Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5664. Statut Komunale Vitanje, d.o.o., stran 18787.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 82/94, 20/98 in 84/98), ter odloka o kapitalskih, lastniških in organizacijskih spremembah v podjetju Vit-pro (Uradni list RS, št. 52/03), je Občinski svet občine Vitanje na 10. redni seji dne 28. 11. 2003 sprejel
S T A T U T
Komunale Vitanje, d.o.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o., (v nadaljnjem besedilu: podjetje) je bilo imenovano z preimenovanjem podjetja Vit-pro d.o.o. in skladno z odlokom o kapitalskih, lastniških in organizacijskih spremembah v podjetju Vit-pro, d.o.o. (Uradni list RS, št. 52/03).
II. FIRMA IN SEDEŽ PODJETJA
2. člen
Firma družbe je: Komunala Vitanje, javno podjetje, d.o.o.
Skrajšana označba firme je: Komunala Vitanje, d.o.o.
3. člen
Sedež podjetja je v Vitanje, Grajski trg 6.
4. člen
Podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Komunala Vitanje, javno podjetje, d.o.o.
Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, razen promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
III. DEJAVNOST PODJETJA
5. člen
Dejavnosti podjetja so:
01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.132 Sadjarstvo
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
02.020 Gozdarske storitve
14.130 Pridobivanje skrilavca
20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
20.400 Proizvodnja lesene embalaže
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
6.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
26.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
26.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
26.700 Obdelava naravnega kamna
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
45.210 Splošna gradbena dela
45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela
45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
45.240 Gradnja vodnih objektov
45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
45.310 Električne inštalacije
45.320 Izolacijska dela
45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
45.410 Fasaderska in štukaterska dela
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.441 Steklarska dela
45.442 Pleskarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
51.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
51.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami
52.210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo
52.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
52.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
52.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
52.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.400 Točenje pijač
60.212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah
60.230 Drug kopenski potniški promet
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
74.202 Prostorsko urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.031 Čiščenje okolja
90.032 Druge dejavnosti javne higiene
93.030 Pogrebna dejavnost
93.050 Druge osebne storitve
6. člen
Podjetje brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more odtujevati nepremičnega premoženja podjetja in osnovnih sredstev podjetja.
IV. PRAVICE USTANOVITELJA
7. člen
V skladu z zakonom ima ustanovitelj in lastnik podjetja naslednje pravice:
– spremlja in kontrolira poslovanje podjetja,
– določa obseg in dejavnost podjetja,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin iz svoje pristojnosti,
– odloča o investicijah v podjetju, ki zadevajo razširjeno reprodukcijo,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja,
– sprejema statut podjetja in njegovim statutarnim spremembam,
– daje soglasje k notranji organizaciji podjetja ter številu in vrsti delovnih mest,
– daje soglasje k programu dela in temeljem poslovne politike podjetja.
Poleg teh pravic ima ustanovitelj in lastnik podjetja še posebne pravice in dolžnosti:
– daje soglasje k vsem vrstam kreditnih poslov, ki jih sklepa podjetje,
– sprejema ukrepe, s katerimi začasno uredi vprašanja, od katerih je odvisno bistveno opravljanje storitev in uslug podjetja, če teh ne uredi podjetje,
– morebitno izgubo, ki nastane pri izvrševanju gospodarske javne službe po odloku v javnem podjetju zaradi neutemeljenega zadrževanja oziroma vpliva na cene javnih dobrin in storitev javnega podjetja, pokriva ustanovitelj v okviru svojih pristojnosti pri določanju cene.
V. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PODJETJA
8. člen
Podjetje zastopa in predstavlja direktor.
Direktor podjetja je pooblaščen, da v okviru pooblastil, ki jih ima, sklepa pravne posle in opravlja vsa druga opravila oziroma zastopa podjetje pred sodišči in drugimi organi, v skladu z zakonom, tem statutom in akti ustanovitelja.
Za podjetje podpisuje direktor ter osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, vsaka v mejah pisnih pooblastil, ki jih da direktor podjetja.
VI. ORGANI PODJETJA, UPRAVLJANJE IN NAČIN ODLOČANJA
9. člen
Organi podjetja so:
– družbenik oziroma ustanovitelj,
– nadzorni svet,
– direktor.
Direktor
10. člen
Poslovodni organ podjetja je direktor, ki ga imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Postopek imenovanja in razrešitve vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje ter administrativne zadeve pri Občinskem svetu Občine Vitanje, v skladu z določili zakona o delovnih razmerjih in zakona o javnih uslužbencih.
Direktor je imenovan za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
V primeru prenehanja delovnega razmerja direktorja pred potekom mandata, ali v drugih primerih, ko direktor preneha z delom, lahko imenuje ustanovitelj do izvedbe postopka in izbire novega direktorja vršilca dolžnosti direktorja brez razpisa.
Vršilec dolžnosti je imenovan s pravicami in dolžnostmi direktorja največ za dobo enega leta.
11. člen
Za direktorja podjetja je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje, ima dokončano izobrazbo najmanj VI. stopnje zahtevnosti tehnične, ekonomske, pravne ali upravne smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj, ki potrjujejo, da ima oseba potrebne strokovne in organizacijske sposobnosti.
Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene nadzorni svet, podpiše pa jo predsednik nadzornega sveta.
Direktor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju in nadzornemu svetu.
12. člen
Direktor podjetja je odgovoren za zakonitost dela podjetja.
Direktor organizira in vodi poslovanje podjetja, ter ga zastopa in predstavlja. V okviru teh pristojnosti direktor zlasti:
– predlaga temelje poslovne politike podjetja in ukrepe za njeno izvajanje,
– izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– daje poročila ustanovitelju in nadzornemu svetu o rezultatih poslovanja podjetja,
– predlaga organizacijo, sistematizacijo delovnih mest,
– sprejema prvo razvrstitev delavcev v tarifne razrede po veljavni kolektivni pogodbi,
– sprejema splošne akte podjetja razen statuta,
– ustanovitelju in nadzornemu svetu predlaga odpravo motenj v zvezi z poslovanjem podjetja,
– odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi ter odloča o vseh drugih pravicah in obveznostih delavcev iz delovnega razmerja, skladno z zakonom, kolektivnimi pogodbami, ter statutom in drugimi splošnimi akti podjetja,
– s sindikati sklepa dogovor o pogojih in delu sindikata v podjetju,
– je odredbodajalec podjetja in podpisuje poslovne akte, listine in pogodbe ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
– odloča o razporeditvi oziroma prerazporeditvi delovnega časa ter o nadurnem delu,
– izreka delavcem podjetja disciplinske ukrepe – javni opomin in denarno kazen,
– imenuje komisijo za ugotavljanje materialne škode, komisijo za inventurne popise ter druga delovna telesa za proučitev posameznih zadev in nalog iz delovnega področja oziroma dejavnosti podjetja,
– opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite, skladno z zakonom,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom, sklepi ustanovitelja, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti podjetja,
– imenuje in razrešuje predsednika in dva člana disciplinske komisije.
13. člen
Direktor zastopa podjetje neomejeno razen pri:
– predmetu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi,
– najemanju posojil, ki niso predvidena s planom oziroma poslovnim načrtom javnega podjetja.
Za navedeno mora obvezno predhodno dati soglasje ustanovitelj.
Nadzorni svet
14. člen
Nadzorni svet šteje pet članov, od katerih štiri člane imenuje družbenik, enega pa imenujejo delavci podjetja v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let, ki je enaka mandatni dobi občinskega sveta. Člani nadzornega sveta opravljajo svojo funkcijo do izvolitve novega nazdornega sveta.Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega sveta.
Člane nadzornega sveta imenuje Občinski svet občine Vitanje.
Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem družbe, pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo družbe, nadzira redno in pravočasno sestavljanje računovodskega izkaza, preverja uspešnost z vidika realizacije ciljev podjetja in obravnava druga vprašanja oziroma zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe. V pritožbah odloča kot organ druge stopnje.
Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta predlaga Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Članom nadzornega sveta lahko predčasno preneha mandat z odpoklicem ustanovitelja.
V primeru predčasnega prenehanja mandata članu nadzornega sveta, ustanovitelj imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta za preostali del mandata. Člani nadzornega sveta so za svoje delo odgovorni ustanovitelju.
15. člen
Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov nadzornega sveta.
Odločitve sprejema nadzorni svet z večino vseh prisotnih članov.Glasovanje na seji nadzornega sveta je javno.
16. člen
Na sejo nadzornega sveta se vabi direktor podjetja in župan občine ustanoviteljice, po potrebi pa tudi drugi angažirani sodelavci ali izvedenci.
Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, katerega podpišeta predsednik nadzornega sveta in zapisnikar. V primeru, da je sklicatelj seje namestnik predsednika nadzornega sveta, podpiše zapisnik on.
Zapisnik se dostavi vsem članom nadzornega sveta, direktorju podjetja in ustanovitelju.
17. člen
Predsednik nadzornega sveta predstavlja nadzorni svet, vodi in sklicuje seje nadzornega sveta ter podpisuje sklepe, ki jih sprejme nadzorni svet in svoje pristojnosti.
V primeru odsotnosti predsednika nadzornega sveta vodi sejo namestnik predsednika.
