Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5682. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2003, stran 18804.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 16. člena statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) in odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2003 (Uradni list RS, št. 35/03), je Občinski svet občine Žiri na 6. redni seji dne 9. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2003 (Uradni list RS, št. 35/03) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                               v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                  675.940
70   DAVČNI PRIHODKI                        285.005
    700 Davki na dohodek in dobiček                249.838
    703 Davki na premoženje                     31.730
    704 Domači davki na blago in storitve              3.437
71   NEDAVČNI PRIHODKI                       150.397
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                          17.497
    711 Takse in pristojbine                     3.320
    712 Denarne kazni                          38
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            87.561
    714 Drugi nedavčni prihodki                   41.981
72   KAPITALSKI PRIHODKI                       29.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            20.000
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgor. sredstev   9.000
73   PREJETE DONACIJE                          500
    730 Prejete donacije iz domačih virov               500
74   TRANSFERNI PRIHODKI                      211.038
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                   211.038
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   666.690
40   TEKOČI ODHODKI                         182.474
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              45.199
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          6.270
    402 Izdatki za blago in storitve                126.355
    403 Plačila domačih obresti                   4.150
    409 Rezerve                            500
41   TEKOČI TRANSFERI                        213.565
    410 Subvencije                          9.600
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                       123.870
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                          29.580
    413 Drugi tekoči domači transferi                50.515
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                     134.875
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             134.875
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                    135.776
    430 Investicijski transferi                  135.776
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                   9.250
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                      –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                            –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                        –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                           –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                       9.250
55 ODPLAČILA DOLGA                           9.250
    550 Odplačila domačega dolga                   9.250
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                         –
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                 –9.250
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                     –9.250
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02-00-2/2003
Žiri, dne 9. decembra 2003.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

AAA Zlata odličnost