Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Ob-2518/13 , Stran 1489
Ob-2518/13
Občina Mirna, Glavna cesta 28, Mirna na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US: U-I-257/09-22, 10/12, 94/12 – ZDoh-2L) in Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso – DOLB v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2013) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso – DOLB v kraju Mirna
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso – DOLB v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2013). Koncesija se podeljuje skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo. 3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso – DOLB v kraju Mirna. Gospodarska javna služba obsega zlasti: – izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso; – izgradnjo toplovodnega omrežja za daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso do uporabnikov toplotne energije (vključno s toplotno postajo in adaptacijo na obstoječi sistem); – redno pregledovanje delovanja objektov in naprav; – vsa potrebna vzdrževalna dela oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja; – intervencije na objektih in napravah DOLB; – vodenje pripravljalnih del in investicij v nove objekte ter naprave; – vodenje katastra in kontrolne knjige; – priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju; – vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih. Izvajalec javne službe mora poleg navedenih nalog izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo neločljivo povezane. Javno službo izvaja z objekti in napravami distribucijskega omrežja, ki jih bo sam izgradil. 4. Območje koncesije: koncesija se podeljuje za območje določeno s tem razpisom in razpisno dokumentacijo. Koncesionar je na podlagi podeljene koncesije dolžan izgraditi DOLB omrežje na območju kraja Mirna skladno z zahtevami in v obsegu določenem z razpisno dokumentacijo. 5. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za določen čas 20 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja za DOLB, v vsakem primeru pa najkasneje v roku 2 let po sklenitvi koncesijske pogodbe. Po izteku koncesijskega obdobja se celotna infrastruktura prenese na koncedenta. 6. Uporabniki storitev javne službe: uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji objektov na območju izvajanja koncesije, ki sklenejo s koncesionarjem ustrezno pogodbo o priključitvi na distribucijsko omrežje in o oskrbi s toploto na daljinsko ogrevanje. 7. Razpisna dokumentacija in pojasnjevanje razpisne dokumentacije: – Javni razpis je objavljen na spletni strani naročnika: http://www.mirna.si/ in na portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika: http://www.mirna.si/, 24 ur dnevno v času od objave tega javnega poziva, najkasneje do zadnjega dne za oddajo prijave. Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno. – Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki preko portala e-naročanje. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na portalu e-naročanje. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Zadnji rok za pisna vprašanja je 10 dni pred rokom za oddajo prijav, do 23:59. Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve objavi na portalu javnih naročil in spletni strani ter po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj in kjer je zahtevano izkazati z ustreznimi dokazili Prijavitelj mora s predložitvijo ustreznih listin dokazati, da: – je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije; – ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje gospodarske javne službe; – prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2; – proti njemu ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi; – ni bil v katerikoli državi s pravnomočno sodbo obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, ki po pravu te države predstavlja kaznivo dejanje; – je v primeru samostojne prijave samostojno, v primeru skupne prijave pa so vsi ponudniki skupaj sposobni zagotavljati vse dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe na kontinuiran in kvaliteten način, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, predpisov, normativov in standardov; – izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonodajo Republike Slovenije; – je finančno in poslovno sposoben izvajati gospodarsko javno službo; – razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo; – zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času, v skladu z določbami koncesijske pogodbe; – ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2; ZIntPK) ne sme poslovati koncedent; – ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance Republike Slovenije v skladu z Zakonom o javnem naročanju; – izpolnjuje druge pogoje, potrebne za udeležbo v postopku podelitve koncesije, določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil. Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj ter načini dokazovanja, so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 9. Pogoji za predložitev skupne vloge: Pogoji za predložitev skupne vloge so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 10. Rok in način predložitve prijav – Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti na naslov naročnika: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna. – Končni rok za oddajo prijav je 28. 5. 2013 do 10. ure. – Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko) do vložišča koncedenta prispeti do roka, ki je naveden zgoraj. V nasprotnem primeru se štejejo prijave za prepozne. – Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili razpisne dokumentacije. 11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost prijave: prijavitelj je dolžan predložiti ustrezno zavarovanje za resnost prijave. Višina in oblika zavarovanja je opredeljena v razpisni dokumentaciji. 12. Postopek izbire – O izbiri koncesionarja odloča župan z upravno odločbo. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi župan predlog posebne komisije za vodenje razpisa, ki jo imenuje. – Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. Pravno varstvo v postopku je zagotovljeno v skladu z določbami zakona, ki ureja upravni postopek. – Koncesionar je edini izvajalec javne službe na območju, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. – Koncesionar pridobi izključno pravico gradnje in upravljanja z lokalnim distribucijskim omrežjem na območju za katerega je sklenjena koncesijska pogodba. 13. Merila za ocenjevanje prijav: merilo za ocenjevanje je ponudbena cena. Merilo je podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji. 14. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav po potekalo v sejni sobi na Občini Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, dne 28. 5. 2012 ob 10:30. 15. Obvestilo o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od odpiranja prijav.
Občina Mirna

AAA Zlata odličnost