18. člen
Nadzorni svet podjetja opravlja naslednje naloge:
a) odloča o:
– prejemkih direktorja,
– pobudi seje sveta ustanovitelja in dnevnem redu, če da pobudo nadzorni svet,
– odpisu terjatev,
– članstvu podjetja v organizacijah in institucijah doma in v tujini;
b) odobrava:
– posojila direktorju,
– pogodbe med članom nadzornega sveta in podjetja;
c) zahteva od direktorja redno poročanje o:
– načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
– poteku poslov, še posebej o premoženjskem in finančnem stanju podjetja,
– poslih, ki pomembno vplivajo na donosnost podjetnega kapitala ali plačilno sposobnost podjetja,
– drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje podjetja;
d) daje mnenje:
– k predlogu direktorja podjetja o razporeditvi dobička,
– k letnemu poročilu podjetja;
d) sprejema:
– obliko in način objav in obvestil podatkov podjetja,
– splošne akte podjetja, razen tistih, ki jih sprejema ustanovitelj ali direktor,
– poslovnik o svojem delu,
– poslovnik o delu direktorja na predlog direktorja,
– program razvoja podjetja in sklepa o notranji organizaciji podjetja, vključno z ustanavljanjem poslovno-organizacijskih delov podjetja in njegovim prenehanjem;
e) obravnava:
– poročila zunanjih revizijskih in inšpekcijskih organov ter na osnovi ugotovitev predlaga ukrepe direktorju in ustanovitelju,
– poročilo popisne komisije za popis sredstev in obveznosti.
19. člen
Nadzorni svet lahko da pobudo, da se nadzor nad poslovanjem podjetja opravi z revizijo.
VII. DELAVCI PODJETJA, NJIHOVE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
20. člen
Delavci uresničujejo svoje pravice obveznosti skladno z zakonom o delovnih razmerjih in kolektivnimi pogodbami.
Temeljne pravice in obveznosti delavcev v podjetju se posebej konkretizira s podjetniško kolektivno pogodbo, katero sklepata sindikat in nadzorni svet podjetja.
Delavci zaposleni v podjetju izvolijo 3 članski svet delavce kot organ določen z zakonom o soupravljanju delavcev.
VIII.SPLOŠNI AKTI PODJETJA
21. člen
Temeljni splošni akt podjetja je statut. Statut sprejema ustanovitelj.
Posamezna vprašanja, ki jih ureja ta statut se podrobneje uredijo s podjetniško kolektivno pogodbo in z drugimi splošnimi akti (pravilniki, sklepi), ki jih sprejema direktor.
22. člen
S pravilniki se posebej uredijo naslednja področja:
– tehnični pogoji delovanja vodovodnega in kanalizacijskega sistema s končnim čiščenjem odpadne vode,
– tehnični pogoji o izvedbi vodovodnega in kanalizacijskega priključka,
– odnosi med upravljavcem vodovodnega in kanalizacijskega sistema ter uporabniki storitev in uslug podjetja (tarifni sistem),
– akt o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest,
– knjigovodsko poslovanje podjetja,
– varstvo pri delu,
– disciplinska in materialna odgovornost delavcev podjetja,
– druga področja, določena z zakoni in akti ustanovitelja.
Avtentično razlago oziroma tolmačenje splošnih aktov podjetja daje organ, ki je splošni akt sprejel. Kolikor se statut sklicuje na ustanovitelja je za odločanje v taki zadevi pristojen njegov Občinski svet oziroma organ, ki ga sam določi.
IX. FINANCIRANJE JAVNEGA PODJETJA
23. člen
Viri financiranja dejavnosti podjetja so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in storitev plačujejo porabniki,
– sredstva, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti,
– sredstva, ki jih podjetje opravlja z opravljanjem storitev na prostem trgu.
24. člen
Uporabniki gospodarskih javnih služb plačujejo storitve po ceni,ki se oblikuje na način in po postopku, ki ga določa zakon ali predpis lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih javnih dobrin (tarifni sistem).
Cene se lahko subvencionirajo. S predpisom, s katerim se določi subvencioniranje se določi tudi višina in vir subvencij.
Za priključek na objekte in naprave infrastrukture gospodarskih javnih služb po odloku se plačuje poseben prispevek, ki ga s sklepom določi Občinski svet občine Vitanje.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
25. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
XI. POSLOVNA TAJNOST IN VAROVANJE PODATKOV
26. člen
Kot poslovna tajnost se štejejo listine in podatki, katerih posredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju s poslovanjem podjetja in bi škodilo njegovim interesom.
Organ pristojen za odločanje o delu in poslovanju podjetja sproti določa, katera listina in podatek predstavlja poslovno tajnost.
Delavci so dolžni varovati poslovno tajnost, za katero izvedo pri opravljanju poslov z drugimi podjetji.
27. člen
Poslovno tajnost mora varovati vsak delavec.
Dolžnost varovanja poslovne tajnosti velja tudi po prenehanju delovnega razmerja podjetja.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
29. člen
Podjetje mora svoje splošne akte uskladiti s tem statutom v roku šestih mesecev po njegovi uveljavitvi.
Št. 062-02-022/03
Vitanje, dne 28. novembra 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost