Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5653. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Šmarje pri Jelšah, stran 18774.

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 9. seji dne 27. 11. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: pravilnik) ureja dodeljevanje denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Šmarje pri Jelšah, določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice.
2. člen
Denarna pomoč družinam za novorojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) je enkratna denarna pomoč družini novorojenca, s katero se ji zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Višina denarne pomoči znaša 20.000 SIT za vsakega novorojenca. O spremembi višine enkratnega prispevka odloča občinski svet s sklepom.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah.
4. člen
Upravičenec po tem pravilniku je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana Republike Slovenije in imata ob otrokovem rojstvu stalno prebivališče na območju Občine Šmarje pri Jelšah. Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do enkratnega prispevka tisti od staršev, pri katerem živi otrok.
5. člen
Občinska uprava, v sodelovanju s patronažno službo, pošlje staršem novorojenca čestitko župana ob rojstvu otroka in jih obvesti o njihovi pravici do denarne pomoči.
6. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči s pismeno vlogo, ki jo vloži pri Občinski upravi občine Šmarje pri Jelšah najkasneje v šestih mesecih po rojstvu otroka. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
7. člen
V vlogi iz prejšnjega člena upravičenec navede podatke o državljanstvu in stalnem prebivališču zase in za novorojenca in številko transakcijskega računa, kamor se nakaže denarna pomoč.
Obvezne priloge so:
– fotokopija osebnega dokumenta upravičenca,
– fotokopija rojstnega lista novorojenca,
– fotokopija transakcijskega računa upravičenca.
8. člen
Denarno pomoč nakaže občinska uprava na transakcijski račun upravičenca na podlagi odločbe, ki jo izda Oddelek za družbene dejavnosti in finance. Zoper odločbo je možen ugovor pri županu v 8 dneh po prejemu določbe. Občinska uprava nakaže denarno pomoč najkasneje v 30 dneh po vročitvi dokončne odločbe.
9. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. januarjem 2004.
Št. 06202-0075/03
Šmarje pri Jelšah, dne 1. decembra 2003.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost