Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5638. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 18757.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99 in 51/02), 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95) ter 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na svoji 8. redni seji dne 13. 11. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.18/94, 36/96), kolikor z zakon o lokalni samoupravi - ZLS - (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ne določa drugače.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripada plačilo za njihovo delo kot sejnina za udeležbo na seji, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena. Občinski volilni komisiji pripada plačilo v višini, ki ga določa zakon o lokalnih volitvah.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in največ dva podžupana.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupana opravljata svojo funkcijo nepoklicno. Podžupana lahko opravljata svojo funkcijo poklicno, če se v soglasju z županom tako odločita, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije so določena z odstotki od plače župana, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Semič, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 5,0, ki se pomnoži z osnovo za obračun plače (izhodiščna plača za prvi tarifni razred) ter poveča za funkcijski dodatek v višini 50% količnika. V primeru, da župan funkcijo opravlja poklicno, se plači prišteje tudi dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi opravljal funkcijo poklicno.
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana ter njegov dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom. Če opravlja funkcijo nepoklicno, pa mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
4. člen
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno, se oblikuje v višini 25% plače župana.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi pogodbe o plačilu za opravljanje funkcije podžupana.
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
V okviru zneska iz prvega odstavka tega člena se na podlagi sklepa o potrditvi mandatov članu občinskega sveta določi sejnina za posamezni mesec na podlagi evidence, ki jo vodi občinska uprava, glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 6,56% plače župana
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 4,60% plače župana
– predsedovanje seji delovnega telesa 4,60% plače župana
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je, 3,70% plače župana.
6. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco o prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava, v višini 3,70% plače župana.
7. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma za udeležbo na seji ter plačilo za izvedbo nadzora in izdelavo poročila. Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava, in sicer:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 6,56% plače župana,
– udeležba na seji nadzornega odbora 4,60% plače župana,
– udeležba na seji občinskega sveta 4,60% plače župana,
– izvedba nadzora po programu dela 7% plače župana.
8. člen
Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik ter tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana oziroma funkcije podžupana v občini. Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini dvajset odstotkov povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana. Nadomestilo se izplača na podlagi sklepa o imenovanju.
9. člen
Določbe 6. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada sejnina v višini 4,60% plače župana.
IV. POVRAČILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
Občinski funkcionarji, predsedniki in člani delovnih teles občinskega sveta in župana ter člani nadzornega odbora imajo ob predložitvi dokazila pravico do povračila stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije in v zvezi z njo.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice, potni stroški, stroški prenočevanja) v skladu z zneski drugih osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo veljavni predpisi za zaposlene v občinski upravi.
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. Nalog za službeno potovanje za župana izda tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin in povračil drugih stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotavljajo iz sredstev proračuna. Izplačujejo se do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije in sejnin se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in povračila stroškov, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta in župana, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja, na podlagi evidence prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/99 in 94/02).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-03/2002-3
Semič, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost