Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Ob-2445/13 , Stran 1496
Ob-2445/13
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Letnega programa športa v Občini Tolmin za leto 2013, objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa športa v Občini Tolmin v letu 2013
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, določeni v 8. členu Zakona o športu, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Tolmin. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izboru. I – Predmet razpisa: V letu 2013 bomo sofinancirali naslednje vsebine programov: 1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov 2. Športna rekreacija 3. Kakovostni šport 4. Vrhunski šport 5. Šport invalidov naslednje razvojne in strokovne naloge v športu: 1. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za delo v športu 2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne prireditve 3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci 4. Delovanje društev in njihovih zvez 5. Priznanja športnikom in športnim delavcem 6. Promocijska dejavnost in informatika na področju športa II – Višina sredstev: Skupna višina sredstev namenjenih za predmet razpisa znaša 109.455 EUR. Zneski sofinanciranja posameznih vsebin programov in nalog so določeni z Letnim programom športa v Občini Tolmin za leto 2013. III – Prijave in roki: Prijavite se lahko izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki so na voljo vsak delovni dan od objave do zadnjega dne razpisa od 13. do 15. ure na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, Dijaška 12/c, kjer dobite tudi vsa dodatna pojasnila v zvezi s prijavo (kontaktna oseba Branko Velišček – tel. 041/695-675). Po naročilu obrazce dostavimo tudi preko e-pošte. Prijave morajo biti oddane najkasneje 20. 5. 2013 do 12. ure, v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko in oznako »Za razpis« na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p.p. 80, 5220 Tolmin ali osebno na sedežu Zavoda KŠM Tolmin v stavbi Šolskega centra Tolmin, Dijaška 12/b, Tolmin. Nepravočasnih prijav ne bomo upoštevali, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od pisnega poziva Zavoda KŠM Tolmin. IV – Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje programov Odpiranje vlog bo v treh dneh po roku za prijave in ne bo javno. Izbiro izvajalcev ter vrednotenje posameznih programov in nalog v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Tolmin bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan Občine Tolmin. O izidu javnega razpisa bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri. Izbrani programi oziroma naloge morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letu 2013.
Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin

AAA Zlata odličnost