
|   |PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI |           |
|   |NISO PRORAČUNSKI     |           |
|   |UPORABNIKI        |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |432 INVESTICIJSKI     |       40.054,83|
|   |TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |           |
|   |UPORABNIKOM        |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |      –489.626,02|
|   |(PRIMANJKLJAJ)(I.–II.)  |           |
|   |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS  |           |
|   |SKUPAJ ODHODKI)      |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |           |
|   |IN NALOŽB         |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|75  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH |         0,00|
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |           |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |           |
|   |(750+751+752)       |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH |         0,00|
|   |POSOJIL          |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH  |         0,00|
|   |DELEŽEV          |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA  |         0,00|
|   |PRIVATIZACIJE       |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|44  |V. DANA POSOJILA IN    |         0,00|
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH   |           |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443) |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |440 DANA POSOJILA     |         0,00|
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH |         0,00|
|   |DELEŽEV IN FINANČNIH   |           |
|   |NALOŽB          |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV    |         0,00|
|   |KUPNIN          |           |
|   |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |443 POVEČANJE NAMENSKEGA |         0,00|
|   |PREMOŽ. V JAV. SKLADIH  |           |
|   |IN DRUGIH PRAV. OSEBAH  |           |
|   |JAV. PRAVA, KI IMAJO   |           |
|   |PREMOŽENJE V SVOJI LASTI |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA    |         0,00|
|   |POSOJILA         |           |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |           |
|   |DELEŽEV (IV.–V.)     |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|50  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)  |     1.071.000,00|
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE  |     1.071.000,00|
+-----+--------------------------+----------------------+
|55  |VIII. ODPLAČILA DOLGA   |       45.567,96|
|   |(550)           |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA  |       45.567,96|
|   |DOLGA           |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  |      535.806,02|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |           |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-   |           |
|   |VIII.)          |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- |     1.025.432,04|
|   |VIII.)          |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     |      489.626,02|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
|   |Stanje sredstev na    |      434.829,23|
|   |računih          |           |
|   |dne 31. 12. 2012     |           |
+-----+--------------------------+----------------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Pivka za leto 2012.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2012 brez prilog, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloge se objavijo na spletni strani Občine Pivka.
Št. 9000-18/2013
Pivka, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost