Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5600. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrna, stran 18723.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 58.-63. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 44/97) ter na podlagi 15. in 83. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 11. redni seji dne 8. 12. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
O D L O K A
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrna
1. člen
3. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 1/00) se v celoti spremeni in glasi:
»3. člen
Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.«
2. člen
V 4.členu, se za zadnjo besedo prvega stavka črta pika ter doda besedilo »ter od vseh za zapuščenih objektov«.
Za prvim odstavkom 4. člena se doda nov drugi odstavek, dosedanji drugi odstavek pa postane tretji odstavek, ki glasi:
»Za zapuščene objekte se štejejo objekti, če se ugotovita oba kriterija za stanje objekta, da je objekt:
– nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti,
– nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega stavbnega zemljišča, ki je objekt, ki ni vzdržan v skladu z Odlokom o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna.«
3. člen
V 10.členu se v točki 1.se za besedama »gospodarske namene« in za tem besedilom postavljeno vejico vstavi besedilo «ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture«.
V 10. členu, 2. točka, se za besedami «javne gospodarske službe« in za tem besedilom postavljeno vejico, doda besedilo »ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture«.
V 10. členu, 3. točka, se za besedami »in osebne storitve« in za tem besedilom postavljeno vejico, doda besedilo »v kolikor se nadomestilo ne plačuje skladno z določilom tretjega odstavka 12. člena«.
V 10. členu se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. Zapuščeni objekti   400    400    400    400«
4. člen
Za 12. členom se doda nov tretji odstavek, ki glasi: »Nadomestilo se ne plačuje za objekte in gradbene parcele v lasti Občine Dobrna, ki so namenjene za opravljanje dejavnosti javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Dobrna. Nadomestilo se ne plačuje tudi za prostore, ki jih uporabljajo humanitarne organizacije in društva, ki imajo sedež na območju Občine Dobrna.«
5. člen
Ostala določila odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrna ostanejo v veljavi.
6. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrna se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 8 dan po objavi.
Št. 015-02-0015-1/2003-1
Dobrna, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost