Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5617. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2004, stran 18735.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 96/03) je Občinski svet občine Loški Potok na 7. seji dne 12. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Loški Potok za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov Proračun 2004
-----------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             350,201.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   99,614.000
70   DAVČNI PRIHODKI                    95,569.000
    700 Davki na dohodek in dobiček            67,637.000
    703 Davki na premoženje                8,153.000
    704 Domači davki na blago in storitve         19,779.000
    706 Drugi davki                        –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                   4,045.000
    710 Udeležba na dobičku in prihodki
    od premoženja                     1,470.000
    711 Takse in pristojbine                1,062.000
    712 Denarne kazni                     18.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        445.000
    714 Drugi nedavčni prihodki              1,050.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI                  10,000.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                       10,000.000
3   PREJETE DONACIJE                        –
    730 Prejete donacije iz domačih virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI                 240,587.000
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij              240,587.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              432,066.000
40   TEKOČI ODHODKI                    75,720.000
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         19,370.000
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost                  3,800.000
    402 Izdatki za blago in storitve           50,550.000
    403 Plačila domačih obresti              1,500.000
    409 Rezerve                       500.000
41   TEKOČI TRANSFERI                   74,608.000
    410 Subvencije                     1,350.000
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                   16,560.000
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                      5,415.000
    413 Drugi tekoči domači transferi           51,283.000
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                273,638.000
    420 Nakup in gradnja osnovnih
    sredstev                       273,638.000
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                8,100.000
    430 Investicijski transferi              8,100.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)             –81,865.000
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                 800.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV                          –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)             800.000
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                   20,000.000
50   ZADOLŽEVANJE                     20,000.000
    500 Domače zadolževanje                20,000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                  2,500.000
55   ODPLAČILA DOLGA                    2,500.000
    550 Odplačilo domačega dolga              2,500.000
NETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA                 17,500.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            –63,565.000
X. NETO FINANCIRANJE                     81,865.000
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
OB KONCU LETA                        63,565.000
-----------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Loški Potok. Odredbodajalec proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji podatki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Župan občine Loški Potok je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 5% brez soglasja občinskega sveta.
6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne dotacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki se v letu 2003 oblikuje v višini 500.000 SIT najkasneje do 31. 12. 2004.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000 tolarjev odloča župan in o tem obvesti občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 35.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov je predvidena dolgoročna zadolžitev v letu 2004.
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
10. člen
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 403-02/03-1
Loški Potok, dne 12. decembra 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost