Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5563. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu
5564. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2004 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
5565. Uredba o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih tekstilnih izdelkov s poreklom iz Srbije in Črne Gore ali Severne Koreje po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost
5566. Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Sklepi

5567. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu
5568. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu

MINISTRSTVA

5569. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
5570. Pravilnik o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana
5571. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
5572. Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila
5573. Pravilnik o spremembah pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
5574. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov
5575. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov
5576. Pravilnik o spremembi pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora
5577. Pravilnik o obrazcu izpisa iz evidence
5578. Pravilnik o obrazcu kolesarske izkaznice
5579. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja prometni tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
5580. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicni tečaj)
5581. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja prometni tehnik (poklicni tečaj)
5582. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe administrator za izvajanje na narodno mešanem območju
5583. Pravilnik o posebnih pogojih za uvoz zemeljskih oreškov, lešnikov, pistacij in fig ter izdelkov iz njih iz določenih držav
5584. Pravilnik o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij
5585. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za inšpektorja za kemikalije
5586. Pravilnik o preskušanju izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili
5587. Navodilo o postopkih in dejavnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve

USTAVNO SODIŠČE

5588. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 6. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brda v delu, ki določa obremenitev prodaje naftnih derivatov s številom točk
5589. Odločba o ugotovitvi neskladnosti določb 70. do 81. člena Zakona o nepravdnem postopku z Ustavo in o ugotovitvi skladnosti šeste alineje 47. člena, 48. člena, prvega odstavka 49. člena in četrtega odstavka 51.člena Zakona o zdravstveni dejavnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5590. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2004
5591. Okvirne cene in drugi komercialni pogoji za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja

OBČINE

Bistrica ob Sotli

5592. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob Sotli

Bohinj

5593. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2003

Braslovče

5594. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5595. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Cankova

5596. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2004

Celje

5597. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe

Cerknica

5598. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica
5599. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004

Dobrna

5600. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrna
5601. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2004

Dobrova-Polhov Gradec

5602. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine
5603. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Dravograd

5604. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2003
5605. Sklep o spremembi sklepa o parkirnih conah, višini in času obračunavanja parkirnin

Idrija

5606. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Idrija
5607. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija
5608. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2004
5609. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2004

Kozje

5610. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2004

Križevci

5611. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2004

Krško

5612. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško
5613. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2004

Ljubljana

5614. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 5/7 Chemo

Ljutomer

5615. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Loški Potok

5616. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški potok za leto 2003
5617. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2004
5618. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5619. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2004
5620. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok za leto 2004
5621. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2004

Mislinja

5622. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
5623. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja
5624. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
5625. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2004

Novo mesto

5626. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbnenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-1990, za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba 2003/1)
5627. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Otočec
5628. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Župnca I. - sklop
5629. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja v naselju Gabrje
5630. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja UN Portoval
5631. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Podbreznik

Prevalje

5632. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
5633. Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2004
5634. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
5635. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks
5636. Sklep o vrednosti točke

Semič

5637. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Semič
5638. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Sežana

5639. Odlok o predkupni pravici Občine Sežana
5640. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Sežana
5641. Pravilnik o merilih za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana

Slovenj Gradec

5642. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2004
5643. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2004
5644. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
5645. Program priprave o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Katice"

Slovenska Bistrica

5646. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2004
5647. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenska Bistrica v letu 2003

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

5648. Pravilnik o financiranju občinskih društev iz proračuna

Sveti Jurij ob Ščavnici

5649. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004
5650. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Šentjur

5651. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Šmarje pri Jelšah

5652. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Šmarje pri Jelšah
5653. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Šmarje pri Jelšah
5654. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov in stavb v najem in določanju najemnin

Štore

5655. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Štore v letu 2004

Tišina

5656. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2002
5657. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2003

Turnišče

5658. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5659. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2002
5660. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s planskimi akti
5661. Sklep o določitvi preseganja števila otrok v oddelku prvega starostnega obdobja in oddelkih drugega starostnega obdobja v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ-enota vrtec Turnišče

Veržej

5662. Odlok o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Veržej

Vitanje

5663. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje
5664. Statut Komunale Vitanje, d.o.o.

Vojnik

5665. Odlok o spremembah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik
5666. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vojnik
5667. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2003
5668. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Vojnik
5669. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5670. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Vojnik za leto 2004
5671. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik
5672. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca Mavrica Vojnik
5673. Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Zavrč

5674. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2003
5675. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2004
5676. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5677. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč

Zreče

5678. Odlok o predkupni pravici Občine Zreče na nepremičninah
5679. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče
5680. Sklep o uvedbi prispevka za kanalščino in priključnino
5681. Sklep o dodatnem imenovanju še dveh članov nadzornega odbora Občine Zreče

Žiri

5682. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti