Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5645. Program priprave o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Katice", stran 18764.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 3. 12. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Katice«
1. člen
Ta program določa postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu (v nadaljevanju ZN) »Katice«.
2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o ZN »Katica« se bodo pripravljale in sprejemale po skrajšanem postopku, saj se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta nanašajo na posamična objekta (2 bloka), ki ležita v funkcionalni enoti F1, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
3. člen
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN »Katice«
Zazidalni načrt »Katica« predvideva izgradnjo 6 blokov, igrišča in trgovskega objekta Katica s pripadajočo komunalno infrastrukturo (ceste, vodovod, kanalizacija, elektrika, PTT itd.). Mestna občina želi pričeti z gradnjo stanovanjskega bloka v funkcionalni enoti F1 katere zemljišče je v njeni lasti. Zazidalni načrt predvideva 24 parkirnih mest v funkcionalni enoti F1, kar pa ne zadošča številu parkirišč, ki jih zahteva veljavna zakonodaja za takšne objekte.
Da bi lahko realizirali gradnjo bloka na tem zemljišču, se je pojavila potreba po spremembi zazidalnega načrta v smislu gradnje ploščadi v kateri bodo urejeni garažni boksi in shrambe za stanovanja. Z gradnjo garaže v kleti pridobi investitor zadostno število parkirišč, ki so potrebna za število stanovanj, ki bodo urejena v blokih.
4. člen
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN »Katica«
Predmet sprememb in dopolnitev je zazidalni načrt »Katica«, in sicer se spremenijo vertikalni gabariti v stanovanjski enoti F1. Ob pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Katica« bo treba posebno pozornost posvetiti dejstvu, da s spremembami ne bo prišlo do poslabšanja bivalnih pogojev na sosednjih parcelah in da bo vpliv na sosednja zemljišča zanemarljiv.
5. člen
3. Območje sprememb in dopolnitev odloka o ZN »Katica« in obseg priprave
Območje sprememb in dopolnitev zajema območje dveh stanovanjskih blokov, ki ležita v funkcionalni enoti F1, in sicer zajema sledeče parcelne številke; 790/2, 791/1, 791/2, 791/4, 790/4, 790/18 in 790/3, vse k.o. Slovenj Gradec.
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 v nadaljevanju ZUreP-1) in podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
6. člen
4. Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev ZN »Katica«
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec,
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije, PE Maribor, Titova c. 38, Maribor,
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, Slovenj Gradec.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN »Katica« morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo pripravljavca podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN »Katica«.
Organi in organizacije morajo v skladu z 2. točko tretjega odstavka 34. člena ZUreP-1 podati svoje pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN v petnajstih dneh od zahteve, kakor tudi morajo v roku 15 dni po predložitvi dopolnjenega prostorskega akta z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih pogojev za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.
7. člen
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se upošteva Idejna zasnova, ki jo je izdelalo podjetje ARH DEKO iz Slovenj Gradca, septembra 2003.
8. člen
6. Geodetske podlage
Uporabijo se geodetske podlage iz veljavnega ZN.
9. člen
7. Financiranje sprememb in dopolnitev ZN »Katica«
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev ZN »Katica« vključno s stroški za pridobitev predhodnih pogojev in soglasij ter stroški, ki nastajajo v zvezi z obveščanjem, javno razgrnitvijo in objavo odloka nosi Mestna občina Slovenj Gradec.
10. člen
8. Začetek veljavnosti
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-23/2003-502
Slovenj Gradec, dne 3. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost