Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5585. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za inšpektorja za kemikalije, stran 18654.

Na podlagi 63. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o opravljanju strokovnega izpita za inšpektorja
za kemikalije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita inšpektorja za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: izpit).
II. PROGRAM IZPITA
2. člen
Izpit obsega preverjanje znanja oziroma poznavanje zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo področja:
– kemikalij,
– predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog,
– kemičnega orožja in predhodnih sestavin za proizvodnjo kemičnega orožja.
Podrobnejša vsebina izpita je v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
Seznam pravnih virov in druge študijske literature pripravlja Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad).
III. OPRAVLJANJE IN POTEK IZPITA
3. člen
Kandidat opravlja izpit pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana (v nadaljnjem besedilu: člani izpitne komisije).
Člani izpitne komisije so hkrati tudi izpraševalci za posamezna področja.
Člani izpitne komisije morajo imeti najmanj takšno stopnjo izobrazbe kot jo ima kandidat.
Izpitna komisija lahko zaseda le v polni sestavi.
Izpitna komisija ima zapisnikarja.
4. člen
Kandidat, ki želi opravljati izpit za inšpektorja za kemikalije, vloži pisno prijavo pri predstojniku urada.
Prijavi iz prejšnjega odstavka mora kandidat predložiti dokazila o strokovni izobrazbi. Urad predloži prijavo za opravljanje izpita za inšpektorja za kemikalije Ministrstvu za zdravje.
5. člen
Minister, pristojen za zdravje s sklepom imenuje člane izpitne komisije in določi čas in kraj opravljanja izpita. Čas izpita mora biti določen tako, da ostane kandidatu od prejema sklepa do dneva opravljanja izpita najmanj 15 dni, razen če sam želi opravljati izpit pred tem rokom.
Od dneva vložitve prijave do dneva opravljanja izpita ne sme preteči več kot 60 dni.
6. člen
Izpit je usten in sme trajati največ 2 uri. Izid izpita se ocenjuje z oceno »opravil« ali »ni opravil«. Izpitna komisija odloči o rezultatu takoj po izpitu. Izid izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov in kandidata.
7. člen
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik, z naslednjimi podatki: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, končana izobrazba, evidenčna številka, datum opravljanja izpita, ime in priimek predsednika, članov izpitne komisije in zapisnikarja, izpitna vprašanja, ocena in datum. Zapisnik podpišejo člani izpitne komisije in zapisnikar.
8. člen
Kandidatu, ki uspešno opravi izpit, se vroči potrdilo o opravljenem izpitu. Obrazec potrdila je v prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi za opravljanje izpita, vendar šele po preteku najmanj dveh mesecev od zadnjega opravljanja izpita. Kandidat lahko izpit ponavlja največ dvakrat.
IV. EVIDENCA OPRAVLJENIH IZPITOV
10. člen
Ministrstvo za zdravje vodi za vsakega kandidata evidenco, v katero se vloži:
– prijava za opravljanje izpita s priloženimi dokazili,
– sklep o imenovanju članov izpitne komisije iz 5. člena tega pravilnika,
– zapisnik iz 7. člena tega pravilnika,
– potrdilo o opravljenem izpitu.
11. člen
O opravljenih izpitih se vodi knjiga, ki vsebuje:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj rojstva,
– številko evidence iz prejšnjega člena,
– dokazila o vrsti in stopnji strokovne izobrazbe kandidata,
– datum in številko potrdila o izpitu.
Knjiga se lahko vodi tudi kot računalniška evidenca, katere sestavni del je evidenca iz prejšnjega člena.
V. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Zdravstvenim inšpektorjem, ki so opravili izpite na podlagi pravilnika o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita za zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo nadzor nad kemikalijami (Uradni list RS, št. 85/99), se prizna izpolnjevanje tega pogoja tudi po določbah tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-10/2003
Ljubljana, dne 25. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0063
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.

AAA Zlata odličnost