Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5584. Pravilnik o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij, stran 18653.

Na podlagi četrtega odstavka 45.a člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov,
ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino in način izvajanja tečajev za svetovalce za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: svetovalec) iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij v Republiki Sloveniji ter način opravljanja preizkusa znanja s tega področja.
2. člen
(pooblaščene organizacije)
(1) Organizacijo tečajev in preizkus znanja izvajajo pooblaščene organizacije, ki jih na predlog Urada RS za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) pooblasti minister, pristojen za zdravje.
(2) Za pridobitev pooblastila mora organizacija pri uradu podati pisno vlogo, ki ji priloži:– dokazilo o registraciji za dejavnost usposabljanja,– podatke o izvedbi podobnih tečajev,– podatke o predvideni ceni tečaja,– podatke o prostorih in opremi za izvedbo tečaja,– druge informacije, ki zagotavljajo kakovostno izvedbo.
(3) Pooblasti se le toliko organizacij, kot je to smiselno za kakovostno izvedbo tečajev, pri čemer se upošteva tudi geografska porazdelitev.
3. člen
(vsebina tečaja)
Tečaj obsega naslednja znanja, ki se jih predstavi v obliki predavanj po posameznih področjih, v predvidenem številu šolskih ur:
Vsebinsko področje                      Število ur
zakon o kemikalijah                          2
vloga in naloge svetovalca za kemikalije                1
pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami        1
razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi
in pripravkov                             1
varnostni list                             1
sporočanje podatkov za kemikalije                   1
biocidi                                1
obstojna organska onesnaževala (POP’s)                 1
prijava in ocenjevanje novih in obstoječih snovi            1
postopek soglasja po predhodnem obveščanju (PIC)            1
prepovedi in omejitve uporabe in dajanja v promet           1
predhodne sestavine za prepovedane droge                1
kemično orožje                             1
inšpekcijski nadzor kemikalij                     1
skupaj                                15
4. člen
(predavatelji)
Za vsako od navedenih vsebinskih področij iz prejšnjega člena predstojnik urada imenuje predavatelje.
5. člen
(komisija za preverjanje znanja)
(1) Za posamičen preizkus znanja predstojnik urada izmed predavateljev, imenovanih na podlagi prejšnjega člena določi komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. V komisiji so člani, katerih znanje omogoča celovit preizkus znanja in ki praviloma niso predavali kandidatom, ki se udeležujejo preizkusa znanja. Komisija ima tudi zapisnikarja, ki ga določi pooblaščena organizacija.
(2) Predsedniku, članom in zapisnikarju komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki velja za nadomestila članom izpitnih komisij za strokovne izpite za delo v državni upravi.
6. člen
(izvedba tečajev)
Pooblaščena organizacija v sodelovanju z uradom pripravi gradivo, ki vsebuje veljavno zakonodajo s predstavljenih področij ter poskrbi za tehnično brezhibno izvedbo tečaja z možnostjo uporabe računalniške predstavitve.
7. člen
(izvedba preizkusa znanja)
(1) Pred načrtovanim posamičnim preizkusom znanja pooblaščena organizacija uradu sporoči podatke o kraju in času izvedbe in okvirnem številu udeležencev.
(2) Urad pooblaščeni organizaciji posreduje podatke o članih komisije, določenih na podlagi prvega odstavka 5. člena.
(3) Preizkus znanja poteka ustno in traja največ 30 minut.
(4) Komisija lahko preizkusi znanje, če sta prisotna dva od treh članov. O izidu preizkusa znanja odloča komisija z ocenama “opravil” in “ni opravil”.
(5) Komisija sprejme odločitev takoj po opravljenem preizkusu. Če kandidat preizkusa ni opravil, ga lahko opravlja znova, vendar največ trikrat.
(6) O preizkusu znanja se vodi zapisnik. V zapisnik se poleg podatkov o pooblaščeni organizaciji vpiše ime in priimek kandidata, datum opravljanja preizkusa znanja, vprašanja, člane komisije in oceno. Zapisnik podpišejo vsi navzoči člani komisije in zapisnikar.
8. člen
(potrdilo o opravljenem tečaju)
(1) Kandidatom, ki uspešno opravijo preizkus znanja, pooblaščena organizacija izda potrdilo o opravljenem tečaju, ki ga podpiše predsednik izpitne komisije.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– ime in priimek svetovalca ter kraj in datum rojstva,
– podatek, kdaj je svetovalec opravil preizkus znanja,
– podpis predsednika komisije,
– datum in številko potrdila.
9. člen
(evidenca)
(1) Pooblaščene organizacije so dolžne voditi evidenco o opravljenih tečajih in preizkusih znanja in jo na zahtevo posredovati uradu, oziroma jo dati na vpogled pristojnemu inšpektorju.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:– prijave za udeležbo na tečaju in preizkus znanja,– zapisnik preizkusa znanja,– kopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja.
(3) Evidenca se hrani najmanj 6 let od dne izvedbe tečaja oziroma opravljanja preizkusa znanja.
10. člen
(prehodne določbe)
(1) Za organizacijo, ki je pridobila pooblastilo na podlagi pravilnika o načinu, vsebini in času opravljanja preskusa znanja za odgovorne osebe iz drugega odstavka 45. člena zakona o kemikalijah, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, se šteje, da je pridobila pooblastilo tudi po 2. členu tega pravilnika.
(2) Potrdila, ki so bila izdana odgovornim osebam, ki so opravile preverjanje znanja v skladu s pravilnikom o načinu, vsebini in času opravljanja preskusa znanja za odgovorne osebe iz drugega odstavka 45. člena zakona o kemikalijah, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, veljajo 5 let od dneva, ko so bila izdana.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu, vsebini in času opravljanja preskusa znanja za odgovorne osebe iz drugega odstavka 45. člena zakona o kemikalijah, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami.
12. člen
(uveljavitev predpisa)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-5/2003
Ljubljana, dne 25. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0064
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.

AAA Zlata odličnost