Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5674. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2003, stran 18796.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odl. US, 67/97 - odl. US, 56/98 in 61/99 - odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na 10. redni seji dne 27. novembra 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2003
1. člen
odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2003 (Uradni list RS, št. 35/03 in 48/03) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Zavrč za leto 2003 obsega:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov            v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           261,787.000
    Tekoči prihodki (70+71)               146,395.000
70   Davčni prihodki                   123,239.000
    700 Davek od osebnih prejemkov
      – plače                      29,842.000
    703 Davki na premoženje                7,069.000
    704 Domači davki na blago in storitve         86,328.000
    706 Drugi davki                        –
71   Nedavčni prihodki                   23,156.000
    710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja              1,906.000
    711 Takse in pristojbine                 946.000
    712 Denarne kazni                       –
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           –
    714 Drugi nedavčni prihodki              20,304.000
72   Kapitalski prihodki                      –
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           –
    721 Prihodki od prodaje zalog                 –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja            1,095.000
73   Prejete donacije                        –
    730 Prejete donacije iz domačih virov             –
    731 Prejete donacije iz tujine                 –
74   Transferni prihodki                 114,297.000
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javno finančnih institucij            114,297.000
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)             261,787.000
40   Tekoči odhodki                    76,343.000
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         14,742.000
    401 Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost                2,012.000
    402 Izdatki za blago in storitve           59,589.000
    403 Plačila domačih obresti                  –
    409 Rezerve                          –
41   Tekoči transferi                   66,384.000
    410 Subvencije                         –
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvo                 33,055.000
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                    9,505.000
    413 Drugi tekoči domači transferi           23,824.000
    414 Tekoči transferi v tujino                 –
42   Investicijski odhodki                104,659.000
    420 Nakup in gradnja
      osnovnih sredstev                104,659.000
43   Investicijski transferi                14,401.000
    430 Investicijski transferi              14,401.000
 
III.  Proračunski presežek (I.-II.)
    (proračunski primanjkljaj)                   –
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    In prodaja kapitalskih deležev
    (750+751+752)                         –
75   Prejeta vračila danih posojil                 –
    750 Prejeta vračila danih posojil               –
    751 Prodaja kapitalskih deležev                –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev (440+441+442)                     –
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
    440 Dana posojila                       –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)                  –
 
C)   Račun financiranja
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje ( 500)                      –
50   Zadolževanje                          –
    500 Domače zadolževanje                    –
VIII. Odplačila dolga (550)                     –
55   Odplačila dolga                        –
    550 Odplačila domačega dolga                  –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   –
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)               –
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                   –
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-3/03
Zavrč, dne 27. novembra 2003.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

AAA Zlata odličnost