Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5676. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 18799.

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/86 in 44/97), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na redni seji dne 30. oktobra sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Zavrč plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za popolno oziroma delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Za uporabo stavbnega zemljišča se v Občini Zavrč plačuje nadomestilo.
Vsa sredstva zbrana iz naslova plačila nadomestila so prihodek proračuna Občine Zavrč.
3. člen
Za stavbno zemljišče se po 2. členu tega odloka štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO
4. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo so naselja: Belski Vrh, Drenovec, Gorenjski Vrh, Goričak, Hrastovec, Korenjak, Pestike, Turški Vrh in Zavrč.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
5. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske površine stanovanj in počitniških objektov oziroma poslovne površine stavb in spremljevalnih objektov ter od vseh zapuščenih objektov.
Stanovanjska površina stanovanja ali počitniškega objekta je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, kako tudi pokrita in nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti in podobno.
Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča.
6. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namena uporabe so zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:
– na stavbna zemljišča za stanovanjske namene uporabe (objekti ali deli objektov za stalno stanovanje),
– na stavbna zemljišča za poslovno dejavnost (objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno in proizvodno dejavnost),
– na stavbna zemljišča za počitniški namen uporabe (objekti za počitniško uporabo – vikendi),
– na stavbna zemljišča opuščenih in dotrajanih stanovanjskih ter gospodarskih objektov,
– gospodarski objekti,
– parkirišča.
7. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. namen uporabe stavbnega zemljišča,
3. zapuščenost in dotrajanost objekta in stavbnega zemljišča,
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
5. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča,
6. občasna uporaba javnih površin,
7. druga stavbna zemljišča.
8. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe z dejansko možnostjo priključka na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Opis opremljenosti         Število točk
a) ceste (v makadamski izvedbi)        5
b) ceste (v asfaltni izvedbi)         10
b) vodovod                   5
c) električno omrežje             5
d) telefon                   5
e) javna razsvetljava             5
f) javna kanalizacija             10
Opremljenost stavbnega zemljišča se točkuje s seštevkom točk posameznih alinei prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na posamezno opremljenost stavbnega zemljišča.
9. člen
Namen uporabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Namembnost/območje
I. Stanovanjski namen            100
II. Počitniški namen             350
III. Poslovna dejavnost            50
IV. Opuščeni in dotrajani objekti
na stavbnih zemljiščih            500
V. Nezazidano stavbno zemljišče
(ne zajema komunalne opremljenosti)      10
Zavezancem za plačilo nadomestila, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Zavrč, se odmera za objekte, ki so namenjeni za počitniško uporabo, zniža za 50%.
10. člen
Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka
V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih:
Dejavnost/območje                    1
A. kmetijstvo, lov, gozdarstvo             50
B. ribištvo                      50
C. predelovalne dejavnosti               50
D. gradbeništvo                    50
F. trgovina, popravilo motornih vozil in izdelki
  široke porabe                   100
G. gostinstvo                     100
H. promet, skladiščenje in zveze           270
I. finančno posredništvo               250
J. poslovanje z nepremičninami, najem
  in poslovne storitve                250
K. izobraževanje                    50
L. zdravstvo in socialno varstvo            50
M. druge javne, skupne in osebne
  storitvene dejavnosti                50
N. zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem     100
O. proizvodnja in distribucija elektrike       300
P. poštne in komunikacijske storitve         320
R. upravne dejavnosti                 270
11. člen
Kriteriji za opuščen in dotrajani stanovanjski ali gospodarski objekt so:
– nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne, proizvodnje ali kmetijske dejavnosti),
– nevzdrževan zunanji videz objekta,
– nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbenega dovoljenja.
Objekti na stavbnih zemljiščih iz prejšnjega odstavka se ovrednotijo s številom točk iz 8. in 9. člena tega odloka, če se ugotovi najmanj en kriterij za stanje objekta, katerega obstoj ugotavlja Občinska uprava Občine Zavrč.
12. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je s prostorskim planom določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojen organ izdal lokacijsko dovoljenje.
Nezazidano stavbno zemljišče se ovrednoti s 50% točk določenih glede na vrsto dejavnosti oziroma namembnost uporabe in na njegovo lego na podlagi 9. in 10. člena tega odloka.
Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna površina stavbnih zemljišč namenjena za gradnjo, ne točkuje pa se komunalna opremljenost zemljišč po 8. členu tega odloka.
Za nepokrite poslovne površine se upošteva 50% površine.
13. člen
Za smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se stanovanjski objekti razvrstijo v štiri razrede objektov ter se točkujejo z naslednjim številom točk:
Objekt/območje                      1
Individualna stanovanjska hiša             30
Stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem       30
Objekt z 2-4 stanovanji                 30
Objekt z 5-10 stanovanji                20
Objekti z 11 in več stanovanj              8
14. člena
Za motenje pri uporabi stavbnih zemljišč za stanovanjske namene se določijo negativne točke glede na hrup, onesnaženje zraka in dostopnost. Podlaga za določitev stopnje motenosti glede hrupa in onesnaženosti zraka so veljavni podzakonski akti vlade RS, za določitev stopnje motenosti glede na dostopnost stavbnih zemljišč pa strokovno mnenje sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
15. člen
Motenost se ovrednoteni z znižanjem naslednjem število točk:
Motenost/območje                     1
onesnaženost zraka                   20
dostopnost                       20
hrup                          20
16. člen
Nadomestilo se obračuna tudi za občasno uporabo javnih površin na 1. in 2. območju za namene določene s tabelo in se ovrednoti z naslednjim številom točk:
Objekt/območje                      1
– stojnice                      1000
– kioski                        400
– točilnice na prostem                1000
– gostinski vrtovi                   100
– druge dejavnosti ali prireditve,
s katerimi se ustvarja dohodek             200
Nadomestilo za uporabo javni površin se določi tako, da se številu točk iz prejšnjega odstavka prišteje število točk za komunalno opremo iz 8. člena tega odloka, ta vsota pa se pomnoži s številom m2 površine, ki je bila uporabljena.
Za površino, ki je bila uporabljena se šteje površina, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti. Površino določi upravljavec javne površine oziroma občinski upravni organ ob izdaji soglasja za uporabo javne površine.
Nadomestila iz tega člena ne plačajo humanitarne organizacije.
IV. ODMERA NADOMESTILA
17. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
V stavbah, kjer so razen stanovanjskih tudi poslovni prostori se izračun nadomestila naredi ločeno.
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz evidenc, ki jo vodi Občinska uprava občine Zavrč.
18. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila v Občini Zavrč se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin. Sklep o uskladitvi vrednosti točke sprejme Občinski svet občine Zavrč, na predlog župana.
Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z odločbo na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Zavrč.
19. člen
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi Občine Zavrč nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba osnove za odmero med letom, se le-ta upošteva pri obračunu nadomestila za prihodnje leto.
20. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v dveh obrokih oziroma v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopek v zvezi z odmero in pobiranjem nadomestila, evidentiranjem plačil, prisilno izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila v skladu z zakonom o davčnem postopku.
Podatke za odmero nadomestila sporoči davčnemu organu Občinska uprava Občine Zavrč.
V. ZAVEZANEC ZA PLAČILO NADOMESTILA
21. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredno uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali del stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda večinskemu lastniku oziroma enemu od lastnikov, če jih je več v istem deležu.
Plačevanje nadomestila ne pomeni legalizacije črne gradnje.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
22. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte, ki se uporabljajo za potrebe obrambe, za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
Nadomestilo se ne plačuje tudi za objekte, ki se uporabljajo za potrebe:
– kmetijske dejavnosti (skednji, gospodarska poslopja ipd.), razen v primeru iz 10. člena tega odloka,
– šolstva,
– športa in rekreacije,
– Rdečega križa, Karitasa, gasilcev in drugih humanitarnih organizacij
23. člen
Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila za določen čas, v naslednjih primerih:
– če zavezanec prejema stalno socialno pomoč,
– zaradi naravnih in drugih nesreč.
O oprostitvi plačila nadomestila na podlagi pisne zahteve zavezanca odloča Občinski svet občine Zavrč.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
24. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 SIT do 360.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT od 60.000 SIT se kaznuje občan (zavezanec za plačilo nadomestila po tem odloku), ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov tega člena opravlja strokovna služba Občine Zavrč ali njen pooblaščen izvajalec.
VIII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Zavezanci po tem odloku morajo na zahtevo Občinske uprave občine Zavrč v roku 15 dni posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence. Zavezanci so odgovorni za pravilnost in verodostojnost podatkov, ki jih posredujejo.
Evidenco vodi Občinska uprava občine Zavrč
26. člen
Zavezanci, ki ne prijavijo zahtevanih podatkov v določenem roku, se jim odmeri nadomestilo za 250 m2 za stanovanjske površine, 150 m2 za površine za počitniško dejavnost (vikendi) ter 500m2 za poslovno in gospodarsko dejavnost. Če pristojni občinski organ oceni, da se poslovna dejavnost opravlja na več kot 500 m2, lahko odmeri nadomestilo po površini celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec.
Zavezanci morajo sporočiti davčnemu organu, oziroma Občini Zavrč vse spremembe, ki so pomembne za odmero nadomestila in sicer v 15 dneh po nastali spremembi.
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08-1/01-1
Zavrč, dne 30. oktobra 2003.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

AAA Zlata odličnost