Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1472. Sklep o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 4545.

Na podlagi 11. točke 129. člena v povezavi s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 13. točko prvega odstavka 195. člena in drugega odstavka 98. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12 in 105/12; v nadaljevanju ZBan-1) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09, 85/10, 62/11, 105/11, 17/12 in 71/12) se v 1.b členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Za namen 14.b člena tega sklepa se uporablja opredelitev pojma pomembna obveznosti v zamudi, kot je določeno pri opredelitvi vsebine stolpca 21 – število dni zamude v 2. točki Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/12 in 34/12).".
2. člen
Za 14.a členom se doda nov 14.b člen, ki se glasi:
"14.b člen
(Dogovori o prestrukturiranju podjetij)
(1) Banka mora Banko Slovenije obvestiti o sklenitvi dogovora o prestrukturiranju podjetja, in sicer najkasneje v desetih delovnih dneh po sklenitvi dogovora z obrazcem POR-195/5, ki je sestavni del tega sklepa. Hkrati z obrazcem POR-195/5 mora predložiti tudi informacije in dokumentacijo iz prvega in drugega odstavka pododdelka 2.1.2.3. Priloge I sklepa o upravljanju s tveganji, vključno s sklenjenim dogovorom o prestrukturiranju podjetja, podpisanim s strani bank upnic.
(2) Za podjetja iz prvega odstavka tega člena banka četrtletno poroča Banki Slovenije o realizaciji in načrtu denarnih tokov preteklega četrtletja, skupaj s pojasnilom o odmikih realiziranih denarnih tokov od predhodno načrtovanih, in sicer z obrazcem DEN TOK iz tretjega odstavka pododdelka 2.1.2.3. Priloge I sklepa o upravljanju s tveganji. Roki za predložitev poročil so:
(a) do 15. februarja tekočega leta za zadnje četrtletje preteklega leta,
(b) do 15. maja za prvo četrtletje tekočega leta,
(c) do 16. avgusta za drugo četrtletje tekočega leta,
(d) do 15. novembra za tretje četrtletje tekočega leta.
(3) Kadar je v postopku restrukturiranja izpostavljenosti do določenega podjetja udeleženih hkrati več bank upnic, je za obveščanje oziroma poročanje Banki Slovenije zadolžena banka iz petega odstavka pododdelka 2.1.2.3. Priloge I sklepa o upravljanju s tveganji.
(4) Če podjetje zamuja z vračilom pomembne obveznosti po novem amortizacijskem načrtu, pripravljenem ob restrukturiranju izpostavljenosti, več kot 90 dni in banka oceni, da ponovno restrukturiranje izpostavljenosti do tega podjetja ni več smiselno, mora banka o tem obvestiti Banko Slovenije v roku tridesetih dni od dneva, v katerem je prišlo do navedene zamude.".
3. člen
Vsebina in oblika obrazca POR-195/5 sta razvidni iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. aprila 2013
Marko Kranjec l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost