Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5565. Uredba o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih tekstilnih izdelkov s poreklom iz Srbije in Črne Gore ali Severne Koreje po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost, stran 18610.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi (Uradni list RS št. 4/1993, 71/1994, 23/1996, 47/1997, 23/1999, 119/2000, 30/2001, 52/2002) in za izvajanje Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino, ter Protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih tekstilnih izdelkov s poreklom iz Srbije in Črne Gore ali Severne Koreje po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost
1. člen
(1) Ta uredba ureja postopek pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz kategorij tekstilnih izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, s poreklom iz Srbije in Črne Gore in kategorij tekstilnih izdelkov, navedenih v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, s poreklom iz Severne Koreje v Evropsko skupnost po 1. maju 2004.
(2) Kategorije izdelkov iz prilog 1 in 2 so določene v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
2. člen
Uvoz izdelkov iz priloge 1 s poreklom iz Srbije in Črne Gore in izdelkov iz priloge 2 s poreklom iz Severne Koreje bo po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost mogoč le na podlagi uvoznega dovoljenja in v okviru kvot iz priloge 1 oziroma priloge 2.
3. člen
(1) Uvoznik vloži zahtevek za kvote iz stolpca 3 tabele v prilogi 1 oziroma prilogi 2, ob upoštevanju maksimalnih količin iz stolpca 4 tabele v prilogi 1, oziroma prilogi 2 (novi uvoznik).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, pa lahko uvoznik, ki dokaže, da je izdelke iz priloge 1 s poreklom iz Srbije in Črne Gore, oziroma izdelke iz priloge 2 s poreklom iz Severne Koreje uvažal v Republiko Slovenijo v letu 2003 v količinah, ki presegajo maksimalne količine za vsako posamezno kategorijo, vloži zahtevek za kvote za posamezno kategorijo v višini uvoza izdelkov iz te kategorije v letu 2003 (tradicionalni uvoznik).
(3) Kot dokazilo iz prejšnjega odstavka se štejejo:
– overjena kopija izvirnika dokumenta za sprostitev v prost promet, izstavljenega na ime zadevnega uvoznika ali oziroma subjekta, katerega dejavnost je prevzel;
– dokumenti, ki jih sestavijo in potrdijo pristojni organi v Republiki Sloveniji na podlagi razpoložljivih carinskih informacij in ki dokazujejo, da je uvoznik oziroma subjekt, katerega dejavnost je prevzel, sam opravil sprostitev v prost promet zadevnih izdelkov.
4. člen
(1) Zahtevke za izdajo uvoznega dovoljenja uvozniki vložijo na obrazcu iz priloge 4 k tej uredbi, ki je
njen sestavni del. Obrazec je dostopen tudi na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo: http://www.mg-rs.si. Zahtevki, ki ne bodo vloženi na zgornjem obrazcu, ne bodo upoštevani.
(2) Zahtevku za uvozno dovoljenje je potrebno priložiti dokaz o obstoju pogodbe glede dobave blaga, za uvoz katerega se vlaga zahtevek.
(3) Uvozniki lahko vložijo zahtevke na naslednje načine:
– po telefaksu št. 01/478-3611;
– po pošti ali osebno na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Področje ekonomskih odnosov s tujino, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom “Uvozna dovoljenja“.
(4) Šteje se, da je zahtevek vložen, ko Ministrstvo za gospodarstvo prejme popoln, podpisan in žigosan zahtevek.
(5) Za uvoz vsake kategorije izdelkov iz posamezne države je potrebno vložiti samostojen zahtevek. Posamezen uvoznik lahko vloži le en zahtevek za vsako kategorijo izdelkov s poreklom iz ene od držav iz prvega člena te uredbe.
5. člen
(1) Ministrstvo za gospodarstvo bo zahtevke za uvozna dovoljenja od 5. januarja 2004, od 10:00 ure posredovalo Evropski komisiji. Slednja bo kvote delila na podlagi kronološkega vrstnega reda prispetja zahtevkov.
(2) Ministrstvo za gospodarstvo bo uvozno dovoljenje izdalo do 1. maja 2004, pod pogojem odobritve količine s strani Evropske komisije in do višine odobrene količine.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-10/2003-2
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0129
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti