Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5616. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški potok za leto 2003, stran 18734.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 96/03) je Občinski svet občine Loški Potok na 7. seji dne 12. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Loški Potok za leto 2003 (Uradni list RS št. 21/02) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
»Proračun občine Loški potok za leto 2003 je določen v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                 Rebalans 2003
------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               564,455.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    94,388.000
70  DAVČNI PRIHODKI                     88,820.000
   700 Davki na dohodek in dobiček             62,868.000
   703 Davki na premoženje                 7,303.000
   704 Domači davki na blago in storitve          18,649.000
   706 Drugi davki                         –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                    6,839.000
   710 Udeležba na dobičku in prihodki
   od premoženja                      3,320.000
   711 Takse in pristojbine                 1,021.000
   712 Denarne kazni                      29.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         398.000
   714 Drugi nedavčni prihodki               2,071.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                   4,892.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        4,892.000
3   PREJETE DONACIJE                         –
   730 Prejete donacije iz domačih virov
74  TRANSFERNI PRIHODKI                  463,904.000
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij               463,904.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               552,343.000
40  TEKOČI ODHODKI                     75,950.000
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          17,800.000
   401 Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost                   3,500.000
   402 Izdatki za blago in storitve            50,250.000
   403 Plačila domačih obresti               1,900.000
   409 Rezerve                       2,500.000
41  TEKOČI TRANSFERI                    72,127.000
   410 Subvencije                      1,350.000
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                    16,000.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                       5,689.000
   413 Drugi tekoči domači transferi            49,088.000
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                 395,371.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih
   sredstev                        395,371.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                 8,895.000
   430 Investicijski transferi               8,895.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)              12,112.000
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                     –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV                          –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)                –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                    30,000.000
50  ZADOLŽEVANJE                      30,000.000
   500 Domače zadolževanje                 30,000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU                           42,112.000
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                       –
X. NETO FINANCIRANJE (VII.-VIII.-IX.)            –12,112.000
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
KONEC PRETEKLEGA LETA                     21,453.646
------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2003.
Št. 403-02/02-2
Loški Potok, dne 12. decembra 2003.
Župan
Občine Loški Potok:
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost