Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5647. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenska Bistrica v letu 2003, stran 18765.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljevanju: ZureP-1) in 21. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je župan Občine Slovenska Bistrica določil
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Slovenska Bistrica v letu 2003
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana
Območje občine Slovenska Bistrica urejajo določila prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del občine Slovenska Bistrica (objavljen v Uradnem listu SRS, št. 27/85, 25/87 in Uradnem listu RS, št. 42/92, 35/94, 35/96, 41/97, 72/99 in 59/03). Zadnje spremembe in dopolnitve planskega akta so bile v letu 2000, ki so bile sprejete v letu 2003. V začetku leta 2003 je stopil v veljavo Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03). Ker je bil postopek sprememb in dopolnitev planskega akta občine v zaključni fazi, se določila pravilnika niso mogla upoštevati.
Glede na to, da je Občina Slovenska Bistrica uspešno kandidirala na javnem razpisu za subvencioniranje digitalizacije prostorskih planov, je potrebno digitalizacijo prostorskega plana v letu 2004 tudi realizirati. Način prenosa kartografske dokumentacije k planu v digitalno obliko je takšne narave, da povzroča tudi spremembe namenske rabe prostora, ki jo je mogoče izvesti le v postopku sprememb in dopolnitev plana.
Nadalje so razlogi za spremembe in dopolnitev planskega akta tudi v:
– uskladitvi rabe zemljišč z dejanskim stanjem oziroma ažuriranju stavbnih zemljišč tam, kjer za to obstajajo pravne podlage
– spremembi in dopolnitvi Urbanistične zasnove za mesto Slovenska Bistrica vključno s preveritvijo zasnove namenske rabe prostora ter njenim prenosom v digitalizirano kartografsko dokumentacijo k planu
– širitvi in zaokrožitvi območij za poselitev
– drugih posegih v prostor, vključenih v razvojne programe občine, ki morajo biti ustrezno umeščeni v prostor oziroma drugače zajeti v prostorskih sestavinah planskih aktov občine.
Cilj izdelave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana občine Slovenska Bistrica je:
– Uskladitev namenske rabe prostora z dejanskim stanjem
– Širitev urbanih območij in drugih posegov v prostor
– Sprememba in dopolnitev Urbanistične zasnove za mesto Slovenska Bistrica.
S sprejetimi spremembami in dopolnitvami bo podana ustrezna planska podlaga za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov in posledično za nameravane posege v prostor.
Kot pravna podlaga za izdelavo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občinskega prostorskega akta se uporablja 171. člen ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana RS (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89, Uradni list RS, št. 36/90, Uradni list SRS, št. 27/91, Uradni list RS, št. 72/95, 11/99 in 4/03) in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list SRS, št. 2/86, Uradni list RS, št. 41/87 in Uradni list SRS, št. 23/89, Uradni list RS, št. 72/95, 11/99 in 4/03).
2. Predmet in programska izhodišča ter območje obdelave
S tem programom se podrobneje določijo vsebine in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del občine Slovenska Bistrica (objavljen v Uradnem listu SRS, št. 27/85, 25/87 in Uradnem listu RS, št. 42/92, 35/94, 35/96, 41/97, 72/99 in 59/03 – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov oziroma pripravljavca akta ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2.1. Prostorske sestavine, ki se s spremembami in dopolnitvami plana spreminjajo na področju poselitve:
– ureditvena območja naselij
– druga območja za poselitev
– stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje.
V povezavi z gornjimi vsebinami se posledično ustrezno spremenijo tudi območja kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Navedene vsebine spremembe se vključijo v vse potrebne dele planskih aktov občine, in sicer:
– Tekstualni del plana
– Kartografski del plana – Ustrezne karte v merilu 1:25000
– Status zemljišč v ustrezni kartografski dokumentaciji M 1:5 000
– Ustrezni deli urbanistične zasnove
Dolgoročni in srednjeročni plan občine se spreminjata tudi na tistih področjih in v tistih prostorski sestavinah:
– kjer gre za uskladitev s spremenjenimi obveznimi izhodišči dolgoročnega plana države za pripravo občinskih planskih aktov
– kjer gre za vključevanje posameznih projektov iz občinskih razvojnih programov.
3. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenska Bistrica
Pred pripravo predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenska Bistrica podajo smernice za načrtovanje naslednji nosilci urejanja prostora:
1) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana;
2) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b, Ljubljana;
3) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana;
4) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana;
5) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za rudarstvo, Dunajska 48, Ljubljana;
6) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko, Dunajska 47, Ljubljana;
7) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje kmetijstva, Dunajska 56-58, Ljubljana;
8) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za gozdarstvo, Dunajska 56-58, Ljubljana;
9) Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
10) Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Dunajska 7, Ljubljana;
11) Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški promet, Kopitarjeva 5, Maribor;
12) Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana;
13) Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga, Kotnikova 5, Ljubljana;
14) Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana;
15) Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Beethovnova 2, Ljubljana;
16) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor;
17) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor;
18) Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, Maribor;
19) ELES, Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana;
20) JP Elektro Maribor, Vetrinjska 2, Maribor;
21) Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38, Maribor;
22) Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., Pohorski bataljon 12, Slovenska Bistrica;
23) Geoplin, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
24) Drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev planskega akta izkazalo, da so tangirani.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Zgoraj navedeni organi bodo zaprošeni tudi za izdajo mnenja k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenska Bistrica.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30. dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da z dopolnjenim predlogom sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenska Bistrica soglaša.
3.1. Pripravljavec postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del občine Slovenska Bistrica je Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor. Prostorske konference vodi župan.
Načrtovalec – nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv bo izbran v skladu z zakonom o javnih naročilih.
4. Zakonske podlage in predpisi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov
– zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03);
– Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85);
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96);
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99);
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, popr. 31/00, 19/02);
– zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02);
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02);
– zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02);
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odločba US, 1/99-ZNIDC, 54/2000-ZKme, 68/2000 – odločba US, 27/2002 – odločba US, 58/2002-ZMR-1, 67/2002, 110/2002-ZUreP-1 in ZGO-1);
– zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/1993, 13/1998 odl.US: U-I-53/95, 24/1999 odl.US: U-I-51/95, 56/1999 (31/00 – popr.), 61/1999, 67/2002, 110/2002);
– izvršilni predpisi, izdani na podlagi zgoraj navedenih zakonov;
– prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana RS (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89, in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95 in 11/99 in 4/03) in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list SRS, št. 2/86, 23/89 ter Uradni list RS, št. 41/87, 72/95 in 11/99 in 4/03);
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb
in naslednji predpisi za območje občine Slovenska Bistrica:
– odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92);
– odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 35/96);
– odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 6/99);
– odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99);
– odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00);
– pravilnik o merilih in pogojih za določanje funkcionalnih zemljišč pri že obstoječih objektih na zazidanih stavbnih zemljiščih v lasti občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 23/99);
– odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 18/02);
– pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 37/03);
– odlok o urejanju vinotočev v občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92).
Veljavna prostorska dokumentacija in strokovne podlage
Za območje občine Slovenska Bistrica veljajo prostorske sestavine:
– dolgoročnega plana občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 35/96, 41/97, 72/99 in 59/03);
– srednjeročnega družbenega plana občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 27/85, 25/87);
in prostorski izvedbeni akti:
– odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 35/94 in 45/00);
– odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slov. Bistrica in mesto Slov. Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01 in 35/02);
– odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 35/94);
– odlok o zazidalnem načrtu Gmajna-Spodnja Polskava (Uradni list RS, št. 4/91);
– odlok o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem (Uradni list RS, št. 4/91);
– odlok o zazidalnem načrtu Zg. Bistrica I (Uradni list SRS, št. 15/89, 30/91 in 64/94);
– uredba o lokacijskem načrtu za izvennivojski priključek Slovenska Bistrica – sever na AC (Uradni list RS, št. 38/96);
– odlok o pomožnih objektih občanov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list SRS, št. 18/88, Uradni list RS, št. 44/01, 35/02);
– odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Pragersko (Uradni list RS, št. 71/00);
– odlok o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 63/01);
– odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica (Uradni list RS, št. 112/03);
– odlok o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo »KUGL« Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 112/03).
5. Roki za pripravo in sprejemanje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana- prostorski del za območje Občine Slovenska Bistrica
1. Po sprejemu programa priprave se v roku 20 dni izbere izvajalec na podlagi programa priprave in zakona o javnih naročilih, s katerim se sklene pogodba.
2. Pobude za spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana, ki bodo podane do 31. 12. 2003 se upoštevajo pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
3. Izbrani načrtovalec bo na osnovi razpoložljive prostorske dokumentacije ter strokovnih podlag izdelal ustrezno gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje 10 dneh. Občina Slovenska Bistrica pridobi in pooblasti izbranega načrtovalca za pridobitev smernic za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora, določenih v 3. točki tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge.
4. Na osnovi vseh relevantnih strokovnih podlag in pridobljenih smernic za načrtovanje bo izdelovalec pripravil predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov v času 30 dni, odvisno seveda od števila pobud posameznikov in obsega dopolnitev urbanistične zasnove ter razpoložljivosti strokovnih podlag.
5. Vzporedno s pridobivanjem smernic nosilcev urejanja prostora in pripravo predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov poteka prenos kartografske dokumentacije k veljavnemu planu v digitalno obliko.
6. 2 tedna pred javno razgrnitvijo predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov se na podlagi 28. člena ZureP-1 izvede 2. prostorska konferenca. Skliče in vodi jo župan.
7. Predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del občine Slovenska Bistrica se javno razgrne za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve predloga bo pripravljavec organiziral skupaj z izdelovalcem njegovo javno obravnavo. O razgrnitvi ter kraju in času obravnave bo pripravljavec javnost obvestil z objavo v uradnem glasilu in na krajevno običajen način (v tedniku Panorama in KTV) najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
8. V času javne razgrnitve, in sicer pred javno obravnavo bo župan posredoval odlok občinskemu svetu v prvo branje, kjer bo občinski svet podal pripombe in predloge na odlok.
9. V času javne razgrnitve bo pripravljavec evidentiral vse pisne in ustne pripombe ter predloge. Izdelovalec bo pripravil strokovna stališča do teh pripomb v 20 dneh po prejemu pripomb od strani pripravljavca.
10. O utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo v roku 20 dni odločil župan, ki bo občinski svet seznanil s podanimi pripombami in s svojimi stališči in kako se je do teh pripomb opredelil.
11. Predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov bo dopolnjen glede na stališča do pripomb, ki jih bo sprejel župan.
12. Dopolnjeni predlog bo pripravljavec poslal nosilcem urejanja prostora iz 3. točke tega programa v mnenja.
13. Pripravljavec bo poskrbel, da bo izvajalec dopolnjeni predlog uskladil z mnenji.
14. Tako dopolnjeni in usklajeni predlog bo župan predložil skupaj s pridobljenimi mnenji, Vladi RS v oceno usklajenosti z obveznimi izhodišči dolgoročnega in srednjeročnega plana RS in pridobitev sklepa Vlade RS po 172. členu ZureP-1. Vlada ugotovi skladnost dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči prostorskega plana Slovenije v 45 dneh od prejema vloge.
15. Župan bo po pridobitvi sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov z obveznimi izhodišči republiških planskih aktov poslal usklajeni dopolnjeni predlog predmetnega akta z ustreznimi obrazložitvami v sprejetje občinskemu svetu. Občinski svet bo sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del občine Slovenska Bistrica. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
16. Izdelava dokončnega tekstualnega in grafičnega dela predmetnega akta v 20 dneh.
6. Sredstva za pripravo in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine Slovenska Bistrica se zagotovijo iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v skladu z dinamiko realizacije projekta in s sofinanciranjem posameznih investitorjev.
7. Veljavnost programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne z dnem sprejetja.
V skladu z določili 28. člena ZUreP-1 je pred sprejemom tega programa priprave dne 11. 12. 2003 župan občine Slovenska Bistrica sklical prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta. Datum ter kraj in čas zbora konference je župan objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja in sicer dne 26. 11. 2003 v tedniku Panorama in dne 26. 11. 2003 na straneh KTV Slovenska Bistrica.
Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora, ki so navedeni v točki III. tega programa priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Št. 20/1272/PP-1/2003
Slovenska Bistrica, dne 11. decembra 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost