Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5593. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2003, stran 18717.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 10. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), ter 16., 102., 107., 108., 113., in 119. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 3/99 in 1/03) je Občinski svet občine Bohinj na 10. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2003
1. člen
Spremeni se 10. člen odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2003 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/03), ki obsega:
(1) Konsolidacija Proračuna občine in finančnih načrtov Krajevnih skupnosti Občine Bohinj se za leto 2003 na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v 000 SIT):
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina konto                      v 000 SIT
----------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)               845.763
    Tekoči prihodki (70+71)                    750.049
70   Davčni prihodki                        444.765
    700 Davki na dohodek in dobiček                249.363
    703 Davki na premoženje                    115.784
    704 Domači davki na blago in storitve             79.618
71   Nedavčni prihodki                       305.284
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                         118.582
    711 Takse in pristojbine                    2.620
    712 Denarne kazni                        7.900
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           159.066
    714 Drugi nedavčni prihodki                  17.116
72   Kapitalski prihodki                       8.444
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            8.444
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja                    –
73   Prejete donacije                         100
    730 Prejete donacije iz domačih virov               100
74   Transferni prihodki                      87.170
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javno finančnih institucij                   87.170
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                 894.057
40   Tekoči odhodki                        429.823
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             94.074
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost                      13.470
    402 Izdatki za blago in storitve               305.875
    403 Plačila domačih obresti                   5.000
    409 Sredstva izločena v rezerve                11.404
41   Tekoči transferi                       277.938
    410 Subvencije                         56.139
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                       83.635
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                          32.432
    413 Drugi tekoči domači transferi               105.732
42   Investicijski odhodki                     136.556
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            136.556
43   Investicijski transferi                    49.740
    430 Investicijski transferi                  49.740
46   Zaračunani odhodki določenih
    uporabnikov enotnega kontnega načrta                –
    460 Stroški materiala                        –
    461 Splošni stroški materiala                    –
    464 Stroški dela                          –
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.)               –48.294
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)                3.500
75   Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                       3.500
    750 Prejeta vračila danih posojil                3.500
    751 Prodaja kapitalskih deležev                   –
V.   Dana posojila in povečanje kapit. deležev
    (440+441+442)                          6.590
44   Dana posojila in povečanje kap. deležev             6.590
    440 Dana posojila                        2.630
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in naložb                            2.500
    442 Poraba sredstev kupnin
    iz naslova privatizacije                    1.460
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV. – V.)                 –3.090
 
C) Račun financiranja
VII.  Zadolževanje (50)                          –
50   Zadolževanje                            –
    500 Domače zadolževanje                       –
VIII. Odplačila dolga                         5.867
55   Odplačilo dolga                         5.867
    550 Odplačila domačega dolga                  5.867
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  –57.251
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)              –57.251
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                   57.251
----------------------------------------------------------------------------
(2) Primanjkljaj, ki ga izkazuje konsolidacija Proračuna občine Bohinj in finančnih načrtov Krajevnih skupnosti Občine Bohinj za leto 2003 se financira iz naslova presežka sredstev na računih na dan 31. 12. 2002 v višini 57,251.399,32 SIT.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 24. člena odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2003 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/03), ki se glasi:
(1) V splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za nepredvidene naloge se izloči 0,68% prihodkov iz Bilance prihodkov in odhodkov oziroma 5,704.090,43 SIT.
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 25. člena odloka o proračunu Občine Bohinj za 2003 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 2/03), ki se glasi:
(1) V proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, se izloči 0,65% prejemkov proračuna oziroma 5,500.000 SIT.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu.
Št. 403-02-3/2003
Bohinjska Bistrica, dne 18. decembra 2003.
Županja
Občine Bohinj
Evgenija Kegl Korošec, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost