Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5641. Pravilnik o merilih za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana, stran 18759.

Na podlagi 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 100/03) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 23. decembra 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
1. člen
S tem pravilnikom se določijo merila, s katerimi se opredelijo območja glede zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana.
2. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem aktu določena za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal gradbeno dovoljenje.
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela, ki je s prostorskim izvedbenim aktom namenjena za graditev objektov oziroma zemljiška parcela, za katero je že izdano predpisano dovoljenje (lokacijsko oziroma enotno gradbeno dovoljenje, priglasitev del oziroma lokacijska informacija) in se še ni začelo z gradnjo objektov.
3. člen
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva:
1. v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt določa gradbene parcele:
– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine gradbene parcele, na kateri še ni zgrajena nobena stavba in za katero je s prostorskim aktom določeno, da je zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe
Za nezazidano stavbno zemljišče se torej šteje tisto zemljišče, ki predstavlja samostojno gradbeno parcelo ali del takšne parcele po izvedbenem prostorskem aktu na kateri je mogoče graditi stanovanjsko oziroma poslovno stavbo in sicer ne glede na trenutno vrsto rabe zemljišča po zemljiškem katastru.
2. v primerih, ko izvedbeni prostorski akt ne določa gradbenih parcel:
– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine zemljiških parcel za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno,da so zazidljiva za stanovanjske in poslovne stavbe (v nadaljevanju: zazidljive parcele), pri čemer pa se upošteva:
a) kolikor stoji na površini zazidljive parcele stavba, ki ima določeno gradbeno parcelo, se ta površina šteje kot zazidano stavbno zemljišče. Preostali del površine tvori površino nezazidanega stavbnega zemljišča od katerega se odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pod pogojem iz 4. člena tega pravilnika.
b) Kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki še nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus) pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče v skladu z določili 4. člena tega pravilnika.
4. člen
Za uradno evidenco določitve gradbene parcele se po tem pravilniku šteje odločba o funkcionalnem zemljišču ali dokončno gradbeno dovoljenje, kjer ta akta nista izdana pa se uporabljajo določbe izvedbenih prostorskih aktov oziroma v primeru prostorsko ureditvenih pogojev se le-te določa po pravilih tega pravilnika.
5. člen
V primeru, ko gradbena parcela ni določena, se odmerja nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča od minimalne velikosti zemljišč:
– za I., II. in IV. ktg zemljišč po 7. členu odloka 500 m2
– za III. ktg zemljišč po 7. členu odloka 1000 m2.
6. člen
Podatke o zavezancih občinska uprava pridobiva na podlagi prijave neposrednega uporabnika nezazidanega stavbnega zemljišča, od upravnega organa pristojnega za izdajo dovoljenja za posege v prostor ter iz drugih uradnih evidenc. Če občinska uprava ugotovi obstoj stavbnega zemljišča, za katerega ni prejela prijave, prične postopek po uradni dolžnosti iz uradne evidence.
Če nastane sprememba med letom, se to upošteva od 1. v naslednjem mesecu po preteku meseca, v katerem je sprememba nastala. Vendar se spremembe upoštevajo le v kolikor so občinski upravi posredovane pred pravnomočnostjo odločbe o odmeri nadomestila.
7. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča je lastnik tega zemljišča.
8. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se za zemljišča, ki so v 7. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (v nadaljevanju: odlok) razvrščena v III. kategorijo plačuje 80% vrednosti zazidanega stavbnega zemljišča. Za zemljišča, ki so razvrščena v I., II. in IV. kategoriji pa se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v višini 150% vrednosti zazidanega stavbnega zemljišča.
Izračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se izračuna tako, da se površina zemljišča pomnoži s skupnim številom točk iz 6. in 8. člena odloka in z vrednostjo točke.
Če je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena kombinirana dejavnost (stanovanjsko-poslovna) se plačuje nadomestilo po kriteriju 50% za stanovanjsko dejavnost in 50% za poslovno dejavnost.
9. člen
Pri izračunu nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč se ne upoštevajo točke opremljenosti stavbnega zemljišča oziroma možnosti priključitve na komunalne objekte in naprave v primeru, če je najbližja meja zemljišča oddaljena več kot 100 m od komunalnega omrežja. V kolikor je oddaljenost večja od 100 m, se za izračun upoštevajo samo točke iz 8. člena odloka.
V primeru spora glede dejanske možnosti priključka se upošteva mnenje upravljalca objekta ali naprave, ki si ga pridobi zavezanec.
10. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se ne plačuje v primeru, ko gradnja na zemljišču ni možna zaradi poteka komunalnih vodov oziroma v kolikor so na zemljišču rezervati le-teh oziroma naravnih ovir ali pojavov, ki onemogočajo gradnjo.
Kolikor obstaja dvom, ali je gradnja mogoča, o tem presoja občinska služba pristojna za prostor – občinski urbanist.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti