Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5583. Pravilnik o posebnih pogojih za uvoz zemeljskih oreškov, lešnikov, pistacij in fig ter izdelkov iz njih iz določenih držav, stran 18640.

Na podlagi petega odstavka 16. člena ter v zvezi s 24. in 25. členom zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o posebnih pogojih za uvoz zemeljskih oreškov, lešnikov, pistacij in fig ter izdelkov iz njih
iz določenih držav*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja posebne pogoje za izvajanje uradnega zdravstvenega nadzora nad uvozom zemeljskih oreškov, lešnikov, pistacij in fig ter izdelkov iz njih (v nadaljnjem besedilu: živila) z izvorom ali poslanih iz Turčije, Irana, Egipta in Kitajske (v nadaljnjem besedilu: iz določenih držav) zaradi morebitne onesnaženosti teh živil s previsoko vsebnostjo aflatoksina B(1) in skupnih aflatoksinov (v nadaljnjem besedilu: aflatoksini) zaradi zaščite javnega zdravja in zdravja potrošnika.
2. člen
V Republiko Slovenijo se lahko uvozijo živila z izvorom ali poslana iz določenih držav in imajo tarifno oznako iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, če pošiljka izpolnjuje pogoje glede vsebnosti aflatoksinov, določene v pravilniku o onesnaževalcih v živilih (Uradni list RS, št. 69/03; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o onesnaževalcih).
3. člen
Ob uvozu mora uvoznik s pošiljko predložiti poročilo o vzorčenju in laboratorijskih preskusih pooblaščenega laboratorija iz določene države (v nadaljnjem besedilu: poročilo) ter izpolnjeno, podpisano in overovljeno zdravstveno spričevalo iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Pošiljka živil se v Republiko Slovenijo lahko uvozi le prek enega izmed mejnih prehodov iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Vsaka pošiljka živil mora biti označena s kodo, ki ustreza kodi na poročilu in zdravstvenemu spričevalu iz 3. člena tega pravilnika.
Ne glede na prejšnji odstavek, mora biti na živilu z izvorom ali poslano iz Kitajske označeno tudi vsako pakiranje v pošiljki.
6. člen
Zdravstveni inšpektorji, ki izvajajo nadzor nad uvozom pošiljke živil, morajo, pred uvozom pošiljke, na mejnih prehodih:
– preveriti poročilo in zdravstveno spričevalo, ki spremljata pošiljko;
– opraviti predpisano vzorčenje za laboratorijski preskus živil o vsebnosti aflatoksinov v skladu s Prilogo 1 in poslati vzorce na laboratorijski preskus v pooblaščeni laboratorij;
– na podlagi poročila in zdravstvenega spričevala oziroma poročila, zdravstvenega spričevala in rezultatov laboratorijskih preskusov iz prejšnje alinee oceniti ali je pošiljka zdravstveno ustrezna glede vsebnosti aflatoksinov.
7. člen
Zdravstveni inšpektor prepove uvoz živil, če vsebnost aflatoksinov v pošiljki presega zgornjo mejno vrednost, določeno v pravilniku o onesnaževalcih.
O prepovedi uvoza Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije nemudoma, prek evropskega sistema hitrega obveščanja za živila in krmo, obvesti Evropsko Komisijo.
8. člen
Pošiljke živil, od katerih so bili odvzeti vzorci, zdravstveni inšpektor lahko zadrži na meji največ 15 delovnih dni. Vzorčenje in laboratorijski preskusi potekajo na način, ki je določen s pravilnikom o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti aflatoksinov in ohratoksina A v živilih (Uradni list RS, št. 108/02 in 86/03).
Vzorčenje lešnikov poteka v skladu s točko 4.1.5. Priloge I pravilnika o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti aflatoksinov in ohratoksina A v živilih. V primeru lešnikov, ki so vakuumsko pakirani, za lote (pošiljke) z maso višjo od 15 t se odvzame vsaj 25 posameznih vzorcev, ki tvorijo maso sestavljenega vzorca 30 kg. Za lote (pošiljke) z maso nižjo od 15 t se odvzame 25% posameznih vzorcev, ki tvorijo sestavljeni vzorec.
Za pošiljke živil, od katerih so bili odvzeti vzorci, izda Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije potrdilo na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije vsake tri mesece obvešča Evropsko Komisijo o rezultatih laboratorijskih preskusov, opravljenih po tem pravilniku in sicer najpozneje v tridesetih dneh po zaključku vsakega trimesečja.
10. člen
Kopije dokumentacije iz 3. člena in tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika morajo spremljati živila iz posameznih pošiljk v prometu do vključno trgovine na debelo.
11. člen
Ne glede na določbo 6. člena tega pravilnika se lahko pošiljke, ki so zapustile določeno državo 30 dni pred uveljavitvijo tega pravilnika, in ki jih ne spremlja dokumentacija iz 3. člena tega pravilnika ter je z laboratorijskim preskusom ugotovljeno, da vsebnosti aflatoksinov ne presegajo zgornjih mejnih vrednosti, določenih v pravilniku o onesnaževalcih, uvozijo v Republiko Slovenijo brez priložene dokumentacije.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Od 1.maja 2004 se kot potrdilo iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika oziroma potrdilo iz Priloge 4 tega pravilnika prizna ustrezno potrdilo pristojnega organa države članice Evropske unije, za uradni nadzor na področju varnosti živil.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določba drugega odstavka 7. člena in določba 9. člena tega pravilnika pa se uporabljata od 1. maja 2004.
Št. 0220-54/2003
Ljubljana, dne 20. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0062
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
* Pravilnik vsebinsko prevzema odločbe 97/830/ES, 98/400/ES, 2003/551/ES, 2003/580/ES, 2000/49/ES, 2002/80/ES, 2003/552/ES, 2002/679/ES, 2002/79/ES, 2003/550/ES, 2002/678/ES, 2002/233/ES.
  PRILOGA 3

  Mejni prehodi za uvoz živil

  1. Mejni prehod Obrežje
  2. Mejni prehod Gruškovje
  3. Mejni prehod Brnik - letališče
  4. Mejni prehod Koper - pristanišče
  5. Mejni prehod Dobova - železnica
  6. Mejni prehod Jelšane

AAA Zlata odličnost