Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5648. Pravilnik o financiranju občinskih društev iz proračuna, stran 18768.

Na podlagi 20. člena ZLS (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 - odl. US in 70/00 in 7. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99, 71/01 in 81/02) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 7. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel naslednji
P R A V I L N I K
o financiranju občinskih društev iz proračuna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja finančnih sredstev za občinska društva (razen za PGD-operativa in za športna društva) iz naslova proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, kriteriji delitve med društvi, nakazovanje in koriščenje finančnih sredstev ter nadzor nad porabo dotiranih finančnih sredstev.
2. člen
Delitev sredstev se v skladu s tem pravilnikom opravi med društvi, ki so registrirana v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in delujejo v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
II. PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV
3. člen
Društva pridobivajo finančna sredstva iz proračuna občine na podlagi osnovnih sredstev delovanja in na osnovi predloženega obrazca poročila o delu društva za preteklo leto, kriterijev pravilnika ter programa za naslednje leto.
Poziv za predložitev poročila na posebnem obrazcu izvede odbor za negospodarstvo pri občinskem svetu občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Pogoj za pridobivanje finančnih sredstev društev je pobrana članarina oziroma pristopna izjava člana društvu.
Program dela društva je obvezna priloga obrazca »Poročila o delu društva«. Obrazec društva dobijo na občinski upravi občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
III. KRITERIJI DELITVE
4. člen
Sredstva se delijo po sledečih kriterijih, ki se točkujejo:
   1. Število članov društva,
  – na člana 1 točka
 
  2. Dejavnost društva
  – nivo društva, 50 točk;
  – nivo občine, 70 točk;
  – širši nivo od lastne občine, 120 točk
 
  3. Rezultati dela
   3.1. Dejavnost
   – občinska, 100 točk
   – medobčinska, 150točk
   – državna, 250 točk
   – mednarodna, 400 točk
   3.2. Uspešnost
   – občinska, 100 točk
   – medobčinska, 150 točk
   – državna, 250 točk
   – mednarodna, 400 točk
 
  4. Izvedba in organizacija prireditev
   4.1. Lastna
   – Občinska, 20 točk na prireditev;
   – Medobčinska, 30 točk na prireditev;
   – Državna, 45 točk na prireditev;
   – Mednarodna, 60 točk na prireditev;
   4.2. Soorganizacija
   – Občinska, 20 točk/organizatorji na prireditev
   – Medobčinska, 30 točk/organizatorji na prireditev
   – Državna, 45 točk/organizatorji na prireditev
   – mednarodna, 60 točk/organizatorji na prireditev
   4.3. Sodelovanje
   – občinska, 10 točk na prireditev;
   – medobčinska, 15 točk na prireditev;
   – državna, 25 točk na prireditev;
   – mednarodna, 30 točk na prireditev.
 
  5. Izobraževanje in strokovne ekskurzije
   5.1. Izobraževanja
   – 1.dan, 3 točk na udeleženca,
   – 2 – 3 dni, 4 točk na udeleženca
   – 4 – 5 dni, 5 točk na udeleženca
   – 6 – 7 dni, 6 točk na udeleženca,
   – 8 – 9 dni, 8 točk na udeleženca
   – 10 in nad 10 dni, 10 točk na udeleženca
   5.2. Ekskurzije
   – na vsakega udeleženca 1točka
 
  6. Delo z mladimi
  – na vsakega sodelujočega otroka do 18 let 1 točka
 
  7. Program dela
  – vrednotenje s polovičnimi točkami glede na vsoto točk (2 + 3.1 + 4)
 
  Pojasnila k točkovanju
  – medobčinska: sosednje občine in vse občine na področju UE Ptuj,
  – za 5.1. je potrebno predložiti dokazila o izobraževanju,
  – točkovanje (1, 2, 3, 6, 7) se točkuje le enkrat za celotno društvo, –
   označi najvišji rang delovanja društva,
  – točkovanje (4) se točkuje za vsako prireditev posebej,
  – točkovanje (5.1.) se točkuje za vsakega udeleženca posebej,
  – ekskurzije (5.2.) se mora nanašati na področje delovanja društva, izlet se
   ne ovrednoti.
5. člen
Skupno število točk, ki jih pridobi društvo po posameznih kriterijih je seštevek točk od 1. do 7. kriterija. Skupno število točk ugotovi oziroma določi Komisija sestavljena iz članov odbora za negospodarstvo občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, en predstavnik občinske uprave in po en predstavnik vsakega društva. Omenjena komisija izvede tudi odpiranje prispelih vlog.
6. člen
Finančna sredstva se med posamezna društva razdelijo v odstotkih po naslednjem izračunu:
X =  y/z*100
X =  odstotek finančnih sredstev namenjenih posameznemu društvu
Y =  število skupno doseženih točk na podlagi izračuna iz 4. člena III. točke tega
   pravilnika za posamezno društvo
Z =  skupni seštevek doseženih točk vseh društev
7. člen
Predlog razdelitve finančnih sredstev v skladu s tem pravilnikom pripravi za vsako tekoče leto Komisija iz 5. člena tega pravilnika. Predlog razdelitve finančnih sredstev potrdi občinski svet v okviru planirane vsakoletne proračunske postavke za ta namen.
Pogodbo za dodelitev sredstev društvom podpiše župan.
IV. NAKAZOVANJE IN KORIŠČENJE FINANČNIH SREDSTEV
8. člen
Sredstva se posameznemu društvu nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe. Nakazila se izvedejo v treh obrokih in sicer do 30. aprila, do 30. avgusta in do 31. decembra.
Župan ima pravico na predlog odbora ali občinskega sveta, da v primeru ne izvajanja nalog in obveznosti po programu, ustaviti društvu nakazila sredstev.
9. člen
Finančna sredstva pridobljena na podlagi tega pravilnika so namenjena za:
– izvajanje nalog po predloženem programu,
– izplačilo honorarjev umetniškim vodjem in strokovnim sodelavcem društva,
– nabavo opreme za delovanje društva,
– izobraževanje lastnih kadrov,
– materialne stroške,
– organizacijo strokovnih ekskurzij in pogostitev članov,
– drugo.
V. NADZOR NAD PORABO FINANČNIH SREDSTEV
10. člen
Pravico vpogleda v finančno poslovanje posameznega društva do porabe proračunskih sredstev ima nadzorni odbor občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Posamezna društva morajo poslovati v skladu z zakonom o finančnem poslovanju društev in prevzemajo vso odgovornost pred zakonom v primeru finančnih nepravilnosti.
VI. PREHODNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik začne veljati 8 dni po objavi v Uradnem listu.
Št. 025/03-1053 -1
Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost