Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5659. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2002, stran 18781.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), ter na podlagi 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet občine Turnišče na 9. seji dne 8. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2002
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87, 2/89 in Uradni list SRS, št. 57/92 in 11/95) in srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradne objave, št. 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list SRS, št. 57/92 in 11/95) ter že spremenjenih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 26/95, 61/97 in 38/99) za območje nove Občine Turnišče.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe zaradi ureditve kmetijskega zbirnega centra, gradnje stanovanjskih in drugih objektov ter zaradi uskladitve z republiškim planom na področju varstva narave in varstva kulturne dediščine. Spremembe kmetijskih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča in v zemljišča z dvonamensko rabo ter ostale spremembe so podane v tabeli, ki je sestavni del Obrazložitve, ter prikazane v grafičnih prilogah.
3. člen
(dolgoročni plan)
Spremeni in dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana v poglavju 7.4.3. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine, in sicer se doda besedilo:
Upoštevana je kulturna dediščina iz zbirnega registra kulturne dediščine na območju občine Turnišče.
Dopolni se seznam območij naravne dediščine in sicer:
– naravni rezervat Stara Ledava,
– ekološko pomembno območje Bistrica – Radmožanci.
4. člen
Na koncu poglavja 7.4.4.1 se doda naslov Geotermalna energija in besedilo:
V Občini Turnišče bodo na podlagi predhodnih raziskav izvedli več vrtin za pridobitev geotermalne vode, ki jo bodo uporabili za gospodarske in rekreacijske namene.
5. člen
Dopolni se kartografski del Dolgoročnega plana za območje Občine Turnišče, in sicer:
a) Karte v merilu 1:25000
1 – Zasnova primarne rabe
2 – Zasnova vodnogospodarskih ureditev in varstva okolja
3 – Zasnova rudnin
4 – Zasnova prometnega omrežja
5 – Zasnova energetike
6 – Zasnova omrežja zvez
7 – Zasnova oskrbe z vodo
8 – Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
9 – Usmeritve za urejanje s prostorskimi izvedbenimi akti
b) karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana so obdelane na novo na DKN, in sicer karte z oznakami Turnišče 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 45, 46 in 47.
Karte se dopolnijo zaradi spremembe v namenski rabi zemljišč in zaradi vrisa varovanih območij kulturne dediščine.
6. člen
(srednjeročni plan)
Spremeni in dopolni se tekstualni del srednjeročnega plana v poglavju 11.2.3. Urejanje kmetijskih zemljišč in sicer se doda besedilo:
Predvideno je namakanje kmetijskih površin in ogrevanje z geotermalno vodo za intenzivno pridelavo vrtnin, cvetja ter poljščin.
7. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del Družbenega plana občine Lendava za obdobje 1986 – 90 in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 za območje nove Občine Turnišče zaradi uskladitve namenskih površin s površinami iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana in zaradi obdelave na DNK, in sicer karte, navedene v 5. členu odloka.
8. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava za območje Občine Turnišče pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu R Slovenije.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2002, objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/02.
Št. 96/09-2003
Turnišče, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost