Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5639. Odlok o predkupni pravici Občine Sežana, stran 18758.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in odločba ustavnega sodišča Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99, 108/03) ter 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 23. decembra 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Sežana
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Sežana (v nadaljnjem besedilu: občina) kot predkupne upravičenke na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja prostorske strategije in prostorskega reda občine štejejo ureditvena območja naselij, ki so opredeljena z občinskim prostorskim planom – Dolgoročni plan občine Sežana za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije 1989 (Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), 1992 (Uradne objave, št. 5/92), 1995 (Uradni list RS, št. 54/95), 1997 (Uradni list RS, št. 63/97) in 2002 (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popr.) ter Srednjeročni družbeni plan občine Sežana za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen in dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 4/89 in št. 37/89), 1992 (Uradne objave, št. 5/92), 1993 (Uradne objave, št. 18/93), 1995 (Uradni list RS, št. 54/95), 1997 (Uradni list RS, št. 63/97) in 2002 (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popr.).
Na tem območju lahko občina uveljavlja predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes.
3. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih, če je tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
4. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje zlasti za naslednje namene:
1. izvedbo prostorskega akta;
2. gradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. gradnjo objektov za potrebe javne uprave in za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva;
4. gradnjo in nakup neprofitnih in profitnih stanovanj;
5. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov na objektih iz 1. in 2. točke tega člena;
6. za potrebe prenove območij;
7. za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-10/2003-14
Sežana, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost