Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5603. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 18725.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi 58. do 63. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis 252/99) je Občinski svet občine Dobrova- Polhov Gradec na 9. redni seji dne 17.12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 106/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče.
Za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
1. V zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlorisna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani (stanovanje, poslovni prostor, garaža …). Upoštevajo se samo zgradbe, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene faze.
2. Izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, nepokrita skladišča, delavnice na prostem,…), ki je namenjena poslovni dejavnosti.
3. Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
V primeru, da gre za zemljiško parcelo, na kateri stoji stavba se nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča odmeri od površine, ki se izračuna tako, da se od celotne površine zemljiške parcele odšteje površina gradbene parcele, če je le-ta določena oz. površina fundusa pomnožena s faktorjem 1,5. Za takšen preostanek površine se bo nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča odmerjalo samo v primeru, če je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da ga je mogoče opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo.«
2. člen
Črta se drugi odstavek 22. člena.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 015-03- 4342/2003
Dobrova, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak, u.d.v.i, l. r.

AAA Zlata odličnost