Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5597. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe, stran 18721.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 12. v povezavi s 23. in 175. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji 30. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe
1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe, objavljen v Uradnem listu SRS, štev. 10/89, se za območje Bežigrad-Bukovžlak(proj. št. 65/87 RCC TOZD Planiranje) spremeni in dopolni po projektu štev. 66/03-01, ki ga je izdelala Vizura d.o.o. Celje in za območje Vrhe (proj. št. 64/87 RCC TOZD Planiranje) po projektu štev. 022/03-02, ki ga je izdelala Vizura d.o.o. Celje.
2. člen
2. člen »Odloka« se spremeni in dopolni tako, da se drugi odstavek zamenja z novim odstavikom, ki glasi:
»Ureditveno območje Vrhe je omejeno na severu z obstoječo pozidavo na njeni severni strani vključno s cerkvijo Sv. Martina in cerkvijo Sv. Ane ter z južno mejo odlagališča sodre in piritnih ogorkov v Bukovžlaku, na vzhodu meja sovpada z mejo Mestne občine Celje, na jugu z zazidalnim načrtom gospodarska cona Štore in na jugozahodu z glavno cesto G II – 107/1274 ter s strnjeno pozidavo Teharje.
3. člen
3. člen odloka se dopolni z novimi ureditvenimi območji z oznakami 18a, 19a, 20a, 21a in 22a, 41b, 42b, 43b, 44b, 45b in sicer za naslednje posege v prostor:
– za dopolnilno stanovanjsko gradnjo,
– za gradnjo nadomestnih stanovanjskih in gospodarskih objektov,
– za prizidave, nadzidave in adaptacijo obstoječih objektov,
– za spremembe namembnosti obstoječih objektov za obrtne ali uslužnostne dejavnosti ob pogoju upoštevanja normativov za varstvo pred hrupom in drugih emisij, izjemoma so za navedene dejavnosti mogoče tudi gradnje prizidkov k obstoječim stanovanjskim objektom.
4. člen
6. člen se spremeni in dopolni tako, da se za poglavjem »urbanistično in arhitektonsko oblikovanje« doda nov odstavek, ki glasi:
»V ureditvenih območjih z oznakami 18a, 19a, 20a, 21a in 22a, 41b, 42b, 43b, 44b, 45b je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– V opredeljenih ureditvenih območjih z oznakami 18a, 19a, 20a, 21a in 22a, 41b, 42b, 43b, 44b, 45b se morajo novogradnje prilagoditi obstoječi arhitekturi:
– Dovoljena je gradnjo visokopritličnih, izjemoma tudi enonadstropnih stanovanjskih oziroma poslovno-stanovanjskih objektov.
– Tlorisne dimenzije novih objektov so dopustne v okvirnih tlorisnih gabaritih ca. 10 x 12 m.
– Prizidki so dopustni le do višine osnovnih oziroma sosednjih objektov.
– Novih prostostoječih delavnic oziroma poslovnih objektov ni dovoljeno graditi. Gradnja teh je dopustna le v okviru stanovanjskih objektov kot prizidave ali spremembe namembnosti le-teh.
– Pri vseh novogradnjah je mogoče za bivalne prostore izkoristiti tudi mansarde.
– Strehe naj bodo simetrične dvokapnice v naklonu od 30°-45°.
– Mogoče je tudi sodobnejše oblikovanje objektov ob pogoju upoštevanaj stavbnih mas obstoječe arhitekture naselja, kar velja tudi za ostala ureditvena območja.
Za poglavjem »Pogoji komunalnega urejanja« se doda nov odstavek, ki glasi:
– vsa nova ureditvena območja se morajo prometno navezovati na javne poti in lokalno cesto oziroma si morajo graditelji zagotoviti služnostne pravice preko privatnih zemljišč
– oskrba z vodo je mogoča iz javnega vodovodnega sistema Celja
– meteorne vode s streh morajo biti morajo biti preko peskolovov speljane v meteorno kanalizacijo, ki mora imeti izliv v površinski odvodnik. Za odvajanje fekalnih vod je potrebno zgraditi kanalizacijski sistem, ki se bo priključeval na RZ-10, začasno pa je mogoče odpadne vode čistiti v individualnih čistilnih napravah, kar velja za celotno območje PUP Vrhe.
– Oskrba novih objektov z električno energijo bo mogoča iz TP 10 kV Ana.
– Priključevanje novih objektov na telefonsko omrežje bo mogoče na obstoječi sistem.
– Za potrebe mobilne telefonije je po potrebi mogoča postavitev baznih antenskih postaj v skladu s pogoji varstva okolja.
– Za vse novozgrajene objekte mora biti organiziran odvoz odpadkov.
5. člen
9. člen odloka se dopolni z novima odstavkoma, ki glasita:
– za vse novogradnje in druge posege v prostor je potrebno predhodno geološko mnenje
– vse novogradnje in drugi posegi v prostor ne smejo povečati emisij v okolje
6. člen
Projekta iz 1. člena tega odloka sta na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Oddelku za okolje in prostor.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-004/2003-8
35005-007/2003-8
Celje, dne 30. septembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost