Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5623. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja, stran 18742.

Na podlagi navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, 4/99) in 20. člena ter 55. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 150/00 in 60/02) je Občinski svet Mislinja na 11. seji sveta, dne 22. 12. 2003 sprejel naslednji
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja
I
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2004 na območju Občine Mislinja se določijo v znesku 21.280,00 SIT/m2 stavbišča.
II
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 stavbišča za posamezno komunalno opremo znašajo:
individualna raba:
----------------------------------------------------
SIT/ m2              delež
----------------------------------------------------
- Kanalizacijsko omrežje   3.405 SIT    (16%)
- vodovodno omrežje      2.128 SIT    (10%)
- električno omrežje     2.128 SIT    (10%)
- telefonsko omrežje      851 SIT     (4%)
----------------------------------------------------
Skupaj:            8.512 SIT    (40%)
----------------------------------------------------
 
kolektivna raba:
----------------------------------------------------
SIT/ m2              delež
----------------------------------------------------
- makadamska cesta      6.384 SIT    (30%)
- asfaltna prevleka      2.128 SIT    (10%)
- meteorna kanalizacija    2.554 SIT    (12%)
- javna razsvetljava     1.702 SIT     (8%)
----------------------------------------------------
Skupaj:           12.768 SIT    (60%)
----------------------------------------------------
III
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v posamezna območja v občini in namembnost objekta tako, da se upošteva ustrezen korekcijski faktor.
akorekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
- KL = 0,75 za I. območje
- KL = 0,50 za II. območje
- KL = 0,25 za III. območje
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
- KN = 1,00 za počitniške hiše,
- KN = 0,60 za proizvodne in poslovne objekte,
- KN = 0,40 za stanovanjske objekte,
- KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte in
- KN = 0,20 za garaže in športne objekte.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče objekt priključiti oz. jo uporabljati pod normalnimi pogoji. Pogoje določi občinski svet s sklepom.
IV
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju predvidene gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na čas vlaganja, največ do višine, po tem sklepu ovrednotenih stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero je zavezanec vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
V
Stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbišča oz. stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, se obračunajo na osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje. Za izračun najnižjega prispevka, ki ga mora zavezanec plačati za priključitev individualne stanovanjske hiše na javno kanalizacijo, se upošteva 100 m2 stavbišča. Za priključitev večstanovanjskega objekta na javno kanalizacijo pa se upošteva 60% površine stanovanja, ki se pomnoži z zneskom povprečnih stroškov komunalnega opremljanja s kanalizacijo na 1m2 stavbišča.
VI
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 462-01/1996
Mislinja, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l. r.

AAA Zlata odličnost