Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5591. Okvirne cene in drugi komercialni pogoji za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja, stran 18704.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00-popr., 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1 in 50/03-odl. US) ter 24. člena uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 8/01 in 11/01), Geoplin d.o.o. Ljubljana, kot izvajalec dejavnosti prenosa zemeljskega plina, izdaja
OKVIRNE CENE IN DRUGE KOMERCIALNE POGOJE
za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
Te okvirne cene in drugi komercialni pogoji za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja (v nadaljevanju: okvirne cene) določajo:
– osnovno ceno storitve prenosa zemeljskega plina, ceno sistemskih in posebnih sistemskih storitev,
– način obračuna prenosa zemeljskega plina ter sistemskih in posebnih sistemskih storitev,
– tolerančne meje dovoljenih odstopanj,
– način izdajanja računov, plačevanje, plačilne roke in reklamacije in
– veljavnost pogodb o dostopu, posebej v primeru višje sile.
2. Pomen izrazov in oznak
2. člen
Izrazi v okvirnih cenah imajo naslednji pomen:
- Dnevni odjem: je količina zemeljskega plina prevzetega ali predanega v obračunskem dnevu v Sm3;
- Dnevni primanjkljaj količin: je negativna razlika med prevzeto in predano količino zemeljskega plina za potrebe naročnika v obračunskem dnevu;
- Dnevni presežek količin: je pozitivna razlika med prevzeto in predano količino za potrebe naročnika v obračunskem dnevu;
- Izravnava: je postopek izravnave med prevzeto količino na enem ali več prevzemnih mestih in predano količino zemeljskega plina na enem ali več predajnih mestih naročnika;
- Izvajalec javnih služb: je pravna ali fizična oseba, ki izvaja gospodarski javni službi po uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne služba prenos zemeljskega plina in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja;
- Kumulativno odstopanje znotraj obračunskega meseca: je razlika med prevzemom in predajo zemeljskega plina od prvega dneva meseca do dneva ugotavljanja odstopanja znotraj obračunskega meseca;
- Kumulativno odstopanje znotraj obračunskega dneva: je razlika med prevzemom in predajo zemeljskega plina od začetka obračunskega dne do trenutka ugotavljanja odstopanja znotraj obračunskega dneva;
- Naročnik dostopa: je dobavitelj ali upravičeni odjemalec oziroma uporabnik, ki ima po določbah zakona in drugih podzakonskih aktov pravico dostopa do prenosnega omrežja, ki se z izvajalcem javnih služb pogodbeno dogovori o dostopu do prenosnega omrežja;
- Obračunski dan: je časovno obdobje 24. zaporednih ur, in sicer od 8:00 ure zjutraj do 8:00 ure zjutraj naslednjega dne;
- Obračunski mesec: je časovno obdobje, ki se začne z uro pričetka prvega obračunskega dne meseca do ure pričetka prvega obračunskega dneva v naslednjem mesecu;
- Obračunsko leto: je časovno obdobje ki se začne z uro pričetka prvega obračunskega dne v letu do ure pričetka prvega obračunskega dneva v naslednjem letu;
- Pogodba o dostopu: je pogodba, ki jo skleneta naročnik in izvajalec javnih služb in s katero se sporazumeta uporabi prenosnega omrežja;
- Pogodbena prenosna kapaciteta: je največja dnevna količina zemeljskega plina, ki je za naročnika določena v pogodbi o dostopu za prevzem na enem ali večjem številu prevzemnih mest in predajo na enem ali večjem številu predajnih mest;
- Predajno mesto: je mesto na katerem izvajalec javnih služb preda naročniku zemeljski plin za lastne potrebe ali za izvajanje distribucije preko distribucijskega plinovodnega omrežja;
- Predani zemeljski plin: je količina plina, ki jo izvajalec javnih služb preda naročniku na enem ali več predajnih mestih v določenem časovnem razdobju, kot na primer ura, dan, mesec in leto, v standardnih kubičnih metrih;
- Prevzemno mesto: je točka na prenosnem omrežju, v kateri izvajalec javnih služb na osnovi pogodbe z naročnikom prevzame v prenos dogovorjene količine zemeljskega plina;
- Prevzeti zemeljski plin: je količina plina, ki jo je izvajalec prevzame v prenos na enem ali več prevzemnih mestih v določenem časovnem razdobju po nalogu naročnika, kot na primer ura, dan, mesec, leto, v standardnih kubičnih metrih;
- Standardni kubični meter (v nadaljevanju: Sm3): je količina zemeljskega plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi 15° C;
- Tolerančno območje: je območje znotraj določenih mej izraženih v % pogodbene prenosne kapacitete.
3. člen
V okvirnih cenah uporabljene oznake imajo naslednji pomen:
-------------------------------------------------------------------------------------------
  Oznaka Pomen                                 Enota
-------------------------------------------------------------------------------------------
  (Q(1) Negativno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje – dnevni
      primanjkljaj količin                         Sm3
  (Q(2) Pozitivno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje – dnevni
      presežek količin                           Sm3
  (Q(3) Negativno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje – dnevni
      primanjkljaj količin                         Sm3
  (Q(4) Pozitivno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje – dnevni
      presežek količin                           Sm3
  (Q(C) Kumulativno odstopanje znotraj obračunskega dneva           Sm3
 Q(CMAX) Največje kumulativno odstopanje znotraj obračunskega dneva     Sm3/dan
  C(1)  Cena za negativno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje      SIT/Sm3
  C(2)  Cena za pozitivno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje      SIT/Sm3
  C(3)  Cena za negativno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje     SIT/Sm3
  C(4)  Cena za pozitivno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje     SIT/Sm3
  C(B)  Osnovna cena zemeljskega plina za izravnavo             SIT/Sm3
  C(C)  Cena prekoračitve kumulativnega odstopanja znotraj
      obračunskega dneva                         SIT/Sm3
  C(LR) Cena zemeljskega plina za lastno rabo                SIT/Sm3
  C(PK) Osnovna cena storitve prenosa (letno)              SIT/(Sm3/d)/leto
  f(1)  Faktor velikosti meritve
  f(2)  Faktor števila redukcij
   MD  Mesečni znesek dostopa                        SIT
  O(C)  Prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega
      kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva         Sm3/dan
  O(PK) Prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete              Sm3
   PK  Pogodbena prenosna kapaciteta                    Sm3/dan
  PK(M) Največja uporabljena prenosna kapaciteta v obračunskem mesecu    Sm3/dan
 PK(MAX) Največja že zaračunana prenosna kapaciteta v preteklih
      obračunskih mesecih pogodbenega obdobja v Sm3/dan. Pri prvi
      prekoračitvi velja, da je PK(MAX) enaka pogodbeni prenosni
      kapaciteti (PK).                          Sm3/dan
  Q(R,M) Mesečna predana količina                       Sm3
  T(D-) Tolerančna meja negativnega dovoljenega dnevnega
      količinskega odstopanja                         %
  T(D+) Tolerančna meja pozitivnega dovoljenega dnevnega
      količinskega odstopanja                         %
  T(DC-) Tolerančna meja dovoljenega kumulativnega odstopanja v mesecu      %
  T(DC+) Tolerančna meja dovoljenega kumulativnega odstopanja v mesecu      %
   Z  Mesečni znesek za izravnavo dnevnih količinskih odstopanj       SIT
  Z(1)  Znesek dovoljenega dnevnega odstopanja-primanjkljaj količin      SIT
  Z(2)  Znesek dovoljenega dnevnega odstopanja-presežek količin        SIT
  Z(3)  Znesek nedovoljenega dnevnega odstopanja-primanjkljaj količin     SIT
  Z(4)  Znesek nedovoljenega dnevnega odstopanja-presežek količin       SIT
  Z(C)  Znesek za prekoračitev dovoljenega kumulativnega odstopanja
      znotraj obračunskega dneva                      SIT
  ZLR  Mesečni znesek za zemeljski plin za lastno rabo            SIT
   ZM  Letni znesek za izvajanje meritev                   SIT
  Z(PK) Znesek za prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete         SIT
-------------------------------------------------------------------------------------------
II. DOSTOP, SISTEMSKE IN POSEBNE SISTEMSKE STORITVE
1. Dostop do prenosnega omrežja
4. člen
(1) Naročnik dostopa s pogodbo o dostopu pridobi upravičenje do uporabe prenosnega plinovodnega omrežja za prenos količin zemeljskega plina skozi prenosno plinovodno omrežje od enega ali več vnaprej določenih prevzemnih mest do enega ali več vnaprej določenih predajnih mest za pogodbeno določen čas in v obsegu zakupljene pogodbene prenosne kapacitete, izražene v Sm3/dan.
(2) Naročnik dostopa zakupi pogodbeno prenosno kapaciteto za vsa predajna mesta, določena v pogodbi o dostopu skupaj, in prenosno kapaciteto za vsako prevzemno mesto, pri čemer vsota prenosnih kapacitet na prevzemnih mestih ne sme preseči pogodbene prenosne kapacitete.
(3) Naročnik dostopa lahko pogodbeno prenosno kapaciteto koristi na kateremkoli predajnem mestu v okviru pretočnih zmogljivosti predajnega mesta ob pogoju, da posreduje dnevno napoved koriščenja prenosne kapacitete za predajno mesto, kadar je ta večja od 50.000 Sm3/dan, pri čemer se predajna mesta izvajalca javne službe distribucije, ki so povezana v distribucijsko omrežje, obravnavajo kot eno predajno mesto.
(4) Naročnik dostopa lahko koristi večjo prenosno kapaciteto na posameznem prevzemnem mestu od prijavljene le ob predhodni odobritvi izvajalca javnih služb in pod pogojem, da pogodbena prenosna kapaciteta, določena v drugi točki tega člena, ni prekoračena.
(5) Prenos zemeljskega plina poteka skladno s Pravilnikom o sistemskih obratovalnih navodilih za prenos zemeljskega plina in upravljanje prenosnega plinovodnega omrežja (Uradni list RS, št. 65/03, v nadaljevanju: pravilnik) in določili pogodbe o dostopu.
2. Sistemske storitve
5. člen
Sistemske storitve, ki jih izvajalec javnih služb zagotavlja in zaračuna naročniku dostopa v obsegu koriščenja dostopa, so:
   (1) vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do prenosnega omrežja
  (2) pokrivanje lastne rabe zemeljskega plina v prenosnem omrežju in
  (3) izravnava dovoljenih odstopanj:
    (a) izravnava urnih odstopanj med prevzeto in predano količino zemeljskega
      plina za naročnika dostopa v mejah tolerančnega območja dovoljenega
      kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne:
  –  Tolerančno območje dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj
    obračunskega dne znaša v pozitivno in negativno smer 15% pogodbene prenosne
    kapacitete.
    (b) izravnava negativnega ali pozitivnega dovoljenega dnevnega količinskega
      odstopanja med prevzeto in predano količino naročnika:
  -  Negativno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje (ΔQ(1)) predstavlja dnevni
    primanjkljaj količin naročnika dostopa znotraj mej tolerančnega območja
    dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja dokler je kumulativno
    odstopanje v obračunskem mesecu v mejah tolerančnega območja dovoljenega
    kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca;
  -  Pozitivno dovoljeno dnevno količinsko odstopanje (ΔQ(2)) predstavlja dnevni
    presežek količin naročnika dostopa znotraj mej tolerančnega območja
    dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja dokler je kumulativno
    odstopanje v obračunskem mesecu v mejah tolerančnega območja dovoljenega
    kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca
  -  Tolerančno območje dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja znaša v
    pozitivno smer (T(D+)) 2 % pogodbene prenosne kapacitete in v negativno
    smer ((TD-)) 2 % pogodbene prenosne kapacitete
  -  Tolerančno območje dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj
    obračunskega meseca znaša v pozitivno smer (T(DC+)) 10 % pogodbene prenosne
    kapacitete in v negativno smer (T(DC)) 10 % pogodbene prenosne kapacitete.
3. Posebne sistemske storitve
6. člen
(1) Posebni sistemski storitvi izravnave nedovoljenih odstopanj, ki ju izvajalec javnih služb zaračunava naročniku dostopa posebej, sta:
(a) Izravnava urnih odstopanj med prevzeto in predano količino zemeljskega plina za naročnika dostopa izven mej tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne:
– Nedovoljeno odstopanje znotraj obračunskega dne nastopi, ko kumulativno
odstopanje znotraj obračunskega dneva prekorači mejo tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva.
(b) Izravnava pozitivnega ali negativnega nedovoljenega dnevnega količinskega odstopanja med prevzeto in predano količino zemeljskega plina za naročnika dostopa:
- Negativno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje (ΔQ(3)) predstavlja dnevni primanjkljaj količin izven mej tolerančnega območja dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja in vsak dnevni primanjkljaj količin, ko negativno kumulativno odstopanje v obračunskem mesecu prekorači mejo tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca,
- Pozitivno nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje (ΔQ(4)) predstavlja dnevni presežek količin izven mej tolerančnega območja dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja in vsak dnevni presežek količin, ko pozitivno kumulativno odstopanje v obračunskem mesecu prekorači mejo tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca.
(2) Izvajalec javnih služb lahko zagotavlja posebno sistemsko storitev izravnave nedovoljenih odstopanj v obsegu, kot ga pogojuje razpoložljiva notranja kapaciteta prenosnega plinovodnega omrežja.
III. OBRAČUN PRENOSA
7. člen
V obsegu pogodbeno dogovorjenega dostopa oziroma prenosa zemeljskega plina, zaračunava izvajalec javnih služb naslednje:
(a) mesečni znesek dostopa do prenosnega omrežja,
(b) mesečni znesek za zemeljski plin za lastno rabo in
(c) letni znesek za izvajanje meritev.
1. Mesečni znesek dostopa
8. člen
(1) Mesečni znesek dostopa (MD) se določi na naslednji način:
   MD = PK x C(PK) /12
(2) Osnovna cena storitve prenosa zemeljskega plina C(PK) vključuje:
- zakup pogodbene prenosne kapacitete,
- sistemsko storitev vodenje in upravljanje ter zagotavljanje dostopa do prenosnega omrežja razen izvajanja meritev in prenos merjenih podatkov,
- sistemsko storitev izravnave dovoljenih odstopanj znotraj obračunskega dneva.
(3) Osnovna cena storitve prenosa C(PK) znaša 1.052,53 SIT/((Sm3/dan)/leto).
2. Mesečni znesek za zemeljski plin za lastno rabo
9. člen
(1) Izvajalec javnih služb mesečno zaračuna naročniku dostopa zemeljski plin za lastno rabo (obratovanje kompresorjev in tehnološki plin za ogrevanje) na osnovi mesečne predane količine zemeljskega plina in cene zemeljskega plina za lastno rabo, na naslednji način:
   ZLR = 0,004 x Q(R,M) x C(LR)    (v SIT)
(2) Cena plina za lastno rabo C(LR) znaša 100 % C(B) iz četrte točke 13. člena teh okvirnih cen.
3. Letni znesek za izvajanje meritev
10. člen
(1) Za izvajanje meritev in obdelavo merjenih podatkov izvajalec javnih služb zaračuna naročniku dostopa letni znesek glede na število in značilnost merilnih mest.
(2) Letni znesek za izvajanje meritev in obdelavo merjenih podatkov (ZM) za posamezno merilno mesto znaša:
   ZM = 50.000 x (f(1) + f(2))       (v SIT/leto)

-------------------------------------------------------------------
  Faktor f(1)   Nazivni pretok    Faktor f(2)    Število
            (Sm(3)/h)              Redukcij
-------------------------------------------------------------------
     1        < 500         1        1
     2      500 – 1.000       2        2
     4      1.000 – 2.000       3       ≥ 3
     6      2.000 – 5.000
     8       ≥ 5.000
-------------------------------------------------------------------
Za naročnika dostopa z večjim številom merilnih mest se zneski (ZM) seštejejo. V primeru, da izvajalec javnih služb ni lastnik merilnih naprav, faktor f(1) znaša 0,5.
IV. OBRAČUN PREKORAČITEV IN IZRAVNAV
1. Prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete
11. člen
(1) V primeru, da naročnik dostopa prekorači pogodbeno prenosno kapaciteto, plača znesek za prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete (Z(PK)).
(2) Prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete v obračunskem mesecu (O(PK,M)) se določi na naslednji način:
   O(PK,M) = PK(M) – PK(MAX)
Prekoračitev se obračuna le v primeru, ko je PK(M) > PK(MAX).
(3) Znesek za prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete se zaračuna v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je nastopila prekoračitev pogodbene prenosne kapacitete in se določi na naslednji način:
     Z(PK) = O(PK,M) x 1,10 x C(PK) (v SIT)
(4) S plačilom prekoračitve pogodbene prenosne kapacitete si naročnik dostopa ne
Zagotovi, tudi za vnaprej, večje prenosne kapacitete od pogodbene prenosne kapacitete. V kolikor je tudi v preostalem pogodbenem obdobju takšna prekoračitev možna, jo naročnik dostopa lahko koristi brez plačila prekoračitve.
2. Prekoračitev tolerančne meje dovoljenega kumulativnega odstopanja
znotraj obračunskega dneva
12. člen
(1) Razliko med prevzeto in predano urno količino zemeljskega plina za naročnika dostopa se vsak obračunski dan od 8:00 ure dalje sešteva v kumulativno odstopanje znotraj obračunskega dneva ((Q(C)). Ob začetku obračunskega dne je stanje kumulativnega odstopanja enako nič. Za obračun prekoračitve se upošteva največje absolutno kumulativno odstopanje znotraj obračunskega dne (Q(CMAX)).
(2) Prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne (O(C)) v Sm3/dan se za obračunski dan izračuna na naslednji način:
   O(C) = IQ(CMAX)I - 0,15 * PK
V primeru, ko je O(C) < 0 (nič) šteje, da prekoračitev tolerančne meje dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne ni nastopila.
(3) Znesek za prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva se ob upoštevanju cene za prekoračitev tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne (C(C)) določi:
   Z(C) = O(C) * C(C)
(4) Izvajalec javnih služb ugotavlja in obračuna prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dne za vsak dan (d) v obračunskem mesecu, ko je takšno odstopanje nastopilo in zneske prekoračitev (Z(C)) sešteje v mesečni znesek.
(5) Cena za prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva C(C) znaša 12,8 % C(PK).
(6) V primeru, da izvajalcu javnih služb ne nastanejo dodatni stroški v zvezi z vzdrževanjem notranje kapacitete prenosnega omrežja kot posledice prekoračitev meje tolerančnega območja kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva, se skupni letni znesek prekoračitev, oziroma znesek prekoračitev zmanjšan za dodatne stroške, na koncu pogodbenega leta vrne naročnikom v razmerju njihovih pogodbenih prenosnih kapacitet.
3. Obračun izravnave dnevnih količinskih odstopanj
13. člen
(1) Na osnovi podatkov o dnevnem količinskem odstopanju in dnevnem stanju kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca izvajalec javnih služb za posamezen obračunski dan obračuna naročniku dostopa izravnavo dnevnih količinskih odstopanj na način, da naročnik dostopa:
     (a)  plača količine zemeljskega plina dovoljenega negativnega dnevnega
        količinskega odstopanja (primanjkljaj količin (Q(1,d)) po ceni za
        dovoljeno dnevno količinsko odstopanje – primanjkljaj količin
        (C(1)) v znesku:
 
        Z(1,d) = (Q(1,d) x C(1)
 
     (b)  dobi plačane količine zemeljskega plina dovoljenega pozitivnega
        dnevnega količinskega odstopanja (presežek količin (Q(2,d)) po ceni
        za dovoljeno dnevno količinsko odstopanje – presežek količin
        (C(2)) v znesku:
 
        Z(2,d) = (Q(2,d) x C(2)
 
    (c)  plača količine zemeljskega plina nedovoljenega negativnega dnevnega
        količinskega odstopanja (primanjkljaj količin (Q(3,d)) po ceni za
        nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje – primanjkljaj količin
        (C(3)) v znesku:
 
        Z(3,d) = (Q(3,d) x C(3)
 
    (d)  dobi plačane količine zemeljskega plina nedovoljenega pozitivnega
        dnevnega količinskega odstopanja (presežek količin (Q(4,d)) po ceni
        za nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje – presežek količin
        (C(4)) v znesku:
 
        Z(4,d) = (Q(4,d) x C(4)
(2) Saldo postavk Z(1,d), Z(2,d), Z(3,d), Z(4,d) za vse dni obračunskega meseca predstavlja končni znesek (Z), ki ga izvajalec javnih služb zaračuna ali plača naročniku dostopa za izravnavo dnevnih količinskih odstopanj v obračunskem mesecu:
kjer je n število dni v mesecu.
(3) Cene zemeljskega plina za izravnavo dovoljenih in nedovoljenih dnevnih količinskih odstopanj so določene v tabelah 2 in 3 v prilogi, ki je sestavni del teh okvirnih cen.
(4) Cena zemeljskega plina (C(B)) za določitev cen C(1), C(2), C(3), C(4), C(LR) se izračunava mesečno na osnovi enačbe za izračun prodajne cene C, kot je to opredeljeno v uredbi o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim odjemalcem na prenosnem omrežju (Uradni list RS, št. 124/03), pri čemer se pribitek A ne upošteva.
V. NAČIN IZDAJANJA RAČUNOV IN PLAČEVANJE
1. Račun za prenos
14. člen
Izvajalec javnih služb najkasneje v roku 8 dni po zaključku obračunskega meseca, na katerega se nanaša prenos, naročniku dostopa izstavi račun za storitev prenosa zemeljskega plina, ki vsebuje naslednje zneske:
     (a) Mesečni znesek dostopa iz 8. člena teh okvirnih cen,
    (b) Mesečni znesek za zemeljski plin za lastno rabo iz 9. člena teh
      okvirnih cen,
    (c) Mesečni znesek za izvajanje meritev in obdelavo merjenih podatkov, ki
      znaša eno dvanajstino letnega zneska iz 10. člena teh okvirnih cen,
    (d) Znesek morebitne prekoračitve pogodbene prenosne kapacitete iz 11.
      člena teh okvirnih cen.
2. Račun za izravnavo
15. člen
(1) Izvajalec javnih služb najkasneje v roku 20 dni po zaključku meseca, na katerega se nanaša prenos, v primeru, da je za naročnika dostopa izvajal sistemske storitve izravnavo odstopanj, naročniku dostopa dodatno obračuna:
     (a) Znesek prekoračitev meje tolerančnega območja dovoljenega kumulativno
      odstopanja znotraj obračunskega dneva, kot je to določeno v 4. točki
      12. člena teh okvrnih cen in
    (b) Znesek za izravnavo dnevnih količinskih odstopanj, kot je to določeno
      v drugi točki 13. člena teh okvirnih cen.
(2) Izvajalec javnih služb zneska iz točk a in b prejšnjega odstavka, v primeru negativnega mesečnega zneska za izravnavo dnevnih količinskih odstopanj, medsebojno pobota, ter za razliko naročniku dostopa izda račun kot bremepis oziroma dobropis.
3. Davki in takse
16. člen
Zneski iz 14. in 15. člena teh okvirnih cen, ne vključujejo davkov, taks, trošarin in drugih dajatev. Naročnik dostopa je dolžan obveznosti iz prejšnjega stavka poravnati skladno s predpisi o davkih, taksah, trošarinah in drugih dajatvah.
4. Reklamacije
17. člen
(1) Morebitno reklamacijo glede pravilnosti izdanih računov iz 14. in 15. člena teh okvirnih cen lahko naročnik dostopa vloži v roku pred zapadlostjo posameznega računa.
(2) Izvajalec javnih služb reklamacijo reši v 15. dneh po njenem prejemu. Kljub vloženi reklamaciji je naročnik dostopa dolžan nesporni del računa plačati ob zapadlosti.
5. Plačilni pogoji
18. člen
(1) Izvajalec javnih služb izda račune iz točke 14. in 15. člena teh okvirnih cen z zapadlostjo 30 dni po nastanku terjatve. Kot datum nastanka terjatve šteje zadnji dan obračunskega meseca na katerega se dostop oziroma prenos nanaša.
(2) Kolikor naročnik dostopa svoje obveznosti ne poravna vključno do dneva zapadlosti računa, izvajalec od vključno 31. dne po nastanku terjatve in do plačila, naročniku zaračuna zamudne obresti v skladu z zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/03). V slučaju nepravočasnega plačila izvajalec javnih služb vsa plačila naročnika dostopa vračunava po vrstnem redu dospelosti terjatev in v skladu z 288. členom obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01).
(3) V primeru, da naročnik dostopa svojih obveznosti, skladno s prvo točko tega člena, ne poravna, ima izvajalec javnih služb pravico od naročnika dostopa nemudoma zahtevati druge, za izvajalca javnih služb sprejemljive instrumente za zavarovanje plačil, ali drugačen način plačila. Če naročnik dostopa le-te zahteve ne izpolni, lahko izvajalec javnih služb po preteku 72. ur od predhodnega pisnega obvestila, prekine izvajanje prenosa zemeljskega plina za naročnika dostopa.
VI. DOLOČANJE KOLIČIN V ČASU OKVARE IN VZDRŽEVANJA
1. Določanje količin v času okvare merilnih naprav
19. člen
(1) V primeru okvare merilnih naprav se šteje, da je bila v času trajanja okvare predana oziroma prevzeta takšna količina zemeljskega plina, kot je bila povprečna predana količina v treh glede na odjem plina primerljivih obdobjih pred okvaro, za katere obstajajo registrirani podatki, oziroma se upoštevajo količine, ki jih beleži merilna naprava naročnika dostopa ob pogoju, da ustreza vsem merilno-tehničnim predpisom.
(2) V času okvare merilnih naprav, se dnevna količinska odstopanja zaračunajo po ceni C(B). Morebitna prekoračitev kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva se ne obračuna.
2. Določanje količin pri menjavi merilnih naprav
20. člen
(1) V primeru redne menjave merilnih naprav na merilnem mestu, kjer ni dvojne meritve in naročnik dostopa prevzema zemeljski plin, velja, da je bilo v času menjave vsako uro predana količina enaka povprečni urni količini zemeljskega plina zadnjih treh ur pred menjavo oziroma se upošteva urna količina zabeležena na merilni napravi naročnika dostopa.
(2) V času menjave merilnih naprave se dnevna količinska odstopanja zaračunajo po ceni C(B). Morebitna prekoračitev kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva se ne obračuna.
3. Obračun prekoračitev in odstopanj v času izrednih vzdrževalnih del
21. člen
V primeru izrednih nenapovedanih vzdrževalnih del, pregledov, remontov, preizkusov ali kontrolnih meritev na plinovodnem omrežju, ko pride do motenj pri prenosu se dnevna količinska odstopanja zaračunajo po ceni C(B). Prekoračitev kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva se ne obračuna.
VII. VIŠJA SILA IN VELJAVNOST POGODB O DOSTOPU
1. Višja sila
22. člen
(1) Nastanek višje sile in iz nje izvirajoče posledice se presojajo v skladu s splošnimi obligacijskimi pravili in pravilnikom.
(2) Dokazno breme v zvezi s posledicami neizpolnitve pogodbenih obveznosti nosi tista pogodbena stranka, ki se želi rešiti odgovornosti tako, da se sklicuje na višjo silo.
(3) Ob nastanku višje sile je dolžna pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, nemudoma obvesti drugo pogodbeno stranko o nastali višji sili. Naročnik dostopa in izvajalec javnih služb nemudoma izvedeta potrebne ukrepe, da se škodno delovanje višje sile in njene posledice čim prej in čim bolj omejijo.
(4) Za čas trajanja višje sile sta pogodbeni stranki prosti obveznosti predaje oziroma prevzema zemeljskega plina in s tem povezane odškodninske odgovornosti. V primeru, da višja sila traja več kot tri mesece, se pogodbeni stranki dogovorita o spremembi pogodbe o dostopu do prenosnega omrežja.
2. Veljavnost pogodb o dostopu
23. člen
(1) Pogodbo o dostopu sklepata naročnik dostopa in izvajalec javnih služb za koledarsko leto, s tem da najkrajše obdobje znaša eno koledarsko leto, najdaljše pa 25 koledarskih let, razen:
(a) kadar gre za novi priključek na prenosno omrežje in je začetek dostopa možen med letom, v skladu s prvim in drugim odstavkom 10. člena pravilnika,
(b) v primerih iz tretjega odstavka 10. člena pravilnika.
(2) Šteje se, da imajo upravičeni odjemalci, ki so imeli na dan 24. januarja 2003 sklenjeno dolgoročno kupoprodajno pogodbo za zemeljski plin z izvajalcem javnih služb, s tem tudi že sklenjeno pogodbo o dostopu v enakem obsegu, trajanju in na način, kot to določa dolgoročna kupoprodajna pogodba za zemeljski plin in na tej osnovi najavljeni potrebni elementi za sklenitev vsakokratne letne pogodbe o dostopu.
3. Najpomembnejša razloga za prenehanje pogodbe o dostopu
24. člen
Najpomembnejša razloga za prenehanje pogodbe o dostopu sta:
(a) potek veljavnosti pogodbe o dostopu in
(b) uvedba stečajnega likvidacijski postopka nad naročnikom, skladno z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 45/94-ust. zak., 74/94-odl. US, 8/96-odl. US, 25/97-ZJSRS, 8/96-odl. US, 1/99-ZPPSL-A, 1/99-ZNIDC, 52/99, 101/01-odl. US in 58/03-ZZK-1).
VIII. KONČNA DOLOČBA
25. člen
Okvirne cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se za koledarsko leto 2004.
Št. 490
Ljubljana, dne 19. decembra 2003.
Geoplin d.o.o. Ljubljana
glavni direktor
mag. Janez Možina l. r.
 
Soglašam!
mag Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor
in energijo

AAA Zlata odličnost