Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1487. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center), stran 4575.

Na podlagi 18., 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 15. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center)
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center) (Uradni list RS, št. 48/09 in 78/10) se v 5. členu pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo: »spremembe in dopolnitve OPPN pa v februarju 2013, pod številko UP 12-025.«.
2. člen
V 6. členu se v točki »1. Obseg« prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Območje obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1453/42 del, 1416/1 del, 1453/29, vse k. o. Spodnja Šiška, ter zemljišča s parcelnimi številkami 2192/36 del, 2192/20, 2192/28, 2192/31, 2194/2, 2194/3, 2192/26 del, 2193/3, 2193/4, 2192/32, 2192/27, 2192/29, 2192/24 del, 2192/37 del, 2192/23 del, 2187 del, 2191/6, 2192/25 del, 2192/1 del, 2191/5, 2190 del, 2223/1 del, 2196/13 del, 2196/1 del, 2196/12, 2196/20, 2196/21, 2196/15 in 2191/4 del, vse k. o Bežigrad.«.
Točka »2. Meja« se v celoti črta.
Dosedanja točka »3. Funkcionalne enote« postane točka »2. Funkcionalne enote«.
3. člen
V 7. členu se dosedanji tretji in šesti odstavek črtata.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Predviden prehod pod/nad železniško progo, bo omogočal peš povezavo med Šiško in Bežigradom.«.
4. člen
V 9. členu v točki »2. Namembnost« se:
– v tretjem stavku prvega odstavka črta beseda »začasna«;
– drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»V območju je dopustna gradnja objekta ali objektov z naslednjo namembnostjo:
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo za osnovno dejavnost območja
– 12650 Stavbe za šport
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– 12420 Garažne stavbe: samo v kletnih etažah.
Kot spremljajoči program v objektu se lahko predvidijo:
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12203 Druge poslovne stavbe
– 12301 Trgovske stavbe
– 12620 Muzeji in knjižnice.«;
– četrti odstavek črta.
V točki »4. Zasnova zunanje ureditve«:
– se podnaslov »Funkcionalna enota F1« nadomesti s podnaslovom »Funkcionalna enota FE1«;
– se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vzdolž severozahodnega roba območja je dopustna izvedba povezovalne pešpoti med Šiško in Bežigradom. Na zahodni strani območja je dopusta ureditev dostopa do prehoda preko območja EUP ŠI-379.«;
– se v dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, v tretjem stavku besedilo »bo urejeno zbirno odjemno mesto za odpadke« nadomesti z besedilom »je dopustna ureditev odjemnega mesta za odpadke«;
– se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Na celotnem območju funkcionalne enote je dopustna postavitev stojal za kolesa, ki morajo biti enotno oblikovana in ureditev kolesarnic.«.
5. člen
V 10. členu v prvem odstavku se na koncu prve alineje pred vejico doda besedilo »in v parku v 10 m širokem pasu severno od objekta«.
6. člen
V 11. členu se v drugem stavku za besedo »objekt« doda besedi »ali objekte«.
7. člen
V 12. členu se v prvem odstavku doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Na severni strani stavbe je dopustna poglobitev parka in navezava zunanje ureditve na program v nivoju kleti.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Višinske razlike se lahko premostijo s stopnišči, dvigali, klančinami, brežinami ali opornimi zidovi, ki morajo biti oblikovani kot del celovite zunanje ureditve območja.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se pred piko na koncu stavka doda besedilo »v skladu s predpisi«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
8. člen
V 13. členu se v točki »1. Regulacijski elementi« v prvem odstavku na koncu druge alineje podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »V funkcionalni enoti FE1 lahko preko GMk v pasu širine 5,0 m segajo jaški za prezračevanje, kinete z inštalacijami, vkopane strojne naprave ipd.;«.
V točki »2. Tlorisni gabariti« se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izvedba uvozno-izvozne klančine, ki je lahko pokrita, je dopustna tudi zunaj območja gradbene meje nad terenom (GMn), vendar znotraj območja gradbene meje kleti (GMk).«.
V točki »3. Višinski gabariti« se:
– v prvem odstavku v prvi alineji črtata besedi »lahko največ«;
– na koncu drugega odstavka pred piko doda beseda »molilnice«.
V točki »4. Višinske kote terena in pritličja« se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Višinska kota zaključnega tlaka v nivoju pritličja znaša 299,65 m. n. v.
Višinske kote zunanje ureditve ob stavbah je treba prilagajati kotam finalnega tlaka pri vhodih v stavbo. Kota zunanje ureditve na vzhodni strani funkcionalne enote FE1 je lahko do 1,2 m dvignjena nad koto pločnika ceste C2.«.
V točki »5. Kapacitete območja« se:
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Površina funkcionalne enote FE1    10.979 m2
– BTP nad nivojem terena:        6.800 m2
– BTP kleti:              7.400 m2,
od tega 5.300 m2 servisni prostori (garaže, kolesarnice, inštalacijski prostori)«;
– v četrtem odstavku številka »3.988« nadomesti s številko »4.074«.
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
Vse obstoječe objekte v območju OPPN je treba odstraniti. Do odstranitve so dopustna nujna vzdrževalna dela.«.
10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(načrt parcelacije)
Območje OPPN bo razdeljeno na naslednje parcele:
1. Parcela, namenjena gradnji islamskega versko-kulturnega centra P (v nadaljevanju: P), obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1453/29, 1416/1 del, 1453/42 del, vse k. o. Spodnja Šiška, in s parcelnimi številkami 2192/36 del, 2192/26 del, 2192/28, 2192/31, 2192/20 in 2194/2 del, vse k. o. Bežigrad. Površina P znaša 10.979 m2.
2. Parcela, namenjena gradnji ceste C1 (v nadaljevanju: C1), obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2192/24 del, 2192/1 del, 2191/4 del, 2191/6 del, 2196/20 del, 2187 del, 2191/5 del, 2196/21, 2196/12 del, 2196/15 del, 2196/13 del, 2223/1 del, vse k. o. Bežigrad. Površina C1 znaša 1.064 m2.
3. Parcela, namenjena gradnji ceste C2 (v nadaljevanju: C2), obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2192/37 del, 2192/24 del, 2194/2 del, 2192/29, 2192/27, 2192/32, 2194/3, 2193/4, 2193/3, vse k. o. Bežigrad. Površina C2 znaša 1.469 m2.
4. Parcela, namenjena gradnji ceste C3 (v nadaljevanju: C3), obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2192/25 del, 2192/1 del, 2191/4 del, 2196/20 del, 2196/12 del, vse k. o. Bežigrad. Površina C3 znaša 660 m2.
5. Parcela, namenjena ureditvi zelenice Z1 (v nadaljevanju: Z1), obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2191/6 del, 2192/23 del, 2187 del, 2191/5 del, 2190 del, 2223/1 del, 2196/15 del in 2196/13 del, vse k. o. Bežigrad. Površina Z1 znaša 481 m2.
6. Parcela, namenjena ureditvi zelenice Z2 (v nadaljevanju: Z2), obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2192/25 del, 2192/1 del, 2187 del in 2191/4 del, vse k. o. Bežigrad. Površina Z1 znaša 258 m2.
7. Parcela, namenjena ureditvi zelenice Z3 (v nadaljevanju: Z3), obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2191/4 del, 2196/20 del, 2196/12 del, 2196/1 del, 2196/13 del, 2223/1 del, vse k. o. Bežigrad. Površina Z3 znaša 142 m2.
Parcelacija in geokoordinate točk parcelacije so razvidne iz grafičnega načrta št. 3.4. »Načrt parcelacije – prikaz v geodetskem načrtu«.«.
11. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo parceli cest C1 in C2, ki ju sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 2192/24 del, 2192/1 del, 2191/4 del, 2191/6 del, 2196/20 del, 2187 del, 2191/5 del, 2196/21, 2196/12 del, 2196/15 del, 2196/13 del, 2223/1 del, 2192/37 del, 2194/2 del, 2192/29, 2192/27, 2192/32, 2194/3, 2193/4, 2193/3, vse k. o. Bežigrad.«.
V drugem odstavku se številka »3323« nadomesti s številko »2.533«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.
12. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(etapnost gradnje)
Odstranitve obstoječih objektov, ureditev javnih površin ter ureditev prometne in komunalne infrastrukture v območju OPPN se lahko izvajajo v posameznih ločenih etapah.
Gradnja islamskega versko-kulturnega centra s pripadajočimi ureditvami na parceli P se bo izvajala v eni etapi.«.
13. člen
V 19. členu v točki »2. Varstvo zraka« se na koncu tretjega odstavka besedilo »zemeljskega plina ali toplovoda« spremeni tako, da se glasi: »vročevoda ali obnovljivih virov energije«.
V točki »4. Odstranjevanje odpadkov« se na koncu prvega odstavka pred piko doda besedilo: »ali v kleti«.
14. člen
V 20. členu v točki »2. Intervencijske poti in površine« se prvi odstavek črta. Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo prvi do tretji odstavek.
15. člen
V 21. členu v točki »1. Splošni pogoji«:
– se črta drugi odstavek;
– dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Najmanjši notranji radij robnika ob javnih ulicah je 5,0 m. Uvoz na parcelo islamskega versko-kulturnega centra mora biti izveden preko poglobljenega robnika tik ob vozišču, brez poglobitve pločnika.«;
– dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, primarne peš in kolesarske površine, parkirni prostori in druge površine morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neoviran dostop ter vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi. Stavbe morajo biti grajene brez ovir v skladu z zakonodajo s tega področja.«.
V točki »2. Motorni promet« se:
– v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Predvideni normalni profil ceste C1 ima naslednje elemente:
– pločnik                 2,0 m,
– vozišče           2 x 3,0 m = 6,0 m,
– pločnik                 2,0 m,
– skupaj               10,00 m.«;
– za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vozišče na križišču med cestama C1 in C2 mora biti dvignjeno na koto pločnika.«.
Točka »3. Mirujoči promet« se spremeni tako, da se glasi:
»3. Mirujoči promet«:
»Na parceli, namenjeni gradnji islamskega versko-kulturnega centra, je treba zagotoviti potrebno število parkirnih mest (v nadaljevanju: PM) v skladu z naslednjim normativom:
+-------------------------+--------------------+----------------+
|namembnost stavb     |število PM za    |število PM za  |
|             |motorni promet   |kolesa     |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|12721 Stavbe za     |1 PM/10 molilnih  |1 PM/10 molilnih|
|opravljanje verskih   |mest od tega    |mest      |
|obredov         |najmanj 80 % za   |        |
|             |obiskovalce     |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|12630 Stavbe za     |1 PM/učilnico    |0,5 PM/učenca + |
|izobraževanje in     |          |0,3 PM na    |
|znanstvenoraziskovalno  |          |zaposlenega   |
|delo – učilnice     |          |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|12630 Stavbe za     |1 PM/30 m2 BTP   |1 PM/5 sedežev |
|izobraževanje in     |objekta, od tega  |        |
|znanstvenoraziskovalno  |najmanj 20 % za   |        |
|delo – predavalnice   |obiskovalce     |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|12650 Stavbe za šport  |1 PM/70 m2 BTP   |1 PM/70 m2 BTP |
|(športne dvorane)    |objekta       |objekta     |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|12610 Stavbe za kulturo |1 PM/5 sedežev   |1 PM/5 sedežev |
|in razvedrilo      |(obiskovalcev), od |        |
|             |tega najmanj 75 %  |        |
|             |za obiskovalce   |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|11302 Stanovanjske    |1 PM/4 postelje,  |1 PM/2 postelji |
|stavbe za druge posebne |dodatno 10 % za   |        |
|družbene skupine     |obiskovalce     |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|12112 Gostilne,     |1 PM/4 sedežev in 1 |1 PM/4 sedežev |
|restavracije in     |PM/ tekoči meter  |in 1 PM/ tekoči |
|točilnice        |točilnega pulta, od |meter točilnega |
|             |tega najmanj 75 %  |pulta      |
|             |za goste      |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|12203 Druge poslovne   |1 PM/60 m2 BTP   |1 PM/100 m2 BTP |
|stavbe          |objekta, od tega 10 |objekta     |
|             |% PM za obiskovalce |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|12301 Trgovske stavbe do |PM ni treba     |PM ni treba   |
|200 m2 BTP        |zagotavljati    |zagotavljati  |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|12301 Trgovske stavbe od |1 PM/40 m2 BTP   |2 PM/100 m2 BTP |
|200 do 500 m2 BTP    |objekta, od tega  |objekta     |
|             |najmanj 75 % za   |        |
|             |obiskovalce     |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|12620 Muzeji in     |1 PM/60 m2 BTP   |1 PM/60 m2 BTP |
|knjižnice        |objekta, od tega  |objekta     |
|             |najmanj 75 % za   |        |
|             |obiskovalce     |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
V BTP objekta se pri izračunu PM ne upoštevajo BTP, namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
Na parceli, namenjeni gradnji objekta, je treba zgraditi najmanj 50 % predpisanih PM za motorni promet, razen za prostore namembnosti 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine, za katere je treba zgraditi najmanj 70 % predpisanih PM za motorni promet in najmanj 70 % predpisanih PM za kolesarski promet, razen za prostore namembnosti 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine in 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički je treba upoštevati predpise za projektiranje objektov brez grajenih ovir.
Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za motorni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov.
Na parceli, namenjenih gradnji islamskega versko-kulturnega centra, je treba od števila PM za osebna motorna vozila, zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za druga enosledna vozila.
Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila iz tega člena se v izračunu zaokrožijo navzgor.«.
V točki »4. Kolesarski in peš promet« se v drugem stavku tretjega odstavka beseda »nepokrita« nadomesti z besedama »kolesarnice in«.
V točki »5. Intervencijske poti« se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zemljišče, namenjeno gradnji islamskega versko-kulturnega centra, bo v primeru požara dostopno po intervencijski poti, ki bo potekala po cestah C1 in C2. V funkcionalni enoti FE1 je treba za intervencijska vozila zagotoviti dostope do objektov v skladu s predpisi.«.
16. člen
V 22. členu v točki »2. Kanalizacija«:
– se v drugem odstavku v drugem stavku besedilo »DN 00/1500 mm« nadomesti z besedilom »DN 1000/1500 mm« in v tretjem stavku besedilo »F1« nadomesti z besedilom »FE1«;
– se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za potrebe gradnje islamskega versko kulturnega centra je treba prestaviti kanalizacijski zbiralnik A3, ki poteka po severozahodni strani območja OPPN v delu od združitvenega objekta ZO1 do združitvenega objekta ZO2. Dopustno je izvesti tudi kanal K2 za potrebe bodočih gradenj v sosednjih območjih, pri čemer gradnja tega kanala ni pogoj za gradnjo islamskega versko kulturnega centra.«;
– se četrti odstavek črta;
– dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek;
– se v dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, besedilo »Čiste padavinske vode s strehe in čiste vode s pohodnih površin ob objektu se bodo ponikale. Nečiste vode z voznih površin ob objektu se bodo vodile v javno kanalizacijo. V javno kanalizacijo se bosta odvodnjavali tudi cesti C1 in C2.« nadomesti z besedilom »Padavinske odpadne vode s streh, utrjenih in neutrjenih površin v funkcionalni enoti FE1 je treba ponikati v podtalje. Padavinske odpadne vode s cest C1 in C2 se bodo vodile v kanalizacijo.«
– se v dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, besedilo »Ureditev vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje islamskega versko kulturnega centra v Ljubljani, PN, št.: 3159 K, ki jo je izdelalo podjetje JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., v maju 2008.« nadomesti z besedilom »Prestavitev zbiralnika A3 zaradi gradnje islamskega versko-kulturnega centra ob Parmovi cesti – dopolnitev, PN št. 3159/1, ki jo je v novembru 2012 izdelalo podjetje JP Vodovod Kanalizacija d.o.o.«;
– dosedanji osmi odstavek postane sedmi odstavek.
V točki »3. Vodovod« se v petem odstavku besedilo »Ureditev vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje islamskega verskega kulturnega centra, PN št.: 2490 V, ki jo je izdelalo podjetje JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., v maju 2008« nadomesti z besedilom »Ureditev vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje islamskega verskega kulturnega centra, PN št.: 2490 V, 3159 K, ki jo je izdelalo podjetje JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., v juniju 2008 in Ureditev vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa ob Parmovi ulici, PN št.: 2501 V, 3169 K, ki jo je izdelalo podjetje JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., v aprilu 2010«.
V točki »5. Daljinski sistem oskrbe s toploto« se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru oskrbe z obnovljivimi viri energije.«.
17. člen
V 23. členu se pika na koncu prvega odstavka črta in doda besedilo »in Spremembe in dopolnitve programa opremljanja, številka projekta 7493, marec 2013.«.
V drugem odstavku se:
– v prvi alineji številka »4.823.393,01« nadomesti s številko »1.393.545,53«;
– v drugi alineji številka »2.280.740,04« nadomesti s številko »1.393.545,53«;
– v tretji alineji številka »529.866,05« nadomesti s številko »446.589,01«;
– v četrti alineji številka »2.810.606,09« nadomesti s številko »1.840.134,54«;
– v peti alineji številka »246,13« nadomesti s številko »167,61«, številka »199,73« s številko »126,93«, številka »46,40« s številko »40,68«, številka »236,35« s številko »205,64«, številka »183,44« s številko »153,22« in številka »52,91« s številko »52,42«;
– deveta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– stroški za ceste in javno razsvetljavo, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje in druge javne površine vključujejo DDV. Stroški za vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje ne vključujejo DDV;«;
– v enajsti alineji besedilo »obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo povečajo oziroma zmanjšajo« nadomesti z besedilom »komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo poveča oziroma zmanjša«.
18. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(pogodba o opremljanju)
Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upoštevana v Programu opremljanja, lahko Mestna občina Ljubljana s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka.
S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in Mestna občina Ljubljana dogovorita, da zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradi del ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, na kateri namerava graditi objekt. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.«
19. člen
V 26. členu se pred dosedanjo točko »1. Višinska regulacija terena in višinska kota pritličja« doda nova točka 1., ki se glasi:
»1. Višinski gabariti
Višina glavnega objekta ali objektov lahko odstopa navzdol. Odstopanje navzgor je dopustno do + 0,50 m.«.
V dosedanji točki 1., ki postane točka »2. Višinska regulacija terena in višinska kota pritličja« se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri višinski koti pritličja so dopustna odstopanja navzgor do + 0,50 m in navzdol do – 0,80 m.«;
V dosedanji točki 2., ki postane točka »3. Prometno, komunalno in energetsko urejanje«:
– se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da do začetka uporabe objektov islamskega versko-kulturnega centra ne bo mogoča odstranitev dela objekta na parceli št. 2187, k.o. Bežigrad, je dopustna začasna deviacija ceste C1, po parceli z oznako C3. Cesta C1 se v tem primeru lahko izvede le z enostranskim hodnikom za pešce na južni strani vozišča. Trasi ceste je treba prilagoditi potek komunalnih vodov ter obliko in površino parcele ceste C1.«;
– se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda.«;
– se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Umestitev transformatorske postaje v kletne etaže je dopustna pod pogojem, da z rešitvijo soglaša upravljavec.
Namesto zaščitne ograje na jugozahodni strani območja so dopustne tudi druge ureditve za preprečitev dostopa do tirov (zasaditve ipd.) pod pogojem, da z rešitvijo soglaša Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.«;
– dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
Na koncu člena se dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. Kapacitete območja
BTP nad terenom lahko odstopajo od – 30?% do + 10?%. BTP pod terenom lahko odstopajo znotraj GMk.
5. Parcelacija
Pri mejah parcel, namenjenih gradnji cest, so dopustna odstopanja do 0,5 m zaradi prilagoditve dejansko izvedenemu profilu ceste, s čimer se posledično spremenijo površine teh in sosednjih parcel.«.
20. člen
Grafični načrti z naslovi: »3.3. Načrt parcelacije – prikaz na katastrskem načrtu«, »3.4. Načrt parcelacije – prikaz na geodetskem načrtu«, »4.2. Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja in tipične etaže«, »4.4. Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija s prikazom intervencijskih poti« in »4.5. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav« se nadomestijo z novimi grafičnimi načrti z enakimi naslovi in so sestavni deli OPPN.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-38/2012-29
Ljubljana, dne 15. aprila 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.