Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5678. Odlok o predkupni pravici Občine Zreče na nepremičninah, stran 18802.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 1. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Zreče na nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Zreče (v nadaljevanju: občine) na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev. Za območja poselitve in območja obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali deli teh območij v prehodnem obdobju, se do sprejetja prostorske strategije občine in prostorskega reda Občine Zreče štejejo območja, ki so opredeljena v Odloku o sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 – v letih 1993 in 1994, (Uradni list RS, št. 29/98).
3. člen
Predkupna pravica za območje kmetijskih zemljišč se določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 7/01).
4. člen
Območja naselij iz prejšnjih odstavkov so vrisana v kartah v merilu 1:5000 do parcele natančno tako, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi in so sestavni del tega odloka.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno pravice če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes.
5. člen
Šteje se da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
6. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je na vpogled pri pristojnem organu Občine Zreče, lokacijska dokumentacija in gradbena dovoljenja pa na Upravni enoti Slovenske Konjice.
7. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 350–03–14/2003–2
Zreče, dne 1. decembra 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost