Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

SV 431/2013 Ob-2489/13 , Stran 1541
SV 431/2013 Ob-2489/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 26. 4. 2013, opr. št SV 431/2013, je bilo dvosobno stanovanje, št. 25 – posamezni del št. 113, v neto tlorisni površini 66,80 m2, ki se nahaja v mansardi oziroma 3. nadstropju večstanovanjske stavbe, z ident. št. 2143-136, na naslovu Ravne 16, 4290 Tržič, stoječe na zemljiščih parc. št. 395/43, k.o. 2143 – Tržič (ID 6084918) (ID znak 2143-395/43-0) in parc. št. 394/2, k.o. 2143 – Tržič (ID 6084949) (ID znak 2143-394/2-0), last zastavitelja Igorja Tavčarja, Ravne 16, Tržič, do celote, na podlagi Kupoprodajne pogodbe z dne 5. 4. 1993, sklenjene med Tovarno obutve Peko Tržič p.o., Cesta Ste Marie aux Mines 5, kot prodajalko, in Zlato Biberović, Ravne 16, Tržič, kot kupovalko, skupaj z Aneksom k njej z dne 2. 10. 2000 in Potrdilom o plačilu celotne kupnine, Prodajne pogodbe z dne 5. 10. 2000, sklenjene med Zlato Biberović, Ravne 16, Tržič, kot prodajalko, in Milošem Bevcem, Obzidna 20, Piran, kot kupcem, Prodajne pogodbe z dne 12. 3. 2011, sklenjene med Milošem Bevcem, Obzidna 20, Piran, kot prodajalcem, in Polono Sitar, Jakopičeva ulica 30, Kamnik, kot kupovalko ter prodajne pogodbe, opr. št. SV 591/2004, z dne 4. 5. 2004, sklenjene med Polono Sitar, Ravne 16, Tržič, kot prodajalko, in Igorjem Tavčarjem, Kovorska cesta 13, Tržič, kot kupcem, zastavljeno v korist zastavnega upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.000,00 EUR, s pogodbeno sestavljeno nominalno obrestno mero 3-mesečni Euribor in obrestni pribitek v višini 2.50% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete najkasneje do 28. 4. 2028, z ostalimi pogoji, razvidnimi iz Hipotekarne kreditne pogodbe za stanovanjski namenski kredit številka 969309-006.

AAA Zlata odličnost