Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5604. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2003, stran 18725.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) je Občinski svet občine Dravograd na 12. seji dne 2. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se za Občino Dravograd za leto 2003 spremeni in dopolni odlok o proračunu občine Dravograd za leto 2003, ki je bil objavljen v MUV, št. 5/03.
2. člen
Spremeni se 2.člen, ki se glasi:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
--------------------------------------------------------------------------
                                   v SIT
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2003
--------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           1.171,388.100
    Tekoči prihodki (70+71)                 736,567.000
70   Davčni prihodki                     603,597.000
    700 Davki na dohodek in dobiček             404,587.000
    703 Davki na premoženje                 130,607.000
    704 Domači davki na blago in storitve          68,403.000
    706 Drugi davki
71   Nedavčni prihodki                    132,970.000
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                      40,237.000
    711 Takse in pristojbine                 4,900.000
    712 Denarne kazni                      91.000
    714 Drugi nedavčni prihodki               87,742.000
72   Kapitalski prihodki                   68,578.200
    720 Prihodki od prodaje
    osnovnih sredstev                    11,000.000
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in neopredmetenih
    dolgoročnih sredstev                   57,578.200
74   Transferni prihodki                   366,242.900
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                366,242.900
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)             1.263,227.392
40   Tekoči odhodki                     279,715.554
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          63,878.799
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost                   12,163.401
    402 Izdatki za blago in storitve            197,218.562
    409 Rezerve                        6,454.792
41   Tekoči transferi                    413,295.480
    410 Subvencije                      18,340.134
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                    79,404.255
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam                89,385.041
    413 Drugi tekoči domači transferi            226,932.692
42   Investicijski odhodki                  519,296.358
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev                    519,296.358
43   Investicijski transferi                 50,920.000
    430 Investicijski transferi               50.920.000
III.  Proračunski presežek (I.-II.)
    (proračunski primanjkljaj)               -91,839.292
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)
75   Prejeta vračila danih posojil
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev
    (440+441+442+443)
44   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin
    iz naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje
    v svoji lasti
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C) Račun financiranja
VII.  Zadolževanje                       40,000.000
50   Zadolževanje                       40,000.000
    500 Domače zadolževanje                 40,000.000
VIII. Odplačila dolga (550)
55   Odplačila dolga
    550 Odplačila domačega dolga
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          -51,839.292
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)              40,000.000
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)          91,839.292
    Stanje sredstev na računih
    dne 31. 12. preteklega leta               51,839.292
--------------------------------------------------------------------------
3. člen
Spremeni se 7.člen, ki se glasi:
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva v višini 0,5% prejemkov proračuna za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, ekološke nesreče in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 20% proračunske rezerve odloča župan/ja. O svoji odločitvi obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno v tem členu, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
4. člen
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/2003-31
Dravograd, dne 2. decembra 2003.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost