Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1494. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2013, stran 4588.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2013 je določen:
+------+---------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |    (v evrih)|
|   |ODHODKOV          |        |
+----------------------------------+----------------+
|Skupina/podskupine kontov     |  Proračun leta|
|                 |      2013|
+------+---------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |   18.168.721|
|   |(70+71+72+73+74)      |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |   14.084.403|
+------+---------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |   12.178.959|
+------+---------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in  |   11.296.459|
|   |dobiček          |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje  |     532.300|
+------+---------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago |     350.200|
|   |in storitve        |        |
+------+---------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |    1.905.444|
+------+---------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in |    1.551.907|
|   |dohodki          |        |
|   |od premoženja       |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine  |      7.000|
+------+---------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni     |      8.550|
+------+---------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |     152.987|
|   |blaga in storitev     |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni     |     185.000|
|   |prihodki          |        |
+------+---------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |     325.000|
+------+---------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |     325.000|
|   |zemljišč          |        |
|   |in neopredmetenih     |        |
|   |dolgoročnih sredstev    |        |
+------+---------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |    3.759.318|
+------+---------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz |    1.512.519|
|   |drugih javnofinančnih   |        |
|   |institucij         |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  |    2.246.799|
|   |državnega proračuna iz   |        |
|   |sredstev proračuna     |        |
|   |Evropske unije       |        |
+------+---------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI       |   17.863.663|
|   |(40+41+42+43)       |        |
+------+---------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |    3.830.099|
+------+---------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |     753.878|
|   |zaposlenim         |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev |     120.092|
|   |za socialno varnost    |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in  |    2.412.119|
|   |storitve          |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih    |     148.915|
|   |obresti          |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve        |     395.096|
+------+---------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |    7.150.411|
+------+---------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije       |     777.050|
+------+---------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom |    3.942.349|
|   |in gospodinjstvom     |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim |     330.911|
|   |organizacijam       |        |
|   |in ustanovam        |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |    2.100.101|
|   |transferi         |        |
+------+---------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |    6.733.153|
+------+---------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja    |    6.733.153|
|   |osnovnih sredstev     |        |
+------+---------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |     150.000|
+------+---------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski     |     15.000|
|   |transferi pravnim     |        |
|   |in fizičnim osebam, ki   |        |
|   |niso proračunski      |        |
|   |uporabniki         |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski     |     135.000|
|   |transferi proračunskim   |        |
|   |upor.           |        |
+------+---------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |     305.058|
|   |OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.- |        |
|   |II.)            |        |
+------+---------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |        |
|   |IN NALOŽB         |        |
+------+---------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH   |        0|
|   |POSOJIL TER VRAČILA    |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|   |(750+751+752)       |        |
+------+---------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |        0|
|   |POSOJIL          |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih |        0|
|   |posojil          |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |        0|
|   |deležev          |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |        0|
|   |privatizacije       |        |
+------+---------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|   |(440+441+442)       |        |
+------+---------------------------+----------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila     |        0|
+------+---------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |        0|
|   |deležev          |        |
|   |in naložb         |        |
+------+---------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |        0|
|   |iz naslova privatizacije  |        |
+------+---------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA     |        0|
|   |POSOJILA          |        |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |        |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |        |
+------+---------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |        |
+------+---------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |     550.000|
+------+---------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |     550.000|
+------+---------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje  |     550.000|
+------+---------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)   |    1.057.304|
+------+---------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      |    1.057.304|
+------+---------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega   |    1.057.304|
|   |dolga           |        |
+------+---------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |    –202.246|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II- |        |
|   |V.-VIII.)         |        |
+------+---------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |    –507.304|
|   |VIII.)           |        |
+------+---------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE     |    –305.058|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)    |        |
+------+---------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0039/2013
Sevnica, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost